Digit lna kni nica a digit lny arch v dikda
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Digitálna knižnica a Digitálny archív (DIKDA). Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., - GR SNK, ŽU PhDr. Radoslav Ragač, PhD., riad. SNA Ing. Jozef Dzivák, riad. IKDC IKT, SNK Mgr. Martin Katuščák, doktorand ŽU. Realizované projekty SNK. KIS3G (1 mil €), (nová služba) TEL ( nová služba)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - finley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Digit lna kni nica a digit lny arch v dikda

Digitálnaknižnica a Digitálny archív (DIKDA)

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., - GR SNK, ŽU

PhDr. Radoslav Ragač, PhD., riad. SNA

Ing. Jozef Dzivák, riad. IKDC IKT, SNK

Mgr. Martin Katuščák, doktorand ŽU

Mediatheka_prezentácia


Realizovan projekty snk
Realizované projekty SNK

 • KIS3G (1 mil €), (nová služba)

 • TEL (nová služba)

 • Informácie pre inovácie (7.5 mil €) (nová služba)

 • Informatizácia knižníc (1 mil €) (nová služba)

 • Getty CI L.A. konzervovanie a rešt fotografií

 • SDK (prebieha - 1 mil €) (nová služba)

 • KIS MASK

 • KNIHA SK (1 mil €) (nová technológia)

INFOS 2009


Obsah prezent cie
Obsah prezentácie

 • Schválenie národného projektu

 • Európske súvislosti a Europeana

 • Cieľ projektu

 • Objekty digitalizácie a konzervovania

 • Metódy implementácie

 • Miesto a spôsob realizácie

 • Aktivity projektu

 • Indikatívny rozpočet aktivít projektu

Mediatheka_prezentácia


Schv lenie n rodn ho projektu
Schválenie národného projektu

 • OP Informatizácia spoločnosti (OPIS)

 • Schválenie 2006-2007 (RO, EK, vláda SR)

 • RO- január 2010 OPIS 2 – Schválená Štúdia uskutočniteľnosti

 • Vláda SR – uzn.192/2011 (24.7 mil. pro rata)

 • RO- 31.3. 2011 Zoznam národných projektov OPIS na roky 2007 – 2013

 • 28.3.2011 – D. Krajcer - poverenie SNK pripraviť a implementovať projekt DIKDA (2011-2015)

Mediatheka_prezentácia


Eur pske s vislosti
Európske súvislosti

 • Európska stratégia 2020

 • Sedem „vlajkových“ prioritných iniciatív

 • Pre spoločenstvo informačných, pamäťových a fondových inštitúcií je významná najmä iniciatíva známa ako Digitálna agenda pre Európu(The Digital Agenda for Europe).

  • http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Mediatheka_prezentácia


Europeana
Europeana

 • Strategickýa metodologickývzorslovenskejDIKDA

 • Iniciatívaeurópskychnárodnýchknižníc v roku 2005,

 • List6 hláv štátov prezidentoviEurópskejkomisieJ.M.D.Barrosovi

 • Návrh - vybudovaťEurópskudigitálnuknižnicu

 • Cieľ -sprístupnenieeurópskehokultúrneho a vedeckéhodedičstvaverejnostizosektorovknižníc, archívov, múzeií, audio a video z jednéhomedzisektorovéhomiesta, ktorým je Europeana.

 • 2007 - prototypEuropeana

 • 20. novembra 2008 spustenie EuropeanyvBelgickejkráľovskejknižnici v Bruseli(VivianeReding, José Manuelom Barrosom)

 • Aj Slovenská národná knižnica

 • Holandskánárodnáknižnica v Haagu a NadáciaEuropeana

 • Comité de Sages

 • Europeana: IMAGE, TEXT, SOUND, VIDEO.

 • DIKDA – len TEXT

Mediatheka_prezentácia

Cie projektu dikda
Cieľ projektu DIKDA

 • Digitalizáciaa sprístupneniepísomnéhokultúrneho a vedeckéhodedičstvavšetkýmobčanomSlovenska, Európy a sveta

 • Špecifickýcieľ - digitalizáciavšetkýchslovacikálnychdokumentov

 • Slovacikálnepísomnédokumenty,čižediela, ktorých

  • a) autormisúSlováci,

  • b) bolivydané, vyrobené, nájdené a nachádzajúcesa na územídnešnéhoSlovenska,

  • c) saobsahovodotýkajúSlovenskaaleboSlovákovalebo

  • d) súnapísanév slovenskomjazyku

 • Sociálnycieľ- poskytnúťvšetkýmobčanomnovéslužby

 • PFI užnebudúposkytovaťlenzáznamyo dokumentoch ale úplnétextysamotnýchdokumentov

Mediatheka_prezentácia


Projekt k lovate nej architekt ry digitaliz cie v snk
Projekt škálovateľnej architektúry digitalizácie v SNK

Pracovný postup a manažment súborov

Klasifikácie

IndexovanieŠtruktúrovaniee

Skenovanie

Úprava obrazu

OCR

Online

publikovanie

Papierový

obsah

Digitálny

obsah

Škálovateľné

kapacity

Automatické

spracovanie

Mediatheka_prezentácia


Pecifik cia a kvantifik cia
Špecifikácia a kvantifikácia

 • Počet objektov, strán, produkcia

  SNK+SNA = 2 800 000 objektov

  1 400 000 + 1 400 000

  cca 250 000 000 strán

  Denná produkcia digitalizácie cca 1,8 TB

  Kapacita pracovného úložiska v SNK cca 7 PB

  Požiadavka na dlhodobé archivovanie cca 13 PB

Mediatheka_prezentácia


Profesion lny a soci lny v znam projektu a nezvratn trendy
Profesionálny a sociálny význam projektu a nezvratné trendy

