marija sk odowska kiri akcije u okviru programa horizont 2020 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Marija Skłodowska Kiri akcije u okviru programa HORIZONT 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Marija Skłodowska Kiri akcije u okviru programa HORIZONT 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Marija Skłodowska Kiri akcije u okviru programa HORIZONT 2020. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET INFO DAN - 1 4 . februar 201 4 . Gordana Vlahovi ć Kancelarija za međunarodnu saradnju. MSCA BUZZ WORDS. IZVRSNOST ISTRAŽIVANJE TRENING / OBUKA STICANJE VEŠTINA MOBILNOST.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marija Skłodowska Kiri akcije u okviru programa HORIZONT 2020' - florence-marcus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marija sk odowska kiri akcije u okviru programa horizont 2020

Marija Skłodowska Kiriakcijeu okviruprogramaHORIZONT 2020

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

INFO DAN - 14. februar 2014.

Gordana VlahovićKancelarija za međunarodnu saradnju

msca buzz words
MSCABUZZ WORDS
 • IZVRSNOST
 • ISTRAŽIVANJE
 • TRENING/OBUKA
 • STICANJE VEŠTINA
 • MOBILNOST
h2020 izvrsnost u nauci i ms c a
H2020, Izvrsnost u naucii MSCA

Ključniciljevi:

 • Promovisatiizvrsnostuevropskojnauciiistraživanju, podržatinajboljeidejeitalente, načinitiEvropudovoljno atraktivnomda privuče najboljesvetskeistraživače.

Omogućiti razvoj i dinamičnu upotrebu evropskog intelektualnog kapitala kako bi se stvorile nove veštine, novo znanje i inovacije.

 • Podsticati najtalentovanije i najkreativnije pojedince i timove da sprovode vrhunsko istraživanje u okviru Evropskog istraživačkog saveta (ERC);
 • Finansirati zajednička istraživanja da bi se otvorila nova polja istraživanja i inovacija kroz podršku Budućih i novih tehnologija (FET);
 • Obezbeditiistraživačimaodličnemogućnosti za obukuirazvojkarijere u okviruMarijaSkłodowska-Kiri Akcija;
 • Osigurati da Evropa ima vrhunsku istraživačku infrastrukturu (uključujući i e-infrastrukturu) dostupnu svim istraživačima u Evropi i šire.
h2020 izvrsnost u nauci mari ja sk odowska kiri a kcije
H2020, Izvrsnost u nauciMarijaSkłodowska-Kiri Akcije
 • MSCA - nastavakdosadašnjeg, jošuvekaktuelnog, FP7 programa„LJUDI”, aliuz...

Promeneu strukturi= 8 postojećihšemafinansiranja transformisano je u 4 novealiprepoznatljivešeme (ITN, IF, RISE,COFUND);

 • Budžet (2014-2020) = 6.2 milijardi EURza dostizanjesledećihciljeva:
 • Sticanjenovihveštinakrozodličnuinicijalnu obukuistraživača;
 • Podsticanjeizvrsnostikroztransnacionalnui međusektorsku mobilnost;
 • Stimulisanjeinovacijakrozmeđusektorski transfer znanja(industrija, visokoobrazovanje, privreda, neakademskisektor);
 • Bolje korišćenje strukturnih fondova kroz aktivnosti sufinansiranja;
 • Specifična podrška i definisanje politika;
klju ne karakteristike msca
KLJUČNE KARAKTERISTIKE MSCA
 • Otvoreneza sveoblastiistraživanjaiinovacijaodosnovnogistraživanja do tržišno-orjentisanihinovacijaiusluga;
 • Pristupodozdona gore u predlaganjutemaiideja (bottom-up approach);
 • Učešćeneakademskogsektorase izuzetnopreporučuje (negde je obavezno),posebnokompanijaimalihisrednjihpreduzeća (MSP);
 • Mobilnostkaoključniuslov-učesnicimoraju prelaziti izjedne u druguzemlju i/ili sektor;
 • Promovisanjeodrživograzvoja karijereu istraživanjuiinovacijama, kao i konkurentnihuslova za radizapošljavanje;
 • Posvećivanjeposebnepažnjekvalitetu PhD studija;
 • Posvećivanjeposebnepažnjerodnojravnopravnosti;
 • 2014-2015:

