Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - foster


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Dane informacyjne
DANE INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Dubinach

 • ID grupy: 96/17_p_g1

 • Kompetencja: Przedsiębiorczość

 • Temat projektowy: Unia Europejska

 • Semestr/rok szkolny: I, rok 2009/2010


Projekt unia europejska szanse i zagro enia polski jako cz onka ue po sze ciu latach cz onkostwa
Projekt: „Unia Europejska-szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa.”

 • Korzyści i zagrożenia wynikające z członkostwa we wszystkich strefach działalności UE

  • Zakres działania UE

   • Sześć lat w UE-dokonania i zaniedbania

    • Szanse i zagrożenia dla Polski na najbliższą przyszłość jako członka UE


Wst p do projektu
Wstęp do projektu członka UE po sześciu latach członkostwa.”

 • W czasie pierwszych zajęć uczniowie zapoznali się z tematyką projektu. Dowiedzieli się-co to jest projekt. Poznali zasady pracy w grupie.


Korzystanie ze strony projektu
Korzystanie ze strony projektu członka UE po sześciu latach członkostwa.”

 • Nauczyliśmy się logować na stronę projektu ,,Rozwój przez kompetencje” www.rozwojprzezkompetencje.eduportal.pl oraz korzystać z zasobów Internetu. Korzystaliśmy ze stron takich jak www.wikipedia.org/wiki/Polska _w_Unii_Europejskiej.pl ; www.polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo_europejskie_internet_MSZ_a.pdf.pl ; www.NBPortal.pl


Gromadzenie informacji o ue
Gromadzenie informacji o UE członka UE po sześciu latach członkostwa.”

 • Cyklicznie gromadziliśmy i omawialiśmy opracowywane materiały. Zamieściliśmy je w formie teczki portfolio.


Start

Unia gospodarcza i walutowa członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Start

Fundusze

Unii Europejskiej


Fundusze
Fundusze członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Finanse odgrywają istotną rolę w działalności Unii Europejskiej, dlatego też problemy związane z budżetem wzbudzają największe zainteresowanie, a jednocześnie wywołują najwięcej kontrowersji. Unia dysponuje znacznymi kwotami i prowadzi szeroką działalność w zakresie ekonomicznym i finansowym. Budżet Unii Europejskiej wiąże się nie tylko ze sprawami ekonomicznymi – odgrywa on jednocześnie ogromną rolę polityczną. Jest on zatwierdzany przez Radę Europejską oraz Parlament Europejski, natomiast zarządza nim Komisja. Procedura uchwalania budżetu została określona w Traktacie Rzymskim, a przebiega ona w następujący sposób: najpierw komisja przygotowuje wstępny projekt na przyszły rok budżetowy i przedstawia go radzie. Rada Europejska może wnosić poprawki, a następnie zatwierdzić dany projekt budżetowy większością głosów. Następnie projekt trafia do Parlamentu Europejskiego i tam ponownie jest rozpatrywany. Parlament ma prawo wnieść swoje poprawki i wówczas projekt wraca ponownie do Rady. Jeśli Parlament akceptuje budżet bez żadnych nowych poprawek, wówczas projekt budżetowy zostaje przyjęty. Zmiany w uchwalonym budżecie unijnym mogą być dokonane tylko wtedy, gdy zgodzą się na to jednogłośnie wszystkie kraje członkowskie.


Funduszev2
Funduszev2 członka UE po sześciu latach członkostwa.”


Zasady unii
Zasady Unii członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Unia Europejska opracowała specjalny regulamin finansowy, który określa najważniejsze zasady unijnego budżetu. Jedną z najważniejszych zasad jest tu zasada jedności. Zgodnie z nią wszystkie wydatki oraz wpływy Unii Europejskiej powinny być zawarte w jednym dokumencie. Reguła ta nie obejmuje jednak wszystkich instytucji unijnych. I tak na przykład wyłączone są z niej wszelkie operacje związane z zaciąganiem oraz udzielaniem pożyczek, a także Europejski Fundusz Rozwoju. Do budżetu ogólnego zaliczone zostały wszelkiego rodzaju wydatki administracyjne Unii, natomiast wydatki operacyjne są pokrywane przez poszczególne państwa wchodzące w skład tej organizacji. I tu jednak istnieją wyjątki – zdarza się bowiem czasami, iż Rada decyduje o włączeniu niektórych wydatków operacyjnych do budżetu ogólnego. Drugą bardzo ważną regułą jest zasada uniwersalności, głosząca, że wszystkie wpływy służą do finansowania wszystkich wydatków. Kolejna ważna zasada to zasada jednoroczności. Zgodnie z nią wszystkie operacje budżetowe powinny być zrealizowane w przeciągu jednego roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy zaczyna się 1 stycznia a kończy się 31 grudnia.


