
Download
1 / 22

????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

. Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Quốc kỳ nước Việt Nam Quốc Huy nước Việt Nam. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM. NGUYEÃN XUAÂN THUÏ – xuanthuford@yahoo.com NGUYEÃN LYÙ CAÙC LINH HAØ THANH NHAÂN NGUYEÃN VAÊN HÖNG TRAÀN QUANG TUÙ PHAÏM NGOÏC TUÙ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????' - flower


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4691164



Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Quốc kỳ nước Việt Nam Quốc Huy nước Việt Nam


Danh s ch c c th nh vi n trong nh m
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

 • NGUYEÃN XUAÂN THUÏ – xuanthuford@yahoo.com

 • NGUYEÃN LYÙ CAÙC LINH

 • HAØ THANH NHAÂN

 • NGUYEÃN VAÊN HÖNG

 • TRAÀN QUANG TUÙ

 • PHAÏM NGOÏC TUÙ

 • ÑAËNG THÒ THANH LÖU

 • NGUYEÃN THÒ XUAÂN THAÛO

 • VÖÔNG THÒ THUØY NHIEÂN

 • ÑOÃ ANH ÑÖÙC

 • NGUYEÃN QUOÁC HUY

 • ÑOÃ VIEÁT TRUNG

 • LEÂ THÒ TRINH

 • NGUYEÃN QUOÁC PHI


4691164

Nhaø nöôùc laø moät boä maùy raát quan troïng cuûa moät quoác gia. Baûn chaát nhaø nöôùc chính laø baûn chaát cuûa giai caáp thoáng trò trong nhaø nöôùc ñoù. Baûn chaát nhaø nöôùc seõ quyeát ñònh tính chaát veà chính trò, kinh teá, vaên hoaù xaõ hoäi cuûa moät nöôùc.

 Nhaø nöôùc COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM cuõng laø moät kieåu nhaø nöôùc ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån theo quy luaät cuûa söï vaän ñoäng trong ñôøi soáng xaõ hoäi.Nhaân daân ta ñaõ nhieàu laàn giaønh ñoäc laäp vaø teân nöôùc ta cuõng thay ñoåi theo lòch söûnhö: VAÊN LANG, AÂU LAÏC, ÑAÏI VIEÄT, VAÏN XUAÂN…

Tuy raèng söï phaùt trieån cuûa töøng thôøi kyø lòch söû khaùc nhau nhöng nhöõng nhaø nöôùc trong cheá ñoä cuõ Phong kieán vaãn mang moät ñaëc ñieåm chung laø nhaø nöôùc Phong kieán. Trong thôøi kyø naøy noâng daân bò aùp böùcboùc loät veà vaät chaát vaø tinh thaàn raát naëng neà, ngöôøi daân maát quyeàn laøm chuû nhaø nöôùc.

Ñeán naêm 1930 Ñaûng coäng saûn Vieät nam ra ñôøi

Ngaøy 02/09/1945 Chuû tòch HOÀ CHÍ MINH ñoïc baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp khai sinh ranöôùc VIEÄT NAM DAÂN CHUÛ COÄNG HOAØ


4691164

Ngaøy 02/07/1976 QUOÁC HOÄI nöôùc VIEÄT NAM ñaõ quyeát ñònh ñoåi teân nöôùc thaønh nöôùc COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM.

 •  Đaây laø moät nhaø nöôùc kieåu môùi vaø tieán boä mang tính quy luaät cuûa söï phaùt trieån

 • muïc tieâu phuïc vuï lôïi ích cuûa nhaân daân, cuûa daân, do daân vaø vì daân. Xaây döïng cho nhaân daân moät cuoäc soáng bình ñaúng, aám no, töï do vaø haïnh phuùc.

 •  xaây döïng cheá ñoä chính trò oån ñònh do ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM laõnh ñaïo, neàn kinh teá phaùt trieån theo höôùng XHCN, an ninh quoác phoøng maïnh meõ vaø beàn vöõng. Nhaø nöôùc chuù troïng phaùt trieån veà khoa hoïc kyõ thuaät, giaùo duïc vaø traät töï xaõ hoäi. Nhaø nöôùc chuû ñoäng môû roäng moái quan heä vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân toaøn Theá giôùi.

 • Nhoùm chuùng toâi quyeát ñinh choïn ñeà taøi naøy nhaèm tìm hieåu theâm veà söï tieán boä cuûa boä maùy nhaø nöôùc XHCN ôû nöôùc ta hieän nay so vôùi nhöõng kieåu boä maùy nha ønöôùc khaùc.


