และเทคโนโลยีการเรียนรู้ - PowerPoint PPT Presentation

francis-frazier
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
และเทคโนโลยีการเรียนรู้ PowerPoint Presentation
Download Presentation
และเทคโนโลยีการเรียนรู้

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
และเทคโนโลยีการเรียนรู้
198 Views
Download Presentation

และเทคโนโลยีการเรียนรู้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนรู้ วิทยากร : ดร.คุณอานันท์ นิรมล และคณะ

 2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ • วิทยากร อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล • ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 • ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ • เทคโนโลยีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 • เทคโนโลยี : อดีต ปัจจุบัน อนาคต

 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ • วิทยากร อาจารย์ ชัชวาล ชุมรักษา • แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ • ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา • ระบบการเรียนการสอน • สื่อการสอน

 4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ • วิทยากร อาจารย์ ดร.กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน • Cloud Technology • Social Media • Google Application

 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ • คณะวิทยากร • อาจารย์ ดร.นุชนาฏ ใจดำรงค์ • อาจารย์ ดร.จินตนา กสินันท์ • อาจารย์ นวพรรษ เพ็ชรมณี • อาจารย์ เพ็ญนภา ชูหมวกโชติ • อาจารย์ ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์ • ฝึกปฏิบัติการ

 6. อันดับโลกของการศึกษาไทยอันดับโลกของการศึกษาไทย อันดับห้าของโลก............................ อันดับสองของโลก......................... อันดับหนึ่งของโลก........................ ที่มา ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com

 7. ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

 8. ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

 9. กิจกรรมที่ 1 หลังจากที่ชมวีดิทัศน์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และต้นแบบการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ แล้ว ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่อไปนี้ สถานการณ์ : โลกปัจจุบันมีความรู้เกิดขึ้นมากมาย.... รูปแบบการเรียนการสอนควรเป็นอย่างไร? ผู้เรียนจะต้องรู้อะไรบ้าง ?

 10. กิจกรรมที่ 2 หลังจากที่ชมวีดิทัศน์ เทคโนโลยี: อดีต ปัจจุบัน อนาคต จำนวน 3 เรื่อง แล้วขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่อไปนี้ ท่านสามารถนำเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่มีอยู่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้หรือไม่อย่างไร

 11. กิจกรรมที่ 3 • สถานการณ์ : ปัจจุบันนิสิตนักศึกษามีโทรศัพท์มือถือหรือ tablet ซึ่งสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา ขณะที่ครูกำลังจัดการเรียนการสอน บ่อยครั้งที่พบว่า นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือtablet • ท่านคิดว่า เขาเหล่านั้นกำลังค้นคว้าตามประเด็นที่ครูสอนหรือใช้สื่อสารพูดคุยส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ครูสอน • ท่านจะมีวิธีการจัดการอย่างไร ที่จะส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นใช้โทรศัพท์มือถือหรือtablet เพื่อการเรียนการสอน

 12. เทคโนโลยีมีมากมาย ครูเลือกใช้ให้เหมาะสม

 13. Teach Less Learn More ใช่หรือไม่ที่นิสิตไทยต้องการ