 • Poskytujeefektívnejšiespôsobysprístupneniaobsahudokumentov,

 • Vyhľadávaniea získanieplnýchtextov,

 • Nové výzvy pre knižničnú a informačnúvedu a prax, systémya služby

 • Nové kompetencie profesionálov

 • Od „analógových“systémov a služiebku„digitálnym“systémom a službám

 • „Digitálni knihovníci“ – Majú pochopiťa zvládnuťnarastajúciobjemdigitálnychzdrojov

  • Informačnýprieskum, orientáciav digitálnychinformačnýchzdrojoch, klasifikáciadigitálnychdokumentov a digitálnehoobsahu, riadenéslovníky, deskriptívnemetadáta, právaduševnéhovlastníctvaakoajinformačné a komunikačnétechnológie, orientácia na komunity

 • Zmenísa a postupnezaniknetradičný system výpožičiek so všetkýmizložitými “výpožičnými” transakciami, zaniká článková bibliografia, mení sa katalogizácia atd.

Mediatheka_prezentácia


Profesion lny v znam
Profesionálny význam

 • Praktický význam –

  • ťažko dostupné, poškodené, krehké, chránené tituly kníh, archiválií, učebníc, zborníkov, novín a časopisov

  • okamžite sprístupniť používateľom v digitálnej forme v lokálnej sieti, alebo, ak je to právne možné, cez internet

 • prístup cez stabilné alebo mobilné zariadenia prakticky kdekoľvek a kedykoľvek

Mediatheka_prezentácia


V znam dikda
Význam DIKDA

 • Digitálny obsah - majetok štátu v správeSlovenskejnárodnejknižnice a partnerov

 • ObsahDigitálnejknižnicevšeobecnedostupnývšetkýmsubjektom na Slovensku a v zahraničí v súlade s právnymipredpismi

 • Minimálne30% digitálnychobjektovbudevoľnedostupných pre všetkých

 • Jazykovednývýskum- masívdigitálnychtextov pre národnýkorpusslovenskéhojazyka - lexikografia, etymológia

 • Zdrojpoznatkov a informácií pre historickývýskum,

 • Zdroj pretvorbuencyklopédií, výkladovýchslovníkov, odborných a vedeckýchsyntetickýchdiel

 • Sprístupnívšetkydiela, akosúnapríkladučebniceakoajvšetkuvedeckú a odbornúliteratúrupotrebnú pre vzdelávanie na všetkýchstupňochškôl

 • Využitiena vysokýchškoláchv antiplagiátorskýchsystémoch a týmpodporíetikupublikovania

 • Tvorbaosobnýchdigitálnychknižníc a zdieľaniepoznatkovpodľatematickéhoalebokomunitnéhoprincípu (Web 2.0, Web 3.0 a súvisiaceslužby).

Mediatheka_prezentácia


Miesto a sp sob realiz cie digitaliz cie
Miesto a spôsob realizácie digitalizácie

 • Masovápriemyselnádigitalizácia

 • 80% digitalizáciesauskutoční s použitímrobotov

 • 20 % sauskutoční s použitímmanuálnychskenerov

 • Integrovanékonzervačné a digitalizačnécentrum

 • Digitalizáciaa konzervovanieakojedensofistikovanýtechnologickýproces

 • Kritickýmasívslovacikálnychobjektovsanachádza v Slovenskejnárodnejknižnici v Martine a v Slovenskom národnom archíve v Bratislave

Mediatheka_prezentácia


Digitaliz cia
Digitalizácia

 • Masová priemyselná digitalizácia v špecializovanom digitalizačnom centre, organizačnom útvare SNK s názvom -

 • Integrované konzervačné a digitalizačné centrum SNK Martin – Vrútky

Mediatheka_prezentácia

V stupy projektu 2011 2015
Výstupy projektu 2011-2015

 • Kompletná digitalizácia a konzervovanie textových archívnych a knižničných materiálov (2.800 000 objektov), najmä:

 • príprava, identifikácia, klasifikácia materiálu do technologických tried,

 • digitalizácia, prevádzka pracovného úložiska, úprava obrazu, optické rozlíšenie písma,

 • deskriptívne metadáta,

 • prevádzka pracovného úložiska

 • príprava na dlhodobé archivovanie,

 • lokálne sprístupnenie digitálneho obsahu,

 • 30% digitálneho obsahu -sprístupnenie cez internet

 • 78 nových pracovných miest - vytvorenie a udržanie

 • kontrola kvality,

 • sektorové agregovanie a sprístupnenie digitálneho obsahu do systému Europeana a portálu Slovakiana.

  Kapacita:konzervačná príprava do 20 ton/rok knižničných materiálov, do 20 ton/rok archívnych materiálov, do 80 ton/rok sterilizácia

Mediatheka_prezentácia


Digit lna kni nica a digit lny arch v dikda

Príklad sprístupnenia digitálneho obsahu

http://ebooks.schk.sk/#

Mediatheka_prezentácia


Dusan katuscak @ snk sk

dusan.katuscak@snk.sk

Mediatheka_prezentácia