a tehets g nem m s mint az jrakezd s b tors ga arthur honegger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„ A tehetség nem más, mint az újrakezdés bátorsága ” (Arthur Honegger) PowerPoint Presentation
Download Presentation
„ A tehetség nem más, mint az újrakezdés bátorsága ” (Arthur Honegger)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

„ A tehetség nem más, mint az újrakezdés bátorsága ” (Arthur Honegger) - PowerPoint PPT Presentation


  • 156 Views
  • Uploaded on

Mert ezer esztendő előtted annyi mint a tegnapnak ő elmúlása és egy éjnek rövid vigyázása Taníts meg ezért minket, kegyelmesen, hogy rövid voltát életünknek értsük, és eszességgel magunkat viseljük 90.zsoltár református magyarság népi himnusza.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

„ A tehetség nem más, mint az újrakezdés bátorsága ” (Arthur Honegger)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a tehets g nem m s mint az jrakezd s b tors ga arthur honegger

Mert ezer esztendő előtted annyi mint a tegnapnak ő elmúlása és egy éjnek rövid vigyázása

Taníts meg ezért minket, kegyelmesen, hogy rövid voltát életünknek értsük, és eszességgel magunkat viseljük

90.zsoltár református magyarság népi himnusza

„A tehetség nem más, mint az újrakezdés bátorsága”(Arthur Honegger)
slide2

„Ezért ha valami jót itt vagy ott keresünk, nincs alkalmasabb, sem jobb: ének és zene”(Kálvin)

A reformáció, a debreceni minta megmutatta,

hogy létezett a polgárosodásnak egy magyar útja is

a zenei tehets g ami miatt itt vagyunk
A zenei tehetség , ami miatt itt vagyunk

!Zene:a hangok és a csend, érzelmeket kiváltó elrendezése,létezésének lényege az idő.- meghatározás nem könnyű, - a zene a hangok tudatosan elrendezett folyamata.A zene egy művészi kifejezési forma,a hangok és „nem-hangok” (csendek) időbeli váltakozásának többnyire tudatosan előállított sorrendje, mely nem utasít konkrét cselekvésre,viszont érzelmeket, indulatokat kelt és gondolatokat ébreszt.

slide4
Korunk, megvásárolt kultúrája a felnőtté válás útját is egyöntetűvé próbálja tenni.

A fiatalok a zenében az énekesek a sztárok iránti rajongásban, identitásukat keresik

Miközben a gépies, gépesített világból a személyesebb felé elvágyódást, a társadalommal való szembenállást, igyekeznek ezen az úton kifejezni, átélni, megüzenni.

Fülsiketítő hangerővel és az agyukba beledübörgő szövegeik lírája ellentmondásban van, az agresszív, zenei világgal, az elvágyódást üzenő szöveghez társuló dallam, éles hangzásai már-már fájdalmat iskeltenek.

slide5
Azonosulásra csalogatja,- férfivá, nővé emeli, a brutális érzéki rigmusok élvezetének pillanatában - az én határait áttörve, foglyul ejti az emberét.

Megszállja és fogva tartja, erőszakosan birtokba veszi az egyént.

Miközben azonosulási mintát ígér, valójában önmagát csempészi be.

Ez a zene, az, mely szélsőséges mintát nyújt arra, - miképp lehet alkalmazkodni egy brutális világban, egyszersmind, - hozzájárulva annak újrateremtéséhez.

Így kapcsolódik és elegyül az üzleti technikai konzumáló, hiperracionalizmus, zeneipara, a befogadó világ, irracionális fenyegető arculatával

slide6
Az önazonossághiány, a belső űr betöltése, az ezt ígérő kulturális produkció, és az erre épülő zeneiparág, fogyasztói érdekeltsége. együttesen hozzák létre, az a kaotikus és fenyegető világot, amely végül szinkron a belső ürességgel.

Ez a zene olyan világot integrál, amelyben újra teremti azt a hiányt melynek betöltését ígérte..

