ulusal mimarl k e itimi de erlendirme komisyonu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ulusal Mimarlık Eğitimi Değerlendirme Komisyonu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ulusal Mimarlık Eğitimi Değerlendirme Komisyonu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32
freja

Ulusal Mimarlık Eğitimi Değerlendirme Komisyonu - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Ulusal Mimarlık Eğitimi Değerlendirme Komisyonu
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ulusal Mimarlık Eğitimi Değerlendirme Komisyonu EKİM 2002 MOBBİG XV

 2. Mimarlık Eğitimi Derneği (MimED) ve Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBIG), Mimarlar Odası temsilcileri ile MimED kurgusu altında oluşturulması önerilen Ulusal Mimarlık Eğitimi Değerlendirme Komisyonu ve bu komisyonun Türkiye ve KKTC deki mimarlık eğitimi veren kuruluşların mimarlık eğitimi ile ilgili değerlendirilmesinin dışarıdan değerlendirmeciler sistemi aracılığı ile yapması bu çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır.

 3. ULUSAL MİMARLIK EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULUŞ YAPISI

 4. Bu temsilciler 2 yıllık süreler için görev yapabilirler. 2 yıllık süreler ile tekrar temsilci seçilebilirler. Komisyon toplantı yeri İstanbul’ dur. Komisyon toplantılarını salt çoğunluk ile yapar. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Komisyon başkanı komisyonun üyeleri tarafından her iki yıllık dönem için ilk toplantıda belirlenir.

 5. Ulusal Mimarlık Eğitimi Değerlendirme Komisyonu GörevleriMimEd Ulusal Mimarlık Eğitimi Değerlendirme Komisyonu’ nun görevi değerlendirme yapmak isteyen mimarlık bölümünün öz değerlendirme raporunun ön incelemesini yapmak, raporun eksikleri varsa tamamlanmasını sağlamaktır. Değerlendirme raporları bölümler tarafından MimED Yönetim Kurulu aracılığı ile Komisyona iletilir. Komisyon kendisine iletilen bir dosyayı en az 1 ay en çok 2 ay süresi içinde incelemek ve bu süre sonunda varsa eksiklerini tamamlamak için ilgili bölüme sunmak veya dosyanın eksiği bulunmuyor ise Değerlendirme Grubunu oluşturmak durumundadır.

 6. Değerlendirme Grubu oluşumu ve görevleriDeğerlendirme grubu 3 kişiden oluşmalıdır. Ulusal mimarlık eğitimi değerlendirme komisyonu, komisyonun oluşturduğu değerlendiriciler listesinden ilgili bölümün önerdiği 2 aday arasından 1 kişi ve komisyonun seçeceği 2 kişiyi değerlendirme grubu olarak görevlendirir. Önerilen adaylar değerlendirme için başvuran bölümde daha önce görev almamış, daha önce değerlendirme çalışmalarına katılmış, katkıda bulunmuş mimarlık bölümü öğretim üyelerinden komisyon tarafından oluşturulmuş liste içinden olmalıdır. Bölümler değerlendirme grubunda yer alacak kişilerle ilgili önerilerini öz değerlendirme dosyalarını teslim ederken yapmalıdır.

 7. Değerlendirme grubunun görevleri: Dosyanın ön değerlendirmesini yapmak, dosyanın yerinde incelemelerini yapmak, bölümde; tanıtım izleme, ders – proje sergisi izleme, öğrencilerle görüşme, öğretim elemanları ile görüşme, mezunlarla görüşme, çalışanlarla görüşme, birimleri izleme, dersleri izleme, stüdyoları izleme, büroları izleme, laboratuarları izleme, mezun derneği vb STK ile görüşme işlemlerini yapmak, değerlendirme sonuç raporunu yazarak Ulusal Mimarlık Eğitimi Değerlendirme Komisyonuna iletmektir.

 8. MİMARLIK EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME MODELİBu değerlendirme çalışması sistem olarak bir dış değerlendirme olup; ilgili birim, program ya da bölüm hakkında yine o birim tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporunu temel almaktadır. Değerlendirme modeli hazırlanan raporun uygunluğunun saptanmasından sonra, yerinde incelenmesi ve sonuçlandırılmasına dayanmaktadır. Değerlendirme süreci adımları:1. Öz değerlendirme raporunun hazırlanması,2. Raporun komisyon ve değerlendirme grubu tarafından incelenmesi,3. Raporun değerlendirme grubu tarafından yerinde (bölümde) incelenmesi,4. Görüşmeler ve yerinde incelemeler,5. Sonuç raporun yazılması

 9. Mimarlık alanında eğitime yönelik bir öz değerlendirme raporunda yer alması istenen bilgi ve belgeler bu çalışma içerisinde ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır. Raporun öngördüğü bilgi ve belgeler sınıflandırılması birkaç farklı değerlendirme sisteminden yola çıkılarak hazırlanmıştır (MOBBIG Raporu: 1999). Bu sistemler sadece mimarlığı kapsayan NAAB, sadece mühendislik ve teknolojiyi kapsayan ABET ve tüm alanları kapsayan HEFCE dir.

