slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997)

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997) - PowerPoint PPT Presentation

flo
153 Views
Download Presentation

Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Actuació dels tècnics habilitats (RD 689/2005) Procediment d’habilitació per les funcions de comprovació (Decret 12/2006) Unió Europea Acta Única (article 136/137) Constitució Espanyola (article 40.2) Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995) Llei de Reforma del marc normatiu de la PRL (54/2003) Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997) Coordinació d’activitats (RD 171/2004) Normes de desplegament reglamentari (RD) Estatut dels Treballadors (article 19)

  2. OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI Garantir la S.S. dels treballadors mitjançant la prevenció dels riscos laborals integrada en l’empresa. Principis generals Tasques Eines de gestió • Evitar riscos. • Avaluar els riscos. • Combatre els riscos • en el seu orIgen. • Adaptar la feina al • treballador. • Tenir en compte • l’evolució de la tècnica. • Substituir el que sigui • perillós. • Planificar la prevenció. • Prioritzar les mesures de • protecció col·lectiva, • respecte de la individual. Pla de prevenció Planificació de l’A.P. Avaluació de riscos • Inclourà: • Estructura organitzativa • Responsabilitats • Funcions • Pràctiques • Procediments • Processos • Recursos • Mesures correctores. • Pla d’emergència. • Facilitar equips de • treball i EPI’S. • Informar i formar • els treballadors. • Vigilància de la salut. • Consulta i participació • dels treballadors.

  3. QUALIFICACIÓ DELS TÈCNICS DE PRL Mòdul professional de grau superior en PRL. Tècnic superior en Prevenció de Riscos Professionals (2000 hores) Qualificació nivell bàsic (30/ 50 hores) Qualificació nivell intermedi (300 hores) Qualificació nivell superior (600 hores) Futur: títol de postgrau- màster universitari Especialitat Seguretat en el treball Especialitat Higiene industrial Especialitat Ergonomia i psicosociologia

  4. Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals RD 39/1997 Reglament dels serveis de prevenció (article 1) Integrar la PRL en tots els nivells jeràrquics INTEGRACIÓ DE LA PRL EN EL SISTEMA DE GESTIÓ DE L’EMPRESA RD 604/2006 Modificació del RD 39/1997 (modifica l’article 19) Els SP han de contribuir a l’efectivitat de la integració de les activitats preventives a l’empresa Llei 54/2003 de Reforma del marc normatiu de la PRL (modifica l’article 16) La PRL s’ha d’integrar en el sistema de gestió de l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics mitjançant un pla de prevenció Guia tècnica de l’INSHT www.insht.es

  5. ESTRATÈGIES ESTATALS I AUTONÒMIQUES Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball (2007-2012) sobre la millora de la qualitat dels serveis de prevenció que contribuiran a la millora de la integració Estratègia catalana de seguretat i salut laboral (2009-2012). Defineix el marc general de les polítiques de seguretat i salut a Catalunya en aquest període Afavorir el compliment de la normativa en PRL per part de les PIMES i microempreses (≤10 treballadors) Assessorament telefònic d’orientació a micropimes 901 25 50 50 Canvis normatius: Llei Òmnibus Auditories Modalitats organitzatives Assessorament Web del servei públic d’assessorament a microempreses (anònima i tutelada) Model d’autoavaluació de riscos laborals per a cada activitat (informatitzat) Planificació de l’activitat preventiva EVALUA-T

  6. APLICACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DE LA PREVENCIÓ EN EL SISTEMA DE GESTIÓ Direcció Consulta als treballadors Manteniment/ revisió de instal·lacions i equips perillosos (2) Política preventiva de l’empresa Articles 14 i 15 de la LPRL Gestió dels canvis (3) Activitats potencialment perilloses (1) Article 18 de la LRPL (consulta) Art. 1, 16 i 21 del RSP (participació i consulta) RD 1627/97 de Construcció i RD 286/2006 de Soroll Consulta als treballadors sobre el propi procés de consulta (art. 33 LPRL) Assumir la responsabilitat i fer assumir les seves a tots els nivells jeràrquics Procediment general de consulta