slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rakenteelliset muutokset vaikuttavat elämänkulkuihin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rakenteelliset muutokset vaikuttavat elämänkulkuihin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Rakenteelliset muutokset vaikuttavat elämänkulkuihin - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Rakenteelliset muutokset vaikuttavat elämänkulkuihin Lastensuojelun syvien rakenteiden kehittäminen, ydintehtävien kirkastaminen ja kestävien tukipilareiden löytäminen on haastava ja vaativa tehtävä. Yhä useammalle lapselle kasautuu useita sijoituksia elämänsä aikana

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rakenteelliset muutokset vaikuttavat elämänkulkuihin' - finian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Rakenteelliset muutokset vaikuttavat elämänkulkuihin

Lastensuojelun syvien rakenteiden kehittäminen, ydintehtävien kirkastaminen ja kestävien tukipilareiden löytäminen on haastava ja vaativa tehtävä

slide2

Yhä useammalle lapselle kasautuu useita sijoituksia elämänsä aikana

 • Lastensuojelulaitoksiin sijoitettuja lapsia ja nuoria määritellään yhä useammin vaikeahoitoisiksi
lastensuojelun kehitt misohjelma sijaishuolto ja j lkihuolto osio
Lastensuojelun kehittämisohjelmaSijaishuolto- ja jälkihuolto-osio
 • Sari Laaksonen, Lastensuojelun KeskusliittoPäivi Känkänen, Stakes
 • tehtävänä oli koota ja eritellä sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa koskevaa tutkimus- ja kehittämistyötä sekä paikantaa kehittämiskohteet ja konkreettiset etenemisehdotukset
 • Sijaishuolto-osion raportti valmistui tammikuussa 2006 ja on sivuilla
 • www.sosiaaliportti.fikommentoitavana maaliskuun loppuun asti
lastensuojelun kehitt misohjelma sijaishuolto ja j lkihuolto osio1
Lastensuojelun kehittämisohjelmaSijaishuolto- ja jälkihuolto-osio
 • Rajauksia ja valintoja
 • Sijaishuoltoa tulee tarkastella muunakin kuin lainsäädännön määrittelemänä toimintana.
slide6
Toimintaympäristön muutokset

Keskeiset kehittämisen kohteet

Ehdotukset sijaishuollon ja jälkihuollon kehittämiseksi

toimintaymp rist n muutokset
Toimintaympäristön muutokset
 • asiakasmäärät
 • lasten ikä
 • sijoitukseen johtaneiden hoidon laiminlyöntien taustalla jo vuosikausia samankaltaiset syyt
 • lasten näkymättömyys, osallisuuden puute, toisaalta lapsilähtöisyyden painotukset
sijaishuoltomuodot muutamia kehityssuuntia
Sijaishuoltomuodot - muutamia kehityssuuntia
 • ammatillinen perhekoti vakiintunut sijaishuoltoon 1990-luvulla (v. 2004 ammatillisia perhekoteja 116)
 • yksityisten lastensuojelupalvelujen merkittävä lisääntyminen
 • tilanne luo uusia osaamistarpeita, mutta myös uusia mahdollisuuksia palvelujen järjestämiseen
laatu lastensuojelun sijaishuollossa
Laatu lastensuojelun sijaishuollossa
 • nykypäivän haasteet
 • laadun perustekijät
 • valtakunnalliset sijaishuollon laatukriteerit
 • suositus lastensuojelupalvelujen hankinnan hyväksi käytännöksi
laatu lastensuojelun sijaishuollossa1
Laatu lastensuojelun sijaishuollossa
 • laadukas palvelukokonaisuus
 • yhteisten hyötyjen alue
 • avoin ja ”utelias” työote
 • pääsy erillisistä voimavaroista kohti yhteisiä
 • asiakaslähtöisyys
 • rikastava vuorovaikutus köyhdyttävän sijaan
sijais ja j lkihuolto osio ja kehitt miskohteiden priorisointi
Sijais- ja jälkihuolto-osio ja kehittämiskohteiden priorisointi
 • Lapsilähtöisyys
 • Siirtymävaiheet, eli tulo ja lähtö
 • Sijoitettujen lasten biologisten perheiden kanssa tehtävä perhetyö
 • Perhehoidon säilyttäminen tarjolla olevana sijaishuoltomuotona
 • Sijaishuollon arviointi ja valvonta
lapsil ht isyys
Lapsilähtöisyys

Lapsilähtöisyys näkyy rakenteissa

avoimuutena

systemaattisuutena

jatkuvuutena ja

riittävinä resursseina.