10 predviđenihpoziva: jedanpozivposvakoj MSC akciji pogodini + jedanpozivkojipokrivadvogodišnjuEvropskunoćistraživača

RESEARCHERS’ NIGHT 2014 & 2015 

od fp7 m c a do h2020 ms c a ta ostaje
OD FP7-MCA DO H2020-MSCAŠTA OSTAJE?
 • Nivoifinansiranja;
 • Širokspektaršema i odabir tema odozdo-na-gore, kao i sve glavne karakteristike: mobilnost, razvoj karijere, rodnaravnopravnost, konkurentni uslovizapošljavanja;
 • Objavljivanje poziva na godišnjem nivou;
 • Podnošenjepredlogapreko Participant Portal-a;
 • UključivanjemrežeNACIONALNIH KONTAKT OSOBA (Ministarstvoprosvete, naukeitehnološkograzvoja): da bi pružilisaveteipomoglipripodnošenjupredlogaprojekta.
od fp7 m k a do h2020 ms k a ta je novo
OD FP7-MKA DO H2020-MSKAŠTA JE NOVO?
 • Pojednostavljenaimplementacija - delimično upravljanje projektompreko Participant Portal-a (izveštavanje, uključivanje L.E.A.R.-a), only electronic submissions tj. samo elektronsko potpisivanje FORM C (bez papirne verzije);
 • Uključivanjeindustrije: učešćebiznissektora(uključujućiMSP) i drugih socio-ekonomskihaktera;
 • Učešće EU baziranonajediničnimtroškovima (unit costs)izračunatimnaosnovuistraživač-mesecaX važeći korektivni koeficijent države (RS 67.1% tokom celog H2020);
 • Naknadaza istraživače(troškoviživota, putovanjaiporodičnitroškovi);
 • Jediničnitroškoviza istraživanje, obukuiuspostavljanjekontakata (umrežavanje);
 • Jediničnitroškoviza upravljanjeprojektomi za indirektnetroškove (overheads).
inovativ ne mre e za obuku research networks support for innovative training networks itn
INOVATIVNE MREŽEZA OBUKUResearch networks: support for Innovative Training Networks(ITN)

Ciljevi

 • Podrška konkurentnim programima obuke istraživača i/ili programima doktorskih studija, koje će zajednički implementirati evropski univerziteti, istraživačke institucije i organizacije iz neakademskog sektora;
 • Poboljšati kvalitetistraživanjaiobuketokom doktorskihstudija;
 • Obučitinovugeneracijukreativnih, preduzetničkiorjentisanihiinovativnihmladihistraživača;

Obuhvaćeno je sledeće:

 • Evropskemreže za obuku(ETN), Evropskiindustrijskidoktorati (EID) ili Evropskizajedničkidoktorati (EJD);
 • Trostruka 'i' dimenzijamobilnostisaposebnimfokusomnainovativnesposobnosti (international, intersectoral, interdisciplinary);

Očekivaniuticaj

 • Strukturisanoistraživanjeiobuka tokom doktorskih studijau Evropi;
 • Umrežavanje i razmenadobre prakse međuučesnicima;
 • Poboljšanjemogućnosti za zapošljavanjeistraživačairazvojkarijere.
itn glavne odlike
ITN – GLAVNE ODLIKE
 • Trajanjeprojekta: maksimum 4 godine;
 • Sporazumnanivoukonzorcijuma: zahteva se samo za EID;
 • Podrškasamo za mladeistraživače– istraživače bez ili sa malo iskustva*
 • Trajanjeugovora(stipendije) od 3 do 36 meseci;
 • Maximum 540 istraživač-mesecipokonzorcijumu (180 za EID sa 2 partnera);
 • Neevropske orgnaizacije mogu biti partneri u ITN i time omogućiti PhD kandidatima da steknu obuku i veštine van EU;
 • Posebnimultidisciplinarni paneliza EID i EJD(važno kod evaluacije predloga);
 • Kod EJD, završetak zajedničkog PhD programa kandidatu donosi zajedničku ili dvojnu diplomu doktora nauka.

