Sebelum
Download
1 / 39

Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun ePangkat, sila : - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Sebelum anda menggunakan sistem ePangkat, adalah penting untuk untuk anda memastikan perisian pelayar web di komputer anda dikemaskini ke versi yang terbaru .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun ePangkat, sila :' - floria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Sebelumandamenggunakansistem ePangkat, adalahpentinguntukuntukandamemastikanperisianpelayar web di komputerandadikemaskinikeversi yang terbaru.

Sekiranyaandamenggunakanpelayar Internet Explorer versi 6 dan kebawah, andaadalahdinasihatkanmemuatturun Internet Explorer versiterbaru yang sesuaiuntukkomputerandadi http://windows.microsoft.com/en-MY/internet-explorer/download-ie

Selainitu, andabolehmenggunakanpelayar internet moden yang bersesuaianbagimencapai ePangkat.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Sila log masukkedalamsistem ePangkat. Andamemerlukanakaun ePangkat bagitujuanpermohonanjawatan PGB.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

1

Sekiranyaandatidakmemilikisebarangakaun ePangkat, sila:

Rujuk manual berkenaanpendaftaranakaunbaru di ruang Manual Pengguna; dan

Daftardiriandabagimendapatkanakaun ePangkat.

2


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Andaakandibawakedalammodulutama ePangkat. Silaperhatikanterdapatbeberapasegmen yang penting di dalammodul ePangkat.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

3

2

1

Terdapatbeberapabahagian yang penting di modul ePangkat:

PaparanUtamamenunjukkanmaklumat-maklumatberkaitan ePangkat;

Pautan-pautanbagimembolehkanurusanberkaitankenaikanpangkatdijalankan. Silaambilmaklumbahawacapaiankepadapautanbergantungkepadajenisakaunpengguna;

Pautanuntuk log keluar dan tukar kata laluan; dan

Senaraiiklanterkini.

4


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

SilapilihModulPengguna

Di moduliniandaakanmemeriksamaklumatperibadiandaadalahtepat dan telahdikemaskini.

Adalahmenjaditanggungjawabandabagimemeriksamaklumatperibadiandaadalahtepat.

Kegagalanandamemastikanmaklumatandatelahdikemaskiniakanmenjejaskanpermohonananda.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Pilih ‘MaklumatPeribadi’.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

AndaakandibawakeruanganSemakMaklumatPemohon.

Silaambilmaklumbahawakebanyakanmaklumat-maklumat ePangkat diselaraskandaripadapangkalan data eOperasi.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Silaperiksasetiapmaklumatperibadianda di setiappautan di bawah.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Sekiranyaterdapatkesilapan di dalammaklumat yang dikemukakan, silamaklumkankepadaKetua Jabatan anda.

SilaambilmaklumbahawaakaunandatidakdiberikankebenaranbagimengubahsuaimaklumatperibadiandawalaupunandaadalahmerupakanseorangKetua Jabatan.

Sebagaicontoh:

Guru Besar di sesebuah sekolah bolehmeminda / menambah / menghapusmaklumatpegawai-pegawai di bawahbeliautetapidibenarkanmembuatperkara yang sama bagimaklumatbeliausendiri. Sebaliknya, Pegawai Pelajaran Daerah selakuKetua Jabatan kepada Guru Besar berkenaanbolehmeminda / menambah / menghapusmaklumat Guru Besar berkenaan.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Setelahandatelahmemeriksasemuamaklumatperibadianda, pilihpautan ‘Modul MPPS’.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Pilihpautanseterusnya dan andaakandibawakeModulPenggantianPemimpin Sekolah (MPPS).