 10. Önerilen modelde sayısal bir değerlendirme yerine “sonuç rapor” fikri temel alınmıştır. Değerlendirme grubundan sonuç raporda ayrıntılı olarak her konunun olumlu ve olumsuz yönleri ile ortaya konması istenmektedir. Bu raporun ve yerinde yapılan incelemelerin sonucunda değerlendirme grubundan istenen sonuç raporda,1.Programın güçlü yönlerinin,2. Programın zayıf yönlerinin,3. Programın olanaklarının,tüm kurumsal bileşenler açısından analizi istenmektedir. Bu analizlerin sonucunda programa kalite güvencesi verilmesi ve değerlendirilmesi konusundaki yargıların düzeyi ve biçimi konusunda karar Komisyon tarafından değerlendirme grubunun raporuna göre verilecektir.

 11. Bu sistem girdileri, süreci ve ürünü denetlemeye çalışan bir sistemdir. Genelde birimin hazırladığı öz değerlendirme raporunun yerinde yapılan gözlem ve görüşmelerle irdelenmesini kapsamaktadır

 12. ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORUNDA BULUNMASI İSTENEN BİLGİ VE BELGELER1. PROGRAMIN FELSEFESİAmaçHedefStratejilerTekniklerYöntemleri-AraçlarBu kısımda yapılan/önerilen eğitim programının genel felsefesi amaç, hedef, strateji, teknik ve kullanılan araçlar açısından detayları ile tanıtılacaktır.

 13. 1. PROGRAMIN KOMPOZİSYONU VE YAPISIAĞIRLIKLAR:Tasarım / Teknoloji / Tarih / Uygulama-Bilgisayar / Davranış ve İnsan BilimleriAMAÇLARSosyal Bilinler Ağırlıklı SBAÇevre Bilimleri CBEstetik ESTeknik TETasarım TAİletişim-Anlatım IAEkonomi EKYönetim YYasal Mevzuat YMProgram içinde yer alan ders ve uygulamaların ağırlıklarının neler olduğu yüzdeler halinde analiz edilerek verilmeli, hangi konuların ne amaçla işlendiği açıkça anlatılmalıdır.

 14. 2.1. DERS PROGRAMLARI • Programın tarihçesi • Ne zaman tasarlandığı • Tasarımında ana • İlkeler • Amaçlar • Hedefler Programların ne ölçüde ve ne sıklıkta değiştiği, Nasıl ve kimler tarafından hazırlandığı, Hazırlanırken nasıl bir yol izlendiği, kimlere danışıldığı, Programın özgün ve özel nitelikleri olup olmadığı, Programın yapısı, derinliği ve genişliği, Programın esneklik özelliği ve sunduğu seçenekler,

 15. 2.2. DERSLERİN YAPISISaati (Süre ve yapısı: Teorik/Uygulama/Laboratuar) İçeriğiHaftalık Programı (Haftalık dağılımlar, haftalık detaylı işleme biçimi)Derslerin amaçları, - Bilgi - Kavrama - BeceriDerslerin veriliş biçimi,Okuma Listeleri (Kitaplar, ders notları)Dersle ilgili konferans benzeri yardımcı sunular,Görsel materyal (Sinema, video, slayt, vb)Teknik gezi ve incelemeler (Şantiye, bina gezileri)Dersi veren grubun yapısı (Kişi ve organizasyon) - Anlatanlar, dersi verenler, - Uygulamayı yapanlar.Derse katılım biçimiDersin değerlendirilmesi (ayrı bir başlık altında sunulmaktadır).