Az elmúlt száz esztendőben felhalmozott tudás, sokakkal elhitetet, hogy az ismeretek birtoklása széles, és egyenes utat kövez ki az ember boldogulása felé.

slide7
Ugyanez a száz esztendő, azonban szolgáltatott példát, arra is, hogy a növekvő mértékű tudás, birtoklása, gyakran éppen, a társadalmi méretű boldogulás alapvető építőelemeit az erkölcs és a szeretetértékeit rongálta meg.

Azaz a mennyiség, nem csapott át minőségbe, sőt az ellen hatott…

„Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben”

Az anyagi jólét és kényelem felé menekülő társadalmak, tömegesen termelik, a lelkileg, érzelmileg sérült- a jólét létrehozásában belerokkanó embereket.

Az általános művészi fogékonyság fenntartása, elvesztésének megakadályozása, elhatározó és kedvező befolyással van az ember, mint egyéniség minőségére, a zene iránti fogékonyság fenntartása, pedig nagyban elősegíti, hogy az ember közösségalkotó személyiség legyen, illetve maradjon.

slide8
Tanítás, nevelés; pedagógia

:kutatás során nyert tapasztalatokat a nevelés és oktatás folyamatában alkalmazva értékeket és tudást származtat át a tanulóknak.

Zenei nevelés

A zene, (zenei nevelés) nélkülözhetetlen a személyiség kiegyensúlyozott fejlődéséhez, hatékonyan képes hozzájárulni az egyén, általános tanulási teljesítményének eredményességéhez, és kedvezően befolyásolja a szocializációt.

A zene, az éneklés a gyermekek természetes szükséglete, és a zenei nevelést nem az iskolában kell elkezdeni, sőt ott már késő. Tudjuk, ismerjük, Kodály Zoltán koncepciójából.

Hámori József agykutató, egyértelmű, tudományos érveket sorakoztatott fel amellett, hogy a zenei nevelésnek nem önmagáért kell léteznie a gyermeknevelésben.

slide9
Az agy korai zenei fejlesztő hatásokra kialakuló beállítódásai meghatározó funkciót töltenek be a személyiség fejlődésében.

A zenére való fogékonyság kihat az agyi struktúrákra, az agyi beállítódásokra, és ez által az egyén sikeresebb lesz más irányú tevékenységeiben is.

Hámori professzor szavaival:

„…a muzikalitás (és annak a fiatalkorban megkezdett kifejlesztése) a teljessé válható emberi személyiség integráns része, amely nélkül nemcsak szépségélményektől esik el az ember, hanem sajátos kommunikációs, az emocionális alaprendszerrel is összefüggő, kognitív (megismerő) szférához szorosan tartozó tulajdonság kifejlődésétől (és meglététől) is.”

slide10
A beszédtanulásért felelős beszédközpont a bal agyféltekében van és mint az köztudott, genetikusan programozott. Ez azt jelenti, hogy beszédkészséggel minden ember születésétől fogva rendelkezik, és minden ép érzékszervekkel rendelkező gyermeknél az őt körülvevő nyelvi környezet hatására az első néhány év során kifejlődik a beszédképesség. Azt is tudjuk, hogy ez az időszak kritikus. Ahol csorbát szenved a beszédfejlődés, beszédfejlesztés ott maradandó nyelvi- és beszédhibák vésődnek be.

A professzor, az agyféltekék azonos szerkezeti felépítésére hivatkozva felhívta a figyelmet arra, hogy a jobb agyféltekének a nyelvi szintű fejlesztése, azaz a zenei nyelv fejlesztése éppúgy szükséges ahhoz, hogy arányosan fejlődjön mindkét félteke.

Minden ember –a beszédkészséghez hasonlatosan– genetikusan programozott érzékenységgel bír a zene, a muzikalitás iránt is.

.

slide11
Ebből következik, hogy minden ép érzékszervvel rendelkező gyermek születése pillanatától – megfelelő zenei környezeti hatásokra – képessé válik a benne meglévő zenei képességek kibontakoztatására.

