Management akutn f ze c vn ch mozkov ch p hod
Download
1 / 38

Management akutní fáze cévních mozkových příhod - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Management akutní fáze cévních mozkových příhod. S. Peška Neurologická klinika FNB. Pohled na CMP na přelomu tisíciletí. CMP = urgentní stav vyžadující neodkladnou péči Nihilismus a pesimismus = minulost. Management ACMP. Závod s časem (race against time)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Management akutní fáze cévních mozkových příhod' - foy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Management akutn f ze c vn ch mozkov ch p hod

Management akutní fáze cévních mozkových příhod

S. Peška

Neurologická klinika FNB


Pohled na cmp na p elomu tis cilet
Pohled na CMP na přelomu tisíciletí

CMP = urgentní stav

vyžadující neodkladnou péči

Nihilismus a pesimismus = minulost


Management acmp
Management ACMP

 • Závod s časem (race against time)

 •  organizační, diagnostické a léčebné požadavky


C l managementu
Cíl managementu

 • Omezit následky iktu

 • Zabránit komplikacím

 • Prevence recidiv


Management acmp1
Management ACMP

 • 1. Detection - včasné rozpoznání symptomů iktu

 • 2. Delivery - rychlý transport do nemocnice

 • 3. Door - přijetí na iktovou jednotku

 • 4. Data - akutní CT, klin. vyš., anamnéza

 • 5. Decision - úvaha o léčebné strategii

 • 6. Drug - iniciální terapie


1 rozpozn n iktu
1. Rozpoznání iktu

 • Problém neinformovanosti laiků o příznacích a závažnosti iktu

 • Německo: jen 5% obyvatelstva zná příznaky

  USA: 40%

 • Nutnost edukačních programů, dlouhodobé celoplošné osvěty


2 transport do nemocnice
2. Transport do nemocnice

 • Rychlý transport prostřednictvím RZP

  do specializovaného zařízení

 • Přijetí do 1 hodiny ve městě a nejpozději do 3 hodin z okolní spádové oblasti

 • Efektivní organizace transportu

 • Příjezd předem avizovat (systém “waiting for patient“)

 • Edukace RZP, praktických lékařů i laiků


P ednemocni n p e
Přednemocniční péče

 • Cílenou terapii není možné zahájit.

 • Nutno zajistit:

 • vitální funkce včetně sledování

 • žilní přístup periferním žilním katetrem

 • všechny dostupné informace v místě příhody

 • okamžitý transport


Vit ln funkce
Vitální funkce

 • Dýchací cesty (odstranění snímatelné protézy,prevence zapadání jazyka,aspirace)

 • Indikace intubace: koma, hypoventilace, riziko aspirace

 • Dýchání : cíl - normoventilace

 • pulsní oxymetrie

 • oxygenoterapie při saturaci 02 < 95%


Vit ln funkce1
Vitální funkce

 • Cirkulace:

  periferní žilní linka, roztoky: Ringer, FR,

  ne glukózu (kromě hypoglykémie)

 • Monitorace: EKG, TK, vyšetření glykémie

 • Nesnižovat TK kromě extrémních hodnot (>220/120 torrů)

 • Při hypotenzi (dehydrataci) doplnit krevní volum, případně podat katecholaminy


Symptomatick l ba
Symptomatická léčba

 • Antiemetika

 • Antikonvulziva

 • Sedativa krátkodobě působící

 • Analgetika


Zhodnocen neurologick ho n lezu neurostatus
Zhodnocení neurologického nálezu (neurostatus)*

 • Glasgow coma scale: při poruše vědomí

 • NIHSS

  * Časová náročnost zhodnocení do 2 minut

 • Dynamika klinického neurologického nálezu (deteriorace, regrese symptomů ?)

 • Záznam záchvatů


Anamn za
Anamnéza

 • Doba vzniku CMP ?

 • Okolnosti vzniku ?

 • Rozvoj a průběh ?

 • Konkomitující onemocnění ?

 • Recentní operace, traumata?

 • Dosavadní léčba ?


Chybou v p ednemocni n p i je
Chybou v přednemocniční péči je

 • Zdržovat transport do iktového centra

 • Připustit anoxii nebo hypoventilaci

 • Snižovat TK, připustit arteriální hypotenzi

 • Podat sedativa kromě nezbytných situací

 • Podávat glukózu (kromě hypoglykémie)

 • Podat velké množství tekutin

 • Opomíjet spolupráci členů rodiny nemocného


3 p ijet do specializovan ho za zen
3.Přijetí do specializovaného zařízení

Příčiny opožděného přijetí:

 • Nízká informovanost veřejnosti

 • Sociální podmínky

 • Doba vzniku CMP (ve spánku, v noci)

 • Charakter CMP


Koncepce iktov ch center a jednotek
Koncepce iktových center a jednotek

 • Stroke unit

 • Definice:

  Specializovaná neurologická JIP poskytující

  komplexní péči nemocným s akutním iktem týmem specialistů se znalostí problematiky COM.


Stroke unit
Stroke unit

 • Randomizovanými studiemi prokázána signifikantní prospěšnost:

 • snížení mortality u nemocných mladšího a středního věku (26% po 1 roce)

 • zlepšení výsledného klinického stavu (20%)

 • zkrácení doby hospitalizace (25%)

 • snížení ekonomických nákladů (o 30%)


Stroke unit1
Stroke unit

 • Cerebrovaskulární centra - integrální součást neurologických oddělení středních a velkých nemocnic

 • Předpoklad 1 iktové jednotky/ 200-300 tisíc obyvatel respektuje současný odhad incidence 400-500 nových CMP/100 000 obyvatel/ rok.


