Seminar de profeţie 2009 - PowerPoint PPT Presentation

ntroducere context p rincip ii scop i form n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminar de profeţie 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminar de profeţie 2009

play fullscreen
1 / 45
Seminar de profeţie 2009
150 Views
Download Presentation
finley
Download Presentation

Seminar de profeţie 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÎntroducereContext, principii, scopşi formă Seminar de profeţie 2009

 2. Seminar de profeţie 2009 • Context • Principii • Scop • Formă “Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţifiîntăriţi;încredeţi-văînproorociiLui,şiveţi izbuti”. 2 Cronici 20:20

 3. Scopul profeţiei „Ceamaimareşiurgentă nevoie a noastră este o reânviorare a adevăratei evlavii în mijlocul nostru. Căutarea acestei reânviorări ar trebui să fie preocuparea noastră de căpetenie.” Mesaje selectate, vol. 1, pag. 121 (Selected Messages, book 1, p. 121).

 4. Redeşteptarea înseamnă o reânnoire a vieţii spirituale • „Redeşteptarea înseamnă o reânnoire a vieţii spirituale, o însufleţire a puterilor minţii şi inimii, o înviere din moartea spirituală.”Mesaje selectate, vol. 1, pag. 128 (Selected Messages, book 1, p. 128).

 5. O mare reânviorare „Când vom înţelege ca popor ce înseamnă această carte [apocalipsa] pentru noi, vom vedeaprintre noi o mare redeşteptare”. Mărturii pentru predicatori, pag. 113 (Testimonies to Ministers, p. 113).

 6. O experienţă diferită • „Dacă cărţile Daniel şi Apocalipsă vor fi înţelese mai bine, atunci credincioşii vor avea o redeşteptare totală în domeniul spiritual.”Viaţa de credinţă, pag. 345 • (The Faith I Live By, p. 345).

 7. Studenţi ai profeţiei • „Indiferent care ar fi progresul intelectual al omului, nu trebuie să gândească nimeni nici măcar o clipă că nu ar avea nevoie de o continuă cercetare a Scripturilor pentru o lumină mai mare. Ca popor suntem chemaţi individual să fim studenţi ai profeţiei.” Testimonies, vol. 5, p. 708

 8. Împarte drept • „Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului.” 2 Timotei 2:15

 9. Profeţia nu se tâlcuieşte singură • “Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” 1 Petru 1:19-21

 10. EL îşi descoperă taina Sa • Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci. Amos 3:7 • “Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperitesunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca săîmplinim toate cuvintele legii acesteia.”Deuteronom 29:29

 11. Vechile adevăruri ale profeţiei • „Cu cât acceptăm mai pe deplin lumina prezentată de Duhul Sfânt prin slujitorii consacraţi ai lui Dumnezeu, cu atât mai adânc şi la fel de sigure ca tronul veşnic, vor apărea adevărurile profeţiei din vechime. Vom fi convinşi că oamenii lui Dumnezeu au vorbit mişcaţi de Duhul Sfânt. Oamenii înşişi trebuie să fie sub influenţa Duhului Sfânt pentru a înţelege glasul Duhului transmis prin profeţi. Aceste solii au fost date nu pentru cei care au rostit profeţiile, ci pentru noi care trăim în mijlocul scenelor împlinirii lor.” Mesaje selectate, cartea II, pag. 114 (Selected Messages, book II, p. 114).

 12. Temelia credinţei noastre • „Pastorii ar trebui să prezinte cuvântul sigur al profeţiei ca temelia credinţei Adventiştilor de Ziua a Şaptea“. Evangelism, 196

 13. Temeiul credinţei noastre • „Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum îl citim, este temelia credinţei noastre. Acest Cuvânt este cuvântul sigur al profeţiei şi cere credinţă totală din partea tuturor acelora care pretind a-l crede. Cuvântul este plin de autoritate, conţinând în sine dovada originii sale divine.” Semnele timpului, 2 iunie, 1898 (Signs of the Times, June 2, 1898).

