Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi - PowerPoint PPT Presentation

proje y netimi ve geli tirilmesi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi

play fullscreen
1 / 24
Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi
185 Views
Download Presentation
florence-weaver
Download Presentation

Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi Değerlendirme: Arasınavı: 30 Sınav: 40 Proje sunumu 25 Devamlılık 5

 2. Kaynak: • Burhan ALBAYRAK.Proje Yönetimi,Nobel y.e.,Ankara,2005 • Harold Kerzner,Project Management, 7th edition,2001 • Jack R.Merdeith,Samuel J.Mantel.Project management,4th edition,2000 • Ders sunuları

 3. Proje nedir Proje planlanmış her hangi oluşumdur Tipik proje türleri: Bireysel projeler: BOTE’yi kazanmak; rapor hazırlamak; düğün hazırlığı yapmak; bağda ekin yapmak; eve yardımcı bina yapmak Sanayi projeleri: fabrika yapmak; sanayi bölgesi için gaz tedariki sağlamak; otomobil yolu inşa etmek; yeni araba tasarlamak; bilimsel-İş-ticari projeler: Yeni bir yöntem geliştirmek; bilgisayar sistemi geliştirmek; yeni ürün geliştirmek; yıllık rapor hazırlamak; yeni bir ofis kurmak

 4. Kavram ve tanımlar • Proje belirli başlangıç ve son noktaları bulunan ve eşsiz, tanımlanabilir amaçları bulunan karşılıklı ilişkili girişimler ve sonuçlar kümesidir. • Proje, rutin işlerden farklı bir olgudur • Projenin genel amaçları ve süresi bellidir • Proje yaratıcılık ve yenilik gerektiren çalışmaları içerir Böylelikle, proje, ardışık planlanmış girişimler ardışıklığı ile sorundan çözüme doğru hareket yoludur Projenin başarılı tamamlanması için amaçların, hedeflerin, işlemlerin, program ve bütçenin doğru belirtilmesi gerekir

 5. Projenin nitelikleri Çeşitli seviyelerde ve çeşitli türlerde projeler olsa da onların ortak niteliklerini ayırmak mümkündür: hedef: Her bir projede hedefe veya hedefler kümesine ulaşmak ihtiyacı vardır. Hedefe ulaşıldıkta bu ihtiyaçlar biter Yaşam süresi: Proje başlar ve biter. Ebedi devam edemez. Yaşam süresi ayrı-ayrı safhalardan oluşuyor Sınırlamalar: Projenin bir çizelgelemesi vardır. Proje zaman, maliyet ve nitelik sınırlamaları dahilinde yürütülür. Her bir proje belli kaynak yatırımı gerektirir. Eşsizlik : Her bir proje eşsizdir. İki proje tümüyle aynı olamaz. Sistem: Tüm projeler giriş –süreç-çıkış yapılı sistem gibi düşünüle bilir.

 6. Projenin nitelikleri-devamı Çalışma grubu: Projenin bir çok katılımcısı bulunuyor. Proje yöneticisinin önderliğinde onlar grup olarak çalışıyorlar. Projenin düzeni : Proje geçici örgüttür. Genelde projenin kendi bütçesi ve yönetimi vardır. Planlama ve Denetim sistemi: Proje planlama ve denetim sistemi gerektiriyor. Güncel başarım planlanan hedeflerle karşılaştırılıyor.

