Hong se - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hong se PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Hong se
200 Views
Download Presentation
foy
Download Presentation

Hong se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Access 3 – Mandarin Hong se Lǜ se Huang se Hei se Zi se Bai se Lan se Cheng se Hui se

  2. How to ask a person’s name? • Ni duo da le? • Ni jiao shen me ming zi? • Ni shu shen me?

  3. How to ask a person’s age? • Ni duo da le? • Ni jiao shen me ming zi? • Ni shu shen me?

  4. Ask when is a person’s birthday. • Ni de sheng ri shi ji yue ji ri? • Ni jiao shen me ming zi? • Ni shu shen me?

  5. How to say “My birthday is 6th October” in Chinese? • Wo de sheng ri shi liu yue shi ri. • Zhu ni sheng ri kuai le. • Wo de sheng ri shi shi yue liu ri.

  6. How to ask “where do you live” in Chinese? • Ni zhu zai na’er? • Wo zhu zai ai ding bao. • Ni duo da le?

  7. How to answer “Ni duo da le?” • Wo jiao Heng Li. • Wo zhu zai ai ding bao. • Wo shi liu sui le.

  8. How to answer “Jin tian shi wo de sheng ri.” • Sheng ri kuai le. • Ni hao. • Wo shi liu sui le.

  9. How to answer “Ni zhu na’er?” • Wo jiao Heng Li. • Wo zhu zai ai ding bao. • Jian tian shi wo de sheng ri.

  10. How to take leave in Chinese? • Ni hao. • Zai jian. • Wo hen hao, xie xie.