Hoc Daauh Doz: Yiem Hmuangx Nyei Jauv - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoc Daauh Doz: Yiem Hmuangx Nyei Jauv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoc Daauh Doz: Yiem Hmuangx Nyei Jauv

play fullscreen
1 / 12
Hoc Daauh Doz: Yiem Hmuangx Nyei Jauv
132 Views
Download Presentation
fola
Download Presentation

Hoc Daauh Doz: Yiem Hmuangx Nyei Jauv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoc Daauh Doz: Yiem Hmuangx Nyei Jauv Ging-Sou:Matv^taai 4:16 “Yiem hmuangx gu'nyuoz nyei baeqc fingx, zungv duqv buatc domh njang. Yiem zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz wuov deix, maaih njang cuotv daaih ziux jienv ninh mbuo." Biux Mengh Waac:Ih hnoi mbuo oix hoqc taux yiem hmuangx nyei jauv hnangv haaix nor, maaih haaix nyungc eix-leiz. Mbuo yiem naaiv seix zangc se maaih i nyungc ga’naaiv gunv mbuo nyei maengc. Mbuo yaac yiem naaiv deix i nyungc ga’naaiv gu’nyuoz, se hnangv njang caux hmuangx nyei jauv. Naaiv deix i nyungc jauv gunv mbuo baamh mienh nyei maengc fai dorh mbuo baamh mienh nyei maengc.

 2. I. Yiem hmuangx gu'nyuoz nyei baeqc fingx (ys. 16a) 1. “Maiv dungx caux yiem hmuangx nyei mienh zoux ninh mbuo maiv lamh longc nyei sic. Daaux nzuonx oix zuqc bun naaiv deix sic cuotv yaangh daaih.” (E^fe^so 5:11).

 3. “Weic zuqc hmuangx weih gormx yie, mapv • maengh mapv hmuangx nyei buang jienv yie • nyei hmien.” (Yopv 23:17). • 3. “Yie paaiv meih mingh bun ninh mbuo haih • mangc duqv buatc, bun yiem hmuangx nyei • mienh haih cuotv daaih yiem njang, yaac yiem • Saadaan nyei buoz-ndiev cuotv daaih lorz Tin- • Hungh. Ninh mbuo ziouc duqv zuiz guangc liuz, • yaac duqv caux weic sienx yie benx cing-nzengc • mienh wuov deix, maaih ninh mbuo nyei buonc.” • (Gong-Zoh 26:18).

 4. 4. “Haaix dauh maiv hnamv ninh nyei gorx-youz, wuov dauh yiem hmuangx gu'nyuoz. Ninh se hnangv yangh hmuangx nyei dorngx nor, maiv hiuv duqv ninh mingh haaix, weic zuqc hmuangx bun ninh nyei m'zing hnangv maengh nor.” (1 Yo^han 2:11) 5. “Haaix dauh gorngv ninh yiem njang mv baac nzorng ninh nyei gorx-youz, wuov dauh corc yiem hmuangx gu'nyuoz.” (1 Yo^han 2:9).

 5. II. Yiem zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz wuov deix(ys.16b). 1. “Ninh dorh ninh mbuo yiem hmuangx caux zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz cuotv daaih, yaac cutv ninh mbuo zuqc ndoh nyei limc dangx.” (Singx Nzung 107:14). “Maiv gunv yie yangh zuqc daic nyei dongh linh, hmuangx nyei horngz mingh, yie maiv gamh nziex zuqc haaix nyungc hoic, weic zuqc meih caux yie yiem.” (Singx Nzung 23:4)

 6. 2."Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh muangx yie nyei waac yaac sienx kaux paaiv yie daaih wuov dauh, ziouc duqv yietc liuz nyei maengc, yaac maiv zuqc dingc zuiz. Ninh biaux ndutv daic nyei jauv duqv ziangh maengc.” (Yo^han 5:24) 3. “Hnangv naaic, ih zanc haaix dauh caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, wuov dauh maiv zuqc dingc zuiz, 2 weic zuqc Singx Lingh nyei leiz, dongh bun mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh wuov nyungc leiz, bun yie leih ndutv zuiz nyei leiz caux zuqc daic nyei leiz.” (Lomaa 8:1-2). 4. “……....,“Hnangv haaix yaac baac, yiem Aa^ndam nyei lungh ndiev taux Mose nyei lungh ndiev, zuqc daic nyei qaqv gunv jienv maanc mienh.” (Lomaa 5:12-14)