Zasady
zasady członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Zasady Unii

Następna jest zasada specjalizacji, zgodnie z którą unijne wydatki podlegają szczegółowej klasyfikacji. Podstawą klasyfikacji wydatków jest ich charakter oraz przeznaczenie. I tak na przykład oddzielnie zapisywane są wydatki Rady, Parlamentu, Komisji oraz Trybunału Sprawiedliwości. Ostatnią ważną zasadą związaną z budżetem Unii Europejskiej jest zasada równowagi. Głosi ona przede wszystkim, że unijne wydatki muszą być równe z dochodem. Z tego powodu budżet UE jest określany „budżetem wydatków", ponieważ zatwierdzone wydatki określają sumę dochodów do budżetu. Najważniejszym źródłem dochodów Unii Europejskiej są składki państw członkowskich – to właśnie one tworzą system środków własnych UE. Najważniejsze wpłaty wnoszone przez państwa będące członkami Unii to opłaty rolne oraz cukrowe, cła, wpłaty oparte na przychodach z tytułu VAT oraz bezpośrednie wpłaty członkowskie liczone jako część Dochodu Narodowego Brutto. Wydatki Unii Europejskiej można podzielić na obowiązkowe oraz nieobowiązkowe.


Dotacje
dotacje członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Dotacje Unijne

Do wydatków obowiązkowych należą wydatki przeznaczone na rolnictwo, a także te wydatki zewnętrzne, które wynikają z umów finansowych zawartych z państwami trzecimi. Wydatki nieobowiązkowe obejmują natomiast głównie wydatki administracyjne, fundusze strukturalne będące podstawowym instrumentem regionalnej polityki UE oraz wydatki związane z polityką wewnętrzną. Wydatki związane z polityką wewnętrzną poszczególnych państw członkowskich obejmują przede wszystkim kształcenie zawodowe oraz edukację, rynek wewnętrzny, przemysł, sieci transeuropejskie, a także badania i rozwój technologiczny. Największa część wydatków unijnych jest pochłaniana przez rolnictwo – chodzi tu głównie o inwestycje dokonywane na rynkach rolnych oraz o środki finansowe przeznaczane na Wspólną Politykę Rolną. Potwierdzono, że największy udział w wydatkach ogólnych mają te wydatki, które są dokonywane z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.


Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

Dotacje dla bezrobotnych członka UE po sześciu latach członkostwa.”

 • Jaką kwotę dotacji można uzyskać ?

 • Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej:

 • „Wysokość przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej , w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia”

 • 19 tys. zł


Wsparcie pomostowe
Wsparcie pomostowe członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na:

składki na ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne,

fundusze poza ubezpieczeniowe oraz

pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością

(reklama, obsługa księgowa, zatrudnienie pracownika itp.)


Dotacje dla przedsi biorc w
Dotacje dla przedsiębiorców członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Rozpoczynanie działalności:

Można ubiegać się o dotacje na stworzenie miejsca pracy dla siebie oraz stworzenie miejsca pracy osobom zamieszkującym tereny wiejskie.

Maksymalnie można uzyskać 300 tys. zł.

Dotacja pokrywa 50% poniesionych wydatków na zakup nowych maszyn i urządzeń.


Dotacje dla rolnik w
Dotacje dla rolników członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Na co można uzyskać dotacje ?

Na zakup:

maszyn

urządzeń

wyposażenia

i dostosowanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej

Muszą być one niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiednio uzasadnione i faktycznie poniesione.


Ile mo na uzyska
Ile można uzyskać ? członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Wielkość dotacji max 300 000,00 zł (wielkość dotacji uzależniona od ilości osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie

Do 100 tys. zł (jedna osoba pracująca) do 200 tys. zł (dwie osoby pracujące) do 300 tys. zł (trzy osoby pracujące i więcej)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Zakres dzia ania unii europejskiej
Zakres działania Unii Europejskiej członka UE po sześciu latach członkostwa.”


Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

MAPA UNII EUROPEJSKIEJ członka UE po sześciu latach członkostwa.”

 • Obecnie liczy 27 krajów członkowskich.

 • Powierzchnia całkowita

  4,324 782 km²

 • wody śródlądowe

  3,08%

 • Liczba ludności[2009]

  499,7 mln 115osób km²

 • PKB[2007]

  całkowite16,6 bilionów

  na osobę 26,800 $


Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

Flaga Unii Europejskiej członka UE po sześciu latach członkostwa.”


Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

HYMN UE członka UE po sześciu latach członkostwa.”

,,ODA DO RADOŚCI''

1.O, radości, iskro bogów,

Kwiecie elizejskich pól,

święta, na twym świętym progu

staje nasz natchniony chór.

jasność twoja wszystko zaćmi,

złączy, co rozdzielił los,

wszyscy ludzie będą braćmi

Tam, gdzie twój przemówi głos.

2.Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,

ona w splocie ludzkich rąk,

z niej najlichszy robak czerpie,

w niej największy nieba krąg.

wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,

ja nowinę niosę wam:

na gwiaździstym firmamencie

bliska radość błyszczy nam.

3. Patrz, patrz, wielkie słońce światem

biegnie, sypiąc złote skry,

jak zwycięzca i bohater

biegnij bracie, tak i ty.

radość tryska z piersi ziemi,

radość pije cały świat,

Dziś wchodzimy wstępujemy

Na radości złoty ślad.