A kh i qu t v s ra i v ph t tri n c a nh n c vi t nam
A.Khái quát về sự ra đời và phát triển của nhà nước Việt Nam

 • Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

 • Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo mô hình xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975sau khiMỹvà Việt Nam Cộng hòa đầu hàng

 • Năm 1976, QUOÁC HOÄI nước Việt Nam thống nhất đổi tên hiệu là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


B b n ch t c a nh n c c ng h a x h i ch ngh a vi t nam
B.Bản chất của nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 • Nhà nước CHXHCN Việt Nam luôn thể hiện bản chất là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

 • Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phongvàtrung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động lãnh đạo Nhà nước và xã hộitheo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • người dân không trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý đất nước và điều hành xã hội, mà Quốc hội thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước.

 • Nhà nước ta là nhà nước của tất cả các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam. Với hơn 83 triệu ngườivà54 dân tộc cùng chung sống hòa thuận.


C ch c n ng nh n c vi t nam
C. Chủ Nghĩa Việt NamCHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 • Chức năng đối nội: là những hoạt động chủ yếu của nhà nước diễn ra ở trong nước như: tổ chức và quản lý kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, trấn áp các thế lực phản động, tổ chức quản lý văn hóa , giáo dục và khoa học, bảo vệ trật tự pháp luật.

 • Chức năng đối ngoại : những mặt hoạt động chủ yếu thể hiện trong mối quan hệ với các nhà nước và các dân tộc khác trênThếgiới.

 • Chức năng đối ngoại phải phục vụ cho các chức năng đối nội  và ngược lại. Chức năng đối nội giữ vai trò quyết định.


D b m y nh n c vi t nam
D.BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chủ Nghĩa Việt Nam

 I. Khái niêm, đăc điểm bộ máy NNVN

 • 1.1 Khái niệm

  Boä maùy nhaø nöôùc XHCN Vieät nam laø moät heä thoáng goàm nhieàu cô quan thuoäc nhieàu ngaønh, nhieàu caáp khaùc nhau. Ñöôïc thaønh laäp, toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo nhöõng nguyeân taéc chung thoáng nhaát taïothaønh moät cô cheá ñoàng boä nhaèm thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc.

 • 1.2 Đặc điểm

  Ñöôïc toå chöùc theo nguyeân taéc taäp quyeàn XHCNNhaân daân trao caùc quyeàn cuûa mình cho QUOÁC HOÄI. Vì QUOÁC HOÄI laø cô quan ñaïi bieåu ñaïi dieän cho nhaân daân.

 • Boä maùy nhaø nöôùc vaø cheá ñònh chuû tòch nöôùc seõ ñöôïc baàu cöû 5 naêm moät laàn.


Ii b m y nh n c vi t nam qua c c giai o n
Chủ Nghĩa Việt NamII.Bộ máy nhà nước Việt Nam qua các giai đoạn

 • Trước cách mạng tháng 8-1945 nhà nước ta là thuộc địa nửa phong kiến vàphong kiến.Nên bộ máy Nhà nước đứng đầu là VUA, Quan lại và địa chủ đàn áp nông dân.

 • Ngày 2/9/1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đờilà Nhà nước đầu tiên của dân, do dân, vì dân.Theo hiến pháp năm 1946 bộ máy nhà nước ta gồm: hệ thống cơ quan đại diện, hệ thống cơ quan chấp hành hệ thống cơ quan tư pháp (TA tối cao, TA phúc thẩm, TA đệ nhị cấp và TA sơ thẩm).

 • Theo hiến pháp 1959 bộ máy nhà nước ta gồm: Hệ thống cơ quan đại diện; Hệ thống cơ quan chấp hành; Hệ thống cơ quan xét xử; Hê thống cơ quan kiểm sáttối cao và tỉnh huyện tương đương. Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia.

 • Theo hiến pháp 1980 thì bộ máy nhà nước ta gồm: Hệ thống cơ quan đại diện gồm QH, Hội đồng nhà nước vừa là chủ tịch nước, vùa là ủy ban thường vụ QHvà HĐND các cấp; Hệ thống cơ quan chấp hánh gồm:Hội đồng bộ trưởng và UBND các cấp; Hệ thống cơ quan TAND; hệ thống cơ quan kiểm sát.


B m y nnvn theo hi n ph p 1992 s b m y nh n c chxhcn vi t nam
Chủ Nghĩa Việt NamBộ máy NNVN (theo hiến pháp 1992)Sơ đồ bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam

QUỐC HỘI

CHỦ TỊCHNƯỚC

CHÍNH PHỦ

TAND.TC

VKSND.TC

TAND.TỈNH

VKSND.TỈNH

UBND TỈNH

HĐND TỈNH

HĐND HUYỆN

UBND HUYỆN

TAND.HUYỆN

VKSND HUYỆN

Bầu cử bổ nhiệm

UBND XÃ

HĐND XÃ

Phê chuẩn

NHÂN DÂN


3 1 h th ng c quan quy n l c nn
3.1 Hệ thống cơ quan quyền lực NN Chủ Nghĩa Việt Nam

Hệ thống cơ quan quyền lực của nhà nước bao gồm:Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

3.1.1 Quốc hội

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Vị trí, tính chất của Quốc hội:

  Quốc hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước, nên còn gọi là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

  Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.

