ob ansk z kon k z kon 89 2012 sb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Občanský zákoník –zákon č.89/2012 Sb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Občanský zákoník –zákon č.89/2012 Sb

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Občanský zákoník –zákon č.89/2012 Sb - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

Občanský zákoník –zákon č.89/2012 Sb. Relativní majetková práva Obecná ustanovení o vzniku, zajištění a zániku závazků § 1721 - § 2054. Obecná ustanovení závazkového práva vytvářejí všeobecný právní rámec pro vznik, změnu, zajištění a zánik všech druhů závazkových vztahů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Občanský zákoník –zákon č.89/2012 Sb' - flynn-mclaughlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ob ansk z kon k z kon 89 2012 sb

Občanský zákoník –zákon č.89/2012 Sb

Relativní majetková práva

Obecná ustanovení o vzniku, zajištění a zániku závazků

§ 1721 - § 2054

obecn ustanoven o z vazc ch
Obecná ustanovení závazkového práva vytvářejí všeobecný právní rámec pro vznik, změnu, zajištění a zánik všech druhů závazkových vztahů.

Na obecné ustanovení navazují poté pojmenované smlouvy, pojmenované proto, že mají své uzákoněné názvy.

Nevyhovuje-li účastníkům právního vztahu žádný typ pojmenované smlouvy, mohou uzavřít smlouvu atypickou nebo smíšenou, obsahující prvky různých uzákoněných typů smluv.

Obsah závazků – závazky mají různý charakter:

- dlužník je povinen věřiteli něco dát (auto – na základě kupní smlouvy)

- něco vykonat (smlouva o dílo – ušít šaty)

- něco strpět (nájemní smlouva umožnit užívání bytu)

- něco nekonat ( smlouva o výpůjčce – nepřenechat vypůjčenou věc někomu jinému).

Vznik závazků – závazky vznikají nejčastěji:

- ze smluv (kupní smlouva),

- z jiných právních jednání (např. vyhlášení veřejné soutěže),

- na základě jiné právní skutečnosti (např. způsobená škoda – vznik závazku škodu uhradit).

Smlouva je souhlasný projev vůle účastníků obou stran právního vztahu. Jedna ze stran předloží nabídku, druhá strana ji akceptuje. Je platně uzavřena, pokud se obě strany dohodnou na jejím obsahu, jehož podstatnými náležitostmi jsou předmět smlouvy a cena. Od uzavřené smlouvy lze odstoupit, jestliže je to v zákoně stanoveno (viz ustanovení o smlouvě o dílo) nebo si účastníci tuto možnost odstoupení ujednali.

Obecná ustanovení o závazcích
obecn ustanoven o z vazc ch1
Změny závazků – se týkají obsahu nebo účastníků. Zásadně se uskutečňují dohodou účastníků.

Zajištění závazků – závazky zajišťuje stát, jehož mocenské orgány mohou vynucovat plnění povinností vyplývajících ze závazkových vztahů. K tomu, aby stát nemusel zasahovat se kromě zástavního a zadržovacího práva používají zejména tyto prostředky:

Smluvní pokuta – sjednává se písemně a musí být ve smlouvě stanovena její výše.

Ručení – vzniká písemným prohlášením ručitele, že věřitelovu pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Ručitel je povinen dluh splnit, nesplní-li jej dlužník na písemnou výzvu věřitele. Splní-li dluh ručitel, může od dlužníka požadovat náhradu (regres).Z ručitele se stává věřitel.

Dohoda o srážkách ze mzdy – musí mít také písemnou formu. Vůči plátci dlužníkovi mzdy je účinná po předložení.

Odpovědnost za vady

Převodce (zcizitel), který někomu přenechává věc za úplatu, odpovídá nabyvateli za to, že věc má v době plnění vlastnosti vymíněné nebo obvyklé, že je možno ji použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle ujednání.

Převodce je odpovědný za vady faktické (věc je poškozená a nemůže sloužit svému účelu) i právní vady (spočívající v tom, že třetí osoba si činí na věc nárok, protože převodce porušil její právo – vyrobil věc z materiálu patřící třetí osobě).

Zcizitel neodpovídá za vady zjevné a za vady zjistitelné z evidence nemovitostí, ledaže nabyvatele výslovně ujistil, že věc je bez jakýchkoli vad.

Odpovědnost převodce za vady, které se vyskytnou později, je dána zákonem, případně je stanovena v záručním listě.

Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni věc užívat dohodnutým způsobem nebo řádně, má nabyvatel nárok na zrušení smlouvy. Jinak se může domáhat přiměřené slevy z ceny nebo doplnění toho, co chybí.

Obecná ustanovení o závazcích
obecn ustanoven o z vazc ch2
Obecná ustanovení o závazcích
 • Zánik závazků
 • Splněním – pokud tak bylo učiněno řádně a včas. Při plnění peněžitého dluhu prostřednictvím pošty nebo peněžního ústavu je splněno dnem, kdy byla částka poukázána, není-li dohodnuto jinak.
 • Dohoda o zániku závazku. Věřitel se může s dlužníkem dohodnout o zrušení závazku a jeho nahrazení novým závazkem, nebo prominutím dluhu. Jakékoliv ujednání o zrušení závazku musí mít písemnou formu.
 • Nemožnost plnění – stane-li se plnění nemožným, dlužníkova povinnost zaniká. Plnění je nemožné tehdy, zanikne-li předmět (dům lehne popelem).
 • Uplynutím doby – dočasná práva a povinnosti zanikají uplynutím dohodnuté doby (nájmy).
 • Smrt dlužníka nebo věřitele – smrtí dlužníka zaniká jen ten závazek, který měl provést dlužník osobně. Smrtí věřitele zaniká jeho pohledávka, bylo-li plnění omezeno výlučně na jeho osobu (ušít oblek). Ostatní dluhy a pohledávky smrtí dlužníků a věřitelů nezanikají, přecházejí na dědice.
 • Započtení /kompenzace) – mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky stejného druhu,např. peněžní – zaniknou započtením do té výše, do které se vzájemně kryjí a uhradí se pouze rozdíl. Některé pohledávky nelze kompenzovat.
 • Výpověď – je jednostranný právní úkon, kterým se ukončuje závazek ujednaný na určitou dobu, jehož obsahem je povinnost k nepřetržité nebo opakované činnosti.
 • Neuplatnění práva – u některých druhů závazků je v zákoně stanoveno, že právo lze uplatnit jen do určité doby. Jeho neuplatněním v této době závazek zaniká – tzv.prekluze.(Např.záruční doba). K zániku závazku jeho neuplatněním ve stanovené době dochází jen v těch případech, kdy je to v zákoně výslovně uvedeno.
 • Promlčení – promlčením však právo nezaniká, věřitelovo postavení se pouze oslabuje, jestliže své právo neuplatní u soudu ve stanovené promlčecí době. Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického. Všeobecná promlčecí doba je tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé (např. u peněžních dluhů – ode dne jejich splatnosti).
 • Splynutí (fúze) – závazek zaniká, jestliže věřitel a dlužník splynou v jeden subjekt (sloučení právnických osob).
pou it literatura
Použitá literatura
 • Občanský zákoník – Zákon č.89/2012 Sb.,účinnost od 1.1.2014
 • Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)., účinnost od 1.1.2014
 • Ryska Radovan a Puškinová Monika – Právo pro střední školy – Eduko 2013 nakladatelství, s.r.o.,Tušimická 509/10,184 00 Praha 8, počet stran 88, vydání osmé, v nakladatelství EDUKO druhé, aktualizované a doplněné. Obchodní číslo 40113