 14. Cea mai puternică dovadă de credinţă • „Începând de la Moise, adevăratul Alfa al istoriei biblice, Hristos le prezenta din toate Scripturile lucrurile cu privire la Sine Însuşi. Dacă mai întâi li S-ar fi descoperit, inima lor ar fi fost satisfăcută. În plinătatea bucuriei lor, nu ar mai fi înfometat după nimic. Dar era nevoie ca ei să înţeleagă mărturia adusă în favoarea Lui de către simbolurile şi profeţiile din Vechiul Testament. Pe acestea trebuia să se întemeieze credinţa lor. Hristos n-a săvârşit nici o minune pentru a-i convinge, ci primul lucru a fost să le tălmăcească Scripturile. Ei priviseră la moartea Lui ca la nimicirea tuturor nădejdilor lor. Acum, El le arăta din profeţi că aceasta era dovada cea mai puternică a credinţei lor.” Hristos Lumina Lumii, pag. 796 (The Desire of Ages, p. 796)

 15. Definiţia profeţiei „Evenimentele istorice care demonstrează împlinirea directă a profeţiei le-au fost descoperite oamenilor, iar profeţia a fost înţeleasă ca o schiţare figurată a evenimentelor desfăşurate până la încheierea istoriei acestui pământ.“ Mesajeselectate, cartea 2, pag. 101-102 (Selected Messages, book 2, p. 101–102).

 16. Evenimentele istorice “Evenimentele istorice care demonstrează împlinirea directă a profeţiei.” James White: “Profeţia este istorie în avans.”

 17. O schiţare a evenimentelor “o schiţare a evenimentelor” DELINEATION, n. [L. delineatio.] 1. Schiţa (provizorie) a unui lucru;a contura; reprezentare a unei formesau a unei figuri prin linii; schiţă.Webster’s1828Dictionary.

 18. Figurată “profeţia este o schiţare figurată a evenimentelor” Figurat, a. [Fr. figuratif, from figure.] 1. Care reprezintă altceva; care reprezintă prin asemănare; tipic. Antonime: literal, direct. Webster’s1828 Dictionary.

 19. Încheierea istoriei acestui pământ “evenimente care ne duc până la încheierea istoriei acestui pământ” “Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.” 1 Corinteni10:11

 20. Toate cărţile Bibliei se încheieîn Apocalipsa „Toate cărţile Bibliei îşi regăsesc încheierea în cartea Apocalipsei. Aici se află completarea cărţii lui Daniel. Una constituie profeţia, cealaltă descoperirea. Cartea care a fost sigilată nu este Apocalipsa, ci profeţia referitoare la zilele din urmă, din cartea lui Daniel. Îngerul i-a poruncit: “Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului”. Daniel 12:4“. Faptele Apostolilor, pag. 585 (Acts of Apostles, p. 585) • Completarea: abundenţă; întregire;perfecţiune. –American Dictionary of the English Language, Noah Webster, 1828

 21. Profeţia este în vigoare!(1/2) • „Fiecare dintre profeţii din vechime au vorbit mai puţin pentru timpul în care au trăit ei decât pentru cel în care trăim noi, aşa căprofeţia lor este făcută şi mai puternică pentru noi. „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.“ (1 Corinteni 10:11)„Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească.““(1 Petru 1:12)Mesaje selectate, vol. 3, pag. 338-339 (Selected Messages, book 3, page 338-339)

 22. Profeţia este în vigoare!(2/2) • “Biblia a adunat laolaltă comorile ei pentru această ultimă generaţie. Toate evenimentele mari şi solemne ale istoriei Vechiului Testament s-au repetat şi se repetă în biserica acestor zile din urmă.”Mesaje selectate, vol. 3, pag. 338-339 (Selected Messages, book 3, page 338-339). • ENSAMPLES: 5179.tupos, too-pos; from 5180; a die (as struck), i.e. (by impl.) a stamp or scar; by anal. a shape, i.e. a statue, (fig.) style or resemblance; spec. a sampler (“type”), i.e. model(for imitation) or instance (for warning):-en. (ex.) ample, fashion, figure, form, manner, pattern, print. The New Strong’s Exhaustive Concordance.