 16. 2.3. DEĞERLENDİRME (SINAV VE EĞİTİMDE ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)Sınav ve sınav sayılarıSınavların eğitici özellikleriSoruların yapısı -Bilgi ölçmeye yönelik, -Muhakeme/karşılaştırmaya yönelik,Sınavları değerlendirme biçimleri -Notlu/harfli, bağıl, mutlak sistemler, -Değerlendirenlerin yapısı,Sınav sayısı/hakları/bütünlemeSınav teknolojisi -Geleneksel sınav türü, -Ev ödevi biçiminde sınav (Take-home exam) -Araştırmaya yönelik uzun dönemli sınav, -Önceden belirli, hazırlıklı sınav (project-based) -Bilgi yoklaması (knowledge-based)Öğrenci motivasyonu ölçümü

 17. 2.4. PROJE STÜDYOLARININ TASARIMI VE PROJE ÇALIŞMALARIProje çalışmalarının aşağıda sıralanan başlıklar halinde tanıtılması gerekmektedir:Ayrılan saatKonu seçimi, seçimde hiyerarşik yapı,Konu tasarımı,Problem hiyerarşisi,Projelerin uygulama biçimi -Bilgiye yönelik, -Kavramaya yönelik, -Yaratmaya yönelik,Proje destek ders olanakları,Tashih/Kritik biçimleri,Jüri kritikleri,Öğrenci/öğretim üyesi oranlarıDavetli öğretim üyesi olanakları,Görüşme biçimi,Stüdyo dışı görüşme,Stüdyo olanakları,Destek hizmetleri (Atölyeler, CAD/CAAD/CAM)

 18. 2.5. PROJE DEĞERLENDİRİLMESİDeğerlendirme Sistemi-Bireysel (Geleneksel olarak tek kişinin yaptığı değerlendirme) -Jüri sistemiDeğerlendirme KapsamıProjelerin nasıl değerlendirileceği konusu mimarlık eğitiminde çok önemli yer tutar. Bu anlamda değerlendirme modelinin tanıtılması modelin eleman ve uygulama biçiminin açıklanması gerekmektedir.

 19. 2.6. YAZ OKULLARI ve ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİYaz dönemi olanaklarıÖğrenciye yan dal/çift dal olanakları,Öğrenciye değişim programları (ulusal ve uluslararası) olanaklarının sunulmasıUluslararası yaz okulları olanakları,Başarılı öğrenciye yukarıdan ders alma olanakları sağlanması.

 20. 2.7. ÖĞRENCİNİN EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRMESİSistematik bir değerlendirme biçimi var mı?Bu değerlendirme ne amaçla yapılıyor?Değerlendirme sonuçları nasıl kullanılıyor?Değerlendirme ne sıklıkta yapılıyor?Ne zamandan beri yapılıyor?Öğrencinin ve öğretim üyesinin tepkisi ne düzeyde ve nasıl?Öğrencinin eğitimi ve öğretim elemanlarını nasıl değerlendirdiği ve bu değerlendirmenin bir geri besleme olarak nasıl değerlendirildiği konusunun bu bölümde açıklanması istenmektedir.

 21. 2.8. ÖĞRENCİNİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ: ÖĞRENCİ PROFİLİGelen öğrencinin kimliğiGeldiği kesimGeldiği konumda becerileri, yetenekleriBeğenileriİstek ve beklentileriZaman içinde özelliklerinin gelişimiÖğrencinin gelişiminin incelenmesinde sistematik bir yol geliştirilmiş mi ? Bu anlamda işbirliği yapılan meslek ve kişiler var mı? (Psikolog/danışman, eğitim planlama uzmanı vb)Öğrencinin geçmişini inceleme yolları (İlkokuldan başlayarak)İleriye yönelik kariyer planlama sistemi ile ilişkiler nelerdir ?

 22. 2.9. ÖĞRENCİNİN GELİŞİMİNİN İZLENMESİGelişimin izlenmesine yönelik bir sistem var mı?Bu sistemin tanıtılmasıYoksa kurulması düşünülüyor mu?İzleme için kullanılan araçlar nelerdir?Sistem ne zamandan beri kullanılmaktadır ?Nasıl kayıtlar tutulmaktadır ?Bu amaçla bir veri tabanı oluşturulmuş mudur?

 23. 2.10. MEZUNİYET SONRASI İZLEMEMezunlara ait veriler Çalışma yeri/yurtiçi/yurtdışı vb. Çalıştığı kurum Meslek başarısı Yer değiştirme özelliğiGörüşlerine başvurulan eğitime geri besleme sağlamaya yönelik mezunlarla ilgili büroÇalışma biçimi, Çalışanlar, Olanakları.Mezunlarla toplantılar/iletişim türüToplantı sıklığı Toplantıların biçimiMezunların katkılarıDernekleri/organizasyonları Parasal yardım ve katkılar Burs organizasyonları Yurt ve benzeri olanaklar

 24. 3. İNSAN KAYNAKLARIÖğrenciAkademikYönetselHizmetliTeknikKurumun eğitim programının yürütülmesini sağlayacak yeterli insan kaynağı bulunmalıdır. Her kurumda:Akademik/Yönetsel personel içinÖğretim elemanlarına ilişkin bilgilerÖğrencilere ilişkin bilgiler verilmelidirÖz değerlendirme raporunda insan kaynakları hakkında yukarıda sıralanan minimum bilgiler yanında gerekli görülen diğer bilgilerin de sunulması gerekmektedir.

