Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_52_INOVACE_ZE.8.64 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_52_INOVACE_ZE.8.64

VY_52_INOVACE_ZE.8.64

101 Views Download Presentation
Download Presentation

VY_52_INOVACE_ZE.8.64

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_52_INOVACE_ZE.8.64

 2. Venkovská a městská sídla • Původní venkovská sídla • Vznik – na křižovatkách obchodních cest, u řek, u silnic. • velká hospodářství, kde pracovalo mnoho obyvatel. • Naprostá samostatnost ve výrobě potravin a soběstačnost v řemeslech. • Porovnejte řemesla a služby v obci Byšice v roce 1932 • se současným stavem. Kolik naleznete v obci řemeslníků nebo obchodů?

 3. MestysByšice 1932 • V městysi Byšice (1235 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: • bednář, biograf Osvěta, výroba cementového zboží, cukrář, drogerie, obchod s dřívím, hodinář, 3 holiči, 7 hostinců, klempíř, kolář, 4 kováři, 5 krejčí, mechanik, 2 mlýny, obchod s obuví Baťa, 2 obuvníci, 3 pekaři, 2 porodní asistentky, pila, pokrývač, továrna na výrobu poživatin Gráf a spol., 7 rolníků, sedlář, 3 řezníci, 10 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek Pro Byšice a Liblice, 4 švadleny, 4 truhláři, 2 obchody s uhlím, uzenář, velkostatek, 4 zahradnictví, 3 zámečníci • http://cs.wikipedia.org/wiki/By%C5%A1ice

 4. 2O. století • Rozvoj průmyslové výroby ve městech ( vyšší platy, jednodušší bydlení) = odliv obyvatel vesnice do měst • Urbanizace – růst počtu městského obyvatelstva • Částečné vylidnění vesnic – přestavění statků na chaty a chalupy, rekreace. • Ke konci století částečný návrat k hospodaření v rámci restitucí. • V současné době dochází k částečné nové výstavbě ve vesnicích, které jsou blízko průmyslových oblastí.

 5. Tradiční vesnice Jižní Čechy • data:image/jpeg;base64

 6. Saharská obec • https://encrypted-tbn0.gstatic.com

 7. Obec v Mongolsku • https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images

 8. Alpy – horská vesnice • http://www.google.cz/imgres

 9. Městská sídla • Zakládání měst ve starověku 1O. – 12. století • Střediska obchodu, řemesel , územní samosprávy • Obranná funkce – pozůstatky hradeb • Počet obyvatel nad 5 OOO • Převaha obyvatel pracujících v průmyslu nebo ve službách • Výstavba – vícepodlažní domy • Obslužná funkce – nemocnice, obchody

 10. 18. století • Přechod od agrární ( zemědělské společnosti) ke společnosti průmyslové • Urbanizace – stěhování obyvatel do měst. • V současné době vznikají u velkých světových měst chudinské čtvrti – slamy • ( Mexiko, Jižní Afrika)

 11. Slam • data:image/jpeg;base64,/9j/

 12. Největší města světa • Vyhledejte v atlasech světa počet obyvatel těchto největších měst světa. Seřaďte je podle velikosti od největšího k nejmenšímu. • Školní atlas světa, SHOCart, spol.s r.o., ISBN 80-7224-031-5, Praha 2OO4 • Ciudad de México • Tókjó • New York • Peking • Soul • Sao Paulo • Praha

 13. Vyřešení kvizu • Ciudad de México 8 705 100 3. • Tókjó 8 273 900 4. • New York 8 135 OOO 5. • Peking 6 696 2OO 6. • Soul 9 551 8OO 2. • Sao Paulo 1O 333 000 1. • Praha 1 165 200 7.

 14. Otázky k opakování • Kde vznikala města a vesnice na našem území • Proč se vesnice vylidnily s rozvojem průmyslu. • Co označujeme pojmem urbanizace • Která světová města jsou největší. • Vyhledejte ve slovníku pojmy: aglomerace,konurbace a megapole.