starten met een doorlopende leerlijn taal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starten met een doorlopende leerlijn taal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starten met een doorlopende leerlijn taal

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Starten met een doorlopende leerlijn taal - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Starten met een doorlopende leerlijn taal. 1 februari 2011 Lydia van Deelen-Meeng, managing consultant CPS Email: l.vandeelen@cps.nl M: 06-55898565. Programma. De referentieniveaus als kapstok voor een doorlopende leerlijn taal De referentieniveaus: Wat? en Hoe?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Starten met een doorlopende leerlijn taal' - forest


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
starten met een doorlopende leerlijn taal

Starten met een doorlopende leerlijn taal

1 februari 2011

Lydia van Deelen-Meeng, managing consultant CPS

Email: l.vandeelen@cps.nl

M: 06-55898565

programma
Programma
 • De referentieniveaus als kapstok voor een doorlopende leerlijn taal
 • De referentieniveaus: Wat? en Hoe?
 • Starten: de schoolleider
 • Starten: de teamleider en de taalcoördinator
 • Starten: de docent
 • Evaluatie en afsluiting
welke vragen hebt u
Welke vragen hebt u?
 • Noteer de vragen die u hebt over de doorlopende leerlijn taal en de referentieniveaus.
waarom referentieniveaus
Waarom referentieniveaus?
 • Wat kan beter voor taal en rekenen?
 • Eisen overheid variëren per sector (termen, domeinen, mate detail) en sluiten onvoldoende aan
 • Onvoldoende onderhoud of verdieping van basisvaardigheden
 • Onderwijsprogramma’s niet doorlopend
 • Onvoldoende aansluiting lesmethoden
 • Onvoldoende aansluiting toetsen en examens
 • Onvoldoende (gespecificeerde) informatie over instromende leerling
 • eenduidige ijkpunten taal en rekenen

referentieniveaustaal en rekenen

achtergrond
onderzoek huidige situatie

advies over gewenste situatie

niveau moet omhoog

drempels geslecht

referentiekader taal en rekenen

Achtergrond
 • Expertgroep
 • veldraadpleging naar gevoelige onderdelen advies
 • referentiekader taal en rekenen bijgesteld en vastgesteld
slide6

Opbouw referentieniveaus

 • fundamentele niveaus en streefniveaus
 • hoe onderdelen aansluiten
 • te onderhouden kennis en vaardigheden
 • te verdiepen kennis en vaardigheden
toewijzing aan onderwijstypen door overheid
Toewijzing aan onderwijstypen door overheid
 • Taal
 • 1F en 2F: primair en speciaal onderwijs
 • 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo
 • 3F: mbo 4, havo
 • 4F: vwo
 • Rekenen
 • 1F en 1S: Primair en speciaal onderwijs
 • 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo
 • 3F: mbo 4, havo, vwo
doorlopende leerlijn taal
Doorlopende leerlijn taal
 • PO: leerlingvolgsysteem en eindtoets (vanaf 2013?)
 • PO-VO: de warme overdracht
 • VO onderbouw -bovenbouw: de afstemming
 • VO: rekentoets als eindexamen onderdeel en gewijzigd examen Nederlands(2013-2014) en alle examens geijkt aan referentieniveau
 • VO-vervolgonderwijs: de samenwerking
 • De landelijke plannen: een elektronisch leerlingvolgsysteem over de drempels van de schooltypen heen
referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal
Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal
 • Wat gaat er veranderen aan het eind van de basisschool?
 • In 2011-2012 bestaat informatieplicht van het PO naar VO (alle leerlingen met een uitgebreid reken- en taalprofiel naar vo)
 • De verwachting is dat er een verplichte eindtoets komt in 2013 aan het eind van de basisschool waarmee het reken- en taalniveau van de groep 8 leerlingen wordt vastgesteld.
referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal1
Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal

Wat gaat er veranderen in het eindexamen van het voortgezet onderwijs?

Rekenen

 • aparte rekentoets als onderdeel van eindexamen per 2013-2014
 • cijfer telt mee voor slaag/zak regeling

Taal

 • examen Nederlands per 2013-2014 gebaseerd op de referentiekaders
 • waarschijnlijk meer aandacht voor schrijven/taalverzorging (grammatica en spelling)
 • alle eindexamens van alle vakken worden qua taalgebruik geijkt aan de referentieniveaus taal
welke vragen hebt u nog
Welke vragen hebt u nog?
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen over eerste deel presentatie.
referentieniveaus wat en hoe
Referentieniveaus: Wat en Hoe?
 • Referentieniveaus zijn beschrijvingen van wat een leerling op welk moment moet kennen en kunnen.
 • De vertaling van de referentieniveaus moet plaatsvinden in de klas door de docent met behulp van o.a. een lesmethode en (diagnostisch) testmateriaal.
de referentieniveaus
De referentieniveaus
 • Wat moet iedere docent weten en kunnen?
 • Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
 • Wat kunnen kinderen lezen (fictie)?
opdracht
Opdracht
 • Bepaal welk referentieniveau hoort bij welke tekst.
taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat wat staat u te doen
Taalbeleid en opbrengstgericht werken: hoe doe je dat?Wat staat u te doen?
 • Bewustte worden van en ervaren dat er noodzaak is om het taal- en rekenbeleid (opnieuw) te doordenken;
 • Belanginzien dat een vernieuwd taal-en rekenbeleid voor uw schoolorganisatie, de docenten en leerlingen kansen biedt tot een verbetering van het onderwijsaanbod en het leerrendement;
 • Betrokkenraken bij deze ontwikkeling en hierin uw eigen verantwoordelijkheid nemen;
 • Bekwaamte worden om bewust en met kennis van zaken verantwoorde interventies te plegen ten behoeve van het vernieuwen van het taal-en rekenbeleid binnen uw schoolorganisatie.
taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat betrokken
Taalbeleid en opbrengstgericht werken: hoe doe je dat?Betrokken.

