1 / 12

ÎNVĂȚAREA

ÎNVĂȚAREA. CONDIȚII TIPURI TEORII. DEFINIȚIA ÎNVĂȚARII. Învățarea reprezintă dobândirea de către individ a unor noi forme de comportament , ca urmare a repetării situațiilor sau a exersărilor (Anca Dragu și Sorin Cristea , 2002)

frances
Download Presentation

ÎNVĂȚAREA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ÎNVĂȚAREA CONDIȚII TIPURI TEORII

 2. DEFINIȚIA ÎNVĂȚARII • Învățarea reprezintă dobândirea de către individ a unor noi forme de comportament , ca urmare a repetării situațiilor sau a exersărilor (Anca Dragu și Sorin Cristea , 2002) • Învățarea este procesul prin care o anumită activitate ia naștere ori se transformă , reacționând la o situație , cu condiția ca esența schimbării să nu poată fi explicată pre baza maturizării organismelor a tendințelor înnăscute de a răspunde sau a altor stări temporare . (Hilgard și Bower , 1974)

 3. Din încercările de definire menționate învățarea poate fi privită : • Ca rezultat în cazul în care ea se exprimă în termeni de cunoștințe , priceperi , deprinderi , obișnuințe , familiarizare , aclimatizare , adaptare , etc ; • Ca proces , în care caz referirea se face , mai ales , la mecanismele care-l condiționează și la depășirea însăși a fenomenului , exprimat în termeni de însușire , asimilare , modificare , restructurare , întărire , etc ; • Ca acțiune operațională dirijată pedagogic sau independentă , individuală sau colectivă în care termenii sunt predare , instruire , exersare , autoinstruire , putându-le asocia tehnicile și metodele adecvate materialului de învățat și subiectului care învață

 4. CONDIȚIILE ÎNVĂȚĂRII În literatura de specialitate există variate tentative de clasificare . Le vom enumera pe cele mai cunoscute ( Gagne 1975 ; Neacșu 1990 ; Negovan 2007 ) • Condiții interne ; • Condiții externe ; • Condiții individuale , intrapersonale ; • Condiții sociogrupale , interpersonale ; • Condiții biosomatice , pshiologice , pedagogice , igienico-ergonomice , ecologice , socioculturale , etc .

 5. Productivă pentru studiul învățării școlare se conturează clasificarea plurifactorială cu un minimum de 7 elemente : • ELEV • PROFESOR • FAMILIA , MEDIUL FAMILIAL • ȘCOALA , MEDIUL ORGANZAȚIONAL ȘCOLAR • GRUPUL DE ELEVI • GRUPUL , ECHIPA DE PROFESORI • COMUNITATEA , SOCIETATEA CIVILĂ • TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE • CONTEXT/ MEDIU • RELAȚII EDUCAȚIONALE

 6. TIPURILE ÎNVĂȚĂRII ● După procesele psihice - psihomotorie învățarea poate fi : - perceptivă (Mânzat , 1979) - verbală - imaginativă - morală - socială ● După modul de organizare și prezentare - algoritmică a conținuturilor învățarea poate fi : - euristică - prin modelare - prin analogie - prin cercetare structurală ● După scopul general urmărit - informativă învățarea poate fi : - formativă - mixtă - de menținere - de dezvoltare

 7. ● După nivelurile de conștientizare - hipnotică în plan psihologic învățarea poate fi : - spontană - mecanică - prin înțelegere - inteligentă - intuitivă ● După strategia și/sau metoda - prin lectură (5%) complexăutilizată dominant - prin citire (10%) învățarea poate fi : - cu ajutorul mijloacelor audiovizuale (20%) (Cotton , 1992) - prin demonstrație (30%) - prin discuții în grup (50%) - prin acțiune practică (75%) - prin transfer combinat cu alte metode adecvate stilului subiectului și logicii obiectului învățării (90%) ● După nivelul achizițiilor și al ierarhiei – învățarea semnal complexității se pot enumera : - învățarea stimul-răspuns (Gagne , 1965) - învățarea în lanț - învățarea asociatv-verbală - învățarea discriminativ- multiplă - învățarea conceptelor - învățarea principiilor - învățarea prin rezolvare de probleme

 8. TEORIILE ÎNVĂȚĂRII TEORIILE ASOCIANISTE SAU A CONDIȚIONĂRII CLASICE • Teoria condiționării clasice (I.P. Pavlov ; J Konorski) • Teoria conexionistă (E.L.Torndike) • Teoria condiționării operante/instrumentale (B.F. Skinner) • Teoria condiționării prin contiguitate (E. Guthrie) TEORII COGNITIVE • Teoria insight-ului/gestaltului” (Wertheiner ; Köler ; Kofka ) • Teoria așteptării /behaviorist intențională (E.Tolman) • Teoria meditației (C.E. Osgood) TEORIILE ACȚIUNII • Teoria psihogenezei stadiale a operațiilor intelectuale (J. Piaget) • Teoria acțiunilor mentale (A.N. Leontiev ; P.I. Galperin)

 9. ALTE TEORII - Teoria neuro- fiziologică (Lasley) • Teoria modelelor statistico –matematice (Hull) • Teoria informației și a comunicării (Shanon ; Weaver) • Teoria cibernetică (Skinner) • Teoria instruirii (J.K. Brunner)

 10. NATURA ÎNVĂȚĂRII UMANE ● Omul este cea mai inteligentă ființă , posedând cel mai mare potențial de învățare manifestat de la naștere până la dispariția sa ca realitate psihofizică ● Singurul lucru cu totul caracteristic care se poate spune despre ființele omenești este că ele învață ….„Învățatul este atât de profund înrădăcinat în om , încât a devenit aproape involuntar , (….) iar educația ,invenția omului , îl face pe cel ce învață să depășească simpla învățare ” (Bruner , 1970 ) ● Învățarea cuprinde achiziționarea și practicarea de noi metodologii , noi priceperi , noi atitudini și noi valori pentru a trăi într-o lume în continuă schimbare ● Învățarea trebuie înțeleasă într-un sens larg , dincolo de noțiunile de educație și școală ; învățarea înseamnă o atitudine fundamentală atât față de cunoaștere , cât și față de viață , care pune accent pe inițiativa omului ● Învățarea este procesul de pregătire pentru a face față unor situații noi , produse fie de conștient , fie cel mai adesea , ca urmare a impactului cu experiența unor situații de viață . Practic spune M. Malița (2000) , „ orice persoană din lume școlarizată sau nu , experimentează procesul învățării , dar nimeni nu învață încă la nivelul , cu intensitatea și cu viteza necesare pentru a face față complexităților lumii moderne ”

 11. Bibliografie ● Ioan Neacșu Pregătirea psihopedagogică Editura Polirom Iași 2006 ; ● Anca Dragu , Sorin Cristea Psihologie și pedagogie școlară Editura Ovidus University Press Constanța 2002 ● Andrei Cosmovici , Luminița Iacob , Psihologie școlară Editura Polirom Iași 1999

 12. REALIZAT DE PENCIU MARIAN STUDENT ANUL II FACULTATEA DE STIINTE SI ARTE SPECIALIZAREA MATEMATICA -INFORMATICA

More Related