siirtym vaiheet
Siirtymävaiheet
 • asiakkuuden kaari
 • lapsella on pysyviä aikuissuhteita siirtymistä huolimatta
 • lapsi on tietoinen kaikista aikuisista, jotka vastaavat hänen asioistaan
 • valtakunnalliset laatukriteerit
 • lasten kanssa työskentelevien tahojen on ymmärrettävä siirtymävaiheiden merkitys
perhehoito
Perhehoito
 • tasavertainen mahdollisuus päästä perhehoitoon
 • perhehoitajien riittävä koulutus ja rekrytointi sijoitustarpeeseen nähden
 • perhehoidon kaikki eri muodot tarjolle ja käyttöön: sijaisperheitä, kriisiperheitä, tukiperheitä, lomitusperheitä
 • perhehoidon laadun turvaaminen seudullisesti, laatukriteereitä käyttäen ja selkein sopimusmallein
biologisten vanhempien kanssa teht v ty
Biologisten vanhempien kanssa tehtävä työ
 • Sijoitettu lapsi kokee, että hänen perhettään arvostetaan ja autetaan
 • Lapsen tarpeista lähtevä osallisuus perhetyössä
 • Sisarussuhteita kunnioitetaan ja vaalitaan
 • Perhetyön käsite kulkee jatkumona avohuollosta sijaishuoltoon
 • Sijaishuollon rakenteet perhetyötä tukeviksi
j lkihuolto
Jälkihuolto
 • jälkihuolto tiedostetaan olennaiseksi vaiheeksi lastensuojelun onnistumista ajatellen
 • jälkihuoltosuunnitelma - konkreettiset ja sopivan kokoiset tavoitteet
 • olemassa olevat tukimuodot tunnetaan
 • kehitetään uusia mahdollisuuksia koulutuksen suorittamiseen ja monimuotoiseen työtoimintaan
arviointi ja valvonta
Arviointi ja valvonta
 • jatkuva laadullinen ja määrällinen arviointi ja valvonta on suunnitelmallista ja järjestelmällistä
 • jaettu toteutettavaksi toimintayksikkökohtaisesti/toimijataho-kohtaisesti niin, että nämä eri tasot palvelevat toisiaan.
 • pohjautuu valtakunnallisiin kriteereihin, palautteeseen, itsearviointiin sekä työn tulosten seurantaan
 • keskeinen seurannan kohde on lapsen saama hoito ja kasvatus sekä niiden vaikutukset hänen kehitykseensä.
ehdotukset valtakunnallisiksi linjauksiksi
Ehdotukset valtakunnallisiksi linjauksiksi
 • Kansallisesti hyväksytty arviointi-kriteeristö ja auditointijärjestelmä
 • Lastensuojelupalvelujen hankinnan hyvät käytännöt – suositus sekä rakenteelliselle että käytännön tasolle
 • Systemaattinen tiedon tuotannon kehittäminen
 • Laatuvaatimukset täyttävät sopimus- ja suunnitelmalomakkeet
 • Valtakunnallinen informaatio- ja asian-tuntijapankki, jossa kootusti lastensuojelun hyvät käytännöt
 • Säännöllinen tiedottaminen ja koulutusten järjestäminen
ehdotukset koskien seudullista toimintaa
Ehdotukset koskien seudullista toimintaa
 • Lastensuojelun seudulliset kehittämiskeskukset huolehtivat lastensuojelupalvelujen seudullisen kokonaisuuden tukemisesta, seurannasta ja arvioinnista.
 • Kaikki seudulliseen kokonaisuuteen lukeutuvat kunnat ja se lääninhallitus, jonka vastuualueeseen seutu kuuluu, osallistuvat seudullisten kehittämiskeskusten työn suunnitteluun ja rahoitukseen yhdessä sopimallaan tavalla.
 • Seudulliset yksiköt luovat yhteistyöverkostoja seudun lastensuojelujärjestöihin ja yksityisiin lastensuojelupalvelujen tuottajiin ja panostavat poikkihallinnollisen seutuyhteistyön kehittämiseen.
ehdotukset koskien perus ja t ydennyskoulutusta
Ehdotukset koskien perus- ja täydennyskoulutusta
 • lapsilähtöiset tutkimus-, arviointi-, ja kehittämismenetelmät osaksi arjen toimintakäytäntöjä.
 • yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialan perusopintoihin ja lastensuojelun täydennyskoulutuksen kurssitarjonnan syventäminen
 • painottaen mm. vuorovaikutusta, lapsilähtöisyyttä, laatutekijöitä, menetelmällisiä innovaatiota esim. taide- ja kulttuurilähtöiset työmenetelmät lastensuojelutyössä
ehdotukset koskien resursseja
Ehdotukset koskien resursseja
 • Ilman riittäviä resursseja työn sisällöllinen kehittäminen on mahdotonta. Lapsen turvallista ja kasvua tukevaa arkea voidaan toteuttaa sijaishuollossa vain ihmisten varassa
 • Resursseja tarvitaan myös sen varmistamiseksi, että sijaishuoltopaikkoja on kulloiseenkin tarpeeseen nähden riittävästi
 • Lastensuojelupalvelujen hankinnassa kiinnitetään huomiota toimintaedellytyksiä koskevien vaatimusten lisäksi myös toiminnan sisältöön ja saavutettuihin tuloksiin. Lapsilähtöisyyden tulee näkyä myös riittävinä resursseina.