 7. Projenin nitelikleri-devamı • Her proje, belirlenen maliyet çerçevesinde ve belirlenen süre içerisinde ileri teknoloji kullanarak gerçekleştirilir • Her proje , belirli bir zaman diliminde , genellikle farklı kişilerden oluşan bir ekiple gerçekleştirilmekte olduğundan , birbirinden farklı özellikler taşımaktadır ve bir defaya özgüdür • Her proje insan, para ve bilgi teknolojisi kaynaklarının kullanımını içermektedir • Her proje, bir organizasyon sistemi içerisinde çalışmayı gerektirir

 8. Proje Terminolojisi amaç • Amaç:proje başarı ile tamamlanması sonucunda beklenen nedir? • Proje Kapsamı: Kullanıcınınbelirlediği standart ve kıstasların belgelenmiş kümesi • Hedef:Özgü işlevsel grupları ve yapısal alanları ilgilendiren görevlerin kombinasyonu • Görevler:Belirli sonuçlarla tamamlanan girişimlerin kombinasyonu. • Girişim:Belirlenmiş başlangıcı ve sonu olan bir zaman diliminde yapılan iş • Süre:Girişimin, görevin veya hedefin başlangıcından sonuna dek geçen beklenen zaman hedef görev girişim

 9. Proje türleri-devamı • Projeleri çeşitli sınıflara ayırmak mümkündür.

 10. Plan Projeler genellikle planla başlar. Plan, proje ve Program farklı kavramlardır, ama bir-birlerini tanımlar Plan istenen durumun (durumların) biçimini ve(veya ) özelliklerini ifade etmek için bir görüntü, görüş,haritadır.O, gelecek amaçları kararlaştıran ve bu amaçlara ulaşmak için hareketleri seçen süreçtir. Toplumu (bölgeyi, mahalleyi) geliştirme planı Sektöre özgü (ziraat, eğitim, sağlık ve s) planlar ve s.

 11. Plan-devamı Plan belgesinde biz yalnız bir seviyeye veya sektöre özgü geniş kararları bula biliriz;bu kararlar verilmiş kaynak yatırımlarıyla neye ve hangi yolla ulaşılmalı olduğumuzu gösteriyor. Planın kendisi statiktir. Başka değişle, yalnız ifade ve görüntüyü yansıdan plan, hedefler kümesine ulaşmak için işlemler başlamadan anlam taşımaz. Plan, Programlar kümesidir.

 12. PROGRAM • Program, plan hedeflerine ve amaca ulaşmak için karşılıklı ilişkili kapsamlı ve tutumlu girişim birimleri kümesidir.Plan dahilinde birkaç program buluna bilir.

 13. Plan-program-proje örneği

 14. Plan-program-proje-girişim

 15. Proje Ortamı Ortam projenin amacına ulaşmasını etkiler. Proje dinamik ortamda yürütülüyor. Proje ortamını aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür: iç ortam İç ortam proje içinde yer alıyor. Bu ortam proje tarafından denetlenebilir.İç ortam projeye güçlülük ve zayıflık katar. İç ortamdaki etkenler bunlardır: Proje Hedefi Sınırlamalar Yapı Kaynaklar Görev Ortamı Projenin görev ortamı proje bileşenlerinden oluşur. Bu bileşenler ya projeye katılıyorlar,veya onların çıkarlarını proje etkiler. Görev ortamının üyeleri bunlardır: Müşteri üstenici (contractor) Danışmanlar tedarikçiler Devlet Mali destekçileri Rakipler Emek birimleri Dış ortam Bu ortam projenin dışında bulunuyor. Proje tarafından denetlenemez. Proje dolaylı yolla onu etkiler. Dış ortam projeye fırsat ve tehditleri sağlar. Dış ortam etkenleri bunlardır: İktisadi Teknoloji Siyasi-hukuki Sosyokültürel

 16. Proje ortamı

 17. Proje ve sistem yaklaşımı • Proje , sistem geliştirme yaklaşımıdır • Sistem yaklaşımı- sorunları belirlemek, bunları çözmek için birbiriyle ilişkili birden fazla parçanın birleştirilmesiyle çalışılan bir yöntem • Sistem- belli bir amaç için bir araya gelmiş birbiriyle ilişkili bileşenler kümesi

