prihodi i rashodi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prihodi i rashodi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prihodi i rashodi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 31

Prihodi i rashodi - PowerPoint PPT Presentation

355 Views
Download Presentation
Prihodi i rashodi
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prihodi i rashodi UTVRĐIVANJE REZULTATA

 2. PRIHODI • povećanje ekonomske koristi - povećanje kapitala, osim povećanja koje proizlazi iz uplata vlasnika • povećanje imovine, smanjenje obveza • RASHODI • smanjenje ekonomske koristi - smanjenje kapitala, osim smanjenja koje proizlazi iz raspodjele vlasnicima • smanjenje imovine, povećanje obveza PRIHODI – RASHODI = FINANCIJSKI REZULTAT (dobit ili gubitak)

 3. STRUKTURA RAČUNA DOBITI I GUBITKA PRIHODI / RASHODI REDOVNI IZVANREDNI (ostali) POSLOVNI FINANCIJSKI

 4. PRIZNAVANJE I MJERENJE prihoda / RASHODA • Načelo nastanka događaja • Načelo opreznosti • Načelo sučeljavanja prihoda i rashoda • Prihode/rashode treba priznati kada postoji vjerojatnost da će doći do priljeva/odljeva ekonomskih koristiti • Prihodi/rashodi se priznaju kada se njihov iznos može pouzdano mjeriti

 5. NAJZNAČAJNIJE VRSTE PRIHODA • PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA • Nastaju prodajom proizvoda ili usluga • Priznaju se u visini prodajne (fakturne) vrijednosti (bez PDV-a • Priznaju se u trenutku isporuke robe ili usluge • FINANCIJSKI PRIHODI • Nastaju kao posljedica ulaganja u financijsku imovinu • Kamate • Dividende • Pozitivne tečajne razlike • IZVANREDNI (OSTALI) PRIHODI

 6. NAJZNAČAJNIJE VRSTE RASHODA • RASHODI OD PRODAJE PROIZVODA (POSLOVNI RASHODI) • Nastaju prodajom proizvoda • Priznaju se u visini nabavne (proizvodne) vrijednosti • Priznaju se u trenutku (razdoblju) isporuke robe ili usluge • FINANCIJSKI RASHODI • Nastaju kao posljedica korištenja tuđih novčanih sredstava • Kamate se priznaju sukladno razdoblju na koje se odnose • Negativne tečajne razlike se priznaju po izvršenoj uplati • Dividende nisu rashod izglasavaju se iz razlike prihoda i rashoda tj. neto dobiti • IZVANREDNI (OSTALI) RASHODI

 7. Struktura poslovnih rashoda (rashoda prodaje)

 8. Struktura poslovnih rashoda (rashoda prodaje)

 9. Specifičnosti poslovni rashoda • Tipični poslovni rashodi kod uslužnih poduzeća? • Rashodi razdoblja • Tipični poslovni rashodi kod poduzeća koja se bave trgovinom? • Rashodi prodane robe (nabavna vrijednost prodane robe) • Rashodi razdoblja (rashodi trgovine, odnosno troškovi trgovine)

 10. Specifičnosti poslovni rashoda • Poslovni rashodi proizvođačkih poduzeća? • Rashodi prodanih proizvoda • Rashodi razdoblja • Svu troškovi koji se evidentiraju po prirodnim vrstama prenose se kao troškovi proizvoda ili troškovi razdoblja • TROŠKOVI PROIZVODA • TROŠKOVI RAZDOBLJA • RASHODI PRODANIH PROIZVODA (dio troškova koji je sadržan u prodanim proizvodima)

 11. RASHODI PO OSNOVU VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA (OTPIS IMOVINE) • Nastaju kao posljedica oštećivanja, zastarijevanja ili pada vrijednosti imovine • Primjena načela opreznosti! • Direktno utječe na smanjene financijskog rezultata!!! • Odluku donosi menadžment

 12. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca Rashodi od vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca Potraživanja od kupaca S0 X 100 (1) (1) 100

 13. SKRAĆENI RAČUN DOBITI I GUBITKA - PRIMJER A) POSLOVNI PRIHODI B) POSLOVNI RASHODI C) DOBIT (GUBITAK) IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI D) FINANCIJSKI PRIHODI E) FINANCIJSKI RASHODI F) DOBIT (GUBITAK) IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI G) IZVANREDNI (OSTALI )PRIHODI H) IZVANREDNI (OSTALI) RASHODI I) DOBIT (GUBITAK) IZ IZVANREDNIH (OSTALIH) AKTIVNOSTI J) UKUPNI PRIHODI K) UKUPNI RASHODI L) DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA M) POREZ NA DOBIT N) DOBIT (GUBITAK) NAKON OPOREZIVANJA

