slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Надеждните комуникации в сферата на здравеопазването - време за промяна! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Надеждните комуникации в сферата на здравеопазването - време за промяна!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
fiona

Надеждните комуникации в сферата на здравеопазването - време за промяна! - PowerPoint PPT Presentation

128 Views
Download Presentation
Надеждните комуникации в сферата на здравеопазването - време за промяна!
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Надеждните комуникации в сферата на здравеопазването- време за промяна! Министерство на Здравеопазването Д-р Валери Цеков Заместник министър

 2. Основна цел на М З Целта на Министерството на Здравеопазването е в опазването на здравето на всички граждани на територията на страната, при ясно записани в Закона за здравето принципи: • равнопоставеност, • достъпност и качество на здравната помощ, с приоритет на децата, бременните, майките и хората с увреждания • превантивни мерки срещу здравните рискове • промоция на здравето и профилактика!

 3. Роля на М З Министъра на Здравеопазването отговаря пряко и финансира дейностите по държавния здравен контрол, спешната помощ, трансфузионната хематология, психиатричната помощ, медико-социалните грижи за деца до 3 год., трансплантациите, националните центрове и институти, националните здравни програми и набиране, анализ и предоставяне на официалната здравна информация

 4. ИнформационнасистемазауправлениеназдравеопазванетоИнформационнасистемазауправлениеназдравеопазването Информация Йерархична връзка МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Национален статистичес-ки институт НОИ НЗОК Национален център по здравна информация (НЦЗИ) Районни центрове по здравеопазване (РЦЗ) РЗОК 28 РИОКОЗ Информационни системи на лечебните и здравните заведения Статистика за Министерство на здравеопазването Финансови отчети и др. Информационна система на лечебните и здравните заведения(дейност, структури, ресурси и др.)

 5. Информационнасистема ЕВРОСТАТ СЗО ООН и др. ПАРЛАМЕНТ ПРАВИТЕЛСТВО ОБЩЕСТВЕ НОСТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Националназдравнастатистика Аналитичниматериали НАЦИОНАЛЕН ОСИГУ-РИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ) НАЦИОНАЛЕНСТАТИСТИ-ЧЕСКИИНСТИТУТ(НСИ) Анализи (временнаи трайна неработо- способност) НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ(НЦЗИ) Индивидуалниданни наелектроненносител Анализи Обобщени отчети за областта(статистически формуляри) НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА(НЗОК) Лечебни заведения имедицински специалисти,сключили договор с НЗОК Статистически отчети за ДМСГи детски ясли на хартиен носител Компютъренфайл с данниза умиранията Информационнианализи РЕГИОНАЛНА ЗДРАВ-НО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА(РЗОК) Анализи ТЕРИТОРИАЛНИ СТАТИСТИЧЕС-КИ БЮРА(ТСБ) ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА ГРАО (ТЗ ГРАО) РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТ-РОВЕ ПО ЗДРАВЕО-ПАЗВАНЕ(РЦЗ) Статистическиформуляри Медицинскии финансовиотчети,определени в НРД Информация(оригинален актза ражданеили смърт) Съобщениязараждане,смърт Сведениязапричинизасмъртта 28 РИОКОЗ ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩИНИ

 6. СИСТЕМИ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА ОПАСНИ СТОКИ НА ПАЗАРА И ПРИ ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ • І. Европейска система за бърз обмен на информация за опасностите, произтичащи от използването на потребителски стоки (система RAPEX) • ІІ. Системата за бързо съобщаване, в случай на опасност, представляваща пряк или непряк риск за човешкото здраве, която произтича от храни, фуражи или материали и предмети предназначени за контакт с храни (система RASFF) • ІІІ. Системата RODOS (Real-time On-line Decision Support System) • ІV. С Решение 2119/98/ЕС на ЕП е създадена мрежа за епидемиологичен надзор и контрол на заразните болести в Общността • V. В рамките на Европейския континент съгласно Международните здравни правила (СЗО) съществува изградена мрежа за предаване на специализирана информация по електронна поща за събития, които касаят общественото здраве (web-базирана) • VІ. На национално ниво функционира система за предаване на информация за заразните заболявания, които подлежат на задължително съобщаване в срок от 24 часа (с Бързо известие по образец и по телефон, факс или електронна поща).

 7. Основни функции на М З • Министърът на здравеопазването ръководи националната система за здравеопазване и осъществява контрол върху дейностите по: • 1. опазване здравето на гражданите и държавен здравен контрол; • 2. осъществяване на спешна медицинска помощ, трансфузионна хематология, стационарна психиатрична помощ, медико-социални грижи за деца до тригодишна възраст, трансплантация и здравна информация; • 3. осигуряване и устойчиво развитие на здравните дейности в лечебните и здравните заведения; • 4. медицинска експертиза.