 • Cơ cấu tổ chức của Quốc Hội gồm có:Uỷ ban thương vụ Quốc hội, Hội đông dân tộc, Các uỷ ban của quốc hội.


U ban th ng v qu c h i
Uỷ ban thường vụ Quốc hội: Chủ Nghĩa Việt Nam

 • Uỷ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thương trực của Quốc hội.

 • Gồm: chủ tịch quốc hội, các phó chủ tịch quốc hội, các uỷ viên.Thành viên của Uỷ ban thường vụ quốc hội không thê đồng thời là thành viên của chính phủ.

 • Uỷban thường vụ Quốc hội cónhiệm vụ và quyền hạn:

  + Công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp.

  + Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hộigiám sát hoạt động của Chính phủ, TAND, VKSND, đình chỉ việc thi hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ v.v…


H i ng d n t c
Hội đồng dân tộc Chủ Nghĩa Việt Nam

 • là tổ chức tham mưu cho Quốc hội về vấn đề dân tộc.

 • Gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, các uỷ viên do Quốc hội bầu ra

 • Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội những vấn đề dân tộc;Giám sát việc thi hành chính sách dân tộc.


C c u ban c a qu c h i
C Chủ Nghĩa Việt Namác uỷ ban của quốc hội

 • Uỷ ban pháp luật, uỷ ban kinh tế và ngân sách, uỷ ban quốc phòng và an ninh ninh,uỷ ban văn hoá, giáo dục nhanh, thiếu niên và nhi đồng,uỷ ban về các vấn đề xã hội, uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường, uỷ ban đối ngoại.

 • Uỷ ban lâm thời, là những uỷ ban do Quốc hội thành lậpra khi cần để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định


Ch c n ng nhi m v quy n h n c a qu c h i
Chủ Nghĩa Việt NamChức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội:

 • Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp; Quyết định những vấn đề cơ bản về đối nội, đối ngoại.

 • Xây dựng củng cố và phát triển bộ máy nhà nước; quy định chung về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước, thành lập, bãi bỏ các bộ; điều chỉnh địa giới hành chính....

 • Quốc hội giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước, việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật nhằm bảo đảm cho các cơ quan nhà nước hoàn thành nhiệm vụ,quyền hạn


3 1 2 h i ng nh n d n
3.1.2 Hội đồng nhân dân Chủ Nghĩa Việt Nam:

 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

 • Trình tự thành lập: do nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra theo nhiệm kỳ

 • Cơ cấu của Hội đồng nhân dân gồm:

  Thường trực hội đồng nhân dândo hội đồng nhân dân bầu ra, gồm có chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký. chỉ thành lập ở cấp tỉnh và huyện.

   Các Ban của Hội đồng nhân dân: ở cấp tỉnh thì có ban kinh tế và ngân sách , ban văn hoá - xã hội , ban pháp chế và ban dan tộc. Ở cấp huyện có hai ban là ban văn hoá-xã hội , ban pháp chế

   Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ của mình chủ yêu là thông qua các kỳ họp .


3 2 ch t ch n c
3.2 Chủ Nghĩa Việt NamChủ tịch nước

 • Chủ tịch nước không phải là một hệ thống cơ quan mà chỉ là một chế định trong Hiến pháp.

 • Chủ tịch nước là người đứng đầu, thay mặt Nhà nước trong các công việc đối nội và đối ngoại. là biểu Quốc hội

  * Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh, là chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Ðề nghị QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao V.V…, Chủ tịch nước cử triệu hồi đại sứ đăt mệnh toàn quyền của VN ở nước ngoài đồng thời tiếp nhận đàm phán ký kết điều ước quốc tế với đại sứ đăt mệnh cầm quyền của nước ngoài cầm quyền của VN sau đó trình quốc hội.

 • Phó chủ tịch nước do quốc hội bầu ra theo sự giới thiệu của chủ tịch nước có thể ủy quyền cho chủ tịch nước thưc hiện môt số nhiệm vụ


3 3 h th ng c quan qu n l nn

3.3.1 Chủ Nghĩa Việt NamChính phủ :laø cô quan haønh chính Nhaø nöôùc cao nhaát, chaáp haønh luaät, nghò quyeát cuûa QH.

+ Chính phuû do QH baàu ra ñeå ñieàu haønh toaøn boä heä thoáng cô quan quaûn lyù haønh chính cuûa Nhaø nöôùc.