 14. UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI PRIHODI • RASHODI • = BRUTO DOBIT • POREZ NA DOBIT NETO DOBIT REZERVE DIVIDENDE ZADRŽANA DOBIT

 15. RASPODJELA NETO DOBITI Neto dobit Rezerve S0 x Obveze za dividende i udjele u dobiti Zadržana dobit

 16. KAPITAL – VLASNIČKA GLAVNICA

 17. KAPITAL – dio imovine koji pripada vlasnicima – ostatak imovine nakon odbitka obveza • I = O + K • K = I – O • Struktura kapitala: • 1. uloženi kapital • 2. zarađeni kapital

 18. Struktura kapitala • 1. UPISANI KAPITAL • 2. PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE • 3. REVALORIZACIJSKE REZERVE • 4. REZERVE • Zakonske rezerve • Rezerve za vlastite dionice • Statutarne rezerve • Ostale rezerve • 5. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESNI GUBITAK • 6. DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

 19. FORMIRANJE DIONIČKOG KAPITALA • EMISIJA DIONICA • A) obične ili redovne dionice • B) preferencijalne ili povlaštene dionice • Razlika između običnih(redovnih) i preferencijalnih dionica?

 20. REDOVNE DIONICE • Predstavljaju dijelove kapitalu d.d. • Daju glasačka prava • Daju pravo na dividendu koja zavisi od FR • Daju pravo na udio u likvidacijskoj masi • PREFERENCIJALNE DIONICE • Ne daju glasačka prava • Daju pravo na fiksnu dividendu (%) – prioritetna isplata! • Pravo na udio u likvidacijskoj masi

 21. Računovodstveno praćenje emisije dionica - pojmovi • Autorizirane (odobrene dionice) • Emitirane dionice • Neemitirane dionice • Trezorske dionice • Glavne dionice

 22. Računovodstveno praćenje emisije dionica - pojmovi • Nominalna vrijednost dionica • Premija na emitirane dionice • Knjigovodstvena vrijednost dionice • Tržišna vrijednost dionice

 23. Emisija dionica • Prodaja dionica • A) prodaja dionica za novac • B) prodaja dionica za nenovčanu imovinu i usluge (razmjenska vrijednost) • Knjiženje? • Izdavanje dionica uz premiju – diskont (premije na emitirane dionice - kapitalne rezerve)

 24. Trezorske dionice • Otkupljene vlastite dionice • Razlozi otkupa: • Utjecaj na tržišnu vrijednost dionica • Otkupiti vlasničke interese jednog ili više dioničara • Spriječiti nepoželjna preuzimanja…..

 25. Revalorizacijske rezerve • Nastaju kao posljedica revalorizacije imovine (revalorizirati = ponovno vrednovati) • Razlog: • Prihodi se vrednuju po tekućim – tržišnim vrijednostima • Troškovi (rashodi) po povijenim – nabavnim vrijednostima • Posljedica? • Nerealno vrednovana imovina • (revalorizacija se, u pravilu provodi na imovini) • Knjiženje?

 26. Struktura kapitala • 1. UPISANI KAPITAL • 2. PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE • 3. REVALORIZACIJSKE REZERVE • 4. REZERVE • Zakonske rezerve • Rezerve za vlastite dionice • Statutarne rezerve • Ostale rezerve • 5. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESNI GUBITAK • 6. DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

 27. ZARAĐENI KAPITAL • Nastaje kao posljedica pozitivnih poslovnih rezultata (prihodi > rashoda) • Struktura: • REZERVE • Zakonske rezerve • Rezerve za vlastite dionice • Statutarne rezerve • Ostale rezerve • ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK • DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

 28. Izglasavanje i isplata dividendi • Dividende - naknade vlasnicima Izglasavanje dividendi : • Vrijeme: ? • Nakon usvajanja završnog računa ili kasnije • Uvjeti: ? • Iz neto dobiti ili zadržane dobiti • Još jedan uvjet?  • Postojanje novca na računu u banci – likvidnost (razlika između novčane i obračunske osnove!!!!) Vrste ? Novčane ili nenovčane (dividendne dionice)

 29. Izglasavanje i isplata dobiti Obveze za dividende i udjele u dobiti Neto dobit (2) 100 100 (1) 100 S0 (1) 100 Žiro račun S0 X (2) 100

 30. Gubitak i pokriće gubitaka • Negativan financijski rezultat • Smanjuje kapital vlasnika • Vrste: ? • 1. gubitak do visine kapitala • 2. gubitak iznad visine kapitala • Gubitak se pokriva iz (regulirano odredbama ZTD-a): • Zadržane dobiti prethodnih razdoblja • Rezervi (zakonskih, statutarnih ostalih) • Stečaj? (likvidacija)

 31. Hvala na pažnji!