slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
е - Судство PowerPoint Presentation
Download Presentation
е - Судство

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

е - Судство - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

е - Судство. Активности во областа на Информатичко-комуникациските технологии во правосудството. Скопје, Март 2010 година. Центар за информатички и комуникациски технологии. ИКТ центарот е формиран со цел да помогне во реформите на Правосудниот систем во Република Македонија

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'е - Судство' - florence-alexander


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

е - Судство

Активности во областа на Информатичко-комуникациските технологии во правосудството

Скопје, Март 2010 година

slide2
Центар за информатички и комуникациски технологии
 • ИКТ центарот е формиран со цел да помогне во реформите на Правосудниот систем во Република Македонија
 • Опремата со која е снабден ИКТ центарот ги исполнува сите критериуми за сигурност и стабилност согласно меѓународните стандарди
 • Адаптацијата и опремувањето на ИКТ центарот е финансирано од Европската Агенција за Реконструкција (EAR)
 • Започна со работа на 27 март 2007 година
slide3
Опрема во ИКТ центарот
 • 10 Сервери
 • CISCO мрежна опрема и Firewall
 • Виртуелна приватна мрежа (VPN) преку која се поврзани сите правосудни институции
 • Интернет конекција
 • 24 персонални компјутери
 • 16 печатари
slide5
Човечки ресурси во ИКТ секторот
 • 13 информатичари
  • Раководител на сектор
  • Одделение за техничка поддршка - 9 вработени
  • Одделение за развој и апликативна поддршка - 3 вработени
 • За поддршка на проектот LDBIS (Правна база на податоци) дополнително се вработени уште 8 лица:
  • 3 лица се со професија дипломиран правник
  • 5 лица се од информатички профил
slide6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

1

slide7
Сигурносна заштита во ИКТ Центарот
 • Анти - вирусната и Firewall заштитата се донација од USAID – Агенција на САД за меѓународен развој
slide8
Правосудна виртуелна мрежа
 • Изградената конекција овозможува оптимален и безбеден трансфер на податочни структури и трансакции и други класифицирани податоци. Размената на податоци е заштитена и не може да биде пристапена од корисници кои немаат специјална дозвола
 • Воспоставувањето на виртуелната приватна мрежа (VPN) за правосудството подразбира реализација на интерконекција на 77 локации-институции од правосудството:
  • 34 за судови
  • 28 за јавни обвинителства
  • 12 за затвори
  • Судски совет
  • Академија за обука на судии и јавни обвинители и
  • Министерство за правда
slide9
Стратегија за информатичко комуникациска технологија за правосудство

Претставува основа за воведување на ИКТ во правосудството, усвоена од Владата на Република Македонија на ден 12.08.2007 год.

Генерална цел на Стратегијата е да се воспостави и развие модерно и автоматизирано правосудство во Република Македонија, во насока на зголемување на целосната ефикасност на системот, засновано на ИКТ решенија и системи во согласност со европските и меѓународните стандарди. 

 • Реализација на краткорочни и среднорочни приоритети
 • Поддршка во реформите на правосудниот систем
slide10
Намена на Стратегијата
 • Стратегијата е наменета за три целни групи:
slide11
Цели на Стратегијата
 • Модерно и автоматизирано правосудство во Република Македонија
 • Ефективност на системот
 • Интегративност во рамките на проектот е-влада, е-justice
 • согласност со европските и меѓународните стандарди.
slide12
ИКТ цели на стратегијата
 • ИТ стандарди за заштита и безбедност на податоците, системите и комуникациите
 • Централизирана размена на номенклатури
 • Централизирана и автоматизирана статистика
 • Меѓународни конвенции и договори и судска пракса (е-законодавство)
 • Замена на хартиена со електронска форма на документи
slide13
Континуирана национална и меѓународна соработка
 • Во Секторот за информатички и комуникациски технологии се вршат работи од делокругот на Министерството кои се однесуваат на информатичката технологија
 • Секторот интензивно соработува со правосудните институции во земјата и странство со цел реална имплементација на ИКТ решенија во правосудството во Република Македонија, како и поврзување со други национални и меѓународни институции
 • Унапредувањето состојбата се врши преку повеќе проекти кои се однесуваат на поединечни правосудни институции
slide14
Континуирана национална и меѓународна соработка

Земји од Европска Унија

2008 2010
Набавки на хардверска опрема во правосудство (јануари 2008 – јануари 2010)
slide18
Хардверска опрема во јавни обвинителства - состојба

150

176

slide19
Набавка на дисплеи во судовите
 • Целта на проектот е зголемување на транспарентноста на работата на судовите
 • Поедноставен пристап до податоци и информации од страна на граѓаните
 • Набавени и инсталиранисе:
   • 17 40'' Display LCD
   • 73 32'' Display LCD
   • 100 компјутери
   • 10 touchscreenекрани во големите судови
 • Проект поддржан од страна на Владата на Република Македонија
 • Завршен во август 2008 година
   • дневнираспоредипосудии
   • дневнираспоредипо судници
   • дневнираспоредипо броевинапредмети
   • други информации за работата на судовите
accmis
Набавка на техничка опрема за судовите за поддршка на ACCMIS
 • Софтвер за виртуализација на сервери
 • Оперативен систем
   • Microsoft Windows Server 2008
 • Сервер за бази на податоци
   • Microsoft SQL Server 2008
 • Централно Backup решение за 34 сервери
 • Набавка на вкупно 104 сервери
slide22
Интернет во судови
 • Обезбедување достапност до електронски податоци и комуникација и користење на мрежни сервиси
 • Инсталиран е Интернет во секој суд
 • Воведени се целосно функционални ВЕБ страници на кои што граѓаните можат да добијат информациии податоци, како и да се информираат за донесените одлуки од страна на судот
 • Завршен во Февруари 2008 година
slide23
Содржина на web страниците
 • Општи информации за суд
 • Судска власт
 • Судска пракса
 • Информации
 • Стручни дела и излагања
 • Корисни линкови
 • Контакт информации
 • Прашања/Одговори
slide24
Јавно објавени пресуди и одлуки од судовите во Република Македонија
 • На Web страниците континуирано се врши објавување на т.н. анонимизирани пресуди и одлуки кои може да бидат пристапени во секое време од страна на граѓаните.
 • Оваа активност е изведена во насока на зголемување на транспарентноста на правосудните институции
 • До овој момент внесени се вкупно 14 053 одлуки во сите судови
 • Јавно објавување на судски рочишта
slide25
Анонимизирани судски одлуки

