Generator wniosk w p atniczych gwp
Download
1 / 37

Generator Wniosków Płatniczych GWP - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Generator Wniosków Płatniczych GWP. Bartosz Noworyta Koordynator SIMIK UW Kraków RIF Kraków. Przeznaczenie GWP:. Generator pozwala Beneficjentom: Przygotować Sprawdzić / zweryfikować Zatwierdzić Wydrukować Złożyć … wniosek płatniczy do Urzędu Wojewódzkiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Generator Wniosków Płatniczych GWP' - fola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Generator wniosk w p atniczych gwp

Generator Wniosków PłatniczychGWP

Bartosz Noworyta

Koordynator SIMIK

UW Kraków

RIF Kraków


Przeznaczenie GWP:

 • Generator pozwala Beneficjentom:

  • Przygotować

  • Sprawdzić / zweryfikować

  • Zatwierdzić

  • Wydrukować

  • Złożyć

 • … wniosek płatniczy do Urzędu Wojewódzkiego


Tworzenie wniosku o płatność – przed zmianami w projekcie

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie UW wprowadza dane do systemu SIMIK

Z bazy SIMIK generowany jest plik umowy dla GWP

UW przesyła emailem plik umowy do beneficjenta

Beneficjent wczytuje plik umowy do GWP

Po wypełnieniu danymi w GWP tworzony jest wniosek płatniczy, który jest drukowany i przesyłany w formie elektronicznej i papierowej wraz z załącznikami do UW


Tworzenie wniosku o płatność – po wprowadzeniu zmian w projekcie

Niezwłocznie po wprowadzeniu zmian wymagających aktualizacji UW przesyła emailem nowy plik umowy do BENEFICJENTA

Beneficjent wczytuje plik umowy do GWP

Po wypełnieniu danymi w GWP tworzony jest wniosek płatniczy, który jest drukowany i przesyłany w formie elektronicznej i papierowej wraz z załącznikami do UW


Skąd generator GWP? projekcie

www.simik.gov.pl

Na stronie www.simik.gov.pl znajduje się łącze które umożliwia pobranie aktualnej wersji GWPPo pobraniu pojawia się ikona GWP, w nazwie podana jest wersja np. 1.0.1.2

W celu uruchomienia instalacji GWP należy dopisać do nazwy pliku: .exe

Uruchamiamy

Instalację GWP


GWP wersja np. 1.0.1.2

Zainstalowany


Po poprawnym zainstalowaniu GWP na pulpicie pojawia się skrót do aplikacji

Przycisk ‘Nowy wniosek’ używamy do importu (wczytania) umowy o dofinansowanie - pliku xml otrzymanego od WUP

Przycisk ‘Wczytaj wniosek’ używamy do importu (wczytania) utworzonego już w GWP wniosku płatniczego


Widok po uruchomieniu GWP skrót do aplikacji

Menu aplikacji GWP

Panel zakładek GWP

Pasek stanu informuje o wersji GWP, lokalizacji zaimportowanego pliku xml


Menu Aplikacji skrót do aplikacji

Zapis zmiany danych

Walidacja pozwala na sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych

Zamyka edytor Wniosków

Export Wniosku z GWP w formacie xml

Drukowanie wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku płatniczego


Panel zakładek skrót do aplikacji

Informacje ogólne dot. projektu,

pkt. (1-12, 23-24)

Dane beneficjenta pkt. (17-18)

Rachunek bankowy pkt. (19)

Oświadczenie Beneficjenta

pkt. (25, 27)

Informacje finansowe,

pkt (13-16, 20, 21-22)

Załączniki,

pkt. 26

Suma kontrolna pozwala na stwierdzenie zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku


Pola skrót do aplikacjiszare zablokowane przed edycją, wypełnia je instytucja wdrażająca - WUP

Pola białe wypełnia beneficjent, wszystkie białe pola muszą być wypełnione !

Wyświetla informacje i wskazówki dot. Wypełniania danego punktu


1. Wniosek za okres skrót do aplikacji

Należy wpisać okres za jaki składany jest wniosek:


2 – 6. Poziomy wdrażania skrót do aplikacji

Pola te są zablokowane przed edycją, ich zawartość wczytana jest z umowy o dofinansowanie


7 - 8 . Nazwa i nr projektu skrót do aplikacji

Należy pozostawić to pole jako oznaczone

Pola te są zablokowane przed edycją, ich zawartość wczytana jest z umowy o dofinansowanie


9 – 11. Umowa o dofinansowaniu skrót do aplikacji

12. Okres realizacji projektu

Pola te są automatycznie wypełniane przez system SIMIK na podstawie danych z umowy


13. Płatność skrót do aplikacji

 • beneficjenci ZPORR nie składają wniosku o pierwszą płatność

 • Płatność pośrednia – przy rozliczaniu środków finansowych na kolejne transze dotacji/grantu

 • Płatność końcowa – dla środków otrzymanych z góry stanowi rozliczenie ostatniej transzy środków na dofinansowanie projektu, a dla refundacji stanowi końcowe rozliczenie projektu


14 - 16. Płatność skrót do aplikacji

Zawartość pola kopiowana jest z punktu 20 (równa jest sumie kolumny 12)

W przypadku środków przekazanych z „góry” należy wpisać kwotę zgodną z punktem 9.

