Eur psky u ite
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

„ Európsky učiteľ “. PaedDr. Mária Barancová. Poslanie. „ Deti sú hostia, ktorí sa pýtajú na cestu. My, učitelia, sme sprievodcovia, ktorí ich sprevádzame a doprevádzame na tejto ceste. A sme aj tí, ktorí povzbudzujeme, aby sa deti nevzdávali, keď sa potknú.“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - foster


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eur psky u ite

„ Európsky učiteľ “

PaedDr. Mária Barancová


Poslanie
Poslanie

„Deti sú hostia, ktorí sa pýtajú na cestu.

My, učitelia, sme sprievodcovia, ktorí ich sprevádzame a doprevádzame na tejto ceste. A sme aj tí, ktorí povzbudzujeme, aby sa deti nevzdávali, keď sa potknú.“


Pecifick rola u ite a v spolo nosti
Špecifická rola učiteľa v spoločnosti

 • Učiteľské povolanie akoprofesia /silný ideál služby spoločnosti, profesijná identita, vytváranieprofesijných noriem, etického kódexu, autonómia vrozhodovaní, náročné expertné schopnosti, ktoré vlastnia len členovia profesie, zvládnutie na teórii postavených formalizovaných poznatkov./

 • Profesia v prospech spoločnosti – vysoká zodpovednosť za výchovu detí, za zdravie , bezpečnosť a osobnostný rast detí, za očakávaniezázraku zo strany rodičovskej a ostatnej verejnosti/.

 • Profesionálna zodpovednosť – v máloktorej profesii hrajú osobnostné charakteristiky adepta takú významnú rolu, ako pri učiteľskej:

 • Motivácia k povolaniu, učiteľská socializácia už v rannom veku ZŠ, schopnosť reflexie

 • Nadanie k povolaniu /osobnostné vlastnosti –

 • osobné : /sebadôvera, zodpovednosť, zdravé sebavedomie, emocionálna stabilita, kultivovanosť, flexibilita, predvídavosť, svedomitosť/ ,

 • sociálne: sociabilita, tolerancia, komunikatívnosť, empatia, spravodlivosť, láska k deťom, prosociálnosť ,

 • eticko-mravné: kongruencia, čestnosť, priamosť, altruizmus, etika učiteľa ku vzťahu k občianstvu, k profesii, k ľuďom

 • kongnitívne predpoklady- primeraná intelektová úroveň, schopnosť celoživotného vzdelávania, ovládať city, vysporiadať sa so záťažou, verbálne , pamäťové, psychomotorické a umelecké schopnosti,schopnosť motivovať, aplikovať poznatky do praxe, riadiť vyučovací proces/


Strategick v chodisk
Strategické východiská

 • Charta učiteľa – dokument prijatý v roku 1966 OSN pre výchovu, vedu a kultúru na mimoriadnej medzivládnej konferencii o postavení učiteľa / Paríž- 21.9.-5.1O.1966/

 • Má charakter všeobecne platných princípov , práv a povinností

 • Použitie tohto dokumentu pre učiteľov všetkých typov štátnych a súkromných škôl

 • Deklaruje princípy:1/ učiteľ, jeho postavenie, dôležitosť učiteľa v rozvíjaní vzdelávania a pokroku vo vzdelávaní, nárok na všeobecnú úctu, profesia vyžadujúca od učiteľov hlboké vedomosti, špeciálne schopnosti, efektívne pracovné podmienky zbavené akejkoľvek diskriminácie, učiteľské organizácie v rozvoji vzdelávania – zapájanie do tvorby školskej politity.

  2/ podmienky a pravidlá prípravy – kontinuálne vzdelávanie učiteľov, zamestnaniu a kariére učiteľa, podmienkam na postup a povýšenie, sociálnym podmienkam

 • 3/ práva a povinnosti učiteľov – akademická sloboda, oprávnenosť o rozhodovaní pedagogických postupoch, o hodnotení žiakov, o ochrane pred neobjektívnym a neoprávneným zasahovaním rodičov do profesionálnych povinností učiteľov...

 • 4/ o podmienkach a zefektívnení vyučovania – o počtoch žiakoch, o pomocnom personáli, o dĹžke pracovného času, o študijnom voľne pri štúdiu, mzde, ktorá by mala zabezpečovať uspokojivú životnú úroveň učiteľov, aspekty sociálneho zabezpečenia učiteľov


Eneva

ICE-UNESCO -1996- Ženeva45.medzinárodná konferencia o vzdelávaní

Nadväznosť na Chartu učiteľa

Rozvoj a transformácia vzdelávacích systémov

Obnova školstva cez učiteľov prostredníctvom ich predstáv, metód

Učiteľ ako kľúčový účastník zmeny vzdelávania

Učiteľ ako facilitátor v získavaní vedomostí a získaní vlastnej identity, otvorenosť v multikulturalite, tolerantnosti