Még mielőtt nyelvi értés szintjére jutna a gyermek, már megérteni képes az őt célzó megnyilvánulásokat, nonverbális jeleket és nem csak, hogy érti, fogékony rájuk, lekötik a figyelmét.

Hámori professzor párhuzamot von a beszéd- és zenei fejlesztés között a kritikus periódus tekintetében is. Ahol tehát az élet első éveiben hiányzik vagy csorbát szenved a zenei fejlesztés, hasonlóan a beszédfejlődéshez, kiküszöbölhetetlen hibák rögzülnek.

Később már nem betölthető űr tátong majd a zenei fogékonyság, a zeneértés, a zenei megnyilvánulások helyén, továbbá nem alakul ki az igény a gyermekben a szabad zenei önkibontakoztatásra, a zenehallgatásra stb..

slide12
„Mai ismereteink szerint mindenesetre kimondható, hogy az alapvető muzikalitás – még ha a zenei ízlés különbözhet is – épp úgy mint a beszéd, minden ember vele született képessége.” : (Hámori J)‏

„…az ének-zene, a muzikalitás éppolyan alapvető eleme a teljesebb emberi személyiség kialakulásának, mint általában is az emberi beszéd. A jobb félteke kommunikációja, nyelve a muzsika, amelynek a születéskor kapott adottságokra alapozó kifejlesztése éppolyan fontos (lenne), mint a verbális, illetve más – matematikai etc. – képességek (jó-rossz) kialakítása.” (Hámori J)‏

a tehets g
A tehetség

A tehetség legáltalánosabb meghatározása szerint - olyan, legtöbbször már gyermekkorban felismerhető többletképesség, - amely a megfelelő környezetben, és fejlesztéssel átlagon felüli teljesítmény elérését teszi lehetővé.

A zenei tehetség megítélésében nehézség, hogy a zenei érzék még nem jelent művészi képességeket.

A muzikalitás és a kreativitás összekapcsolódására van szükség, és mint már korábban kiderült, az érzelmeknek az alkotáson keresztül történő megjelenítése ismét más hozzáállást kíván a zenésztől.

Kiemelkedő képességű zenei tehetségek személyiségjegyei között már gyermekkorban feltűnik a felettes én és a belső kontroll erőssége,: amelyekre nyilván szükség van a szigorú gyakorlási szokások kialakításához.

A tehetségekre jellemző önfegyelem, nagy kitartással, koncentrációs képességgel és óriási energiával társul

slide14

A korai kezdés és a sok gyakorlás rendkívül fontos.

  • Az első fázisban a gyerek még nem kap rendszeres oktatást, de igen korán találkozik a zenével.
  • A második periódusban az oktatás már fokuszáltan az ismeretek és készségek elsajátítását célozta.

diák kapcsolat már nem a kölcsönös szereteten, hanem a kölcsönös tiszteleten alapult

  • A harmadik fázisba való átmenet a fejlődésnek a legnehezebb és legbizonytalanabb része, elkötelezettséget, érzelmi energiákat kívánt.
  • A tanár-diák kapcsolat drámai változáson megy át.
  • Többé nem a személyes kötődés a kapocs, hanem a zenéhez való viszonyukon keresztül találkoznak. A darabokat együtt elemzik - mint hivatásos zenészek mind a játék, előadás, mind magának a darabnak a szempontjából. A szakértő tanár és a hasonló gondolkodású társak hatására a fiatal zenész egyre jobban érdekeltté válik a zenében, személyessé lesz előadásmódja is.
slide15
A hosszú folyamat során a fejlesztésben a képességek mennyiségi növelése mellett minőségi átalakulás zajlik le a személyes kapcsolatokon keresztül. A zenéhez való viszony is többször változik a folyamat során, míg eljutnak a művészi szintre.

A magyar zeneoktatás a világhírű Kodály-módszer(koncepció) előnyeit kihasználva széles körben tud a zenei tehetségek feltárásában részt venni.