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

2

1

4

3

AndaakandibawakepadamukahadapanModulPenggantianPemimpin Sekolah (MPPS). Perhatikanbahawaterdapat 4 segmeniaitu:

Urusanberkaitanpermohonankenaikanpangkat dan pautanuntukkembalikesistem ePangkat;

Pautankehalamanutama. Silaambilmaklumbahawasekiranyaandamemilihpautanini di mana-manahalaman, andaakandibawateruskemukahadapan MPPS ;

Ruanganmaklumat; dan

Pautanuntuk Log KeluardariModulPenggantianPemimpin Sekolah.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Untukmemohonjawatansebagai PGB, silapilihbutang ‘MohonJawatan PGB’. Silapastikanbahawasebelumandamembuatpermohonan, segalamaklumatperibadi dan perkhidmatanandatelahdikemaskini.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

2

1

3

Andaakandibawakesenaraiiklan-iklanbagijawatan Pengetua dan Guru Besar. Perhatikan:

Iklan-iklan yang telahdibuka;

Tarikhtutupbagiandamengemukakanpermohonan; dan

Pautanuntukmemohonjawatan PGB.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Silapilihmana-manaiklanbagimelihatsyarat-syaratberkenaan.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Apabilaandapilihmana-manaiklan, satu ‘pop up’ akanmunculmenunjukkanmaklumat dan syarat-syaraturusankenaikanpangkatberkenaan.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Pilihbutang ‘X’ bagimenutup ‘pop up’ syaratiklan yang sedangdilihat.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Silapilihpautanbagijawatan yang inginandapohon.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Sekiranyaandatidakmemenuhisyarat yang telahditetapkanbagimemohonjawatan PGB, sistemakanmemaparkanmesejralat dan menyatakansyarat yang tidakdipenuhi.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Sekiranyaandamemenuhisyarat yang telahditetapkanbagimemohonjawatan PGB, sistemakanmemaparkanpaparanseperti di sebelah.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

AdalahmenjaditanggungjawabandabagimemastikanBorangKesihatanandadiisi dan disahkanseorangpengamalperubatanberdaftar.


Borang kesihatan
Borangkesihatan

AndabolehmendapatkanBorangPemeriksaanPerubatan di mukadepan e-Pangkat di bahagian ‘MuatTurun’ ataudapatkanborang yang sama daripadaPekelilingPerkhidmatanBilangan 1 Tahun 2013 darilamansesawang JPA. Setelahborangberkenaandiisi, andabolehimbasborangberkenaan dan simpan di dalambentuk ‘pdf’.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Pilih ‘Choose File’ bagimemuatnaikborangkesihatan.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Pilihborangkesihatanberkenaan dan pilih ‘Open’.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Pilih ‘Choose File’ bagimemuatnaiksalinan digital gambarberukuran passport anda.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Pilihikon fail berkenaan dan pilih ‘Open’.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Seterusnyapilihdaerahpertama di manaandabersediaditempatkan.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Pilih ‘Tambah’ sekiranyaandainginmenambahdaerahseterusnya.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Seterusnyapilihdaerahkedua di manaadabersediaditempatkan. Pilih‘Tambah’ sekiranyaandainginmenambahdaerahseterusnya.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Seterusnyapilihdaerahkedua di manaadabersediaditempatkan. Andahanyabolehmemilihmaksimumtiga (3) daerahsaja.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Sekiranyaandabersediauntukditempatkan di mana-mana, silapilih ‘Checkbox’ sepertiditunjukkan.

Silaambilmaklumbahawasekiranyaandamemilihuntukditempatkan di mana-mana dan kemudiannyamenolakpenempatananda, andabolehdikenakanpenaltisatuurusankenaikanpangkat.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Setelahsiap, tekanbutang ‘Mohon’ bagimembuatpermohonan. MPPS akanmenghantarpermohonanandakepadaKetua Jabatan andabagitindakanseterusnya.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Permohonanandaakandihantar dan andaakandibawakehalamandepanModulPenggantianPemimpin Sekolah.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

PilihPautan ‘Sistem e-Pangkat untukkembalisemulake e-Pangkat.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Andaakandibawasemulakemodulutama ePangkat.

Seterusnya, andaakanmemeriksa status permohonananda.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Pilihsemula ‘ModulPermohonan’.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Pilih ‘Status Permohonan’.


Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun epangkat sila

Sekiranyapermohonandibuatdenganbetul, permohonanandaakandipaparkanseperti di bawah.