Partnerský vzťah – učiteľ-žiak

Aplikácia základných ľudských práv na profesiu učiteľov

ODPORÚČANIA

Nábor učiteľov – výber najschopnejších kprofesii učiteľa

Príprava pred výkonom profesie- inovátorské profesionálne aktivity

Príprava počas výkonuslužby – právo a povinnosť rozvíjať profesionálne schopnosti

Zapojenie učiteľov do procesu transformácie

Vzdelávanie akozodpovednosť za všetkých

Nové informačné a komunikačné technológie

Profesionalizácia – zlepšenie postavenia a pracovných podmienok učiteľov

Solidaritas učiteľmi pracujúcimi v ťažkých situáciách

Medzinárodná spolupráca –podpora mobility a kompetencií učiteľov

Ženeva


Bolonsk a bruselsk konferencia

Bolonská deklarácia -jún 1996 – systém vysokoškolského vzdelávania

Brusel 2000- prijatie dokumentu celoživotného vzdelávania – „ Memorandum celoživotného vzdelávania

Pregraduálne a graduálne štúdium

Európska dimenzia vo vysokoškolskom vzdelávaní, spolupráca medzi inštitúciami, príprava študijných plánov, mobilné schémy, integrované programy štúdia, výcviku a výskumu

mať rovnaké príležitosti v Európe , bez výnimky, prispôsobovať sa požiadavkám sociálnych a ekonomických zmien, všeobecný prístup ku vzdelávaniu, zvýšiť úroveň investícií do ľudských zdrojov, prístup ku kvalitným informáciám, zvýšiť oceňovanie účasti na vzdelávaní, poskytovať príležitosti na celoživotné vzdelávania

Bolonská a bruselská konferencia


Medzin rodn stretnutia

Lisabon – 2000

Barcelonský summit – 2002-

Kodanská deklarácia – 2002

Dublin 2004 – stretnutie ministrov EÚ

Vedomostná ekonomika

s vyššou mierou zamestnanosti

Zlepšenie kvality vzdelávania

Otvorené vzdelávacie prostredie

Zatraktívnenie vzdelávania

Zlepšovanie vyučovania cudzích jazykov

Európska dimenzia – mobilita, partnerstvá

Transparentnosť, informácie, poradenstvo

Uznávanie schopností a kvalifikácií

Zvyšovanie kvality vyučovania pre všetkých

rozvoj prostredníctvom motivácie a stimulačných mechanizmov

Medzinárodné stretnutia


Slovensko v medzin rodnom kontexte

2OO1 – Národná správa celoživotnom vzdelávaní

Národný program výchovy a vzdelávania – Milénium

Programové vyhlásenie vlády-2006

škola–kľúčová inštitúcia vo vzdelávaní

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov

flexibilný rast a motivačný program

Mimoriadna poroznosť učiteľskej profesii všetkých štátov OECD a EÚ

Zásady personálnej a sociálnejpolitiky

Zvyšovanie profesionálnych kompetencií

Štandardizovanie požiadaviek

Kreditný systém

Systém služobných stupňov v súlade so systémom hodnotenia

Vypracovať systém celoživotného vzdelávania, kariérneho systému

Vytvorenie dostatočných zdrojov pre motivačný systémodmeňovania

Slovensko v medzinárodnom kontexte


Kompetencie u ite ov

Edukačné

Osobnostné

Sociálne

Rozvojové

Obsah vyučovacích predmetov,vedenie procesu, ciele vzdelávania, analýzy učiva, metódy, formy , prostriedky, klíma triedy,

Silný ideál harmonického a optimálneho rozvoja jednotlivcov spoločnosti – profesia s vysokou mierou náročnosti a požiadaviek na odborné, didaktické, sociálnopsychologické zručnosti

Identifikácia psychických pocitov seba a žiakov

Ochrana a bezpečnosť, porozumieť žiakom, veriť v ich schopnosti, rešpekt, primerane oceňovať, rozvoj sociálnoemocionálnychzručností, rozpoznať a vycítiť riziko, príjmať a akceptovať kritiku žiakov,vťahy v kolektíve triedy, v skupine, riešenie problémov a konfliktov, prosociálne správanie, riskovať,

Zvládať napätie, afekty, problémové situácie

schopnosť sebarozvoja a profesijného rastu, mať všeobecný a kultúrny rozhľad, poznať trendy vývoja spoločnosti ,byť metodologicky vybavený pre učiteľský výskum

Kompetencie učiteľov


Rizikov faktory s visiace s v konom profesie

Stres/ teacher stres/Výrazný determinant ovlyvňujúci zdravie a dĺžku / časový,sociálny,kurikuárny, birokratívne prekážky, pracovné podmienky, vzťahy