Instytucje ue
Instytucje UE członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Europejska Stolica Kultury 2008

Siedziba Rady Europejskiej


Europejski bank centralny
Europejski Bank Centralny członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Instytucje UE

Siedziba Parlamentu Europejskiego


Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa członka UE po sześciu latach członkostwa.”

w Unii Europejskiej

 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Obowiązuje prawo międzynarodowe publiczne i współpracamiędzyrządowa.

 • Polityka zagraniczna

  • współpraca, wspólne stanowiska i działania – utrzymanie pokoju

  • prawa człowieka

  • demokracja

  • pomoc humanitarna

  • pomoc rozwojowa krajom trzecim

  • Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

  • Osobny artykuł: Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej

 • Polityka bezpieczeństwa:

  • wspólna polityka obronna

  • współpraca w dziedzinie zbrojeń

  • rozbrojenie

  • ekonomiczne aspekty zbrojeń

  • długoterminowo: europejski system bezpieczeństwa

  • Osobny artykuł: Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

 • 21 członków UE jest również członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Rodzi to pewne komplikacje w sprawie budowy wspólnej polityki bezpieczeństwa. Główny problem to czy budować obronę unijną w oparciu o USA i NATO (ESDI), czy też może w oparciu o UZE (misje petersberskie), czy też tworzyć zupełnie nowe struktury współpracy (Europejski Cel Operacyjny z 1999 roku oraz jego uelastycznioną formułę Nowy Europejski Cel Operacyjny 2010 z 2004 roku).


Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

Wspólna polityka sprawiedliwości członka UE po sześciu latach członkostwa.”

w Unii Europejskiej

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych- do 1999 r. współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Obowiązuje praw międzynarodowe publiczne i współpraca międzyrządowa.

Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości:

swobodny przepływ osób

współpraca sądowa w materii karnej

współpraca sądowa w materii cywilnej

współpraca policyjna

walka z dyskryminacją

walka z rasizmem i ksenofobią

walka z narkomanią i przemytem broni

walka z przestępczością zorganizowaną

walka z terroryzmem

walka ze zbrodniami popełnianymi na dzieciach i z handlem żywym towarem

współdziałanie w ramach Europolu

współdziałanie w ramach Eurojustu

Europejskie Kolegium Policyjne

Europejska Sieć Sądowa ds. cywilnych i handlowych

Europejski Atlas Sądowniczy do spraw cywilnych

Europejska Sieć Sądowa ds. Karnych

Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Europejska Agencja Praw Podstawowych


Sze lat polski w ue
Sześć lat Polski w UE członka UE po sześciu latach członkostwa.”


Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

Bilans integracji Polski z unią członka UE po sześciu latach członkostwa.”


Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

Bilans integracji Polski z unią członka UE po sześciu latach członkostwa.”


Wyjazdy edukacyjne grupy projektowej
Wyjazdy edukacyjne grupy projektowej członka UE po sześciu latach członkostwa.”

 • 17.06.2010 wyjeżdżaliśmy do ,,Euroregionu” w Hajnówce celem zapoznania się z możliwościami pozyskiwania funduszy europejskich oraz funkcjonowaniem stowarzyszenia ,,Puszcza Białowieska”.

 • 11.06.2010 byliśmy w stacji radiowej radia ,,Racja”, które również funkcjonuje dzięki funduszom europejskim.


Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

„Zielona Szkoła” członka UE po sześciu latach członkostwa.”

21-23.06.2010 jeździliśmy na ,,Zieloną szkołę” w Gruszkach, która była podsumowaniem zajęć projektowych. Ćwiczyliśmy tam również umiejętności obliczania średniej arytmetycznej, mediany i mody. Korzystaliśmy z lekcji e-learningowych, portalu www.NBPortal.pl. Analizowaliśmy i opracowywaliśmy teksty źródłowe w formie raportów.


Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

Opracowujemy dane statystyczne członka UE po sześciu latach członkostwa.”


Ko cowe wnioski z realizacji projektu
Końcowe wnioski z realizacji projektu członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Uważamy, że

przeciętnemu Polakowi przynależność do UE daje takie korzyści jak:

-możliwość udziału Polski w rynku wewnętrznym Unii-handel między Polską i krajami Unii

-możliwość swobodnego podróżowania

-możliwość podejmowania pracy i nauki za granicą

-mniejsze bezrobocie

-więcej miejsc pracy

-możliwość starania się o fundusze z Unii


Uczestnicy projektu
Uczestnicy projektu członka UE po sześciu latach członkostwa.”

Uczniowie:

 • Joanna Stocka

 • Anna Bołtromiuk

 • Agata Grygoruk

 • Marek Mikulicz

 • Mariola Oniszczuk

 • Mariusz Pryczynicz

 • Julita Sadowska

 • Filip Szparło

 • Karolina Szumarska

 • Justyna Tomaszuk-Spiridowicz

 • Mateusz Kruk

 • Marek Samociuk

 • Agnieszka Lewoniuk

  Opiekun:

  Ewa Gierasimiuk


Program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” członka UE po sześciu latach członkostwa.”jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie