dsm 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DSM-5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
DSM-5

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25

DSM-5 - PowerPoint PPT Presentation

183 Views
Download Presentation
DSM-5
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DSM-5

 2. Neurorazvojni poremećaji • Intelektualne ometenosti • Poremećaji komunikacije • Poremećaj autističkog spektra • ADHD • Specifični poremećaj učenja • Motorički poremećaji

 3. Pervazivni poremećaji razvoja (DSM-IV) • Autistični poremećaj • Aspergerov sindrom • Retov sindrom • Dezintegrativni poremećaj detinjstva • PDD-NOS

 4. DSM-5 PUBLIKOVAN 18. MAJA 2013. GODINE

 5. Pervazivni poremećaji razvoja Poremećaj autističkog spektra

 6. Retov sindrom Poremećaj autističkog spektra Autistični poremećaj Aspergerov sindrom PDD-NOS Retov sindrom Dezintegrativni poremećaj detinjstva

 7. DSM-IV Poremećaj socijalnih interakcija Poremećaj komunikacije Stereotipni obrasci ponašanja DSM-5 Socijalno-komunikacioni deficiti Stereotipno ponašanje

 8. Vreme pojave simptoma DSM-IV Do 36. meseci DSM-5 U ranom detinjstvu

 9. Od kliničara se očekuje da: Detaljno opiše početak poremećaja Navede komorbidna stanja Na trostepenoj lestvici utvrdi težinu autizma

 10. Dijagnostički kriterijumi DSM-5 Za postavljanje dijagnoze moraju biti ispunjena sva četiri kriterijuma

 11. APostojani deficiti u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama koji se ispoljavaju u različitim kontekstima i koji se ne mogu dovesti u vezu sa opštim razvojnim kašnjenjem, ispoljavaju se na sledeće načine (potrebno je da postoje sve tri oblasti izmenjenog funkcionisanja):

 12. 1. Deficiti u socio-emocionalnom reciprocitetu, počev od abnormalnog socijalnog pristupa i nedostatka uzajamne konverzacije, preko ograničenja u deljenju interesovanja, emocija, i afekta i reakcija, do potpunog izostanka iniciranja socijalnih interakcija.

 13. 2. Deficiti u neverbalnom komunikacionom ponašanju koje se koristi za socijalne interakcije, počev od loše integrisane verbalne i neverbalne komunikacije, preko abnormalnosti u ostvarivanju kontakta očima i u govoru tela ili deficita u razumevanju i korišćenju neverbalne komunikacije, do potpunog izostanka facijalne ekspresije ili gestova.

 14. 3. Deficiti u ostvarivanju i održavanju ostvarenih veza u skladu sa razvojnim nivoom (ne uračunavajući one koje se ostvaruju sa roditeljima), počev od poteškoća u prilagođavanju ponašanja različitim socijalnim kontekstima, preko poteškoća u deljenju imaginativne igre i pronalaženja prijatelja, do očiglednog odsustva interesovanja za druge ljude.

 15. BOgraničeni, repetitivni oblici ponašanja, interesovanja ili aktivnosti, koji se manifestuju na najmanje dva od navedenih načina:

 16. 1. Stereotipni ili repetitivni govor, motorni pokreti ili korišćenje objekata (kao što su jednostavni motorni stereotipi, eholalija, repetitivno korišćenje objekata ili idiosinkratičkih fraza).

 17. 2. Ekscesivna privrženost rutinama, ritualnim oblicima verbalnog ili neverbalnog ponašanja, ili naglašen otpor prema promenama (motorički rituali, insistiranje na uvek istom putu ili istoj hrani, repetitivno zapitkivanje ili ekstreman distres izazvan malim promenama u okruženju).

 18. 3. Visoko ograničena, fiksirana interesovanja, ograničena po fokusu ili intenzitetu (jaka privrženost ili preokupiranost neobičnim predmetima, izuzetno ograničena i perseverativna interesovanja).

 19. 4. Hiper ili hipo reaktivnost na senzorne inpute, ili neobična interesovanja za senzoričke aspekte okruženja (očevidna indifirentnost prema bolu, hladnoći, toploti; neobično reagovanje na određene zvuke i teksture, ekscesivno mirisanje ili dodirivanje predmeta, fasciniranost svetlima i predmetima koji se vrte).

 20. CSimptomi moraju postojati u ranom detinjstvu, ali ne moraju biti u punoj meri ispoljeni sve dok socijalni zahtevi ne prevaziđu ograničene kapacitete ili mogu biti maskirani naučenim strategijama u kasnijem životu.

 21. DIspoljeni simptomi zajedno ograničavaju i oštećuju svakodnevno funkcionisanje.

 22. Šta je potrebno navesti?

 23. Pridružena medicinska ili genetska stanja ili sredinske činioce.Pridružene neurorazvojne, mentalne ili bihejvioralne poremećaje.

 24. Informacije o težini poremećaja, za svaku od dve oblasti kliničkih manifestacija posebno.

 25. Informacije o pridruženom intelektualnom poremećaju.Informacije o poremećaju jezika.Informacije o katatoniji.