Emočné vyčerpanie – burnout

Nedostatočné finančnéa spoločenské oceňovanie práce

Neistota postavenia

Tlakna stálu prítomnosť v práci

Vysoké nároky v jednaní

Riziko ohrozeniazdravia

inými osobami iných osôb a

Kľúčové rozhodovanie

Fyzikálne faktory – hluk

Demotivácia detí procese učenia

Nejednoznačnosť a konfliktnosť učiteľskej profesie

Neadekvátneočakávania od rodičov a lajickej verejnosti

Problémové správanie

Ohrozená prirodzená autoritaučiteľa

Zvýšený výskytšikanovania a fyzických a psychických útokov

Agresivita, hyperaktivita, poruchy pozornosti, emočné poruchy,

Mobilománia,, averzia na školské prostredie, krádeže, drogy

Zmenyv hodnotovom systéme nekorešponujúci s morálnymi požiadavkami v školskom prostredí

Rizikové faktory súvisiace s výkonom profesie


Stresory

Plnenie administratívnych a inýchpovinností ktoré nesúvisia s priamou prácou

Rešpekts rozhodnutím bez spoluúčasti

Zhon, ktorý je pracovný deň príznačný

Nedostatok spolupráce s rodičmi

Zvládanie detí, ktoré sa nevhodne správajú

Nedostatok oceňovania a porozumenia

Problémy v dosahovaní minimálnych výchovných standardov a hodnôt

Problémy vmotivácii detí

Veľké počty detí

Nedostatok priateľskej a podpornej atmosféry medzi kolegami

Hrozbanapadnutia zo strany detí

Zastupovanie za neprítomných

Nedostatky v presnom vymedzení pracovného času

Neochotariaditeľovsa podieľať na problematickejšom jednaní s rodičmi

Pôsobiť na deti s rôznymi vlastnosťami detí

Nedostatok materiálnych zdrojov

Nedostatok príležitostí skúšať nové postupy a myšlienky

Nedostatok miestností a priestoru

Nedostatok súboru na relaxáciu a mobilizáciu a obnovutvorivých síl

Nedostatok možností pre profesionálny rast

Absencia pracovných a učebných pomôcok

Stresory


Spolo ensk intervencia
Spoločenská intervencia

 • Získanie socioekonomického statusu -

  objektívna charakteristika práce – intelektuálna, zložitá, významná

 • Stupeň vzdelania, rozširovanie kvalifikácie

 • Adekvátne a náležité finančné ohodnotenie

 • Životný štýl – zvýšenie životnej úrovne

 • Prehodnotenie dôchodkového veku v školách a zariadeniach so sťaženou prevádzkou

 • Garancia a finančná podpora pri celoživotnom vzdelávaní

 • Kariérnyrast

 • ESF – rekvalifikačné vzdelávania / nedostupnosť vzdelávania pre učiteľov z dôvodu nízkych príjmov/

 • Sociálne výhody pri syndróme vyhorenia / napr.: PN so zvýšenou dotáciou/

 • Zvýšenie dovolenky podľa počtu prázdnin

 • Učiteľská profesia ako definitívna služba štátu

 • Nákup bez DPH / autá, nábytok/, podpora bývania

 • Zníženieceloročného cestovného/ v prípade dochádzania za prácou/


Multiprofesion lne joby u ite ov

Rodič

Lekár

Stratég

Diagnostik

Bezpečnostný technik

Požiarny technik

CO technik

Projektant

Edukant

Dostáva súhlas k rodičovskému líznutiu

Lieči úraz, dušu a niekedy i pneumatiky

Vytyčuje stratégiu, kde iní zlyhali

Diagnostikuje zranenia všetkého druhu a pre všetkých

Zodpovedá aj za hnilé okná a škody spôsobené z neznámych dôvodov

Treba ovládať parametre hasiacich prístrojov

Pravidelne musí robiť nácvik min.3Oročných masiek

Vytvára projekty cca za 50€/ kompetentní ich použijú cca za 1 000000 €

Príptatok vo výške 0 €

Multiprofesionálne joby učiteľov


Multiprofesionalita inak

Ombudsman

Ekológ

Daňový platič

Záhradník

Workoholik

SamoSponzor

Dozorca

Privatizér

Skladník

Univerzálny učiteľ

Uprednostňuje práva detí i pri ignorácii ich povinností

Nemá si z čoho kúpiť auto...

Automatické strhávanie z platu...

Pracuje v školskej záhrade, deťom sa už nechce ...

Niektorí aj spávajú v škole...

Všetky pomôcky si kupuje za vlastné ...

Zodpovedá za bezpečnosť i pri úteku žiaka zo školy...

Stáva sa objektom strategických slov expresívneho charakteru... deti nie sú predmetom privatizácie...

Nejasne zodpovedá aj za nehmotný majetok......

Zodpovedá za všetko a za každého počasia... nespôsobuje kolapsy...

Multiprofesionalita inak


Motto u ite ov dne nej doby
Motto učiteľov dnešnej doby

 • „ Dozrel čas na múdrosť učiteľov. Aj my chceme byť súčasťou dôstojného spoločenského a sociálneho statusu.“

 • „Ďakujeme za podporu.“

 • Európski slovenskí učitelia


ad