+ Cô caáu toå chöùc: Thuû töôûng Chính phuû. Caùc Phoù thuû töôùng, caùc boä tröôûng vaø thuû tröôûng caùc cô quan ngang boä

* Quyeàn vaø Nghóa vuï cuûa Chính phuû:Quaûn lyù vieäc thöïc hieän xaây döïng kinh teá, chính trò, vaên hoaù, xaõ hoäi, an ninh quoác phoøng... chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Nhaø nöôùc.

Taïo ñieàu kieän ñeå HÑND caùc caáp thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï.

3.3.2 Ủy ban nhân dân: UÛy ban nhaân daân laø boä phaän caáu thaønh quan troïng cuûa boä maùy nhaø nöôùc

+ UBND do HÑND cuøng caáp baàu ralaø cô quan chaáp haønh cuûa hoäi ñoàng nhaân daân ,laø côquan haønh chính nhaø nöôùc ôû ñòa phöông.

+ UBND goàm: Chuû tòch UBND, Phoù chuû tòch UBND, Caùc thaønh vieân khaùc UBND, Caùc cô quan chuyeân moân thuoäc UBND laø caùc sôû,phoøngban.

* Nhiệm vụ và quyền hạn UBND: do luaät toå chöùc HÑND va UBND quy ñònh, UBND quaûn lyù taát caû caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi treân ñaïi baøn laõnh thoå

3.3 Hệ thống cơ quan quản lý NN


3 4 h th ng c quan x t x

Chủ Nghĩa Việt Nam Bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện quận và tương đương, Tòa án quân sự các cấp

Tòa án nhân dân tối cao: hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao, các tòa chuyên trách của nhân dân tối cao, bộ máy giúp việc của tòa án nhân dân tối cao, các hội thẩm nhân dân, thư ký

Tòa án nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương: ủy ban thẩm phán, các tòa chuyên trách

Tòa án nhân dân huyện quận và tương đương: chánh án, phó chánh án, thẩm phán, hội thẩm

Tòa án quân sự các cấp: toà an quân sự trung ương, quân sự quân khu vá tương đương, tòa án quân sự khu vực

3.4 Hệ thống cơ quan xét xử


3 5 h th ng c quan ki m s t vksnd
3.5 Hệ thống cơ quan kiểm sát ( Chủ Nghĩa Việt NamVKSND)

 Bao goàm: VKSND tối cao, VKSND tỉnh, thành phố trưcthuộc trung ương, VKSND huyện, quận và tương dương,VKSND quân sự.

 • + VKSND tối cao :Vieän tröôûng VKSND toái cao, Uyû ban kieåm saùt, Caùc cuïc, vieän, vaên phoøng vaø tröôøng ñaøo taïo boài döôõng caùn boä

 • + VKSND tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông: Vieän tröôûng, caùc phoù Vieän tröôûng, kieåm saùt vieân.

  + VKSND huyện, quận và tương đương: coù caùc boä phaän coâng taùc do Vieän tröôûng, Phoù vieän tröôûng vaø moät soá Kieåm saùt vieân. Khoâng coù Uyû ban kieåm saùt.

  + VKS quân sự các cấp: VKSQS trung öông, VKSQS quaân khu, VKSQS quaân chuûng…


C c nguy n t c t ch c v ho t ng c a b m y nn chxhcn vi t nam
Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động Chủ Nghĩa Việt Nam của bộ máy NN CHXHCN Việt Nam

Hoaït ñoäng döïa treân nhöõng nguyeân taéc chung, thoáng nhaát nhaèm ñaûm baûo cho boä maùy ñoù hoaït ñoäng nhòp nhaøng, ñoàng boä vaø hieäu quaû

+Nguyeân taéc Ñaûng laõnh ñaïo veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa boä maùy nhaø nöôùc.

+ Nguyeân taéc ñaûm baûo söï tham gia cuûa nhaân daân vaøo vieäc quaûn lí Nhaø nöôùc.

+Nguyeân taéc taäp trung, daân chuû

+Nguyeân taéc phaùp cheá XHCN


M t b m y nh n c u vi t
Một bộ máy nhà nước ưu việt. Chủ Nghĩa Việt Nam

 Tóm lại Nhà nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân do dân và vì dân, quyền lực thuộc về tay nhân dân, lấy dân làm gốc.

 • Ngöôøi daân coù cuoäc soáng bình ñaúng, aám no, töï do, haïnh phuùc. Vôùi phöông traâm “laøm theo naêng löïc, höôûng theo lao ñoäng.”

 • ÑCS VIEÄT NAM laõnh ñaïo vaø ñeà ra phöông höôùng ñeå boä maùy nhaø nöôùc xaây döïng ñaát nöôùc theo Chuû nghóa MAC – LEÂNIN vaø tö töôûng HOÀ CHÍ MINH, ñöa ñaát nöôùc ta ñi leân CNXH. Moät xaõ hoäi mô öôùc maø ôû ñoù con ngöôøi ñöôïc phaùt trieån toaøn dieän.


ad