Starten met een doorlopende leerlijn taal
Download
1 / 35

Starten met een doorlopende leerlijn taal - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Starten met een doorlopende leerlijn taal. 1 februari 2011 Lydia van Deelen-Meeng, managing consultant CPS Email: [email protected] M: 06-55898565. Programma. De referentieniveaus als kapstok voor een doorlopende leerlijn taal De referentieniveaus: Wat? en Hoe?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Starten met een doorlopende leerlijn taal' - forest


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Starten met een doorlopende leerlijn taal

Starten met een doorlopende leerlijn taal

1 februari 2011

Lydia van Deelen-Meeng, managing consultant CPS

Email: [email protected]

M: 06-55898565


Programma
Programma

 • De referentieniveaus als kapstok voor een doorlopende leerlijn taal

 • De referentieniveaus: Wat? en Hoe?

 • Starten: de schoolleider

 • Starten: de teamleider en de taalcoördinator

 • Starten: de docent

 • Evaluatie en afsluiting


Welke vragen hebt u
Welke vragen hebt u?

 • Noteer de vragen die u hebt over de doorlopende leerlijn taal en de referentieniveaus.


Waarom referentieniveaus
Waarom referentieniveaus?

 • Wat kan beter voor taal en rekenen?

 • Eisen overheid variëren per sector (termen, domeinen, mate detail) en sluiten onvoldoende aan

 • Onvoldoende onderhoud of verdieping van basisvaardigheden

 • Onderwijsprogramma’s niet doorlopend

 • Onvoldoende aansluiting lesmethoden

 • Onvoldoende aansluiting toetsen en examens

 • Onvoldoende (gespecificeerde) informatie over instromende leerling

 • eenduidige ijkpunten taal en rekenen

referentieniveaustaal en rekenen


Achtergrond

onderzoek huidige situatie

advies over gewenste situatie

niveau moet omhoog

drempels geslecht

referentiekader taal en rekenen

Achtergrond

 • Expertgroep

 • veldraadpleging naar gevoelige onderdelen advies

 • referentiekader taal en rekenen bijgesteld en vastgesteld


Opbouw referentieniveaus

 • fundamentele niveaus en streefniveaus

 • hoe onderdelen aansluiten

 • te onderhouden kennis en vaardigheden

 • te verdiepen kennis en vaardigheden


Toewijzing aan onderwijstypen door overheid
Toewijzing aan onderwijstypen door overheid

 • Taal

 • 1F en 2F: primair en speciaal onderwijs

 • 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo

 • 3F: mbo 4, havo

 • 4F: vwo

 • Rekenen

 • 1F en 1S: Primair en speciaal onderwijs

 • 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo

 • 3F: mbo 4, havo, vwo


Doorlopende leerlijn taal
Doorlopende leerlijn taal

 • PO: leerlingvolgsysteem en eindtoets (vanaf 2013?)

 • PO-VO: de warme overdracht

 • VO onderbouw -bovenbouw: de afstemming

 • VO: rekentoets als eindexamen onderdeel en gewijzigd examen Nederlands(2013-2014) en alle examens geijkt aan referentieniveau

 • VO-vervolgonderwijs: de samenwerking

 • De landelijke plannen: een elektronisch leerlingvolgsysteem over de drempels van de schooltypen heen


Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal
Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal

 • Wat gaat er veranderen aan het eind van de basisschool?

 • In 2011-2012 bestaat informatieplicht van het PO naar VO (alle leerlingen met een uitgebreid reken- en taalprofiel naar vo)

 • De verwachting is dat er een verplichte eindtoets komt in 2013 aan het eind van de basisschool waarmee het reken- en taalniveau van de groep 8 leerlingen wordt vastgesteld.


Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal1
Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal

Wat gaat er veranderen in het eindexamen van het voortgezet onderwijs?

Rekenen

 • aparte rekentoets als onderdeel van eindexamen per 2013-2014

 • cijfer telt mee voor slaag/zak regeling

  Taal

 • examen Nederlands per 2013-2014 gebaseerd op de referentiekaders

 • waarschijnlijk meer aandacht voor schrijven/taalverzorging (grammatica en spelling)

 • alle eindexamens van alle vakken worden qua taalgebruik geijkt aan de referentieniveaus taal


Welke vragen hebt u nog
Welke vragen hebt u nog?

 • Gelegenheid tot het stellen van vragen over eerste deel presentatie.


Referentieniveaus wat en hoe
Referentieniveaus: Wat en Hoe?

 • Referentieniveaus zijn beschrijvingen van wat een leerling op welk moment moet kennen en kunnen.

 • De vertaling van de referentieniveaus moet plaatsvinden in de klas door de docent met behulp van o.a. een lesmethode en (diagnostisch) testmateriaal.


De referentieniveaus
De referentieniveaus

 • Wat moet iedere docent weten en kunnen?

 • Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

 • Wat kunnen kinderen lezen (fictie)?


Opdracht
Opdracht lezen)

 • Bepaal welk referentieniveau hoort bij welke tekst.


Taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat wat staat u te doen
Taalbeleid en opbrengstgericht werken: lezen)hoe doe je dat?Wat staat u te doen?

 • Bewustte worden van en ervaren dat er noodzaak is om het taal- en rekenbeleid (opnieuw) te doordenken;

 • Belanginzien dat een vernieuwd taal-en rekenbeleid voor uw schoolorganisatie, de docenten en leerlingen kansen biedt tot een verbetering van het onderwijsaanbod en het leerrendement;

 • Betrokkenraken bij deze ontwikkeling en hierin uw eigen verantwoordelijkheid nemen;

 • Bekwaamte worden om bewust en met kennis van zaken verantwoorde interventies te plegen ten behoeve van het vernieuwen van het taal-en rekenbeleid binnen uw schoolorganisatie.


Taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat betrokken
Taalbeleid en opbrengstgericht werken: lezen)hoe doe je dat?Betrokken.

Doorlopende leerlijn taal in de praktijk

Bewust?

 • Overdracht aan nieuwe leerkracht/docent;

 • Doelen op eindniveau, jaarniveau en lesniveau

 • Bereid?

  • Open gesprek met collega’s;

  • Leren van elkaar (tijdens sectie en teamvergaderingen)

 • Bekwaam?

  • Pedagogisch-didactisch;

  • Zelfkritisch.


 • Taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat bekwaam de vier b s op elk niveau
  Taalbeleid en opbrengstgericht werken: lezen)hoe doe je dat?Bekwaam De vier B’s op elk niveau!

  • strategisch niveau

  • tactisch niveau

  • operationeel niveau


  Taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat bekwaam
  Taalbeleid en opbrengstgericht werken: hoe doe je dat? lezen)Bekwaam

  Strategisch niveau

  • Hoe past het taal/rekenbeleid in het schoolplan?

  • Welke keuzes maken we om de referentiekaders te implementeren?

  Tactisch niveau

  • Wat moet er worden gedaan, geregeld en afgesproken om de

   referentieniveaus effectief in te voeren?

  • Wie gaat wat en hoe doen op welk moment op welk niveau?

  Operationeel niveau

  • Wat betekent de invoering van de referentiekaders voor onze vaksectie, voor mij als docent (kennis, overdracht en monitoring)?

  • Wat hebben de leerlingen nodig om het bij hen passende referentieniveau te halen?


  Aandacht voor taal vraagt om een schoolbrede aanpak
  Aandacht voor Taal vraagt om een schoolbrede aanpak lezen)

  • Middelen:

  • Kennis van en scholing in taalgerichte vakdidaktiek

  • Afstemming en afspraken over aanpak op het niveau van de secties en de teams

  • Inbedding van het taalbeleid in het schoolprofiel en het schoolplan


  Opdracht monitoring
  Opdracht monitoring lezen)

  • Noteer welke taalgegevens op school al beschikbaar zijn.

  • Waar en door wie worden deze gegevens verzameld?

  • Waar en door wie worden de gegevens besproken?

  • Wat gebeurt er concreet in de lespraktijk met de gegevens?


  Opdracht effectiviteit monitoring
  Opdracht effectiviteit monitoring lezen)

  • Wat is nodig om de PO gegevens over het taal-en rekenprofiel per leerling succesvol en effectief te gebruiken in de brugklas?

  • Wat moet er inhoudelijk gebeuren?

  • Wie moet wat uitvoeren?

  • Wie is waarvoor verantwoordelijk (strategisch-tactisch en operationeel)?

  • Wat moet er organisatorisch gebeuren?


  De schoolleider strategisch niveau
  De schoolleider, strategisch niveau lezen)

  • Schoolleiding toont zichtbaar haar betrokkenheid bij de taalactiviteiten

   • Geeft prioriteit aan taalbeleid;

   • is voorbeeldig,

   • opent bijeenkomsten,

   • schrijft in de nieuwsbrief,

   • vraagt regelmatig hoe het gaat,

   • evalueert het beleid met de uitvoerders.


  De teamleider tactisch niveau
  De teamleider, tactisch niveau lezen)

  • De teamleiders zijn betrokken bij de uitvoering van beleid door taal in hun team prioriteit te geven en intervisie te organiseren.

  • De teamleiders zetten taal op de agenda in de teambesprekingen en tijdens de voortgangsgesprekken.


  De taalco rdinator tactisch niveau
  De taalcoördinator, tactisch niveau lezen)

  • Voert de opdracht van de schoolleiding uit,

  • adviseert de schoolleiding over taalbeleid,

  • organiseert activiteiten die het draagvlak vergroten,

  • organiseert het uitwisselen van ‘good practices’ en scholingsbijeenkomsten,

  • draagt zorg voor afstemming en samenwerking tussen de teams en tussen de docenten en de schoolleiding.


  De docent operationeel niveau wat te doen
  De docent, operationeel niveau lezen)Wat te doen?

  • Aansluiten bij voorkennis op een taalondersteunende manier;

  • onbekende woorden uitleggen;

  • aandacht geven aan lezen (leesstrategieën);

  • aandacht geven aan schrijven;

  • aandacht geven aan mondelinge taalvaardigheid;

  • aandacht geven aan studievaardigheden.


  Opdracht1
  Opdracht lezen)

  • Bedenk een activiteit voor een bewustwordingsbijeenkomst op

   jouw school.

  • Eisen:

   • Motiverend

   • Bewustwording bevorderend

   • Met een grote groep uit te voeren


  Opdracht2
  Opdracht lezen)

  • Maak een ‘to do list’: beschrijf wat je, in jouw functie, als eerste gaat ondernemen op school.

  • Formuleer acties op de verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel).


  Vragen
  Vragen? lezen)


  Cps onderwijsontwikkeling en advies

  CPS lezen)Onderwijsontwikkeling en advies

  www.cps.nl

  Plotterweg 30

  3821 BB Amersfoort

  Postbus 1592

  3800 BN Amersfoort

  T [033] 453 43 43

  F [033] 453 43 53

  E [email protected]

  www.cps.nl


  ad