Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna – del 2 - PowerPoint PPT Presentation

den svenska verksamheten i de regionala strukturerna del 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna – del 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna – del 2

play fullscreen
1 / 10
Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna – del 2
143 Views
Download Presentation
fiona
Download Presentation

Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna – del 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna – del 2 Bettina C. Lindfors Ledningsgruppens möte 11.12.2009 Svenska social- och kommunalhögskolan

  2. Regional utredning 2008/09 • Steg 1. Kvalitativ enkätundersökning om tvåspråkiga myndigheternas språkliga organisering (förvaltning/information) • Urval: Länsstyrelser, landskapsförbund, arbets- och näringscentraler, miljöcentraler, Folkpensionsanstaltens kretscentraler, Nödcentralsverket och nödcentraler samt polisens länsledning. • Basrapport ”Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna”. • Steg 2. Djupanalys i form av intervjuer med personal vid kundservice, information, översättning, förvaltning, ledning • Urval: Länsstyrelser, arbets- och näringsentraler, miljöcentraler och landskapsförbund. • En summerande analys av utgångsläget vad gäller organiseringsformer och deras språkliga konsekvenser på regional nivå innan ALKU-reformen 2010 • Rapport februari 2010 (resultaten delgivits myndigheterna på begäran hösten 2009)

  3. Bekräftelse • Tvåspråkiga myndigheterna medvetna om att handla på eget initiativ • Medvetna om att lagen inte förutsätter att samtliga tjänstemän innehar lika goda kunskaper i svenska • Bristande systematik i tillämpandet av språklagen ↓ • Diversifiering av språkliga organiseringsformer • På begäran av kunden organisatoriskt perspektiv dominerar • Hinder för sakenlig tillämpning: varierande förfarande vid rekrytering, avig attityd i kundservice, utvärdering av kundrespons obefintlig, begränsade resurser, saknad av samarbete mellan ministerier och regionala myndigheter ”Vi behöver tilldelas möjligheter att förverkliga tvåspråkigheten”

  4. Svensk service organiserad som • En del av ordinär verksamhet • Formella strukturer • Informella nätverk av sakkunniga Och även • Strategisk placering av personal inom verksamhetsområde • Svensk information som uppgift vid sidan om tjänstemannens ordinära uppgifter • Svensk informationsstrategi och anvisningar om kundservice • Öronmärkta tvåspråkiga tjänster

  5. Arbetsmiljö • Dominerande arbetsspråk finska – genuint tvåspråkiga arbetsmiljöer är Österbottens och Östra Nylands förbund, svenska sektionerna vid länsstyrelserna, ansvarsområdet för landsbygd och energi vid TE-centralerna • I södra Finland betraktas svenskan som ett minoritetsspråk bland flera andra – flerspråkighet • Landskapsförbunden ”Språkmålen satta oberoende vem som sitter i makten…de är satta för att medborgaren ska få den service de har rätt till”.

  6. Ledningens roll • Ledningens roll avgörande vid motivering av personalen, upprätthållande av språkkunskaper, rekrytering, stöd till information och översättning, medverkan i nätverk – attityden hos högsta ledningen • Svenska representanter i ledningsgrupper – kontroversiellt • Hur bygga upp fungerande kundservicekedjor var responsen når även ledningen? • Högsta ledningen ny inom ALKU

  7. Information & översättning • Hälften av myndigheterna saknar svenska informatörer, ofta en del av tjänstemännens arbetsbild eller informell informationsgrupp - svenska nätverk • Webben uppfattas som framtida språkliga informationskanal – hur trygga resurser för kundservice & fortsatt tvåspråkig arbetsmiljö? ”Netissä on helppoa toteuttaa palvelut millä kielellä hyvänsä, se antaa kyllä mahdollisuuksia” • Översättare – översysselsatta nyckelpersoner • Större organisationer tillgång till egna/gemensamma översättare kompletterat med köptjänster – koordinering saknas • Mindre organisationer – bland kollegor, enstaka översättare • Fråga om kvalitet • Samarbete mellan myndigheter och mellan myndigheter och ministerier?

  8. Formella strukturer • Svenska enheter vid bildningsavdelningarna (länsstyrelser) • Västra Nylands regiondirektion (Nylands förbund) • Skärgårdsombudsman (EF förbund) • Gemensam översättare vid TE-centralerna • Svenska representanter i ledningsgrupper (länsstyrelser, TE-centraler)

  9. Informella nätverk • Svenska arbetsgruppen (TE-centraler) • Svenska sektionen under delegationen & odlarråd (Nylands TE-central) • Servicenätverk (SF länsstyrelse) • Svenska sakkunniga/avdelning (SF länsstyrelse, TE-centraler, miljöcentraler) • Svensk informationsgrupp (VF miljöcentral)

  10. Fungerande modeller? Svenska arbetsgrupppen (TE-centraler) Servicenätverket (SF länsstyrelse) NEJ…saknar resurser, rapportering till ledningen, utnämnda mot sin vilja, vid sidan om andra arbetsuppgifter, utelämnade åt sitt öde inom organisationen, innehålla saknas. • JA…förankring bland ledningen, reserverade resurser, konkreta uppgifter, påverkningsmöjligheter, eldsjälar, etablerat samarbete mellan verksamhetsområden och myndigheter.