slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FONDY EU Analytické centrum s.r.o. info@analystcentre.eu analytickecentrum.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
FONDY EU Analytické centrum s.r.o. info@analystcentre.eu analytickecentrum.cz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

FONDY EU Analytické centrum s.r.o. info@analystcentre.eu analytickecentrum.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

FONDY EU Analytické centrum s.r.o. info@analystcentre.eu www.analytickecentrum.cz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

FONDY EU Analytické centrum s.r.o. info@analystcentre.eu analytickecentrum.cz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

FONDY EU

Analytické centrum s.r.o.

info@analystcentre.eu

www.analytickecentrum.cz

finan n ukazatele

V období 2007-2013 se České republice nabízí až 750G Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně 132,83G Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.

Finanční ukazatele

slide3

Pro úspěšné čerpání je nezbytné zajistit:

Strukturální fondy 07–13: Vyčerpáme 750G Kč?

Téma dne: Absorpční kapacita

Definice: Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU. Tento problém má řadu aspektů, především je to:

 • administrativní kapacita, tj,. schopnost řídit programy hrazené z fondů EU v souladu s příslušnými pravidly a předpisy EU,
 • spolufinancování, tj. schopnost spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů,
 • zásobník projektů, tj. schopnost připravit s dostatečným předstihem kvalitní projekty, jež čekají na financování.

Myšlenky

Kapacity

Nutná podmínka efektivního využití fondů:

Úzká spolupráce veřejné správy, předkladatelů projektů a dodavatelů řešení.

fondy
FONDY
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
   • investiční
 • Evropský sociální fond (ESF)
  • neinvestiční
  • 3,8G €
 • Fond soudržnosti (FS)
  • chudší státy, nikoli regiony, TENs, envi
  • 10M €
 • Evr. zem. fond rozvoj venkova (EAFRD, FIFG)
  • OP Zemědělství, OP Rybářství, PRV
kl ov strategick dokumenty
Klíčové strategické dokumenty
 • Nejvyšším strategickým dokumentem pro realizaci politiky HSS jsou na evropské úrovni Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), kde jsou definovány hlavní priority politiky HSS v období 2007-2013.
 • Každý členský stát definuje svůj Národní rozvojový plán (NRP) popisující hlavní rozvojové problémy země. Jelikož nemusí vždy platit, že priority rozvoje státu odpovídají i prioritám politiky HSS dohodnutým všemi členskými státy EU na nadnárodní úrovni, musí se najít společný průnik NRP a SOZS.
 • Dokumentem představujícím soulad NRP a SOZS a vymezujícím tak podobu realizace politiky HSS na území členského státu je Národní strategický referenční rámec (NSRR). Český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a představuje operační programy pro realizaci politiky HSS.
struktura opera n ch program

Cíl 1 Konvergence

Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cíl 3 Evropská územní spolupráce

Struktura operačních programů
c l 1 konvergence i

Spočívá v podpoře růstu a vytváření pracovních míst v nejméně rozvinutých členských státech a regionech. Zahrnuty budou regiony s HDP na hlavu menším než 75 % průměru EU a dočasná podpora (do roku 2013) bude poskytována tzv. phasing-out regionům, kde byl HDP na obyvatele nižší než 75 % hodnoty v EU-15 (ukazatel HDP na hlavu vztažený k průměru zde stoupl díky statistickému efektu rozšíření EU).

 • Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89G €.
Cíl 1 Konvergence I.
regional aid in the czech republic 07 13

Art. 87(3)(a) GDP % EU-25 Aid intensity

  • Strední Morava 52,03 40%
  • Severozápad 53,29 40%
  • StredníCechy 54,35 40%
  • Moravskoslezsko 55,29 40%
  • Severovýchod 55,59 40%
  • Jihovýchod 58,17 40%
  • Jihozápad 60,41 30%
 • Total population coverage 2007-2013 88,6 %
 • 7.7% transitional additional coverage 2007-2008 for the Prague region (GDP 147,2%) under Art.87(3)(c); intensity 10%
 • Zdroj: EuroStat
Regional aid in the Czech Republic 07-13
c l 1 konvergence ii

Osm tematických operačních programů (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč):

 • OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Podnikání a inovace
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Integrovaný operační program
 • OP Technická pomoc
Cíl 1 Konvergence II.
op doprava

modernizace železničních koridorů transevropských dopravních sítí (TEN-T), modernizace a zkapacitnění úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví, elektrizace dalších železničních tratí mimo síť TEN-T, budování obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě mimo síť TEN-T, rozvoj sítě metra v Praze, vyšší zapojení železniční a vnitrozemské vodní dopravy do přepravních řetězců apod.

 • Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.
OP Doprava
op ivotn prost ed

čistírny odpadních vod, úpravny vody, informační systémy předpovědní povodňové služby, rekonstrukce spalovacích zdrojů, budování zařízení na využívání odpadů, sanace kontaminovaných lokalit, infrastruktura pro program REACH, implementace soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, výsadba a obnova remízů, alejí, větrolamů, ochrana proti vodní a větrné erozi, zjištění negativních důsledků hornické činnosti, tvorba environmentálních informačních materiálů, instalace obnovitelných zdrojů energie, např. solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, využití odpadního tepla atd.

 • Jedná se o projekty spolufinancované z ERDFa Fondu soudržnosti, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.
OP Životní prostředí
op podnik n a inovace

podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj informačních a komunikačních technologií, výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, ochrana práv průmyslového vlastnictví, posílení vývojové a inovační kapacity podniků, podpora podnikatelských inkubátorů, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů, příprava projektů podnikatelských nemovitostí a regionální infrastruktury, podpora nabídky kvalitních poradenských služeb, marketingová připravenost malých a středních podniků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích apod.

 • Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.
OP Podnikání a inovace
op v zkum a v voj pro inovace

obnova výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou, výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit center excelence, vybudování, rekonstrukce a rozšíření kapacit vědy a výzkumu (VaV) ve veřejném sektoru včetně terciárního vzdělávání, zlepšení informovanosti veřejnosti o VaV apod.

 • Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.
OP Výzkum a vývoj pro inovace
op lidsk zdroje a zam stnanost

další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, uplatňování pružných forem organizace práce, zprostředkování zaměstnání, poradenské činnosti a programy, rekvalifikace, podpora začínajícím OSVČ, doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnání, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, vzdělávání subjektů působících v oblasti sociálního začleňování, poradenské činnosti a programy pro sociálně vyloučené skupiny, podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupu ke vzdělání a zaměstnání, posilování etických standardů a zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků apod.

 • Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF), tj. neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty.
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
op vzd l v n pro konkurenceschopnost

zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby pro rozvoj klíčových kompetencí, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, podpora nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj kompetencí pedagogů, rozšíření výuky v cizích jazycích, tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia, rozšíření výchovy k podnikatelství a inovacím, podpora mobility pracovníků mezi pracovišti výzkumu a vývoje a podnikatelským sektorem, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, podpora dalšího vzdělávání apod.

 • Jedná se o projekty spolufinancované z ESF, tj. neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
integrovan opera n program

podpora služeb informační společnosti vč. elektronické veřejné správy - eGovernment, digitalizace vybraných datových zdrojů, investiční podpora při zajištění dostupnosti služeb umožňující návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti, modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického zázemí zdravotnických zařízení, vybudování školících středisek služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací, modernizace systému krizového a havarijního managementu, zavádění standardů ve službách cestovního ruchu, podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu, podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí, regenerace bytových domů v problémových lokalitách - ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu apod.

Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.

Integrovaný operační program
op technick pomoc

Podpora řízení a implementace fondů EU v ČR - např. podpora monitorování, evaluace, publicity apod.

 • Metodiky, hodnocení, financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPPK, výběr projektů, monitoring projektů a programu, vyhodnocení výsledků a zpracování studií, sledování a analyzování procesu realizace programu, příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.…
OP Technická pomoc
c l 1 konvergence iii

Sedm regionálních operačních programů (ROP) na úrovni regionů soudržnosti NUTS II (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč)ROP NUTS II Severozápad

 • ROP NUTS II Moravskoslezsko
 • ROP NUTS II Jihovýchod
 • ROP NUTS II Severovýchod
 • ROP NUTS II Střední Morava
 • ROP NUTS II Jihozápad
 • ROP NUTS II Střední Čechy
Cíl 1 Konvergence III.
c l 1 konvergence iii2

Dopravní dostupnost a obslužnost

Např. výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a místních komunikací včetně odstraňování bodových závad na nich, výstavba stezek pro bezmotorovou dopravu, infrastruktura pro potřeby veřejné dopravy - dopravní terminály, železniční stanice, zastávky, informační systémy, pořízení vozidel veřejné dopravy, výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť apod.

Rozvoj území

Např. příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, revitalizace centra města a památkových zón, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury, stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží apod.

