Hedersrelaterad problematik
Download
1 / 26

Hedersrelaterad problematik - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Hedersrelaterad problematik. Vad är hedersvåld. Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad. Våldet är planerat och kollektivt sanktionerat och beslutat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hedersrelaterad problematik' - foster


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vad r hedersv ld
Vad är hedersvåld

 • Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad.

 • Våldet är planerat och kollektivt sanktionerat och beslutat.

 • Förövarna beskyddas av merparten av kollektivet,

 • Våldet drabbar individer av kvinnokön från det att de blir könsmogna, d v s från ca 12-13 års ålder och resten av livet.

 • Våldet är framförallt psykiskt, socialt, fysiskt och även sexuellt.

 • Ett rykte kan vara tillräckligt skäl för bestraffning

 • Våldet drabbar även pojkar/män, bi-, trans- och homosexuella personer.

 • Våldet kan även drabba pojkar och unga män som beskyddar en flicka som inte fogar sig. Eller om de har en relation med en kvinna som inte accepteras av pojkens familj/släkt.

 • Utövarna av hedersrelaterat våld är i första hand män som står nära de utsatta men även närstående kvinnor kan delta.


Hedersrelaterat v ld ett globalt problem
Hedersrelaterat våld - ett globalt problem.

 • FN:s rapport (UNFPA 2000) visar att uppemot 5000 kvinnor och flickor mördas varje år genom hedersmord av familjemedlemmar.

 • Hedersmord förekommer i bland annat:

  Egypten, Marocko, Uganda, Iran, Jordanien, Libanon, Syrien, Israel, Turkiet, Yemen, Pakistan, Bangladesh, Indien, Brasilien, Ecuador, i Medelhavsländerna, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Sverige.


Vad hedersrelaterat förtryck och våld inte är:

Det är inte en religiös handling inom en viss religion

Det är inte en företeelse i något visst land

Det är inte ett inslag i någon viss kultur
Gruppen har gjort en enkätundersökning för att ta reda på om det förekommer hedersrelaterad problematik vid Slottegymnasiet i Ljusdal.

Efter analysen har vi även arbetat med att ta fram förslag på checklistor och handlingsplaner som rör problematiken.


Metod

Information om projektet på personalmöte. på om det förekommer hedersrelaterad problematik vid Slottegymnasiet i Ljusdal.

Alla klassföreståndare i åk 1 fick enkäter att genomföra i sin klass.

Enkätfrågorna hämtades från rapporten ”Ingen annan kan leva mitt liv” av Iman Hussein och Shida Kinuka-Svedberg, Länsstyrelsen Gävleborg.

Gruppen samlade in och sammanställde svaren.

Metod


Resultat av enk ten rskurs 1 vt 2013

Antal elever i årskurs 1 (ej nyanlända)185 st, på om det förekommer hedersrelaterad problematik vid Slottegymnasiet i Ljusdal.

13 klasser.

Antal svarande – 156 st, varav 89 flickor och 67 pojkar.

Svarsfrekvens – 84%.

Utlandsfödda flickor – 18.

Utlandsfödda pojkar – 10.

Resultat av enkäten årskurs 1, vt 2013


Utvalda fr gor och svar

Tillåter dina föräldrar dig att ha en kärleksrelation? på om det förekommer hedersrelaterad problematik vid Slottegymnasiet i Ljusdal.

Ja, det har de inget emot. F - 84%, P - 92%.

Nej, det är inte OK. F - 8%, P - 7%.

Ja, om jag förlovar mig eller

lovar att gifta mig med partnern. F - 3%, P - 3%.

4. Ja, om jag sköter det diskret. F - 2%, P - 1,5%.

Utvalda frågor och svar


Är du orolig för att någon förälder eller annan vuxen ska bestämma vem du ska gifta dig med som vuxen?

Mycket orolig. F – 12%, P – 3%.

Ganska orolig F – 2%, P – 1%.

Inte särskilt orolig. F – 4%, P – 3%.

Inte alls orolig. F – 80%, P – 92%.


 • Får du umgås med vänner av ska bestämma vem du ska gifta dig med som vuxen?motsatta könet på fritiden?

 • Alltid: F 70% P 97%.

 • Ofta: F 21%. P 0%.

 • Ibland: F 9%. P 1,5%.

 • Aldrig: F 0%. P 1,5%. • Om du hade fritiden?flickvän/pojkvän/ – skulle dina föräldrar acceptera det?

 • Ja – inga problem: F 77%. P 95,5%.

 • Ja – på vissa villkor: F 13%. P 1,5%.

 • Nej: F 3%. P 0%.

 • Vet ej: F 7%. P 3%.