 25. 4. ÖĞRENME KAYNAKLARI STRATEJİSİ Mevcut durumun belirlenmesiAmaçlar ve hedeflerKuvvetli ve zayıf yönlerHedefe yönelik tedbirler/projeksiyonlar4.1. EĞİTİME / ARAŞTIRMAYA DÖNÜK FİZİKİ KAYNAKLARÖğretim mekanları: Stüdyolar Sınıflar Destek mekanlarıEğitime dönük destek kaynakları, Araştırmaya dönük destek kaynaklarıBilgisayar ortamında iletişim olanaklarıDiğer eğitsel iletişim olanakları

 26. 4.2. KÜTÜPHANE VE ARŞİV OLANAKLARIMerkezde mimarlık koleksiyonuFakültede mimarlık koleksiyonuBölümlerde mimarlık koleksiyonu,Toplam4.3. EĞİTİME VE ARAŞTIRMAYA DÖNÜK DİĞER KAYNAKLARBu bölümde eğitim ve araştırmada kullanılan görsel işitsel araç ve gereçlerin tanıtılması. Ders araç ve gereçlerinin sayısal dökümü ve olanakların tanıtılması gerekmektedir.Ders araçlarıDers malzemesiOfisArşiv olanakları

 27. 5. NİTELİK SAĞLAMA VE GELİŞTİRMEÖğretim ElemanlarıÖğrencilerKomitelerKampus dışı programlarGezilerServislerTKY/KG (Toplam Kalite Yönetimi/ Kalite Güvencesi)

 28. 6. ÖĞRENCİYE DESTEK VE KLAVUZLUKÖğrenci kontenjanlarının belirlenme kriterleriÖğrenci seçim yöntemleriÖğrenci kayıt yöntem/süreciStaj olanakları yaratmakAkademik danışmanlıkPsikolojik danışmanlık/rehberlikMali öneriler/desteklerÇalışma olanakları sağlanmasıKariyer önerileri / profesyonel kılavuzlukMezunların takibi / iletişimi / kurumsallaşmasıProgramın ve birimin tanıtım sistemleriÖğrenci aileleri ile ilişkiler

 29. 6.1. ÖĞRENCİ DESTEK HİZMETLERİBarınma olanakları/Yurtlar/Yurtların nitelikleri/Barınmanın nitel ve nicel tüm özellikleriBeslenmeÖğrenciye sunulan tüm alternatifler6.2. KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİBu anlamda üniversitelerin ve ilgili birimin sunduğu tüm imkanlar detayları, nicel ve nitel özellikleri ile tanıtılacaktır. Bu anlamda üniversitenin ve ilgili birimin sunduğu tüm olanaklar detayları, nitel ve nicel özellikleri ile tanıtılacaktır. Bu etkinlikler tanıtılırken üniversitenin ve ilgili bölümün olanakları ayrı ayrı ele alınacaktır.6.3. SAĞLIK VE SPOR OLANAKLARIÜniversitenin bu anlamda sunduğu olanaklar ve bu olanakların yaygınlığı detayları ile tanıtılmalıdır.

 30. 7. ÖDÜLLENDİRME SİSTEMLERİYeni gelecek başarılı öğrenciyi çekmek için sunulan ödüllerMevcut başarılı öğrenciyi motive etmek için sunulan ödüllerÖğretim üyesini teşvik sistemleri (uluslararası başarı ve yayın ödülleri vb)Bu türde ödüllerin varlığı ve niteliğinin neler olduğu detayları ile açıklanacaktır. Başarılıyı çekme ve başarılıyı ödüllendirme sistemlerinin varlığı ve nasıl bir yönerge ile işlediği bu kısmın temel konusudur.

 31. 8. ÖZDEĞERLENDİRME ÖZET TABLOSUYukarıda sıralanan eğitim, insan gücü, fiziksel yapı vb. konularda programın felsefesi amaç ve hedefleri doğrultusunda programın güçlü ve zayıf yönleri, potansiyelleri ve gelişmesi yönündeki engelleri içeren bir öz değerlendirme özet tablosunun hazırlanmasıdır.