Kwota kolejnej transzy do wypłacenia zgodnie z harmonogramem załącznika nr 2 do niniejszego wniosku

Od wersji .33 pole to pozosteje niewypełnione


17. Dane beneficjenta skrót do aplikacji

Pola te są automatycznie wypełniane przez system SIMIK na podstawie danych z umowy


18. Osoba do kontaktu skrót do aplikacji

Powinna to być osoba, która sporządziła wniosek i która będzie w stanie udzielić wyjaśnień


19. Rachunki bankowe skrót do aplikacji

Należy zaznaczyć przynajmniej jeden rachunek

 • Rachunki bankowe są wczytywane z umowy o dofinansowanie projektu z bazy SIMIK.

 • Dla kilku rachunków należy wskazać je w załączniku ze wskazaniem podziału kwot


20. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

 • Wszystkie wydatki kwalifikowane w danym miesiącu wraz z wkładem własnym

 • Mogą być uwzględnione wydatki z poprzednich okresów rozliczeniowych o ile nie zostały rozliczone wcześniej


20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Zatwierdza wprowadzone dane (każdy wiersz musi być zatwierdzony)

Usuwa dane z kolumny

Usuwa wiersz

Dodaje kolejny wiersz


20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Uwaga:

Począwszy od wersji .33 GWP posiara rozbudowany mechanizm importu/eksportu tabeli 20 z/do Excela.


20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Kolumna 6

Data zapłaty za fakturę (wyłącznie w całości zapłacone dokumenty), jeżeli faktura płacona ratami należy wskazać wszystkie daty płatności, można podawać również zakres dat


20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Kolumna 12

Kwota odnosząca się do wydatków kwalifikowanych

Kolumna 13

Kwota podatku VAT. Należy pamiętać, że wysokość podatku VAT wykazywanego w kolumnie 13 odnosi się do kwoty kwalifikowanej, a nie do kwoty dokumentu księgowego. W przypadku gdy kwota kwalifikowana jest mniejsza niż kwota dokumentu, wysokość podatku VAT, który będzie mógł zostać wykazany w kolumnie 13 jako wydatek kwalifikowany, powinna zostać proporcjonalnie pomniejszona.


21. Źródła finansowania wydatków poniesione wydatki objęte wnioskiem

 • Można dodać wiersze do:

 • Krajowe środki publiczne – inne środki publiczne,

 • Pozostałe źródła - inne

Nieaktywne


22. Przychód w okresie objętym wnioskiem poniesione wydatki objęte wnioskiem

Należy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem np.: odsetki bankowe, sprzedaż dóbr wytworzonych w ramach realizowanego projektu itd.


23. Zakres wykonywanych prac/usług poniesione wydatki objęte wnioskiem

Nieaktywne

 • Należy opisać stopień zaawansowania projektu pod względem osiągnięcia planowanych rezultatów w danym miesiącu.

 • W przypadku projektów skierowanych do osób należy przedstawić:

 • komu zostało udzielone wsparcie, jak liczne były to grupy

 • jakiego wsparcia udzielono w ramach środków finansowych rozliczanych w danym wniosku

 • jakie są dostrzegalne rezultaty w odniesieniu do rezultatów zakładanych

 • czy istnieją opóźnienia w realizacji projektu a jeżeli tak należy wskazać ich przyczyny

 • Opis powinien odnosić się do wydatków wskazanych w tabeli 20 i zawierać nie mniej niż pół strony


24. Zakres wykonywanych prac/usług poniesione wydatki objęte wnioskiem

Należy zakreślić pole określające czy wydatki i postęp prac są zgodne z umową o dofinansowanie projektu w szczególności z harmonogramem realizacji projektu

Jeżeli nie, należy wyjaśnić przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu


25. Oświadczenie beneficjenta poniesione wydatki objęte wnioskiem

Należy wpisać miejsce, gdzie dokumentacja dotycząca rozliczanego projektu jest przechowywana.

Wniosek należy czytelnie podpisać i opatrzyć pieczątką.


Suma kontrolna poniesione wydatki objęte wnioskiem

Suma kontrolna pozwala na stwierdzenie zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową


Walidacja poniesione wydatki objęte wnioskiem

Po wypełnieniu wniosku należy przeprowadzić walidacje wniosku, która ma na celu sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku

! czerwony wykrzyknik – wniosek niepoprawny

! żółty wykrzyknik - wniosek poprawny, ostrzega przy imporcie do SIMIK

UW zaakceptuje tylko i wyłącznie wnioski płatnicze po pozytywnej walidacji!!!


Export wniosku o płatność z GWP poniesione wydatki objęte wnioskiem

Po pozytywnej walidacji można utworzyć plik wniosku o płatność za pomocą przycisku: zapisz jako


Dziękuję za uwagę ! poniesione wydatki objęte wnioskiem

Bartosz Noworyta

Telefon: 501 382 392

Email: [email protected]


ad