Dr kaposi j zsef f igazgat oktat skutat s fejleszt int zet
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Dr. Kaposi József Főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A kerettantervek és helyi alkalmazásaik. Hajdúszoboszló, 2012. október 9. Az előadás vázlata. A hazai tartalmi szabályozás főbb elemei A kerettantervek készítésének nehézségei, menete

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fionn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr kaposi j zsef f igazgat oktat skutat s fejleszt int zet
Dr. Kaposi JózsefFőigazgatóOktatáskutató és Fejlesztő Intézet

A kerettantervek és helyi alkalmazásaik

Hajdúszoboszló, 2012. október 9.


Az el ad s v zlata
Az előadás vázlata

 • A hazai tartalmi szabályozás főbb elemei

 • A kerettantervek készítésének nehézségei, menete

 • Az új kerettantervi rendszer jellemzői, felépítése

 • A kerettantervi rendszer szakaszai

 • Tantárgyi óraszámok

 • A helyi adaptáció koordinátái


A nemzeti k znevel si t rv ny a tartalmi szab lyoz sr l
A Nemzeti köznevelési törvénya tartalmi szabályozásról

 • Közölt célok:

 • a nemzeti összetartozás és a társadalmi szolidaritás erősítése;

 • a közszolgálati garancia kiterjesztése a tartalmakra;

 • az értékelvű, nevelőközpontú pedagógiai gyakorlat általánossá tétele (pl. Erkölcstan tantárgy);

 • a tartalmi területek és a tanulmányi idő országos egységesítése (pedagógiai szakaszonkénti adott kötelező óraszámok és 10%-os keret);

 • a kétpólusú, háromszintű tartalmi szabályozás fenntartása.


A nemzeti alaptanterv meg j t s nak ltal nos c ljai
A Nemzeti alaptanterv megújításának általános céljai

 • a nevelési-oktatási rendszer küldetésének, értékközvetítő feladatának újrafogalmazása (lásd: tizenkét fejlesztési terület – nevelési cél);

 • a műveltségközvetítés és tudásépítés egységének megteremtése (kilenc kulcskompetencia; műveltségterületek közműveltségi tartalmakkal);

 • a gyakorlatorientált és a testi-lelki segítő tevékenységek központba állítása;

 • a fejlesztés és az ismeretátadás megvalósulása komplex és kiegyensúlyozott folyamatban.


A nemzeti alaptanterv ltal nos jellemz i
A Nemzeti alaptanterv általános jellemzői

 • a közműveltségi elemek felsorolása ellenére sem tartalomközpontú hagyományos tanterv, hanem továbbra is a tanulók fejlesztésének terve;

 • értékelvű, de tudásfelfogásában eklektikus;

 • a hagyományos elvárások és az ún. modernizációs elemek párhuzamosan érvényesülnek (pl. Erkölcsi nevelés; Nemzeti identitás, hazafias nevelés; Médiatudatosság; Gazdasági és pénzügyi nevelés);

 • fejlesztés-centrikus az iskolák közötti különbségek csökkentése érdekében.


A hazai tantervi szab lyoz s szintjei s m fajai
A hazai tantervi szabályozás szintjei és műfajai

Kormányrendelet

2012. május 16.

Miniszteri rendelet,

kerettantervek

2012. október

Pedagógiai program/

helyi tanterv

2012. október-december


A kerettantervek k sz t s nek er tere
A kerettantervek készítésének erőtere

ellentétek

kapcsolatok, együttműködés

Oktatáspolitikai elvárások

Szakmai szempontok

Felhasználói igények


Oktat spolitikai elv r sok
Oktatáspolitikai elvárások

 • a fejlesztési területek – nevelési célok érvényesítése;

 • az iskolai szintű tantervi tervezés és tanulásszervezés kötöttebb szabályozása;

 • az egységesség és a differenciáltság biztosítása ( 10 %-os keret);

 • a tartalmi egység biztosítása a helyi tantervírási feladatok részleges átvállalása révén;

 • az ismeretek és a fejlesztési követelmények összehangolt és szakszerű beépítése/beépülése a helyi tantervekbe;

 • a nemzeti köznevelés rendszerszerű működtetése.


Szakmai szempontok
Szakmai szempontok

 • az általános tantervfejlesztési trendek érvényesítése (pl. kompetencia-térkép, kulcsfogalmak rendszere);

 • a nagyfokú tanulási-eredményességi különbségek, problémák kezelése;

 • az új, interaktív módszertani kultúra és a korszerű tanulásszervezési elemek támogatása;

 • a tantárgyközi kapcsolatok erősítése

 • a tanulói fejlesztés várt eredményeinek megfogalmazása.


Felhaszn l i ig nyek
Felhasználói igények

 • az iskolák innovatív eredményeinek, helyi értékeinek, gyakorlatának megőrzése;

 • választási lehetőségek széles skálája és nagyfokú varibialitási igény;

 • a helyi tantervírói képességek, ismeretek figyelembe vétele;

 • a tanulói teljesítmények iskolai értékelésének segítése;

 • széleskörű szakmai és társadalmi részvételi igény a fejlesztő munkába való bekapcsolódásra. ( Pl. MTA, civil szervezetek, neves személyiségek).


A kerettantervekkel kapcsolatos elv r sok rendszere
A kerettantervekkel kapcsolatos elvárások rendszere

 • Egyszerre vegye figyelembe

  • az új oktatáspolitika preferenciáit, szándékait,

  • a szakma elvárásait,

  • az eddigi (több mint egy évtizedes) iskolai gyakorlatot, tapasztalatokat.

 • Feleljen meg annak, hogy

  • nem egy kerettanterv lesz a sok közül, hanem központi és domináns, mintaadó (makroszintű),

  • nagyrészt betölti a helyi tanterv funkcióit is, így részletezettebb (mikroszintű),

  • de széleskörű választási és variációs lehetőségeket is teremt,

  • amelyre ráépülhet a következő években a kontroláltabb tankönyv- és taneszközfejlesztés.

 • Teljesíteni tudja azt, hogy

  • miközben az eddigi modernizációs törekvéseket integrálja (pl. társadalomismeret, egészségtan) újakat támogat, esetenként generál (pl. sakk, családi életre nevelés, lovaskultúra).


Kerettantervek k sz t se i
Kerettantervek készítése I.

 • Kerettantervi fejlesztések előkészítése:

 • 2011 novemberétől – 40-50 fő (21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” című TÁMOP 3.1.1. projekt keretében)

  Vizsgált területek:

  • a nemzetközi gyakorlat (műveltségterületi arányok);

  • a ma használatos kerettantervek összehasonlító elemzése;

  • az iskolák adaptációs gyakorlatának feltérképezése (a helyi tantervek vizsgálata).


Kerettantervek k sz t se ii
Kerettantervek készítése II.

 • Kerettantervek összeállítása:

 • 2012 márciusától – közel 180 szakember bevonásával (pedagógiai szakértők, tantervfejlesztők, gyakorló pedagógusok és intézményvezetők)

  • műveltségterületi és tantárgyi bizottságok;

  • a természettudományok területén együttműködve az MTA bizottságaival;

  • közel négyezer oldalas dokumentum összeállítása.

 • Még kidolgozás alatt lévő területek:

  • a nemzetiségi nyelv és irodalom és nemzetiségi népismeret kerettantervei (65 db – két nyelven);

  • a sajátos nevelési igényű tanulók kerettantervei;

  • további választható tantárgyak kerettantervei (Családi életre nevelés, Pénzügyi és gazdasági kultúra stb.).


Az j t pus kerettantervi rendszer fel p t se
Az új típusú kerettantervi rendszer felépítése

 • A kerettantervi rendszer két fő részből állnak:

 • az első rész az adott iskolafokozat vagy iskolatípus általános cél- és feladatrendszerét, a tantárgyi rendszereket, illetve évfolyamonként és tantárgyanként az éves óraszámokat tartalmazza;

 • a második rész a tantárgyi kerettantervet foglalja magában.

 • A kerettantervek tartalma:

 • a Bevezetés, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat;

 • tantárgyi kerettantervek (egy- vagy kétéves ciklusokban);

  • kötelező illetve szabadon választható, valamint emelt óraszámú tantárgyak.A kerettantervi rendszer megszokott jellemz i
A kerettantervi rendszer megszokott jellemzői

 • az adott iskolafokozaton, illetve iskolatípusban folyó nevelés-oktatás általános célrendszerének, tantárgyi struktúrájának meghatározása;

 • a Nat műveltségterületi anyagainak tantárgyakba rendezése;

 • a tartalmi területek közötti felosztás, a tanulmányi időkeretek egységesítése, szabályozottabbá tétele;

 • a tantárgyak minimálisan kötelező óraszámainak évfolyamonként meghatározása.


