depresija u adolescenciji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Depresija u adolescenciji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Depresija u adolescenciji

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Depresija u adolescenciji - PowerPoint PPT Presentation

fleur
309 Views
Download Presentation

Depresija u adolescenciji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Depresija u adolescenciji Dr Marija Sarajlija, psihijatar Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd

 2. Adolescencija obuhvata period od 12. do 26. godine Podela adolescentnog perioda: -rana adolescencija(od 12-15 god) burno biološko sazrevanje, heteroseksualno interesovanje -prava adolescencija(od 15-18 god) polno sazrevanje,prva heteroseksualna iskustva -kasna adolescencija(od 18-26 god) formiranje identiteta,razvoj moralnih i društvenih normi

 3. Formiranje identiteta • doživljavanje sebe kao zasebne i nezavisne ličnosti, formiranje i prihvatanje polnog identiteta prihvatanje drugih ljudi i društva u celini • odigrava se kroz stalnu borbu Ega individue sa fiziološkim procesima rasta sa jedne i psihološko-društvenim procesima sa druge strane

 4. Psihopatologija mladalačkog doba Najčešći poremećaji u adolescenciji su Adolescentna kriza Depresija i suicidalno ponašanje Anksiozni poremećaji Poremećaji ishrane Toksikomanije Antisocijalno ponašanje Psihotične reakcije

 5. Depresija Jedan od najčešćih poremećaja koji pogađa 4,2% adolescenata muškog pola i 8,2% adolescentkinja (National Comorbidity Survey 1994.) Kliničke karakteristike: Promenljivo raspoloženje Disforija Usporene kognitivne i motorne funkcije Anksioznost i strepnja Narušeni socijalni kontakti Gubitak samopoštovanja Osećanje krivice Antisocijalno i impulsivno ponašanje

 6. Suicidalnost Ekstremna manifestacija depresije U SAD treći uzrok smrtnosti kod mladih izmedju 15 i 19 god (incidenca 7,3/100.000; CDC) Udruženost depresivnih i agresivnih simptoma tzv. letalna kombinacija Uzročni i precipitirajući faktori Hereditet Hronična stresna porodična situacija Fenomen imitacije (Verterov efekat) Odbacivanje,poniženje,neuspeh,nesrećna ljubav

 7. Depresivnost kao simptom drugih poremećaja Adolescentska kriza Traje do 6 meseci 10-15% mladih Nemogućnost rešavanja koflikta koja vodi u različita regresivna ponašanja strah,depresija,poremećaji ishrane,poremećaji sna,impulsivno ponašanje Kod muškaraca se najčešće ispoljava u vidu acting out ponašanja (krađe,bekstva od kuće,zloupotreba PAS) Kod devojaka u vidu depresivnosti i anksioznosti

 8. Depresivnost kao simptom drugih poremećaja Zloupotreba psihoaktivnih supstanci Sve raniji uzrast početka zloupotrebe PAS Faktori koji utiču na nastanak zavisnosti od PAS Konstitucionalni faktori Porodični uslovi Šire socijalno okruženje Farmakološka svojstva supstance

 9. Diferencijalna dijagnoza Razlikovati patologiju od normalne razvojne faze Utvrditi da li su depresivni simptomi deo drugog poremećaja Uraditi neophodne lab. analize kao i bateriju psiholoških testova

 10. Diferencijalna dijagnoza Različite bolesti zavisnosti Poremećaji ponašanja Poremećaji prilagođavanja Poremećaji identiteta Poremećaji udruženi sa stresom

 11. Terapija Psihoterapijske procedure Radno-okupaciona terapija Medikamentna terapija

 12. Tok i prognoza 20-40% će imati više od jedne depresivne epizode Epizode traju oko 8 meseci 15% adolescenata sa depresijom kasnije razvija bipolarni poremećaj Teškoće u profesionalnom i socijalnom funkcionisanju Kod 80% blagovremena terapija ima odlične rezultate