Stroke unit2
Stroke unit

Multidisciplinární tým:

 • neurolog spec.zdrav.sestry

 • internista /kardiolog * rehabilitační tým

 • neurochirurg* logoped

 • angiochirurg * psycholog

 • neuroradiolog* sociální pracovníci

 • anesteziolog *

  * dostupnost 24 hodin


Stroke unit3
Stroke unit

Diagnostický komplement:

 • CT

 • MR

 • AG (DSA, MRAG, CTAG)

 • USG (duplexní, TCD, monitoring)

 • EKG, EEG, EP

 • Echokardiografie (TTE, TEE)

 • Biochemická a hematologická laboratoř


4 diagnostick postup
4. Diagnostický postup

 • Nezbytné iniciální odlišení hemoragické a ischemické CMP a určení subtypu iktu

 • Včasná diagnostika všech komplikací

 • Vstupní vyšetření:

 • anamnéza, klinické vyšetření, CT mozku, EKG, USG, laboratorní screening, interní


Diagnostick postup
Diagnostický postup

ICH:

 • CT mozku

 • DSA ( u subkortikálních ICH k průkazu zdroje krvácení) - subakutně

 • event. vyšetření mozkomíšního moku


Diagnostick postup1
Diagnostický postup

SAK:

 • CT mozku

 • Panangiografie mozkových tepen

 • LP se spektrofotometrií (vždy při negativním CT mozku)

 • TCD


5 vaha o l ebn strategii
5. Úvaha o léčebné strategii

 • Léčba respektující subtyp iktu

 • Multimodální, nikoliv polypragmatická

 • Obnovující makro a mikrocirkulaci (časná reperfúze)

 • Neuroprotektivní - v zóně penumbry

 • Rozhodování o léčbě na základě důkazů (evidence based medicine)


6 l ba
6. Léčba

 • Standardní protokol

 • Intenzívní monitorování

 • Intenzívní ošetřování

 • Intenzívní léčba - všeobecná

  cílená

  specializovaná


Intenz vn monitorov n
Intenzívní monitorování

 • Neurologický a kardiovaskulární status

 • Kontinuální sledování:

 • srdeční rytmus, TF, TK, dýchání, saturace

 • Intermitentně:

 • teplota, CŽT, bilance tekutin, ICP

 • základní biochemické a hematologické parametry, krevní plyny


Intenz vn o et ov n
Intenzívní ošetřování

 • Toaleta ústní dutiny a dýchacích cest

 • Péče o kůži

 • Zajištění výživy

 • Péče o močení a stolici

 • Péče o katetry, žilní linky, kanyly, sondy

 • Polohování, pasivní cvičení, časná mobilizace

 • Psychoterapie


V eobecn intenz vn l ba
Všeobecná intenzívní léčba

 • Zahájit co nejdříve, pouze na JIP

 • Komplexní

 • Po dobu trvání závažného klinického stavu

 • Léčba komorbidit

 • Prevence a léčba komplikujících onemocnění


V eobecn intenz vn l ba1
Všeobecná intenzívní léčba

 • Tekutiny (ne glukóza), 1,5 -2 l /den

 • Inzulin (glykémie > 10 mmol/l)

 • Antihypertenziva krátkodobě působící (TK >220/130 mm Hg)

 • Heparin, nízkomolekulární heparinoidy (prevence TEN, hluboké žilní trombózy)

 • O2 (saturace < 95%)

 • Antipyretika,fyzikální chlazení (t > 37,5 °C)


V eobecn intenz vn l ba2
Všeobecná intenzívní léčba

 • Antibiotika (známky bakteriální infekce)

 • Antiemetika

 • Sedativa krátkodobě působící (agitovanost)

 • Analgetika

 • Antiepileptika (epi paroxysmy v akutní fázi iktu)

 • Antidepresiva III. Generace - SSRI


V eobecn intenz vn l ba3
Všeobecná intenzívní léčba

 • Antiulceróza (prevence stresového vředu)

 • Digestiva, prokinetika , laxantia (poruchy motility GIT)

 • Oftalmologika ( korneální defekty)

 • Krevní deriváty (hematolog. poruchy)


V eobecn intenz vn l ba4
Všeobecná intenzívní léčba

 • ET intubace a podpůrná - řízená ventilace

 • indikace:

  koma, riziko aspirace, hypoventilace, známky respirační insuficience, akutní amence,

  pO2 < 6,6-8 kPa (art. ABR), pCO2 > 6,6-8kPa, FVC < 500-800ml, respirační acidóza


C len l ba
Cílená léčba

1. Trombolytická léčba:

- i.v. rtPA 0,9mg/kg < 3 hod.

- i.a. < 6 hod. u okluze ACM (AG verif.)

2. Antiagregační: ASA

+ zahájení sekundární prevence (ASA,

ASA + dipyridamol, clopidogrel)


C len l ba1
Cílená léčba

 • Neuroprotektiva - naděje v experimentu, v klinické praxi bez efektu

 • Antikoagulační terapie - stále kontroverzní

 • Antiedematózní terapie - neúčinná

 • Kortikoidy - v léčbě CMP se neosvědčily

 • Vazodilatační terapie - v akutní fázi KI

 • SAK: nimodipin, triple H terapie


Specializovan terapie
Specializovaná terapie

 • RHB, reedukace řeči, psychoterapie

 • Angioneurochirurgické a endovaskulární intervence


ad