slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6.3 Tağlı bitkilərin virus mənşəli xəstəlikləri PowerPoint Presentation
Download Presentation
6.3 Tağlı bitkilərin virus mənşəli xəstəlikləri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

6.3 Tağlı bitkilərin virus mənşəli xəstəlikləri - PowerPoint PPT Presentation


  • 175 Views
  • Uploaded on

6.3 Tağlı bitkilərin virus mənşəli xəstəlikləri. Xiyarın mozaikası – Cucumber mo s ai c virus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '6.3 Tağlı bitkilərin virus mənşəli xəstəlikləri' - francis-burnett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

6.3 Tağlı bitkilərin virus mənşəli xəstəlikləri

  • Xiyarınmozaikası – Cucumber mosaic virus

Xəstəlikxiyarıncavanyarpaqlarındavəmeyvələrindəəmələgələntipikmozaikailəsəciyyələnir. Xəstəbitkilərinbuğumlarıqısalır, bəzənonlarsoluxurlar. Tağlıbitkilər, eləcədəxiyardanəlavəçoxlusayda 700-əqədərmüxtəliffəsilələrə (Liliaceae, Alliaceae, Solanaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceaevəs.) daxilolanbitkiləriyoluxur. Virusunhissəcikləriniizometrik, diametri 30 nm-dir. Çoxlusaydamənənənövləriiləyayılır. Buradaşaftalıvəpambıqmənənələriüstünlüktəşkiledir. Toxumlardavəqışlayançoxillikalaqotlarındasaxlanılır.

Xiyarınmozaikaxəstəliyinitörədənvirusobliqatparazitolmaqlayoluxduğubitkilərincanlıtoxumasıhesabınaqidalanır.

Mübarizətədbirləri. İstixanayayoluxmuştoxumlarınvəyaalaqlarıngətirilməsininqarşısınıalmaqüçünyalnızkompostlaşmışvəyasterilizəolunmuşsubstratlardanistifadəolunmalıdır. Alaqotlarıməhvedilməli, istixanaətrafıərazidədaimiprofilaktiktədbirlərhəyatakeçirilməlidir.

ToxumlarsəpindənəvvəlinfeksiyanıləğvetməküçünKMnO4məhluluilədərmanlanır. Virusundaşıyıcılarıolanmənənələrəqarşımüntəzəmmübarizəaparılır. BuxəstəliyəqarşıF1,, TayqavəQerkuleshibridləridavamlıdır.

slide3

Xiyarınviruslunekrozu -Tobacco nekrosis virus

Xiyarınviruslunekrozu -Tobacco nekrosis virus

Xəstəliyinsimptomlarıəvvəlcəyarpağınsəthindəkiçikqonur-qəhvəyinekrotikləkələrvəzolaqlarşəklindəmeydanaçıxır. Adətənbuləkələryarpağındamarlarıboyuncayerləşir. Bəzənnekrozluləkəyarpağıtamtuturvənəticədətamtələfolur.

Meyvələrdəçoxlusaydaşəffafbasıqtünd-yaşılhaşiyəliləkələrformalaşır. Meyvələrxırdalanır, deformasiyayauğrayır. İstixanakifayətqədər işıqlandırıl-mayandabuxəstəliyinənyaxşısimptomlarımeydanaçıxır.

Patogen 40-danartıqfəsiləninnümayəndələrindəviruslunekrosxəstəliyinitörədir. Tərəvəzvətexnikibitkilər, meyvəvəgiləmeyvələr, dekorativbitkilərvəçiçəklərbuviruslasirayətlənirlər. Xəstəliyinzərəriolduqcaböyükdür. Xiyarbitkisininvaxtındanəvvəltələfolmasınəticəsindəməhsulitkisi 25-50%-əqədəryüksəlir.

VirustorpaqdaOlpidiumbrassicaegöbələyininzoosporlarıiləötürülür.

Xəstəliktörədicitoxumlardasaxlanmır, lakintorpaqsubstratındabir-neçəiltoplanabilir, sirayətlənmişinventar, istixanaləvazimatlarındavəqurumuşbitkiqalıqlarındainfeksiyalılığınısaxlayır.

Mübarizətədbirləri. Xiyarmozaikasındaolduğukimidir.