Analys

Enkäterna fritiden?visar att det finns hedersproblematik

på Slottegymnasiet.

12,3% av flickorna är mycket oroliga för att de inte själva ska få bestämma vem de ska leva med. Då är inte de nyanlända medräknade.

Vidare framkommer det att en del av eleverna, fler flickor än pojkar, är begränsade att besöka vänner av det motsatta könet.

Analys


Detta fritiden?visar att det är nödvändigt att vi arbetar vidare

med att ta fram handlingsplaner

Nationell forskning visar att ca 20% av ungdomar med

utlandsfödda föräldrar är utsatta för hedersrelaterade

problem.


Enligt l roplanen r en av skolans uppgifter

”att fritiden?låta varje enskild elev

finna sin unika egenart

och därigenom kunna delta i samhällslivet

genom att ge sitt bästa

i ansvarig frihet.”

Enligt Läroplanen är en av skolans uppgifter


Skollagen
Skollagen fritiden?

” 2§ Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Särskilt skall den som verkar inom skolan

 • Främja jämställdhet mellan könen samt

 • Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden ”

  Källa: Lag om ändring av i Skollagen (1985:1100) SFS 1999:886


Checklista vid mottagande av nyanl nda ungdomar p slottegymnasiet im programmen
Checklista vid mottagande av nyanlända ungdomar på Slottegymnasiet, IM-programmen

 • Samordnare/kurator, skolsköterska och mentor har ett första samtal med varje ny elev med tolk (även syskon skall mötas var för sig).

 • Därefter informationsmöte med tolk om utbildningen då föräldrar deltar. Vid alla informationsmöten skall värdegrunden utifrån Läroplan och Skollag belysas.

 • Kontaktuppgifter till föräldrarna inhämtas.

 • Stor vikt skall läggas vi ömsesidiga förväntningar – vad skolan förväntar sig av eleven och vad eleven kan förvänta sig av skolan.

 • Var tydlig att informera om närvaroplikt och att det är skolan som beslutar om utbildningens innehåll, grupptillhörighet m.m.

 • Syskon skall om möjligt placeras i olika grupper.

 • Under introduktionsveckorna läggs stor vikt vid information om värdegrund och demokratifrågor.

 • OBS! avstämning mot Vägledande samtal !!


Var uppm rksam p om eleven
Var uppmärksam på om eleven: Slottegymnasiet, IM-programmen

 • undviker kontakt med klasskamrater

 • umgås mest med syskon på raster och på fritid

 • ansöker om ledighet för att besöka hemlandet

 • ansöker om annan längre ledighet

 • ej deltar i vissa aktiviteter såsom studieresor, friluftsdagar,

  teaterbesök, livskunskap

 • Kontinuerliga somatiska symptom exempelvis magvärk,

  huvudvärk, illamående eller självmordstankar

 • Rigid kontroll av fritiden, eleven är rädd att inte passa tiden

  när hen går hem från skolan

 • Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och

  föräldrar som motsätter sig stödinsatser från skolans sida


Vid minsta misstanke om hedersproblematik
Vid minsta misstanke om hedersproblematik Slottegymnasiet, IM-programmen

 • Ta omedelbart kontakt med skolledning och/eller elevhälsoteam.


Handlingsplan f r skolledning eht
Handlingsplan för Skolledning/ EHT Slottegymnasiet, IM-programmen

 • Prioritera ärendet! Var beredd att avsätta den tid som krävs – avboka andra ärenden.

 • Bestäm tid med tolk som vi kan känna fullt förtroende för.

 • Ha först ett öppet samtal där det också informeras om rättigheter.

 • Ge tid till eftertanke. Lägg upp arbetet så att eleven kan känna sig trygg.

 • Kontakta socialtjänst och Polisen.


Framtida arbete

Ta med aspekterna i likabehandlingsarbetet Slottegymnasiet, IM-programmen.

Arbeta fram handlingsplaner:

Som gäller hela Utbildningsförvaltningen, från förskola till vuxenutbildning.

Samarbete:

Socialtjänst, integrationsverksamheten, polis, flyktingmottagning mfl.

Framtida arbete


Din släkt är din kropp, Slottegymnasiet, IM-programmenAyla.

Pappa är huvudet,

mamma är händerna,

och dina farbröder fötterna

och så vidare

Händer det något med en del av din kropp

så angår det oss alla.

Gör du något dumt med en del av din kropp

så får vi alla skulden.

Ur ”Aylas saga”, Pia Höjeberg


Rapport

Ingen Slottegymnasiet, IM-programmenannan kan leva mitt liv: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/publikationer/2010/Pages/Ingen_annan_kan_leva_mitt_liv.aspx(2013-01-10)

Rapport


ad