1 / 515

عنوان درس : صرف و نحو كاربردي (1) تعداد واحد : 4 واحد نويسنده : دكتر سيد احمد امام زاده

عنوان درس : صرف و نحو كاربردي (1) تعداد واحد : 4 واحد نويسنده : دكتر سيد احمد امام زاده انتشارات دانشگاه پيام نور طراح : ابوالقاسم عارف نژاد عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مركز نيشابور. معرفی. این کتاب دارای دو قسمت می باشد: الف : مباحث صرفی شامل: 1- حروف عربی ، حرکات و تنوین

fisk
Download Presentation

عنوان درس : صرف و نحو كاربردي (1) تعداد واحد : 4 واحد نويسنده : دكتر سيد احمد امام زاده

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. عنوان درس : صرف و نحو كاربردي (1) • تعداد واحد : 4 واحد • نويسنده : دكتر سيد احمد امام زاده • انتشارات دانشگاه پيام نور • طراح : ابوالقاسم عارف نژاد • عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مركز نيشابور

 2. معرفی • این کتاب دارای دو قسمت می باشد: • الف : مباحث صرفی شامل: • 1- حروف عربی ، حرکات و تنوین • 2- انواع کلمه : اسم , فعل , حرف • 3- انواع اسم : مذکر , مونث • 4- انواع اسم :مفرد , مثنی, جمع

 3. 5- انواع اسم : معرفه و نکره • 6- اسم اشاره و موصولات • 7- انواع فعل • 8- اعراب فعل مضارع • 9- معرب , مبنی و انواع بنا

 4. ب : مباحث نحوی شامل • 1- جمله اسمیه و فعلیه • 2- انواع فاعل و نائب فاعل • 3- انواع فعل متعدی • 4- فعل معلوم و مجهول

 5. درس اول حروف و حركاتهدفهاي كلي • 1- آشنا شدن با حروف عربي و مخارج آنها • 2- آشنا شدن با انواع حركت و انواع تنوين

 6. هدفهاي آموزشيدانشجويان پس از بررسي درس بايد بتوانند به مطالب زير احاطه پيدا نمايند • تشخيص حروف شمسي از حروف قمري • تشخيص مخارج پنجگانه حروف • تشخيص مخارج هفده گانه حروف • تعريف تعريب • شناختن انواع حركت ها • تعريف تنوين • شناخت انواع تنوين

 7. 1-در عربي چند حرف هجاء وجود دارد؟ بيست و نه حرف

 8. 2- به نظر سيبويه و إبن دريد در زبان عربي چند حرف وجود دارد؟ • سيبويه = بيست و نه حرف • ابن دريد = بيست و هشت وحرف

 9. 3- مخرج حرف چيست؟ • محلي كه از آنجا پديد مي آيد

 10. 4- چگونه مي توان مخرج حرف را تشخيص داد؟ • با آوردن همزه وصل مكسور در قبل از حرف مي توان مخرج آن را پيدا كرد.

 11. 5-در باره مخارج حروف چند نظر وجود دارد؟ • بعضي از علما معتقدند پنج مخرج وجود دارد • بعضي ديگر معتقدند كه هفده مخرج وجود دارد

 12. 6- مخارج پنجگانه حروف كدامند؟ • 1-حلق • 2-جوف ( از داخل شش) • 3-زبان • 4-لبها • 5-بيني

 13. 7- آخر حلق مخرج كدام حروف است؟ • همزه , هاء

 14. 8- وسط حلق مخرج كدام حروف است؟ • عين , طاء

 15. 9- بالاي حلق مخرج كدام حروف است؟ • عين , فاء

 16. 10-آخر زبان مخرج كدام حروف است؟ • قاف

 17. 11- آخر زبان بعد از مخرج قاف , مخرج كدام حروف است؟ • كاف

 18. 12- وسط زبان مخرج كدام حروف است؟ • جيم , شين , ياء

 19. 13- مخرج حرف ضاد كجاست؟ • كناره زبان در قسمت دندان آسياب

 20. 14- مخرج حرف لام كجاست؟ • بين سر زبان ( از پايين ترين قسمت تا آخر كناره زبان) تا بالاي سقف دهان

 21. 15- مخرج حرف نون كجاست؟ • از بين سر زبان تا بالاي دندانهاي پيشين

 22. 16- چه حروفي هم مخرج با نون مي باشند؟ • حرف راء , و در بعضي موارد ندرتاً حرف لام