Doorlopende leerlijn taal in de praktijk

Bewust?

  • Overdracht aan nieuwe leerkracht/docent;
  • Doelen op eindniveau, jaarniveau en lesniveau
 • Bereid?
  • Open gesprek met collega’s;
  • Leren van elkaar (tijdens sectie en teamvergaderingen)
 • Bekwaam?
  • Pedagogisch-didactisch;
  • Zelfkritisch.
taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat bekwaam de vier b s op elk niveau
Taalbeleid en opbrengstgericht werken: hoe doe je dat?Bekwaam De vier B’s op elk niveau!
 • strategisch niveau
 • tactisch niveau
 • operationeel niveau
taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat bekwaam
Taalbeleid en opbrengstgericht werken: hoe doe je dat?Bekwaam

Strategisch niveau

 • Hoe past het taal/rekenbeleid in het schoolplan?
 • Welke keuzes maken we om de referentiekaders te implementeren?

Tactisch niveau

 • Wat moet er worden gedaan, geregeld en afgesproken om de

referentieniveaus effectief in te voeren?

 • Wie gaat wat en hoe doen op welk moment op welk niveau?

Operationeel niveau

 • Wat betekent de invoering van de referentiekaders voor onze vaksectie, voor mij als docent (kennis, overdracht en monitoring)?
 • Wat hebben de leerlingen nodig om het bij hen passende referentieniveau te halen?
aandacht voor taal vraagt om een schoolbrede aanpak
Aandacht voor Taal vraagt om een schoolbrede aanpak
 • Middelen:
 • Kennis van en scholing in taalgerichte vakdidaktiek
 • Afstemming en afspraken over aanpak op het niveau van de secties en de teams
 • Inbedding van het taalbeleid in het schoolprofiel en het schoolplan
opdracht monitoring
Opdracht monitoring
 • Noteer welke taalgegevens op school al beschikbaar zijn.
 • Waar en door wie worden deze gegevens verzameld?
 • Waar en door wie worden de gegevens besproken?
 • Wat gebeurt er concreet in de lespraktijk met de gegevens?
opdracht effectiviteit monitoring
Opdracht effectiviteit monitoring
 • Wat is nodig om de PO gegevens over het taal-en rekenprofiel per leerling succesvol en effectief te gebruiken in de brugklas?
 • Wat moet er inhoudelijk gebeuren?
 • Wie moet wat uitvoeren?
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk (strategisch-tactisch en operationeel)?
 • Wat moet er organisatorisch gebeuren?
de schoolleider strategisch niveau
De schoolleider, strategisch niveau
 • Schoolleiding toont zichtbaar haar betrokkenheid bij de taalactiviteiten
  • Geeft prioriteit aan taalbeleid;
  • is voorbeeldig,
  • opent bijeenkomsten,
  • schrijft in de nieuwsbrief,
  • vraagt regelmatig hoe het gaat,
  • evalueert het beleid met de uitvoerders.
de teamleider tactisch niveau
De teamleider, tactisch niveau
 • De teamleiders zijn betrokken bij de uitvoering van beleid door taal in hun team prioriteit te geven en intervisie te organiseren.
 • De teamleiders zetten taal op de agenda in de teambesprekingen en tijdens de voortgangsgesprekken.
de taalco rdinator tactisch niveau
De taalcoördinator, tactisch niveau
 • Voert de opdracht van de schoolleiding uit,
 • adviseert de schoolleiding over taalbeleid,
 • organiseert activiteiten die het draagvlak vergroten,
 • organiseert het uitwisselen van ‘good practices’ en scholingsbijeenkomsten,
 • draagt zorg voor afstemming en samenwerking tussen de teams en tussen de docenten en de schoolleiding.
de docent operationeel niveau wat te doen
De docent, operationeel niveauWat te doen?
 • Aansluiten bij voorkennis op een taalondersteunende manier;
 • onbekende woorden uitleggen;
 • aandacht geven aan lezen (leesstrategieën);
 • aandacht geven aan schrijven;
 • aandacht geven aan mondelinge taalvaardigheid;
 • aandacht geven aan studievaardigheden.
opdracht1
Opdracht
 • Bedenk een activiteit voor een bewustwordingsbijeenkomst op

jouw school.

 • Eisen:
  • Motiverend
  • Bewustwording bevorderend
  • Met een grote groep uit te voeren
opdracht2
Opdracht
 • Maak een ‘to do list’: beschrijf wat je, in jouw functie, als eerste gaat ondernemen op school.
 • Formuleer acties op de verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel).
vragen
Vragen?
 • Lydia van Deelen-Meeng
 • l.vandeelen@cps.nl
 • M:06-55898565
cps onderwijsontwikkeling en advies

CPS Onderwijsontwikkeling en advies

www.cps.nl

Plotterweg 30

3821 BB Amersfoort

Postbus 1592

3800 BN Amersfoort

T [033] 453 43 43

F [033] 453 43 53

E cps@cps.nl

www.cps.nl