 23. Aceeaşi istorie veche • „Aceşti bărbaţi ai Vechiului Testament au vorbit despre lucruri care s-au întâmplat în zilele lor, iar Daniel, Isaia şi Ezechiel nu au vorbit doar despre lucruri care îi interesau pe ei ca adevăr prezent, ci privirile lor au atins viitorul şi ceea ce avea să se întâmple în aceste ultime zile.”Mesaje selectate, vol. 3, pag. 419-420 (Selected Messages, book 3, page 419-420).

 24. Supunere profetică • “Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor.” 1 Corinteni 14:32

 25. Indicatoare de drum • “Marile indicatoare de drum ale adevărului, care ne arată unde este locul nostru, trebuie păstrate cu atenţie, aşa încât să nu fie doborâte şi înlocuite cu teorii care ar aduce confuzie mai degrabă decât lumina adevărată.“Mesaje selectate, cartea 2, pag. 101–102 (Selected Messages, book 2, page 101–102) • WAYMARK (indicator de drum), n. [way and mark.] Un semn care ghideazăîn călătorie. • “Ridică semne pe drum, pune stâlpi, ia seama la calea, la drumul pe care l-ai urmat... Întoarce-te, fecioara lui Israel, întoarce-te în cetăţile acestea care sunt ale tale!“. Ieremia 31:21. Webster’s 1828 dictionary.

 26. Locul nostru în profeţie • “ne arată unde este locul nostru” • BEARING, n. (Situaţia unui obiect cu privire la un alt obiect cu care se presupune că are legătura sau asupra căruia exercită o influenţă, sau de către care este influenţat. Webster’s 1828 dictionary.

 27. Identificareape linia profetică • „Trebuie să avem o asemenea cunoştinţă a Scripturilor încât să putem identifica liniile profeţiilor şisă înţelegem specificaţiile date de profeţi, de Hristos şi de apostoli, aşa încât să nu fim ignoranţi, ci să fim în stare să vedem că ziua se apropie şi cu un zel îndoit şi cu putere să ne îndemnăm unul pe altul pentru credincioşie, evlavie şi sfinţenie.” Review and Herald, 31 iulie, 1888

 28. Poruncă peste poruncă (ebr. linie peste linie) • „Pe cine vrea el să înveţe înţelepciunea? Cui vrea să dea învăţături? Unor copii înţărcaţi de curând, luaţi de la ţâţă? Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.” – Ei bine! Prin nişte oameni cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul. El îi zicea: “Iată odihna; lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!” Dar ei n-au vrut să asculte, şi pentru ei cuvântul Domnului va fi: “Învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo”, ca mergând, să cadă pe spate şi să se zdrobească, să dea în laţ şi să fie prinşi.” Isaia 28:9–13.

 29. Aceeaşi linie a profeţiei • „În ea (cartea Apocalipsei) este folosităaceeaşi linie a profeţiei ca în Daniel.Dumnezeu a repetat unele profeţii, arătând astfel importanţa care trebuie să le fie acordată. Domnul nu repetă lucruri care nu au o mare importanţă.”Manuscript Releases, vol.9, 7-8

 30. Apocalipsa completează cartea lui Daniel • „Profeţia s-a împlinit rând peste rând (linie peste linie). Cu cât stăm mai fermi sub steagul celei de-a treia solii îngereşti, cu atât mai clar vom înţelege profeţia din Daniel, căci Apocalipsa este o completare a cărţii lui Daniel. • Cu cât acceptăm mai pe deplin lumina prezentată de Duhul Sfânt prin slujitorii consacraţi ai lui Dumnezeu, cu atât mai adânc şi la fel de sigure ca tronul veşnic, vor apărea adevărurile profeţiei din vechime. Vom fi convinşi că oamenii lui Dumnezeu au vorbit mişcaţi de Duhul Sfânt. Oamenii înşişi trebuie să fie sub influenţa Duhului Sfânt pentru a înţelege glasul Duhului transmis prin profeţi. Aceste solii au fost date nu pentru cei care au rostit profeţiile, ci pentru noi care trăim în mijlocul scenelor împlinirii lor.” Mesaje selectate, cartea II, pag. 114 (Selected Messages, book II, page 114)

