Postup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Postup realizace ROP Střední Morava Konference samospráv Olomouckého kraje Olomouc 27. února 2012. OSNOVA PREZENTACE. Regionální operační program NUTS II. Střední Morava a pokrok v realizaci Aktualizace podmínek administrace Finanční plán ROP Střední Morava a harmonogram výzev na rok 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - forrester-brodie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Postup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

Postup realizace ROP Střední MoravaKonference samospráv Olomouckého krajeOlomouc 27. února 2012


Osnova prezentace
OSNOVA PREZENTACE

 • Regionální operační program NUTS II. Střední Morava a pokrok v realizaci

 • Aktualizace podmínek administrace

 • Finanční plán ROP Střední Morava a harmonogram výzev na rok 2012Postup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

Globální cíl a změna č. 2 ROP SM a pokrok v realizaci

Globálním cílem ROP Střední Morava je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu. Tento cíl zahrnuje jak posílení ekonomického rozvoje městských oblastí, představujících rozvojová centra regionu, tak stabilizaci venkovského prostoru.

- celková alokace ve výši 773 399 310 EUR (zahrnuje celkové veřejné

prostředky)

 • celková alokace po změně č. 2 ROP Střední Morava byla navýšena

  na 790 875 324 EUR .


Postup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

Rozhodnutím Evropské komise ze dne a pokrok v realizaci21. prosince 2011 došlo ke schválení změny č. 2 ROP Střední Morava, tj. k navýšení finančních prostředků v prioritní ose č. 1 Doprava o 12 871 255 EUR (325 mil. Kč) a v prioritní ose č. 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu o 4 604 759 EUR (116 mil. Kč), celkově došlo k navýšení původní alokace ROP Střední Morava o 17 476 014 EUR, tj. o 2,25 % na 790 875 324 EUR.


Postup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

Informace o pokroku v realizaci a pokrok v realizaciPostup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

Hlavní východiska a cíle aktualizace administrace a pokrok v realizaci

 • zachovat původní model, který se osvědčil a který představuje především velmi výraznou úsporu žadatelů především na pořízení projektové dokumentace (dosažená úspora žadatelů ve výši 250 mil. Kč)

 • zefektivnit a zrychlit administraci projektů (a tím i programu) ve vztahu k blížícímu se konci programovacího období (omezený termín pro uzavírání závazků - 31. 12. 2013),

 • navrhnout soubor opatření, která umožní řízení alokace – opatření k eliminaci přezávazkování (či nedočerpání) na konci programu

  Výbor Regionální rady na svém jednání dne 17. února 2012 schválil aktualizaci administrace ROP Střední Morava.

  Tato aktualizace bude zapracována do podmínek pro předkládání a realizaci projektů od Výzvy k předkládání projektových žádostí č. 31/2012.


Postup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

Provedené změny administrace a pokrok v realizaci

 • Úprava Finanční a ekonomické analýzy projektu a hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti

  V rámci aktualizace administrace bude webová aplikace Finanční a ekonomická analýza předkládána jako celek již v Etapě č. 1 a to místo současného předkládání ve dvou etapách. Dále bude do aplikace zpracováno hodnocení kapitálové přiměřenosti žadatele a to u projektových žádostí předložených veřejným subjektem, podnikatelským subjektem či ostatními subjekty (tj. nestátní neziskovou organizací, sdružením právnických osob, atd.).

  Záměrem je snížení rizika poskytování dotace nesolventním subjektům.


Postup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

Provedené změny administrace a pokrok v realizaci

 • Rozšíření Popisu Investičního záměru

  Popis investičního záměru byl doplněn a rozšířen tak, aby přesněji specifikoval předmětný projekt a sjednotil žadatelem předkládané informace.

  Žadatel bude předkládat přesnější slovní popis projektu a aktivit. Dále bude žadatel předkládat rozpočet projektu v požadované struktuře, která umožní formalizovat – sjednotiti - rozpočet do jednotné struktury a částečného detailu - tato struktura bude zachována i v následující 2. Etapě – Dopracování projektu a 3. Etapě – přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace a dále i v průběhu realizace projektu.