Транспарентност

До февруари 2010 објавени вкупно 14 053 одлуки

slide26
Анонимизирани судски одлуки

достапност до електронски податоци

информациии податоци за донесените судски одлуки

slide27
Информации – закажани рочишта

На секоја од страниците може да се најдат информации за закажани судења

slide28
Управување со судски предмети
 • I фаза – Судски информациони систем до 2007 година
 • II фаза – Автоматска распределба на предмети 2007 – 2008 година
 • III фаза – ACCMIS – Automated Court CaseManagement Information System – Автоматски судски информатички систем за управување со судски предмети
accmis1
Обука на корисници за работа со ACCMIS
 • Проектот е завршен во март 2009 година со целосна поддршка на USAID - Агенција за поддршка на Интернационален Развој
 • Обучени се вкупно 2 015 судски службеници за користење на ACCMIS
 • Со помош на USAID во 12 судови времено се вработени информатичари, со што во секој суд има барем по еден, односно вкупно 40 информатичари во судовите на Република Македонија.
 • За нив е исто обезбедена обука за одржување на ACCMIS
slide33
Анти – вирусна заштита во сите судови
 • Со средства од буџетот на Република Македонија извршена е набавка и инсталација на анти-вирус заштита во сите судови
 • Извршена е и обука на сите информатичари од судовите за правилно користење на оваа анти-вирус заштита
 • Проектот е завршен во март 2009 година
ldbis
LDBIS
 • Legal DataBase Information System
 • Базата на закони, други прописи и акти е создадена со цел да се овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, од 1944 година до денес.
 • Сите закони, други прописи и акти се превземени од службеното гласило “Службен весник на Република Македонија”, кои се достапни во електронска верзија на www.slvesnik.com.mk.
1944 2010
Закони и други прописи од 1944 до 2010
 • Во моментов во LDBIS системот може да се најдат вкупно 18 687 закони и прописи

18.687

2006 2010
Закони, уредби, одлуки и правилници 2006 - 2010
2007 2010
Закони и други прописи од 2007 до 2010
 • Во периодот од 01 септември 2006 до овој момент вкупно се донесени 7129 прописи. Меѓу нив:
slide39
Мултилатерала - Меѓународни договори и конвенции
 • На страницата на Министерството за правда може да се најде преглед на сите меѓународни договори и конвенции
 • Прегледот може да се направи во неколку категории:
  • Совет на Европа
  • Човекови права
  • Хашка конвенција за МПП
  • Тероризам
  • Меѓународно договорно право

Вкупно 142

slide40
Мултилатерала - Меѓународни договори и конвенции

1. Конвенција за привилегии и имунитети на ОН (13.02.1946)

142. Дополнителен протокол кон Анти допинг конвенција (12.09.2002)

slide41
Апликации во Министерство за правда
 • Обука за корисници на ЛДБИС
 • Надградба на софтверска апликација за УИС/КПУ
 • Имплементација на софтверска апликација за Нотари, Извршители, Медијатори и Адвокати
 • Имплементација на софтверска апликација - Меѓународна правна помош, екстрадиција, трансфер и следење на судските предмети пред судот во Стразбур
 • Министерството за правда е дел од пилот проектот за имплементација на DMS – Документ Менаџмент Систем во рамките на Владата на Република Македонија
slide42
Надградба на софтверска апликација за УИС/КПУ
 • Главната цел на апликацијата за затворско работење е да се овозможи поефикасна и полесна работа на вработените во затворската администрација и побрз увид во податоците за осудените лица.
 • Придобивки што треба да се постигнат со примена на оваа апликација се следните:
  • за затворската администрација – поефикасна, полесна работа и побрз увид во податоците за осудените лица,
  • за осудените лица – обезбедување на начин на постапување кон нив кој најмногу одговара на нивната личност, а е во согласност со Законот за извршување на санкциите и е во прилог на остварување на целите на санкциите.
  • за Управата за извршување на санкции – полесно спроведување на надзорот во примената напрописитезаизвршувањенасанкциите, со брз увид во потребната документација и лесно добивање на потребните извештаи.
slide43
Надградба на софтверска апликација за УИС/КПУ
 • Проектот се изработува во ИКТ Секторот на Министерство за правда
slide44

Ова се само дел од активностите кои се изведени од страна на министерството за правда со цел завршување на краткорочните и среднорочните приоритети зацртани со „ИКТ Стратегијата за правосудство 2007-2010 година“.Министерството за правда континуирано работи на остварување на целта за воспоставиње и развивање на модерно и автоматизирано правосудство во Република Македонија, во насока на зголемување на целосната ефикасност на системот, засновано на ИКТ решенија и системи во согласност со европските и меѓународните стандарди. 

slide45

Република Македонија е земја која континуирано работи на имплементација на ИКТ решенија. Република Македонија воведе комплетна автоматска обработка на податоци и електронско судство во функција на поголема транспарентност, достапност и податоци од правосудната област за македонските граѓани.