 31. Se referă la aceleaşi subiecte • „Mi-a venit acest gând să leg aceste două cărţi laolaltă, Apocalipsa după Daniel, aceasta aruncând o lumină mai mare peste subiectele tratate în Daniel. Scopul este acela de a uni aceste cărţi, arătând că ambele se referă la aceleaşi subiecte.”Mărturii pentru predicatori, pag. 117 (Testimonies to Ministers, page 117)

 32. O ordine anumită • “Proclamarea primei, a celei de-a doua şi a celei de-a treia solii îngereşti a fost localizată în timp de cuvântul inspirat. Nici o iotă nu trebuie schimbată. Autoritatea omenească, în acelaşi fel în care nu are dreptul de a înlocui Vechiul Testament cu Noul Testament, nu are nici dreptul de a schimba localizarea temporală a acestor solii.”Counsels to Writers and Editors, 26–27. • „În istoria profetică, toate evenimentele trecute, despre care Dumnezeu declarase în mod explicit că se vor împlini, s-au împlinit; iar cele care urmează la rând, vor avea loc.”Selected Messages, book 2, 109.

 33. Istoria se repetă • „În istorie şi profeţie cuvântul lui Dumnezeu descriu neîntreruptul conflict dintre adevăr şi eroare. Acest conflict este încă în progres. Lucrurile care au avut loc se vor repeta.” Mesaje selectate, cartea 2, pag. 109 (Selected Messages, book 2, page 109). • “Studiaţi Apocalipsa în legătură cu Daniel, pentru că istoria se va repeta.” Maranatha, 30

 34. Profeţia se repetă • “Dumnezeu a repetat unele profeţii, arătând astfel importanţa care trebuie să le fie acordată.Domnul nu repetă lucruri care nu au o mare importanţă.”Manuscript Releases,vol.9,p. 7-8

 35. Evenimentele mari şi solemne (1/2) • „Ne aflăm înpragul unor evenimente mari şi solemne.Multe profeţii sunt pe punctul de a seîmplini într-o succesiune rapidă. Fiecare resursă a puterii trebuie angajată în lucrare.Istoria trecută se va repeta. • „Studiaţi Apocalipsa împreună cu cartea lui Daniel, căci istoria se va repeta ...“ • „Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei pământului, profeţiile referitoare la zilele din urmă cer un studiu deosebit de atent din partea noastră. Ultima carte a Scripturilor Noului Testament conţine adevărul pe care trebuie să-l înţelegem. Satana a orbit minţile multor oameni, astfel încât aceştia au fost dispuşi să invoce orice scuză posibilă, pentru a nu face din cartea Apocalipsei un obiect al studiului lor“.Testimonies to Ministers, p. 116–117.

 36. Evenimentele mari şi solemne (2/2) • “Biblia a adunat laolaltă comorile ei pentru această ultimă generaţie. Toate evenimentele mari şi solemne ale istoriei Vechiului Testament s-au repetat şi se repetă în biserica acestor zile din urmă ...Toate adevărurile acumulate ne sunt prezentate acolo cu putere, pentru ca noi să beneficiem de învăţăturile lor“. Mesaje selectate, vol. 3, pag. 338-339 (Selected Messages, book 3, page 338-339).

 37. Evenimente pe care trebuie să le cunoaştem • „În istoria profetică, toate evenimentele trecute, despre care Dumnezeu declarase în mod explicit că se vor împlini, s-au împlinit; iar cele care urmează la rând, vor avea loc. Daniel, profetul lui Dumnezeu, rămâne pe poziţie. Ioan rămâne la locul lui. În Apocalipsa, Leul din tribul lui Iuda a rupt peceţile pentru toţi cercetătorii profeţiei din cartea lui Daniel, şi astfel Daniel rămâne neclintit la locul lui. El îşi prezintă mărturia; aceea pe care Domnul i-a descoperit-o în viziunea evenimentelor mari şi solemne pe care trebuie să le cunoaştem acum, când ne aflăm chiar în pragul împlinirii lor.“ Mesaje selectate, cartea 2, pag. 109 (Selected Messages, book 2, page 109).