 23. 17- از بين سر زبان تا ريشه دندانهاي پيشين مخارج كدام حروف است؟ • طاء , دال , تاء

 24. 18- حروف صفير كدامند؟ • صاد , زاء , سين

 25. 19- مخارج حروف صفير كجاست؟ • بيند دندانهاي پيشين و سر زبان

 26. 20- مخرج حرف فاء كجاست؟ • از داخل لب پايين و اطراف دندانهاي پيشين بالا

 27. 21- مخارج حروف باء ,ميم , واو كجاست؟ • بين دو لب

 28. 22- خيشوم چيست؟ • آخر بيني است

 29. 23- چه حرفي از خيشوم تلفظ مي شوند؟ • حروف غنه

 30. 24- حروف غنه كدامند؟ • نون , تنوين , ميم

 31. 25- مخارج كدام حروف از جوف است؟ • الف , واو, ياء كه ساكن باشند

 32. 26- تعريب چيست؟ • انتقال كلمه اي غير عربي به زبان عربي است

 33. 27- تعريب بر چند قسم است؟ • 1-تعريب بدون تغيير • 2-تعريب با تغيير

 34. 28- در واژه ”طازج“ چه نوع تعريبي صورت گرفته است؟ • هاء سكت به جيم قلب شده است

 35. 29- در واژه ”جوهر“ چه نوع تعريبي صورت گرفته است؟ • قلب كاف به جيم

 36. 30- چگونه مي توان كلماتي كه وارد زبان عربي شده اند را تشخيص داد؟ • 1-مراجعه به لغت شناسان • 2-نبودن ريشه عربي براي كلمه • 3-هماهنگ نبودن با اوزان عربي • 4-پشت سرهم آمدن حروف ؛ جيم با قاف, زاء بعد از دال, صاد و جيم

 37. 31- حروف ذولقيه كدامند؟ • حروف نوك زباني • حروفي كه در كلمه ” فنر مبل “ جمع شده اند

 38. 32- خليل بن احمد معيار تشخيص كلمات غير عربي از عربي را چه مي داند؟ • وجود نداشتن يكي از حروف ذولقيه در كلمات چهار حرفي و پنج حرفي

 39. 33- حروف لين كدامند؟ • سه حرف مي باشند: • الف , يا , واو

 40. 34- در عربي چند حركت وجود دارد؟ • سه حركت ؛ فتحه , كسره , ضمه

 41. 35- حرف متحرك بر چند نوع است؟ • سه نوع • مفتوح • مكسور • مضموم

 42. 36- چه زماني كلمه مرفوع است؟ • هرگاه حرف آخر آن, مضموم باشد

 43. 37- چه زماني كلمه منصوب است؟ • هرگاه حرف آخر آن , مفتوح باشد

 44. 38- چه زماني كلمه مجرور است؟ • هرگاه حرف آخر آن, مكسور باشد

 45. 39- حروف عربي بر چند قسم هستند؟ • دو قسم • 1-حروف شمسي • 2-حروف قمري

 46. 40- حروف شمسي چه خصوصيتي دارند؟ • حروفي هستند كه اگر ”ال“ تعريف قبل از آنها آورده شود • لام ”ال“ تلفظ نشده و • حرف شمسي به صورت مشدد تلفظ مي شود مانند الشمس

 47. 41- حروف قمري چه خصوصيتي دارند؟ • حروفي هستند كه اگر ”ال“ تعريف قبل از آنها آورده شود • لام ”ال“ تلفظ شده و • حرف قمري به صورت مشدد تلفظ نمي شود مانند القمر

 48. تنوين:42-تنوين چيست؟ • نون ساكني كه نوشته نمي شود ولي خوانده مي شود

 49. 42- علامت تنوين بيانگر چه چيزي است؟ وچه علامتهايي وجود دارد؟ • علامت تنوين به جاي حرف نون مي باشد • علامت تنوين رفع ( ٌ ) • علامت تنوين نصب( ً ) • علامت تنوين جر ( ٍ)

 50. 43-تنوين بر چند نوع است؟ • تنوين بر انواع مختلفي است كه در اين درس سه نوع آن آورده شده است كه عبارتند از: • 1-تنوين تمكين • 2-تنوين تنكير • 3-تنوين عوض

More Related