PODRÓŻOWANIE PO EUROPIE I ŚWIECIE - PowerPoint PPT Presentation

podr owanie po europie i wiecie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PODRÓŻOWANIE PO EUROPIE I ŚWIECIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PODRÓŻOWANIE PO EUROPIE I ŚWIECIE

play fullscreen
1 / 12
PODRÓŻOWANIE PO EUROPIE I ŚWIECIE
290 Views
Download Presentation
fraley
Download Presentation

PODRÓŻOWANIE PO EUROPIE I ŚWIECIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PODRÓŻOWANIE PO EUROPIE I ŚWIECIE ALEKSANDRA THIEL KL Id

 2. Obywatel w podróży • Planowanie, • Przemyślana organizacja wyjazdu, • Poznanie możliwości, zagwarantowanych podczas pobytu za granicą, Konstytucja RP, art. 36 „Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony RP.”

 3. Polak za granicą • Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych • Informacja o ryzyku wiążącym się z wyjazdem do innych krajów, • Przewodnik „Polak za granicą”: • Ostrzeżenia, • Opisy państw i zwyczajów ich mieszkańców, • Informacje dot. Postępowania w przypadku choroby, kradzieży lub aresztowania, • Informacje o zagrożeniach terroryzmem.

 4. Polak za granicą • Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych • Obywatelom polskim przebywającym za granicą pomaga również służba konsularna: • 37 konsulatów generalnych - 127 konsulów,350 osób z uprawnieniami konsularnymi, • 30 wydziałów konsularnych, • 45 referatów ds. konsularnych, • 15 samodzielnych stanowisk konsularnych w ambasadach, • 194 konsulów honorowych.

 5. Utrata dokumentów za granicą • W przypadku utraty dokumentów i pieniędzy w obcym kraju należy skontaktować się z polską placówką dyplomatyczną lub konsularną, w przypadku jej braku, z placówką konsularną państwa należącego do UE, gdzie istnieje: • Możliwość zaciągnięcia pożyczki, niezbędnej do powrotu do kraju, • Potwierdzenie tożsamości oraz wyrobienie paszportu tymczasowego, • Wydanie „Europejskiego Dokumentu Podróży ETD, • W przypadku aresztowania, powiadomienie rodziny o przyczynach, dalszych procedur oraz grożących kar. Przed wyjazdem zrób kserokopie paszportu lub dowodu osobistego.

 6. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego • Dokument ułatwiający obywatelom UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii skorzystanie z usług służby zdrowia w trakcie pobytu za granicą. • W Polsce wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. • W przypadku odpłatnej opieki medycznej, karta pozwala otrzymać zwrot kosztów leczenia niezwłocznie lub po powrocie do kraju zamieszkania. • Karta jest również dostępna dla wszystkich uczniów i studentów wyjeżdżających do UE.

 7. Dokumenty zdrowotne niezbędne podczas wyjazdu za granicę Dowód ubezpieczenia EKUZ Dokument potwierdzający ubezpieczeniei odprowadzania przez niego składek. Studenci posiadają legitymację studencką oraz dokument poświadczający zgłoszenie do ubezpieczenia, uczniowie legitymację szkolną. Dokument niezbędny podczas podróży po UE, uprawnia do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w publicznych placówkach ochrony zdrowia w nagłych wypadkach, nie umożliwia leczenia planowego.

 8. Strefa Schengen • 14 czerwca 1985 roku w miejscowości Schengen (Luksemburg) podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli osób przekraczających granice między państwami członkowskimi UE. • 26 marca 1995 zrezygnowano z kontroli granicznych.Aktualnie należy do nich 25 państw (22 w UE i 3 stowarzyszone-Islandia, Norwegia, Szwajcaria. Natomiast Wielka Brytania i Irlandia nie zniosły kontroli.) • Zalety Strefy Schengen: swobodny przepływ ludzi, brak konieczności posiadania paszportu podczas przekraczania granic państw członkowskich.

 9. Granice wewnętrzne i zewnętrzne Strefy Schengen • Po likwidacji przejść na wewnętrznych granicach Strefy Schengen każdy obywatel UE ma prawo swobodnego wjazdu oraz pobytu na terytorium całej UE. Również obywatele spoza UE, którzy legalnie przebywają w tej strefie mają możliwość swobodnego poruszania się po niej. • Aby przekroczyć zewnętrzną granicę Strefy Schengen należy mieć paszport. Niektóre państwa wymagają również posiadania wizy. Przed wyjazdem poza strefę należy sprawdzić czy kraj będący celem podróży nie żąda wiz od obywateli RP.

 10. Charakterystyka zjawiska terroryzmu • Termin terror pochodzi od łacińskich słów terror (strach) oraz terrere (przerażać). Działania, akty przemocy gloryfikujące siłę, dokładnie zaplanowane i skierowane przeciwko ludności cywilnej. W celu uzyskania jak największego rozgłosu, aby były szeroko komentowane na całym świecie. Motywowane politycznie lub ideologicznie. W myśl zasady „zabij jednego, przeraź dziesięć tysięcy”. Rodzaje terroryzmu: • Ekonomiczne - wyrządzenie szkód i zniszczeń, • Indywidualne – przeciwko konkretnym osobom, • Masowe – przeciwko anonimowym ofiarom, np. porwania samolotów.

 11. Charakterystyka zjawiska terroryzmu Zagrożenia terroryzmem • Miejsca szczególnie zagrożone terroryzmem: • Szkoły, duże placówki edukacyjne, • Siedziby władz państwowych i samorządowych, • Rejony lotnisk i dworców kolejowych, • Misje dyplomatyczne i urzędy konsularne, • Obiekty infrastruktury miejskiej, np. ujęcia wody, • Zakłady chemiczne, zbrojeniowe, • Miejsca kultu religijnego, • Obiekty rozrywkowe, centra handlowe.

 12. Co powinno wzbudzić niepokój? • bagaż pozostawiony bez opieki w dużych skupiskach ludzkich; • nienaturalne zachowania ludzi; • rozprzestrzeniająca się nienaturalna lub intensywna woń; • pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych w pobliżu ważnych obiektów; • nieuzasadnione zmiany w otoczeniu lokalnym lub zachowaniu ludzi; • Nienaturalne dla danego miejsca i czasu wyposażenie pojazdów lub osób (militaria, uzbrojenie ,środki chemiczne, środki ochrony indywidulanej) Źródła: Arkadiusz Janicki; „W centrum uwagi”, wyd. Nowa Era, Warszawa 2011 Internet (www.wikipedia.org