 38. Vechile cărări • “Dumnezeu m-a luminat cu privire la periodicele noastre. Ce anume? El a spus că trebuie să vorbească morţii. Ce vrea să spună asta? Roadele lor îi vor urma. În lucrarea noastrănoi suntem datori să repetăm cuvintele pionierilor, care ştiau ce înseamnă să cauţi adevărul cum se caută o comoară ascunsă, şi care au trudit din greu pentru a punebazelecredinţei noastre. Pas cu pas ei au înaintat conduşi de Duhul Sfânt. Unul câte unul însă, au trecut la odihnă. • Adevărurile care constituietemeliacredinţei noastre trebuie menţinute tot timpul în atenţia oamenilor... Trebuie acum să înţelegem clar care suntstâlpiicredinţei noastre- adevărurilecare ne-au constituit în poporul pe care îl formăm astăzi, călăuzindu-ne pas cu pas.” Counsels to Writers and Editors, 28, 29

 39. Vechile cărări • Aşa vorbeşte Domnul: "Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi care suntcărările cele vechi,care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!" Dar ei răspund: "Nu vrem să umblăm pe ele!“ Ieremia 6:16 • “Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din noutemeliilestrăbune; vei fi numit “Dregător de spărturi”, “Cel ce dregedrumurile, şi face ţara cu putinţă de locuit.”” Isaia 58:12

 40. Temelii, indicatoare şi borne • “Să nu muţi hotarele aproapelui tău, puse de strămoşii tăi, în moştenirea pe care vei avea-o în ţara pe care ţi-o dă în stăpânire Domnul, Dumnezeul tău.”Deuteronom 19:14 • “Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său!" - Şi tot poporul să răspundă: "Amin!“Deuteronom27:17 • “Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi.”Proverbele 22:28

 41. O lucrare de o importanţă sfântă • „Există o lucrare de o importanţă sfântă pentru pastori şi oameni de făcut. Ei trebuie să studieze istoria cauzei şi poporului Lui Dumnezeu. Ei nu trebuie să uite relaţia din trecut a Lui Dumnezeu cu poporul Său. Ei trebuie să primească şi să relatezeadevărurile care au ajuns să pară de mică însemnătate în ochii celor care nu cunosc din experienţa personală puterea şi strălucirea care le însoţeau atunci când au fost descoperite şi înţelese pentru prima dată.Aceste adevăruri trebuie prezentate lumii în toată prospeţimea şi puterea iniţială.”Mesaje selectate, cartea 1, pag. 157 (Selected Messages, book 1, page 157).

 42. Iarăşi şi iarăşi • „Iarăşi şi iarăşi mi-a fost arătat căexperienţele trecute ale poporului lui Dumnezeunu trebuie considerate ca întâmplări moarte. Nu trebuie să tratăm raportul acestor experienţe la fel cum am trata almanahul din anul trecut. Raportul trebuie ţinut minte, pentru căistoria se va repeta.” Veşti misionare publicate, pag. 175 (Publishing Ministry, page 175)

 43. Pe mărturia a doi (1/3) „În Legea voastră este scris cămărturia a doi oamenieste adevărată:”Ioan8:17 „Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.” Ioan 5:31 „Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor.”Deuteronom 17:6

 44. Pe mărturia a doi (2/3) • “Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori.”Deuteronom 19:15 • “Voi da celordoi martori ai mei să prorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şaizeci de zile.”Apocalipsa 11:3

 45. Pe mărturia a doi (3/3) • Vin la voi pentru a treia oară. "Orice vorbă să fie sprijinităpe mărturia a doi sau trei martori.“2Corinteni 13:1 • Cât priveşte faptul că Faraon a visat visul de două ori, înseamnă călucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu,şi că Dumnezeu se va grăbisă-l aducă la îndeplinire.Geneza 41:32