A kerettantervi rendszer j elemei
A kerettantervi rendszer új elemei

 • a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeinek – nevelési céljainak és kulcskompetenciáinak beépítése a tantárgyi tartalmakba;

 • a tagolt iskolaszerkezetből adódó különbségek nyílt vállalása mellett az egységesítés szempontjainak érvényesítése is (óraszámok, nyelvtanulás, szakiskola);

 • a nevelési-fejlesztési feladatok hangsúlyosabbá tétele különösképpen a humán tantárgyakban;

 • képzési tartalmakba ágyazott kompetencia-fejlesztés (lásd a kulcskompetenciák);

 • egyes tantárgyak esetén választási lehetőségek, pl. emelt szint (tagozat) vagy más szempontú feldolgozási alternatíva felajánlása.


A tant rgyi kerettantervek hagyom nyos jellemz i s j elemei
A tantárgyi kerettantervek hagyományos jellemzői és új elemei

 • az egyes tananyagegységek, témakörök, témák részletes feldolgozása;

 • az egyes tantárgyak tematikai egységeiben az elsajátítandó ismeretek, illetve az ismeretelsajátítás szerves részét képező szükséges fejlesztési követelmények rögzítése;

 • az ezek tanításához-tanulásához, feldolgozásához szükséges előzetes tudás körvonalazása;

 • a követelmények teljesítéséhez szükséges óraszámok ajánlása, rögzítése;

 • a fogalmi műveltség rendszerszerű, folyamatos fejlesztését szolgáló, kulcsfogalmi háló elemeinek felvázolása;

 • a más tantárgyakkal összefüggésbe hozható kapcsolódási pontok – akár az ismeretek, akár a fejlesztések vonatkozásában – felvetése,

 • egy illetve kétéves szakaszolás;

 • a fejlesztési szakasz várható eredményeinek, az elvárható követelmények megfogalmazása.


A kerettantervek tagol d sa pedag giai szakaszokra s iskolat pusokra
A kerettantervek tagolódása pedagógiai szakaszokra és iskolatípusokra

 • alsó tagozat (1-4. évfolyam),

 • felső tagozat (5-8. évfolyam),

 • négy évfolyamos gimnázium (9-12. évfolyam),

 • hat évfolyamos gimnázium (7-12. évfolyam),

 • nyolc évfolyamos gimnázium (5-12. évfolyam),

 • szakközépiskola (9-12. évfolyam),

 • szakiskola (9-11. évfolyam),

 • speciális kerettantervek:

  • Arany János Program

   - Arany János Tehetséggondozó Program

   - Arany János Kollégiumi Program

  • sportiskolai kerettantervek

  • nyelvi előkészítő (NYEK)


Tant rgyi kerettantervek 1
Tantárgyi kerettantervek 1. iskolatípusokra

1csak a 6 osztályosban (7-12. évf.) 2csak a 8 osztályosban (5-12. évf.)


Tant rgyi kerettantervek 2
Tantárgyi kerettantervek 2. iskolatípusokra

1csak a 6 osztályosban (7-12. évf.) 2csak a 8 osztályosban (5-12. évf.)


Emelt szint tagozatos s m s v laszthat tant rgyi kerettantervek
Emelt szintű (tagozatos) és más választható tantárgyi kerettantervek

1csak a 6 osztályosban (7-12. évf.) 2csak a 8 osztályosban (5-12. évf.)


Tov bbi tantervek
További tantervek kerettantervek


K s bb kiad sra ker l kerettantervek
Később kiadásra kerülő kerettantervek kerettantervek

1csak a 6 osztályosban (7-12. évf.) 2csak a 8 osztályosban (5-12. évf.)


