1 / 26

„Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania kolejowych stacji rozrządowych w Polsce”

Nowoczesne systemy automatycznego sterowania rozrządem. mgr inż. Grzegorz Szóstakowski TENS Sp. z o.o. (+48 58) 555-77-19 grzegorz.szostakowski@tens.pl. dr inż. Wojciech Ulatowski TENS Sp. z o.o. (+48 58) 555-77-13 wojciech.ulatowski@tens.pl. mgr inż. Andrzej Raszeja AXTONE sp. z o.o.

flann
Download Presentation

„Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania kolejowych stacji rozrządowych w Polsce”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nowoczesne systemy automatycznego sterowania rozrządem mgr inż. Grzegorz Szóstakowski TENS Sp. z o.o. (+48 58) 555-77-19 grzegorz.szostakowski@tens.pl dr inż. Wojciech Ulatowski TENS Sp. z o.o. (+48 58) 555-77-13 wojciech.ulatowski@tens.pl mgr inż. Andrzej Raszeja AXTONE sp. z o.o. (+48 22) 335-21-18 raszeja.a@axtone.eu „Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania kolejowych stacji rozrządowych w Polsce” 15-16 września 2011, Zawiercie

 2. Plan prezentacji: Wprowadzenie O systemie Podatność utrzymaniowa Podsumowanie

 3. Wprowadzenie

 4. Wprowadzenie

 5. 4. zastąpienie istniejących, wyeksploatowanych systemów asr Cel 1. poprawa bezpieczeństwa procesu rozrządzania 2. dojazd odprzęgów do celu z wymaganą prędkością 3. poprawa funkcjonalności na styku Zarządca infrastruktury-Przewoźnik

 6. System SARPO zapewnia realizację funkcji automatycznej regulacji prędkości odprzęgów w torach kierunkowych. Przeznaczenie System TENSAR zapewnia realizację funkcji automatycznego rozrządu w strefie podziałowej oraz integracje systemów asr związanych z regulacja prędkości odprzęgów na górce rozrządowej.

 7. O systemie

 8. Podział funkcjonalny systemu asr SARPO TENSAR

 9. TENSAR – właściwości

 10. SARPO - idea Istotą SARPO jest sterowanie prędkością swobodnie toczących się odprzęgów, bazujące na rozproszonym systemie urządzeń hamujących i zapewniające „prowadzenie do celu” każdego odprzęgu.

 11. SARPO – właściwości

 12. SARPO – budowa

 13. Hamulec punktowy czynny KX-HTC Podstawowym elementem wykonawczym systemu SARPO, umożliwiającym sterowanie prędkością odprzęgu, jest punktowy hamulec torowy czynny typu KX-HTC-3. Punktowy hamulec torowy czynny typu KX-HTC-3 działa na zasadzie pochłaniania energii pochodzącej od koła toczącego się odprzęgu. Hamulec ten, zamontowany na stopce szyny, służy do wytracania nadmiernej prędkości odprzęgów staczanych z górek rozrządowych lub odrzucanych

 14. System Sprężonego powietrza Głównym zadaniem Systemu Napędu Hamulców Punktowych jest zapewnienie punktowym hamulcom torowym medium roboczego w postaci sprężonego powietrza, niezbędnego do ich sterowania i poprawnej pracy. • W skład Systemu Napędu Hamulców Punktowych SNHP wchodzi: • Zespół Przygotowania Powietrza • Kolektor główny • Torowe magistrale pneumatyczne

 15. TENSAR, SARPO – zastosowanie

 16. Poznań Franowo

 17. Podatność diagnostyczna

 18. Wprowadzenie • Środki umożliwiające budowę efektywnego systemu utrzymania: • Wykorzystanie technologii zorientowanych na poprawę dostępności: • rozproszona architektura systemu sterowania • nadmiarowość / redundancja • Monitoring stanu technicznego jako narzędzie wczesnego wykrywania nieprawidłowości i zmniejszenia liczby interwencji awaryjnych realizowanych w trybie natychmiastowym • Cykl przeglądowy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przeglądu zdalnego

 19. Racjonalizacja kosztów utrzymania – adekwatność zabiegów utrzymaniowych w stosunku do rzeczywistych potrzeb Maksymalizacja dostępności systemów Obiektywny obraz stanu technicznego utrzymywanych systemów Spodziewane efekty

 20. Niezbędne środki techniczne • Monitoring i diagnostyka stanu technicznego: • budowa systemu umożliwiająca pomiar i archiwizację wielkości istotnych dla oceny poprawnej pracy urządzeń • system Utrzymania i Diagnostyki jako narzędzie umożliwiające wykonanie niezbędnych testów i wspomagające analizę zgromadzonych danych • dostęp zdalny • Redundancja: • zasilanie elektryczne (UPS nowej generacji) • zasilanie pneumatyczne (podwójne sprężarki) • czujniki obecności koła • hamulce punktowe

 21. Zasilanie elektryczne Monitoring komputerów Zasilanie pneumatyczne Pomiar prądu czujników obecności koła System Utrzymania i Diagnostyki

 22. System Utrzymania i Diagnostyki – funkcje Porównanie, analiza i ocena stanu technicznego urządzeń Ocena skuteczności realizacji oczekiwanej prędkości wjazdu odprzęgu na tor kierunkowych Ocena skuteczności hamowania hamulców odstępowych Ocena skuteczności eliminacji zjawisk niepożądanych, w tym doganiania się odprzęgów i powstawania mylników Ocena funkcjonowania podsystemu indywidualnego nastawiania zwrotnic oraz obwodów torowych

 23. Podsumowanie

 24. 1. Przyjęte w systemach SARPO oraz TENSAR rozwiązania zostały pozytywnie ocenione przez Użytkownika 2. Poprawa bezpieczeństwa procesu rozrządzania (możliwość zwiększenia populacji rozrządzanych wagonów) 3. Poprawa dostępności poprzez redundancje kluczowych elementów systemu 4. Skrócenie czasu wykrycia usterki dzięki integrującemu wszystkie systemy asr systemu utrzymania 5. Możliwość wykrycia problemu przed wystąpieniem usterki poprzez analizę długotrwałych trendów

 25. 6. System Utrzymania i Diagnostyki jako narzędzie wspomagające diagnostę to z punktu widzenia kosztów racjonalna granica do jakiej powinien być on rozbudowywany 7. Wyraźniejsze powiązanie zagadnień utrzymaniowych z procesem inwestycyjnym i wyborem rozwiązań technicznych wydaje się najlepszą drogą do optymalizacji kosztów z uwzględnieniem całego cyklu życia systemu 8. Prawidłowe wdrożenie nowoczesnych systemów asr wymaga zmiany przyzwyczajeń obsługi

 26. Kontakt TENS Sp. z o.o. ul. Jana z Kolna 26c81-859 Sopot, Polska Tel.: +48 (0) 58 555 77 11Fax: +48 (0) 58 555 77 33 e-mail: itens@tens.pl www.tens.pl AXTONE sp. z o.o. ul. Zielona 237-220 Kańczuga, Polska Tel.: +48 (0) 16 649 24 00Fax: +48 (0) 16 649 24 01 e-mail: info@axtone.eu www.axtone.eu

More Related