Analytikerpresentation Stockholm 2011-04-18 - PowerPoint PPT Presentation

floria
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analytikerpresentation Stockholm 2011-04-18 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analytikerpresentation Stockholm 2011-04-18

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Analytikerpresentation Stockholm 2011-04-18
129 Views
Download Presentation

Analytikerpresentation Stockholm 2011-04-18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AnalytikerpresentationStockholm 2011-04-18 Jan Bengtsson Uniflex

 2. Uthyrning, rekrytering och omställning av personal • Yrkesområden • Industri • Lager • El & Tele • Bygg & Anläggning • Växel & Reception • Kundtjänst & Call-Center • Butik, Restaurang & Städ

 3. Strategi Lägsta pris Snabbhet Flexibilitet

 4. Organisationsmodell KAM Provis Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde 200 uthyrda 200 uthyrda 200 uthyrda 200 uthyrda 200 uthyrda 200 uthyrda Affärsområden Affärsområden Affärsområden Affärsområden 200 uthyrda 200 uthyrda 200 uthyrda 200 uthyrda 200 uthyrda 200 uthyrda Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Nytt affärsområde Dokumenterade arbetsprocesser / Internrekrytering

 5. Geografisk täckning • >40 orter i Sverige • Manchester • Norge • Finland

 6. Konkurrenter Källa: Uniflex

 7. Bemanningsbranschen Storlek och penetrationsgrad i de länder Uniflex är verksamt Källa: Bemanningsföretagen

 8. Finansiella mål Tillväxt: Organisk tillväxt snabbare än marknaden Lönsamhet: Genomsnittlig rörelsemarginal över en konjunkturcykel om 5% Soliditet: Ska överstiga 15% Utdelning: Ska överstiga 50% av årets resultat

 9. Q1-2011; Strålande tillväxt och nya marknader • Omsättningen uppgick till 350,7 MSEK (209,4), en ökning med 67% • Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (6,9), motsvarande en rörelsemarginal på 3,6% (3,3) • Rörelsemarginalen exklusive nedskrivningar om 3,7 MSEK uppgick till 4,6% (3,3) • Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick till • 12,8 MSEK (6,9) • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 9,1 MSEK (4,8) • Resultat per aktie uppgick till 2,67 SEK (1,45) före utspädning och 2,61 SEK (1,43) efter utspädning

 10. Manchester, Norge & Finland Q1-2011 • Manchesters omsättning uppgick i Q1 till 1,0 MSEK (1,7) • Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (-0,7) • Norges omsättning uppgick i Q1 till 3,7 MSEK (-) • Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (-) • Finlands rörelseresultat uppgick till -0,5 MSEK (-)

 11. Omsättningsutveckling

 12. Uniflex omsättning och rörelseresultat Miljoner kr *Rörelseresultat exkl. nedskr. 16,2 MSEK Rörelseresultat Omsättning

 13. Uniflex utveckling rörelsemarginal % 2005 2007 2006 2008 2009 2010 2011 Genomsnittlig rörelsemarginal Rörelsemarginal Mål 5% * Rörelsemarginal exkl. nedskr. 4,6% Rörelsemarginal Rörelsemarginal Mål 5%

 14. Finansiell position • Inga långfristiga skulder • Nästan inga materiella anläggnings-tillgångar

 15. Fokus närmsta året • Fortsatt lönsamhet • Tillväxt • Våra utlandssatsningar