Cíl 1 Konvergence III.
c l 1 konvergence iii3

Regionální rozvoj podnikání

 • Např. rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání včetně brownfields, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky firem, škol a učilišť určených pro zaškolení absolventu a osvojení praktických dovedností apod.
 • Rozvoj cestovního ruchu
 • Např. výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení, rekonstrukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit rozšíření o návazné služby (sportovní zařízení vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness služby, zábavní centra apod.), rekonstrukce kulturní či technické památky nebo kulturní zajímavosti pro využití v cestovním ruchu, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury, modernizace, rozvoj a rekonstrukce lázeňské infrastruktury a navazujících zařízení, marketingové kampaně s nadregionálním dopadem, informační a komunikační technologie v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu apod
Cíl 1 Konvergence III.
c l 2 region ln konkurenceschopnost a zam stnanost

Podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 mld. €.

OP Praha Konkurenceschopnost

OP Praha Adaptabilita

Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
c l 2 region ln konkurenceschopnost

234,94M €, (0,9%) + 41,46M € ČR

 • 3+1 osy
 • Dopravní dostupnost a rozvoj ICT
 • Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno102,8 mil. €, tj. 37,2 % OPPK
 • V oblasti podory 1.1 - Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy (92,5 mil €) lze podpořit např: rozvoj sítě tramvajových tratí, zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy, rozšiřování nabídky systému záchytných parkovišť, zlepšení bezbariérové přístupnosti veřejné dopravy, výstavba cyklostezek aj. V oblasti podpory 1.2 - Rozvoj a dostupnost ICT služeb ( 10,3 mil €) lze financovat obnova budování kapacitních přípojek internetu do všech objektů města, obytných domů a menších firem, podpora rozvoje e-služeb městské správy (e-Government), podpora přenosu ICT a zavádění a efektivní využívání těchto technologii.
Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost
c l 2 region ln konkurenceschopnost1

Životní prostředí

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno69,1 mil. €, tj. 25 % OPPK

V oblasti podpory 2.1 - Revitalizace území (60 mil. €) mohou získat podporu projekty jako např. odstranění starých ekologických zátěží, revitalizace nevyužívaných území pro parkové úpravy a veřejně přístupná sportoviště, revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně doprovodné zeleně, budování protipovodňových opatření, výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně aj. V oblasti podpory 2.2 (9,1 mil. €) - Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů mohou žadatelé získat dotace např. na realizaci energetických úspor a možnosti využití obnovitelných zdrojů energie (narazení spalování tuhých paliv obnovitelnými zdroji, využití odpadního tepla) při provozu veřejných budov apod.

Inovace a podnikání

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 96,7 mil. €, tj. 35 % OPPK

V oblasti podpory 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí (62,7 mil. €) lze podpořit např. rozvoj inovační infrastruktury (vědeckých parků, inkubátorů, inovačních center, center excelence), vytváření partnerských vazeb mezi výzkumnými ústavy, Akademií věd ČR, vysokými školami a podniky, vznik poradenských a informačních center pro inovace a transfer technologií apod.. V oblasti podpory 3.2- Podpora příznivého podnikatelského prostředí (11.9 mil. €) lze získat prostředky např. na podporu aktivit na rozvoj inovačních schopností existujících podniků, Stimulaci nových forem spolupráce firem, městské správy, podnikatelských sdružení (zejména hospodářské komory), neziskového sektoru, výzkumných a dalších institucí (např. klastry, aj.), výstavbu poradenských, příp. specializovaných školících středisek pro zaměstnance a řídící pracovníky MSP, chráněné dílny, logistická střediska s péčí o handicapované, základny veřejných prací, realizaci infrastruktury v oblasti cestovního ruchu aj. V oblasti podpory 3.3 - Rozvoj malých a středních podniků (22,1 mil. €) budou podporován rozvoj MSP formou přímých dotací.

Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost
c l evropsk zemn spolupr ce

Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V České republice pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 mld. €

 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko
 • OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko)
 • OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny)
 • Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)
 • Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)
Cíl Evropská územní spolupráce
eafrd fifg cap

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

 • Finanční nástroj pro podporu rybolovu
  • OP PRV, OP Zem., OP Ryb.
EAFRD / FIFG - > CAP
program rozvoje venkova

OSA I

Modernizace zemědělských podniků, Investice do lesů, Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Pozemkové úpravy

OSA II zemědělská, lesní půda,

OSA III podporuje rozvoj životních podmínek na venkově a diverzifikaci ekonomických aktivit