Postup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

Provedené změny administrace a pokrok v realizaci

 • Úprava dokladů o zajištění financování projektu

  Žadatel v rámci 1. etapy doloží společně s projektovou žádostí i popis, jakým způsobem bude zajištěno financování realizace a udržitelnosti projektu a to např. formou úvěrového/bankovního příslibu.

  V případě financování projektu vlastními zdroji či jinou osobou doloží žadatel čestné prohlášení o složení depozitu ve výši vlastního podílu do podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě veřejných subjektů bude doloženo usnesení zastupitelstva, kterým bude potvrzen závazek financování realizace, ale i udržitelnosti projektu.

  Následně v rámci etapy 2. – Dopracování projektu žadatel doloží úvěrovou smlouvu související s financováním projektu, v případě kdy nebude uzavřena smlouva, tak doloží závazný úvěrový/bankovní příslib a to tak, aby byl platný až do okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.


Postup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

Provedené změny administrace a pokrok v realizaci

 • Základní pravidla k eliminaci rizik z přezávazkování/ nedočerpání finanční alokace programu

  Na základě legislativního omezení a dále na základě skutečnosti, že Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava nemá v současné době jiné příjmy než příjmy ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR (přes kterou jsou zasílány i finanční prostředky ERDF), a to pouze na předfinancování projektů, u kterých proběhne následně proplacení v EUR, nemá Regionální rada možnost zajištění finančního krytí programu v případě přezávazkování programu.

  Cílem Regionální rady je dále plně vyčerpat veškeré finanční prostředky programu a minimalizovat riziko vrácení finančních prostředků zpět do rozpočtu EU.

  Proto bylo nutné hledat opatření k eliminaci těchto rizik.

  Soubor opatření bude zveřejněn v rámci vyhlášených výzev


Postup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

Provedené změny administrace a pokrok v realizaci

 • Návrh úpravy kritérií pro výběr projektů

  Na zasedání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava dne 13. března 2012 budou předloženy ke schválení upravená kritéria pro výběr projektů.

  Navrhovaná změna kritérií pro výběr projektů spočívá zejména:

 • v úpravě hodnocení finančního zdraví – kde finanční zdraví bylo přesunuto do 1. etapy hodnocení, části kontrola formální náležitostí (v případě obcí, měst, krajů a NO), resp. kontrola přijatelnosti (kde u podnikatelských subjektu je kategorie E a F eliminačním kritériem)

 • Je navrhováno posílit kritérium vyváženého rozvoje území, kde budou bodově zvýhodněny území s nízkým čerpání dotace na obyvatele z ROP Střední Morava

 • Kritéria pro výběr projektů budou zpracovány v detailní bodové škále a tato bude zveřejněnaPostup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

Výbor Regionální rady na svém jednání dne 17. výzev na rok 2012února 2012 schválil aktualizaci finančního plánu


V zvy kde adatelem bude obec m sto
Výzvy, kde žadatelem bude obec/město výzev na rok 2012

Výbor Regionální rady ROP Střední Morava na svém jednání dne 17. února 2012 schválil harmonogram výzev na rok 2012. ÚRR Střední Morava bude na základě tohoto harmonogramu vyhlašovat celkem 25 výzev za téměř 2,5 miliardy Kč, z toho budou 2 výzvy zaměřeny na Integrované plány rozvoje měst (IPRM) a 11 výzev bude zaměřeno na Integrované plány rozvoje území (IPRÚ).Dal informace k v zv m a podm nk m administrace
Další informace k výzvám a podmínkám administrace výzev na rok 2012

Další informace budou:

 • zveřejněny na www.rr-strednimorava.cz

 • Budou poskytnuty na seminářích k vyhlášeným výzvám


Postup realizace rop st edn morava konference samospr v olomouck ho kraje olomouc 27 nora 2012

DĚKUJI VÁM výzev na rok 2012

ZA POZORNOST

Ing. Ivan Matulík

ředitel Úřadu Regionální rady

Jeremenkova 1211/40b

779 00 Olomouc

www.rr-strednimorava.cz