* Early Stage Researcher: Less than 4 years of research experience, and without a doctoraldegree

slide12

Country 1

Country 1

Academia

Non-academia

Academia

≥ 50%

Non-academia

Academia

Country 2

Country 1

Country 2

Country 2

Country 3

Country 3

European

Joint

Doctorates

European Industrial Doctorates

European Training Networks

ITN - konzorcijumi

Academia

Non-academia

Academia

Non-academia

Academia

Non-academia

Academia

Non-academia

Academia

Non-academia

Academia

Non-academia

Academia

Academia

Academia

Non-academia

Non-academia

Academia

slide13

INDIVIDUALNE STIPENDIJE(IF) Individual fellowships: support for experienced researchers undertaking mobility between countries, optionally to the non-academic sector

Ciljevi

 • Podrška mobilnosti istraživača sa iskustvom*;
 • Obezbeditimogućnosti za usvajanjenovih znanja, radnaistraživačkimprojektima u Evropi ilivan nje, ponovozapočetikarijeru u nauciili se vratiti u Evropu;

Obuhvaćeno je sledeće:

 • Individualne, transnacionalnestipendijezanajbolje ilinajperspektivnije istraživače;
 • Stipendijena nivou Evrope ili celog sveta;
 • Panel za ponovnipočetakkarijerei Panel za reintegraciju(važno kod evaluacije

predloga projekata);

Očekivaniuticaj

 • Iskoristiti pun potencijalistraživačaiubrzati razvojnjihovekarijere,

bilo da dolaze iz akademskog bilo iz neakademskog sektora (industrija, MSP);

 • Ojačatimrežukontakataistraživačainjihovih institucija domaćina (Host Institution);

*Experienced Researcher: In possession of a doctoral degree or at least 4 years of full-time research experience

if glavne odlike
IF – GLAVNE ODLIKE
 • Trajanjeprojekta: 2 godine(IF Global: 3 godine);
 • Dodatnamogućnost je 3 do 6 mesecirazmene (secondment)unutarEvropeilidrugogsektora;
 • Finansira se plata istraživača tokom trajanja projekta, troškovi mobilnosti, istraživanja i indirektni troškovi institucije-domaćina (HI).
 • Istraživač podnosi predlog projekta zajedno sa odabranom HI;
 • Predlozi projekata se ocenjuju prema kvalitetu istraživanja, fokusu narazvojkarijerei podršci na koju se obavezala HI;
 • Za sve predloge projekata važe jednaki potkriterijumi za dodelusredstava;
slide15

European Fellowships

IF – EVROPSKI I GLOBALNI

 • Obaveznamobilnost u TC i faza povratka u EU u trajanju od 12 m.

Global Fellowships

slide16

RAZMENA OSOBLJA U DOMENU ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA (RISE)International and inter-sectoral cooperation through the Research and Innovation Staff Exchanges

Ciljevi

 • Promovisatiinternacionalnuimeđusektorsku saradnju krozrazmenuistraživačkog kadra u svim fazama karijere, ali i tehničkog i administrativnog osoblja;
 • Promovisati partnerstva između univerziteta, istraživačkih institucija, neakademskog sektora u Evrope i van nje (uključivanje zemalja Trećeg sveta);

Obuhvaćeno je sledeće:

 • Internacionalniimeđusektorskitransfer znanjairazmenaideja kroz zajedničke istraživačke iinovacioneprojekte;
 • Visokokvalifikovaniistraživači;
 • UnutarEvrope su moguće isključivomeđusektorske razmeneistraživača dok je

u globalnim partnerstvima dozvoljena mobilnost iz akademskog u neakademski sektor;

 • Nemarazmeneizmeđuinstitucija van EvropeiliunutaristeMS/AC;
rise glavne odlike
RISE – GLAVNE ODLIKE
 • Trajanjeprojekta: maksimum 4 godine;
 • Minimalniuslov kvalifikovanosti: učesniciiz 3 različitezemlje(najmanje2 moraju biti MS/AC);
 • Preporučuje se postojanje Ugovora o partnerstvu (PA);
 • Podrškarazmeniistraživača(1-12 meseci);
 • Pravilo omobilnosti* ovde ne važi;
 • Neophodniuslovi za istraživače: 6 meseciangažovanja u instituciji pre prve razmene;
 • Maksimalno540 istraživačkihmesecipokonzorcijumu;
 • 8 različitihevaluacionihpanela.