 7. III. Maaih njang cuotv daaih ziux jienv ninh mbuo (16c) 1. “Njang ziux bieqc hmuangx nyei dorngx, hmuangx yaac maiv haih hingh njang.” (Yo^han 1:5).

 8. 2. “Zinh ndaangc meih mbuo yiem hmuangx mv baac ih zanc meih mbuo sienx Ziouv meih mbuo ziouc yiem njang gu'nyuoz. Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc zoux puix yiem njang nyei mienh.” (E^fe^so 5:8). 3. “Yesu mbuox ninh mbuo, "Njang aengx caux meih mbuo yiem douc hnangv. Corc maaih njang nyei ziangh hoc gaanv jienv yangh jauv mingh aqv. M'nziex hmuangx oix daaih om jienv meih mbuo. Haaix dauh yiem hmuangx yangh jauv, wuov dauh maiv hiuv duqv ninh mingh haaix.” (Yo^han 12:35).

 9. 4. “Yie daaih bieqc baamh gen weic zoux norm njang. Haaix dauh sienx yie, maiv zuqc yiem hmuangx gu'nyuoz.” (Yo^han 12:46) 5.“Se gorngv meih zorqv nyanc hopv bun hnyouv sie nyei mienh, bun zuqc kouv nyei mienh duqv buangv eix, meih nyei njang ziouc yiem hmuangx nyei dorngx cuotv daaih, meih yiem hmuangx ziouc tiuv benx lungh aanx zanc nyei njang.” (I^saa^yaa 58:10).

 10. 6. “Ziux jienv yiem hmuangx nyei caux yiem zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz wuov deix. Ninh yaac oix yienz mbuo yangh baengh orn nyei jauv." (Lugaa 1:79) 7. “Yie daaih bieqc baamh gen weic zoux norm njang. Haaix dauh sienx yie, maiv zuqc yiem hmuangx gu'nyuoz.” (Yo^han 12:46).

 11. “Yie daaih bieqc baamh gen weic zoux norm njang. Haaix dauh sienx yie, maiv zuqc yiem hmuangx gu'nyuoz.” (Yo^han 12:46). “Ziux jienv yiem hmuangx nyei caux yiem zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz wuov deix. Ninh yaac oix yienz mbuo yangh baengh orn nyei jauv." (Lugaa 1:79)

 12. Setv Mueiz Waac: Dorh Daaih Longc Nyei Jauv Ih hnoi nyei Ging-Sou se njaaux mbuo buo nyungc longc jienv nyei taux mbuo hnangv haaix nor ziangh yiem naaiv seix zangc nyei jauv: (1) Bun mbuo hiuv duqv se gorngv mbuo mv maaih Tin-Hungh zoux ziouv gunv mbuo nyei maengc nor, se hnangv yiem hmuangx gu’nyuoz nor, maiv hiuv duqv zoux horpc nyei jauv, yaac maiv haih mangc mv buatc haaix nyungc longx haaix nyungc horpc nyei jauv, maiv haih bun-dunx maiv cing. (2) Haaix dauh sienx kaux Yesu se duqv yiem hmuangx caux daic nyei dorngx suiv bieqc taux ziangh maengc caux zien leiz nyei dorngx. Maaih Tin-Hungh nyei waac njaaux dorh mbuo nyei ziangh maengc, hnangv haaix nor haih yiem duqv horpc. (3) Yesu se benx njang, benx zien leiz, benx jauv, benx ziangh maengc bun mbuo, dorh mbuo (Yo^han 14:6). Yesu biux mengh mbuox mbuo hnangv haaix nor ziangh yiem naaiv seix zaangc caux zoux horpc nyei jauv.