OSA IV Leader, MAS

Program rozvoje venkova
extras

JASPERS

 • Jedná se o nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech JASPERS se snaží rozvíjet spolupráci mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj za účelem shromáždění odborných zkušeností a pomoci členským státům a regionům při přípravě významných projektů.
 • JEREMIE
 • Jedná se o nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky JEREMIE je společná iniciativa Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu v zájmu zlepšení přístupu k financování rozvoje mikropodniků, malých a středních podniků v regionech EU. 
 • JESSICA
 • Jedná se o nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství. Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA je iniciativa Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Rozvojovou bankou Rady Evropy na podporu investic s dlouhodobým přínosem do městských oblastí.
Extras
komunit rn programy

Tato specificky zaměřená skupina programů slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských i kandidátských států EU v oblastech, které přímo souvisejí s politikami Společenství. Jsou financovány z rozpočtu EU, a to formou grantů. Podporované projekty jsou z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, kultury, podpory malého a středního podnikání, rozvoje dopravní a energetické infrastruktury, informační společnosti a mnoha dalších. V novém programovacím období 2007-2013 se jedná např. o tyto programy: 7 rámcový program pro vědu a výzkum, Kultura 2007, Mládež v akci, Media 2007, LIFE+ atd. Tyto programy nejsou hrazené ze strukturálních fondů EU.

Komunitární programy
slide33

Příklad: Komunitární programy

 • Trvání 7 let: 2007-2013
 • Rozpočet: 55 mld. €
 • Hlavní nástroj EU pro financování výzkumu, vývoje a inovací
 • Největší komunitární program

7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

 • Grantové financování – výzvy
 • Spolufinancování (s výjimkami)
 • Mezinárodní konsorcium (s výjimkami)
 • Roční pracovní programy – konkrétní témata
 • Politicko-ekonomický cíl programu, či oblasti, který je třeba zohlednit
 • Evropský rozměr projektu nutný

Největší rozpočet je na výzkumné nadnárodní projekty spolupráce, zejména v oblasti ICT

 • Česká kontaktní kancelář
 • TC AV / CZELO
 • www.czelo.cz
komunit rn fondy

Centralizace – spravovány a řízeny přímo EK nebo zastoupeními, či delegovanými agenturami - výzvy

 • Hodnocení probíhá v Bruselu/Lucemburku
 • Finanční prostředky přidělovány přímo EK (Brusel, Lucemburk)
 • Naplňování evropských politik – široké spektrum aktivit (priorit)
 • Mezinárodní partnerská spolupráce
 • Pokrývají území celé EU – možná spolupráce s tzv. třetími zeměmi a mimoevropskými zeměmi
 • Evropská přidaná hodnota
 • „Velké“ projekty – finance, rozsah prací, doba realizace
 • Obvykle spolufinancování
 • Každý partner má svůj rozpočet
Komunitární fondy
komunit rn fondy p klady

7. Rámcový program pro výzkum a vývoj EK

 • LLP – LifelongLearningProgramme - Celoživotní učení (Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Transversalní programy – ICT, Jazyky, Disseminace…, Jean Monnet)
 • Mládež v akci
 • Kultura 2007
 • Media 2007
 • Solidarita a řízení migračních toků (Evropský fond pro uprchlíky, Fond pro vnější hranice, Evropský fond pro integraci příslušníků třetích států, Evropský návratový fond)
 • Bezpečnost a ochrana svobod (Prevence, připravenost a řízení následků terorismu, Prevence a boj proti zločinu)
 • TEN - vybudování sítí dopravních, telekomunikačních a energetických, včetně ropovodů a plynovodů
 • Marco Polo – vliv nákladní dopravy na životní prostředí
 • Galileo – satelitní radionavigace
Komunitární fondy - příklady
komunit rn fondy p klady ii

CIP – Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (Podnikání, ICT, Inteligentní energie pro Evropu)

 • Customs
 • Fiscalis
 • Progress
 • Life+
 • Základní práva a spravedlnost (Daphne, Základní práva a občanství, Trestní spravedlnost, Občanská spravedlnost)
 • Nástroj rychlé reakce a připravenosti na významná nebezpečí
 • Zdraví a ochrana spotřebitele
 • Programy spolupráce s tzv. třetími zeměmi
 • a další …. (cca 350 programů)
Komunitární fondy – příklady II
slide37