 8. Национална здравна стратегия 2008-2013 • Осигуряване условия за промоция на здравето и профилактика на болестите • Предоставяне на гарантирани здравни услуги с повишено качество и осигурен достъп до тях • Подобряване на извънболничната медицинска помощ • Преструктуриране и ефективно управление на болничната помощ • Осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия, съответстващи на потребностите и икономическите възможности на населението • Развитие на човешките ресурси в здравеопазването • Създаване на интегрирана системаза електронен обмен на данни в здравеопазването • Осигуряване на финансова устойчивост на националната система на здравеопазване • Ефективно членство в Европейския съюз

 9. Необходими ресурси за изпълняване на целите Енергийни Човешки Политически Информационни Материални Финансови ДанниИнформация Решение

 10. Потокът от информация днес И пациента се движи по-бързо от нея!

 11. ОсновнихарактеристикинаинформациятаОсновнихарактеристикинаинформацията • Събиране и обработка на данните • Структуриране • Бързина • Адекватност • Съхранение • Споделяне • Архивиране А задаимамебързинадежденобменна информацията се нуждаем от комуникация исъответно свързаност!

 12. Комуникационнатасвързаност • Надеждна • Снационалнопокритие • Защитена • Единна • Високо-скоростна (над 128кбит/сек) • Резервирана • Мобилна • ДостъпназавсичкиучастницивсфератанаЗдравеопазването

 13. Участници в здравеопазването НЗОК МЗ Национални центрове Изпълнителни агенции Здравни и Лечебни заведения Спешна помощ РИОКОЗ РЦЗ ДЗОФ Потребители / Пациенти Доставчици на услуги

 14. Участници в здравеопазването МЗ НЗОК РЦЗ РИОКОЗ Обменящи информация Локално Регионално Национално Европейско Пациенти Лечебни центрове Изпълнителни агенции Спешна помощ Доставчици На услуги Национални центрове ДЗОФ

 15. ВсекиоттезиучастницисенуждаятотвръзкаВсекиоттезиучастницисенуждаятотвръзка • IP базирана и посредством различни технологии - оптични, медни, безжични • Мобилна • Резервирана • Надеждна и защитена • Вътре в собствената си структура и навън с други структури • Хоризонтално и вертикално • В национален и международнен мащаб • Осигурена от МЗ или със собствени средства

 16. Етапи на внедряване на ИКТ в здравеопазването Отделни/локалниелементи Функционалнисистеми Национален мащаб Финанси • Теле-медицина • Отдалечено наблюдение на пациента • Интеграция на процесите • Електронноздравнодосие(EMR) • Електронниздравникарти • Електроннирецепти, направления • Електроннипотоциотинформация • Клиничнисистеми:PACS… • Администрация: Информационнисистеми 2000 2017 2020 2002 2015 2010 2007

 17. Текущи проекти • внедряване на електронна здравна карта • централизирана информационна система • болнични информационни системи • система за автоматизация на централизираните доставки на лекарства и изделия за лечение на тежки и застрашаващи живота заболявания • информационни системи за нуждите на лекарската експертиза • Личен здравен запис • Свързване на РЦЗ и РИОКОЗ • Телемедицински приложения • Програми за превантивна медицина и наблюдение на рискови групи и пациенти

 18. Предизвикателствата 1. Изграждане на собствена свързаност и мрежа • централизиция, унификация и контрол • неспецифична за министерството дейност • липса на експертиза и ресурс 2. Изграждане на самостоятелни връзки • по-бързо изграждане • автономия на институционалните единици • дублиране на връзките • финансово непосилна • компромис по отношение на сигурността на данните

 19. Предизвикателствата (2) Затова ние възприемаме смесеният подход: • МЗ осигурява основните връзки между институциите, с помощтта на МС/ДАИТС и други правителствени структури, специализирани в тази сфера • Останалите участници в здравеопазването ще бъдат свързвани на проектен принцип, съобразно стратегията, нуждите, бизнес модела и финансовите възможности – както на министерството, така и на отделните структури

 20. Ролята на Министерството в e-Health • Създаване на политики и правила • Определяне на стандартите на свързване и комуникация • Определяне на изискванията за защита и сигурност на данните • Създаване и осъвременяване на нормативната рамка • Подкрепа за обществено полезни инициативи

 21. Благодаря ви за вниманието! Въпроси?