 18. Proje ve proje yönetimi • Proje yönetimi, projeyi birlikte tamamlayacak olayların planlanması ve denetimidir. Proje yönetimi, kaynakların verimli kullanımını ve proje hedeflerinin zamanında ve verilmiş maliyet sınırları içinde teslimini sağlamalıdır. • Girişim veya mesele, proje yöneticisinin denetimi altında zaman ve kaynaklar gerektiren, proje dahilinde en küçük iş birimidir • Çizelgeleme (schedule), girişimleri verilmiş zaman sınırları içindetamamlamak için gereken kaynakları ayırır. Çizelgeleme öncelikleri, başlama zamanlarını ve bitiş zamanlarını belirler

 19. Proje yönetimi kavramı • Proje yönetimi, belli bir hedefi gerçekleştirmek için , insanların ,kaynakların ve zamanın birbirleriyle uyumlu ve verimli kullanılması ile ilgili bir bilimdir. • Proje yönetimi, sorunların tanımlanması, çözümlenmesi ve uygulanması için , gerekli tüm önlemlerin alınmasıdır • Proje yönetiminin amacı, mevcut durumdan ders alarak gelecekte daha iyi başarım sağlamanın ortaya konulmasıdır • Proje Yönetimi bu konuları kapsar: • Planlama • Organize etme • Yöneltme • Denetim

 20. Projenin denetimi • Denetim, proje çalışanlarının çalışmalarının uyumlu ola bilmesi için, onların çabalarının iyi bir biçimde organize edilmesi ve izlenmesi içindir. • Projenin zamanında bitirilmesi için,projenin tanımlama ve denetimi ile ilgili doğru adımların atılması gerekir

 21. Proje yönetim sistemi • Projenin başarılı olabilmesi için çalışmaların proje yönetim sistemine uygun yapılması gerekir. • Proje yönetim sistemi; şimdi nerede bulunduğunuzu, nereye gitmek istediğinizi ve oraya nasıl varacağınızı söyleyecek biçimde tasarlanır; • Projenin tanımlanması, uygulanması ve kontrol edilmesinin nasıl yapılacağını açıklar. • Sistemin temel amacı,projenin tamamlanması için gereken kaynakları, zaman süresini ve bütçeyi belirler.

 22. Proje yönetim sistemi- devamı Proje yönetim sistemi şunları sağlar: • Projenin toplam işini yapılabilir işlem parçalarına böler; • İşlemlerin sırasını, birbirleri ile olan bağlantılarını ve her bir işlemin kendinden sonraki işlerin tamamlanmasını nasıl etkilediğini belirler • İşlem tamamlama konusunda tam olarak nerede olduğunuzu ve daha ne kadar iş yapılması gerektiğini belirler • Projenin tamamlanması için, gerekli bütçeyi ve kaynakları belirler • İşlemlerin tamamlanmasını engelleyen veya yavaşlatan sorunları, bunların çözümlerini ve önlem alınmaması halinde olacakları belirler

 23. Organizasyon yapısı • Proje yönetiminin organizasyon yapısının belirgin özellikleri: • Proje yönetimin işlevleri önceden belirlenir. • Ekip üyelerinin sayısal durum ve nitelikleri projenin uygulanması sırasında değişebilir. • Ekip üyeleri, projede görevli oldukları süre içinde yalnız projeyle ilgili görevlerini yürütürler. • Onların projedeki konumları,işletmedeki konumlarından farklıdır • Proje yönetiminin ömrü proje süresiyle sınırlıdır

 24. İşlevsellik ve kurumsallık • Proje yönetimi işlevsel ve kurumsaldır. • Kurumsal proje yönetimi; yönetimin temel özelliklerini, sorunlara ve önlemlere yönelik danışmanlık ve proje ekiplerinin bir organizasyon sistemi içinde kurulmasını; bu ekiplerin ve karar birimlerinin türü ve düzeni ile görev, yetki ve karşılıklı ilişkilerini kapsar. • İşlevsel proje yönetimi, yönetim görevlerini yönetmeyi kapsar. İşlevsel yönetimin bilgi toplama,planlama ve yöneltme görevleri, proje kararları için gerekli bilginin elde edilmesine yardımcı olur