Summary

Komunitární programy

Strukturální fondy

Zemědělská politika

 • Základní princip:
 • Projekty schvalovány v Bruselu
 • Nadnárodní charakter => spolupráce se zahraničními partnery
 • Základní princip:
 • V Bruselu schválen rámec a programy
 • Projekty schvalovány na národní úrovni
 • Základní princip:
 • Podobně jako SF, ale z EAFRD a FIFG
 • Priority schváleny s jednotlivými zeměmi
 • Příklady:
 • 7. rámcový program
 • CIP
 • eContentPlus
 • Příklady:
 • Rozvoj LZ
 • Rozvoj podnikání
 • Doprava
 • Životní prostředí
 • Regionální OP
 • Příklady:
 • Rozvoj regionů
 • vzdělávání
 • Životní prostředí
 • Kulturní dědictví

www.fp7.cz

ec.europa.eu/cip

www.mze.cz

www.strukturalni-fondy.cz

struktura projekt

Úvod

 • Zdůvodnění potřebnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické situace v dané oblasti)
 • Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů, definice cílů operačního programu, vazba na ostatní operační programy, vztah k horizontálním tématům
 • Konkretizace zaměření operačního programu (prioritní osy, oblasti podpory, typy projektů realizovatelných v rámci dané oblasti podpory, vymezení příjemců podpory, monitorovací indikátory apod.)
 • Finanční zajištění programu, rozdělení prostředků mezi jednotlivé prioritní osy
 • Popis řízení operačního programu (role institucí zapojených do řízení programu, způsob monitorování, hodnocení, kontrola, publicita)
 • Přílohy
Struktura projektů
p prava projektu

Nápad "na papíře" - Projektový záměr/fiche

 • Vytipování finančních zdrojů
 • Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr
 • Žádost, podklady pro žádost o dotaci/úvěr
 • Žádost o dotaci
 • Technická projektová dokumentace včetně územního/stavebního řízení
 • Příprava technické projektové dokumentace (u investičních projektů)
 • Podnikatelský záměr
 • Studie proveditelnosti
 • Analýza nákladů a přínosů (CBA)
 • Logický rámec
 • Rozpočet projektu
 • Položkový (dle typu nákladů)
 • Zdrojový (dle zdroje financování)
 • Je připravena smlouva o financování
 • REALIZACE PROJEKTU
 • Výběr dodavatele
 • Smlouvy konečného příjemce se zhotoviteli/dodavateli
 • Řízení realizace projektu (monitoring), žádosti o platbu
 • Závěrečná doporučení/informace pro příjemce dotace/realizátora akce
Příprava projektu
z klad sp chu

Finanční zdraví firmy - rating

 • Dlouhodobá historie a stabilita společnosti
 • Zřetelný popis stávajícího technologického a nového vybavení s důrazem na porovnání jejich parametrů
 • Precizně zpracovaná SWOT analýza firmy i projektu
 • Existence marketingové strategie definující potřebnost modernizace technologií
 • Dostatečné zajištění financování projektu-doloženo bankovní směnkou
 • Předložen přehled budoucích dodavatelů a odběratelů, vč. jejich kladných referencí na spolupráci s žadatelem
 • Smluvní doložení některých budoucích zakázek
Základ úspěchu
role poradce 1

Poradenství pro žadatele/příjemce

  • Poradenství při identifikaci vhodného dotačního titulu
  • Poradenství při přípravě projektové žádosti
  • Poradenství při přípravě zpráv sloužících k monitorovaní projektu včetně obligatorních příloh vyplývajících z požadavků metodiky programu
  • Poradenství při řízení potenciální změny v projektu
  • Poradenství při přípravě žádosti o platbu včetně problematiky uznatelných nákladů
  • Právní a daňové poradenství (např. výběrová řízení na dodavatele, problematika DPH)
  • Poradenství při kontrole dodržování pravidel publicity
Role poradce 1
role poradce 2

Poradenství pro implementační struktury

  • Poradenství při tvorbě implementační struktury
  • Poradenství při optimalizaci procesů v rámci implementační struktury programu
  • Audity/posouzení
   • připravenosti implementačního systému
   • specifických komponent implementačního systému
   • jednotlivých projektů
  • Outsourcing vybraných aktivit subjektů implementačního systému (např. oblast kontroly, oblast monitorování, školení pracovníků)
  • Evaluace programu
  • Právní a daňové poradenství (např. výběrová řízení na dodavatele, problematika veřejné podpory)
  • Průzkumy trhu
  • Příprava strategických studií/analýz
   • asistence při tvorbě metodických příruček a manuálů
   • asistence při tvorbě programových dokumentů
   • asistence při nastavení podmínek programu a hodnotících kritérií
  • Analýza lidských potřeb
  • Analýza rizik
Role poradce 2
role poradce 3

Veřejné zakázky

  • a) č.137/2006 Sb.,
  • b) financované ze zdrojů EU
  • c) malého rozsahu
Role poradce 3