slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
РЕГУЛАЦИИ И СТИМУЛИ В ЕНЕРГЕТИКАТА проф. дтн инж. Константин Шушулов Председател на ДКЕВР 20 март 200 6 година София

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

РЕГУЛАЦИИ И СТИМУЛИ В ЕНЕРГЕТИКАТА проф. дтн инж. Константин Шушулов Председател на ДКЕВР 20 март 200 6 година София - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. РЕГУЛАЦИИ И СТИМУЛИ В ЕНЕРГЕТИКАТА проф. дтн инж. Константин Шушулов Председател на ДКЕВР 20 март 200 6 година София. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА РЕГУЛИРАНЕТО.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'РЕГУЛАЦИИ И СТИМУЛИ В ЕНЕРГЕТИКАТА проф. дтн инж. Константин Шушулов Председател на ДКЕВР 20 март 200 6 година София' - flora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

РЕГУЛАЦИИ И СТИМУЛИ В ЕНЕРГЕТИКАТА

проф. дтн инж. Константин ШушуловПредседател на ДКЕВР

20 март 2006 година

София

slide2
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА РЕГУЛИРАНЕТО

Баланс между интересите на компаниите и потребителите им

Равнопоставеност между отделните категории предприятия и между групите потребители

Предоставяне и недопускане на ограничаване или нарушаване конкуренцията

slide3
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

НЕЗАВИСИМОСТ НА РЕГУЛАТОРНИЯ ОРГАН

 • Правен статут - обособен правен субект
 • Самофинансиране на дейността
 • Право да подготвя поднормативни актове
 • Правомощия да разрешава спорове
slide4
Държавна комисия за енергийно и водно регулиранеЦЕНОВО РЕГУЛИРАНЕ

Процес, при който чрез предварително установени правила за образуване на цените се създават условия за съзнателно поддържане на баланс между производство, доставка и потребление

slide5
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

РЕГУЛИРАНЕ ЧРЕЗ СТИМУЛИ

Предимства на регулирането с “таван” на приходите

 • Осигурява по-силни стимули за намаляване на разходите
 • Стимулите за регулираното предприятие са свързани с възможността му да управлява свободно доходността от дейността си по време на предварително определения регулаторен период
 • Създава устойчивост на тези стимули
slide6
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

НАСЪРЧАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

За достигане през 2010 г. на дял от 11% от общото производство на електрическа енергия в страната, ДКЕВР е утвърдила:

 • Преференциални цени за електроенергията, произведена от ВЕИ (вятърни централи, ВЕЦ и др.)
 • Насърчава комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия
slide7
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА - ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Приемане на комплект Правила от ДКЕВР за работата на пазара на електрическа енергия и природен газ и организация на енергийния отрасъл

Начало на регистрацията на пазарните участници -– регистриране на първия график за доставка на електрическа енергия при свободно договорени цени между АЕЦ “Козлодуй” ЕАД и “Юмикор Мед”,който стартира на 18 септември 2004 г.

slide8
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

МОДЕЛ И ЕТАПИ НА ОТВАРЯНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Вътрешният пазар на електрическа енергия се изгражда по модела двустранни договори с балансиращ пазар

Привилегированият потребител не трябва да има неизпълнени задължения към обществения доставчик и/или обществените снабдители по договори за покупко-продажба на електрическа енергия и трябва да има годишно потребление на електрическа енергия през отделните етапи на отваряне на пазара не по-малко съответно:

- от 01.07.2005 г. до 30.06.2006 г. – от 20 GWh;

- от 01.07.2006 г. до 31.12.2006 г. – от 9 GWh;

- от 01.01.2007 г. до 30.06.2007 г. – всички небитови потребители;

- от 01.07.2007 г. – всички потребители.

slide9
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Регулиран пазар: Обществен доставчик – 1, обществениснабдители – 8

Либерализиран пазар:

Електроенергиен търговски оператор

Регистрирани търговски участници - 16

 • производители - 6
 • потребители - 9
 • издадени са 10 лицензии на търговци на електрическа енергия

Обем на свободния пазар на електрическа енергия

към 15.05.2005 г. – 1 057 168 MWh

Обем на балансиращия пазар на електрическа енергия

към 15.05.2005 г. – 144 475,72 MWh

Реално отваряне на пазара на електрическа енергия

към 15.05.2005 г. – 11 %

slide10
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Общо състояние на съществуващите газаразпределителни дружества.

Съществуват само 1 000 км. газоразпределителни мрежи

Много райони в страната все още не са газифицирани.

Структура на продажбите на природен газ:

slide12
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

СТРУКТУРА НА ПРОДАЖБИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ

 • Отваряне на пазара – 85 % при отчитане структурата на консумация
 • Осигуряване на гаранции по защита на интересите на потребителите – регулирана цена на преноса, пазарни правила и контрол, упражняван от ДКЕВР
 • Подход към либерализиране на пазара в съответствие с Директивите на ЕС за природен газ
 • Определяне на критерии за привилегированите потребители – годишна консумация 20 милиона m3
slide13
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Преструктурирането на естествените монополи ще създаде условия за ефективен регулаторен контрол, гарантиране на ясни условия за достъп до мрежата и ще предотврати възможностите за злоупотреба с монополно положение

В процеса на либерализация на пазара на електрическа енергия възниква необходимост от:

- Преглед, изменения и допълнения на действащата нормативна база;

- Анализ на възможностите и въвеждане на модела на балансиращи групи в българския електроенергиен пазар;

- Разработване и внедряване на специализирано информационно осигуряване;

- Участие в разработването на нормативни документи за регионалния пазар на електрическа енергия.

slide14
Благодаря за вниманието

проф. дтн инж. Константин ШушуловПредседател на ДКЕВРtel.: + 359 2/ 93 59 613; fax: + 359 2/ 988 87 82e-mail: [email protected]

20 март 2006 година, София

ad