Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สภษ . 17:17 PowerPoint Presentation
Download Presentation
สภษ . 17:17

สภษ . 17:17

158 Views Download Presentation
Download Presentation

สภษ . 17:17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hope Of Bangkok Church นำโดยอ.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล สภษ.17:17 Prov.17:17

 2. Hope Of Bangkok Church นำโดยอ.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล “เพื่อนแท้”

 3. สภษ.17:17 Prov.17:17 มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก

 4. การเดินทางที่สั้นที่สุด ก็คือ การเดินทางร่วมกับเพื่อนที่รู้ใจ หรือเพื่อนแท้

 5. ลักษณะของเพื่อนแท้

 6. Hope Of Bangkok Church นำโดยอ.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล • 1. มีความรักให้เพื่อน • (ข้อ 17ก.)

 7. สภษ.17:17กProv.17:17a มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก

 8. “มีความรัก” • เป็นความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดีอยู่ภายในจิตใจเสมอ • โดยมีขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นอย่างไร

 9. รม.5:6-8 Rom.5:6-8 ขณะเมื่อเรายังขาดกำลังพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม 7 ไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้

 10. รม.5:6-8 Rom.5:6-8 8 แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์ เพื่อเรา

 11. ยน.15:13 John.15:13 ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน

 12. 1ยน.4:8 1John.4:8 ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

 13. มธ.12:20 Matt.12:20 ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะ

 14. มก.10:15-16 Mark.10:15-16 15 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้"

 15. มก.10:15-16 Mark.10:15-16 16 แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขาแล้วทรงอวยพรให้

 16. ยน.10:10 John.10:10 .. มาเพื่อจะให้ชีวิต และให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

 17. อฟ.4:24 Eph.4:24 และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง

 18. 2คร.5:14 2Cor.5:14 เพราะว่าความรักของ พระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว

 19. Hope Of Bangkok Church นำโดยอ.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล • 2. ไม่ทอดทิ้งเพื่อน • (ข้อ 17 ข.)

 20. สภษ.17:17ขProv.17:17b มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก

 21. สภษ.17:17 Prov.17:17 มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก

 22. “อยู่ทุกเวลา” • หมายถึง ไม่ทอดทิ้งเพื่อน • แม้ว่าจะเป็นเวลาใด • สถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้น • ก็จะไม่ทอดทิ้ง

 23. มก.14:72 Mark.14:72 ในทันใดนั้นไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สองเปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้แก่เขาว่า "ก่อนไก่ขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง" เมื่อ เปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้

 24. รม.8:37-39 Rom.8:37-39

 25. เพื่อนทั่วไป ไม่เห็นคุณร้องไห้ เพื่อนแท้ มีหัวไหล่ไว้คอยซับน้ำตาให้

 26. เพื่อนทั่วไป ถือขวดไวน์ติดมือ มางานปาร์ตี้ของคุณ เพื่อนแท้ จะมาแต่หัววันเพื่อช่วย เตรียมงาน

 27. เพื่อนทั่วไป คาดหวังให้คุณ เคียงข้างเขาเสมอ เพื่อนแท้ คาดหวังที่จะอยู่เคียงข้าง คุณตลอดไป

 28. ยน.14:18 John.14:18 "เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่าน

 29. 2ทธ.4:14-17 2Tim.4:14-17

 30. Hope Of Bangkok Church นำโดยอ.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล • 3. ช่วยเหลือเพื่อน • (ข้อ 17 ค.)

 31. สภษ.17:17คProv.17:17c มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก

 32. “ช่วยกันในยามทุกข์ยาก” • เป็นการช่วยเหลือนยามที่ไม่ปกติ ในยามที่ยากลำบาก เผชิญกับแรงตึงเครียด กดดัน ต้องการ • ความช่วยเหลือ

 33. ปญจ.4:10 Eccl.4:10 ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงยก เขาให้ลุกขึ้น

 34. ลก.10:30-37 Luke.10:30-37

 35. อพย.23:5 Exo.23:5 ถ้าเห็นลาของผู้ที่เกลียดชังเจ้าล้มลงเพราะบรรทุกของหนักอย่าได้เมินเฉยเสียจงช่วยเขายกมันขึ้น

 36. อพย.23:4 Exo.23:4 "ถ้าเจ้าพบโคหรือลาของศัตรูหลงมาจงพาไปส่งคืนให้เจ้าของจงได้

 37. สภษ.23:21 Prov.23:21 ถ้าศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารเขารับประทานและถ้าเขากระหาย จงให้น้ำเขาดื่ม

 38. Hope Of Bangkok Church นำโดยอ.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล ร่วมใจกันอธิษฐานLet’s Pray Together