* Pročitati više o MOBILITY RULE u FP7 (ograničenja boravka itd.)

slide18

RISE – TOKOVI RAZMENE

MS/AC

MS/AC

TC

Academia

Academia

Academia

Non-academia

Non-academia

Non-academia

slide19

COFUNDCo-funding of regional, national and international programmes that finance fellowships involving mobility to or from another country

Cilj

 • Finansijska podrška radi dodatne stimulacije regionalnim, nacionalnimiinternacionalnim programima za podrškuizvrsnosti u obuci, mobilnostiirazvojukarijereistraživača;
 • Iskoristitisinergijuizmeđuakcijana nivou Evropskeunijeiakcijanaregionalnom, nacionalnomiliinternacionalnomnivou tako što će se objedinitifondovi iizbećifragmentacija.

Obuhvaćeno je sledeće:

 • Internacionalni, međusektorskiiinterdisciplinarnitreningistraživača, kaoitransnacionalnaimeđusektorskamobilnostistraživača u svimfazamanjihovekarijere;
 • Mogućnostsinergijesastrukturnim fondovima(ERDF i ESF);
 • Mogućnosti zaistraživačeizsvihzemalja;
 • Istraživačitrebadazadovoljepravilamobilnostiu okviru MSCA;
 • Otvorenitransparentanpostupakzapošljavanjauz javno oglašavanje radnih mesta u medijima;
cofund

Fellowship Programmes

Doctoral Programmes

COFUND
 • Jednainstitucijapodnosilac predloga u koju stiže dotacija EC;
 • Pravnisubjekat (javniiprivatni) poreklom iz MS ili AC iliMeđunarodne organizacije od evropskog interesa*

* International European Interest Organisation = internationalorganisation, the majority of whose members are Member States or Associated countries, and whose principal objective is to promote scientific and technological cooperation in Europe.

cofund glavne odlike
COFUND – GLAVNE ODLIKE
 • Maksimum10 MEURpojednomaplikantupopozivu;
 • Trajanjeprojekta: maksimum 5 godina;
 • Stipendije: minimum 3 meseca;
 • EU učešćepokriva troškoveživotaistraživačaitroškoveupravljanjaprojektom;
 • 50% sufinansiranjazaustanovljene jediničnetroškove;
 • Minimum sredstava za troškoveživotaistraživačasudefinisani u Radnomprogramu (HORIZON 2020 – Work Programme 2014-2015Marie Skłodowska-Curie Actions).
msca tro kovi
MSCA troškovi:
 • Godišnja stopa za životne troškove na osnovu ugovora o radu;
 • RS korektivni koeficijent: RS 67.1% u H2020;
ms c a o ekivani rezultati za period od 2014 2020
MSCA - OČEKIVANI REZULTATI ZA PERIOD OD 2014-2020.

~ 65 000 istraživačakojićebitifinansirani, uključujući25 000 PhD studenata;

~ 200 000 naučnihpublikacijau vodećimmeđunarodnimčasopisima;

~ 1 500 patentnihprijava;

~ 100 novih kompanija;

~ 350-400novih regionalnih / nacionalnih / internacionalnih programa kojićebitikreiranidapodrže internacionalnuimeđusektorskuobukuirazvojkarijereistraživačkogkadra.

preporu eni ms c a veb sajtovi
PREPORUČENI MSCA VEB SAJTOVI
 • H2020 MSCA home page:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions

2) Participant Portal: info o pozivima, najvažnija dokumenta za download:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 • Blog o Marija Kiri Akcijama kroz Q & A – veoma korisno http://mariecurieactions.blogspot.com/

4) Finance Helpdesk (korisne info + skidanje dokumenata + najava događaja)

http://www.finance-helpdesk.org/Front/ShowCategory.aspx?CatId=30

... i sve ostalo što ćete sami otkrivati... 