Tant rgyi rasz mok 1 4 vfolyam
Tantárgyi óraszámok kerettantervek1–4. évfolyam


Tant rgyi rasz mok 5 8 vfolyam
Tantárgyi óraszámok kerettantervek5–8. évfolyam


Tant rgyi rasz mok 4 vfolyamos gimn zium
Tantárgyi óraszámok kerettantervek4 évfolyamos gimnázium


Tant rgyi rasz mok 6 vfolyamos gimn zium
Tantárgyi óraszámok kerettantervek6 évfolyamos gimnázium


Tant rgyi rasz mok 6 vfolyamos gimn zium1
Tantárgyi óraszámok kerettantervek6 évfolyamos gimnázium


Tant rgyi rasz mok 8 vfolyamos gimn zium
Tantárgyi óraszámok kerettantervek8 évfolyamos gimnázium


Tant rgyi rasz mok 8 vfolyamos gimn zium1
Tantárgyi óraszámok kerettantervek8 évfolyamos gimnázium


Tant rgyi rasz mok szakk z piskola
Tantárgyi óraszámok kerettantervekszakközépiskola


Tant rgyi rasz mok szakiskola
Tantárgyi óraszámok kerettantervekszakiskola


A helyi adapt ci koordin t i 1
A helyi adaptáció koordinátái 1. kerettantervek

 • a Nemzeti köznevelési törvény óraszámai

 • (a törvény 6. melléklete)


A helyi adapt ci koordin t i 2
A helyi adaptáció koordinátái 2. kerettantervek

 • a Nat előírásai

 • pl. emelt szintű oktatásról (a kerettantervi rendelet 7. § (3) bekezdése)

  Ha az iskola emelt szintű oktatást szervez, az emelt szintű oktatásban érintett évfolyamokon és tanulócsoportokban:

  • idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá nemzetiségi nyelv és irodalom esetén legalább heti öt,

  • minden egyéb tantárgy esetében legalább heti négy,

   tanórai foglalkozást kell biztosítani.

 • a kötelező tantárgyak óraszámai;

 • az évfolyamonkénti 10 %-os szabad órakeret;

 • a tantárgyi órakeretek 10%-os mozgástere;

 • a két tanévre előirt tartalmak és fejlesztési követelmények évekre bontása.


 • Az rakeret 10 nak szabad rakeret felhaszn l sa
  Az órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználása kerettantervek

  • A nevelőtestületek dönthetnek (kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett):

  • a kötelező tantárgyak óraszámának megemeléséről, így arról is, hogy nem épít be választható tantárgyat;

  • szabadon választható ajánlott tantárgy bevezetéséről;

  • emelt óraszámú tantárgyi kerettanterv alkalmazásáról;

  • az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tantárgyi tanterv beépítéséről;

  • saját új tantárgy/tantárgyak alkotásáról;


  A tant rgyi rakeret 10 nak felhaszn l s r l
  A tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználásáról kerettantervek

  • A fentieken túl az iskolák dönthetnek úgy, hogy:

  • a helyi tantervben nem írnak elő tematikai egységenként további tananyagot, helyi jelentőségű tartalmakat;

  • így az egyes tematikai egységek között osztják el a rendelkezésre álló időkeretet;

  • a tananyagot egy vagy több új tematikai egységgel egészítik ki.


  A tant rgyi rasz mok tan venk nti meghat roz s nak szempontjai
  A tantárgyi óraszámok tanévenkénti meghatározásának szempontjai

  • Az óraszámok meghatározásának két módja:

  • az ismeretek és fejlesztési követelmények szétválasztása a tematikai egységek mentén;

  • a tematikai egységek megbontása (elsősorban képességfejlesztésre irányuló egységek tekintetében).

  • Amire figyelni kell:

  • a tantárgyak közötti építkezés, koherencia;

  • illetve a fejlesztés várt eredményeinek teljesülése a két évfolyamos ciklus végén.


  Tartalmi szab lyoz s rendszere
  Tartalmi szabályozás rendszere szempontjai

  NAT

  a tartalmi követelményeket is meghatározó központi alaptanterv

  Kerettantervek

  részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv

  Erre épülnek a

  TANKÖNYVEK

  Helyi tantervek:

  a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv


  A tantervk sz t s egyens lykeres s
  A tantervkészítés egyensúlykeresés szempontjai

  • a szaktudományok és az iskolai tanítás

  • a pedagógia elmélete és az iskolák gyakorlata

  • a modern tantárgy-pedagógia lehetőségei és az elérhető feltételek

  • a tudomány és technika modern eredményei, vívmányai és a hagyományosan elfogadott tartalmak

  • az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok

  • a szülői-társadalmi elvárások és a pedagógusok tanítási törekvései, igényei

  • …és még számos más tényező

  • között.