A mindennapi iskolai oktatás azonban kevéssé alkalmas a zenei tehetségek fejlesztésére, azonosítására is alig vállalkozik.

A zeneiskoláknak a tehetségazonosításban jelentős szerepük van, ugyanakkor a képzés az átlagos képességű gyerekeknek sokkal nagyobb esélyt jelent a zenetanulásra, mint a tehetségeknek.

slide16
A muzikalitás

Nincs igazuk azoknak, akik a zenei benyomás emocionális oldalát, a zene érzelmileg hangsúlyozott befogadását helyezik előtérbe.

Amíg a zene csak érzelmeinkre hat, felvidámít, elszomorít, megrázkódtat vagy felizgat, a zenei hatások külső esztétikai szférájában maradunk.

A muzikális ember legmélyebb jelentésében a zenében nemcsak a közérzeti hatást, nemcsak az elementárisat, a hangzást, a dinamikát, a ritmust, a mértéket, a mozgást vagy a kiteljesedést keresi; őt nem elégíti ki a természeti erő, a titokzatos érzéki képesség, amelynek a zene a maga elemi hatékonyságát köszönheti.

Nem az érzékire, ha-nem az emelkedetten esztétikusra, az apollóira van a valóban muzikális ember hangolva.

Mindazonáltal az esztétikum mindig az érzékiben jelenik meg; de nem a közérzeti hatás révén jön létre.

slide17
Van olyan zene is, természetesen, amelynek csak közérzeti és érzelmeket mozgósító szerepe van.

Az ilyen jellegű zene azonban nem sokkal többet céloz, mint hogy a hang rezgéseit és azok ritmikai, dallami, harmóniai és dinamikai összetevőit működésképessé, az élet folyamatába beillesztetté tegye, az embernek pedig szerezzen örömet, szórakoztassa, töltse el a kellemesség és a megelégedettség érzésével.

Ez a kellemes közérzeti hatásra, a zene dionüzoszi oldalának hangsúlyozására irányuló törekvés semmi esetre sem elhanyagolható, mivel életérzésünkkel, életösztönünkkel bensőséges szoros kapcsolatban áll.

Kizárólag az ilyen zene azonban nem az "a" Zene, amely bennünket az esztétikai élmény szférájába emel.

Ugyanilyen hatásokat más kellemes események is ki tudnak váltani, valami hasonló örömöt érezhetünk, ha ajándékot kapunk, ha kedves ismerőst hosszú idő után viszontlátunk, vagy a természet szépségében való gyönyörködés során.

slide18
A zeneileg esztétikus, a zenei szép - s a muzikalitás esetében éppen ez az irányulás tárgya, - a zene autonóm, a mély rétegeket érintő hatására vonatkozik, arra az élvezetre, amely a műalkotások különleges, sajátos zenei-lelki tartalma és zenei formája révén jön létre.

Itt egyúttal az értékek olyan "szemlélődő" élvezetéről van szó, amelyek a muzikális emberben esztétikai élményeket képesek kiváltani.

Muzikalitáson általában annak a szükségletét és azon képességeket értjük, hogy valaki át tudja élni a zene autonóm hatásait és a zenei megnyilatkozásokat esztétikai értékük (tartalmuk) szerint meg tudja ítélni.

slide19
Az tekinthető muzikálisnak, aki rendelkezik azzal a képességgel, hogy zenei élményeit olyan szférába emelje, ahol a műalkotás tisztán művészi szemlélet tárgyává válik, és különleges, egyedi művészi hatásait, kisugározza az alkotó és befogadó emberre.

Nem a meghatottság, az elragadtatottság, a zene feletti öröm, az iránta tanúsított érdeklődés, hanem a zenének, mint művészi alkotásnak a szellemi birtokbavétele jellemzi a muzikális embert.

A muzikális ember kiváló érzékkel bír a zenei formák iránt, érzéke van a zenei formák felépítéséhez. Finom érzékkel állapítja meg a stílust és a zenei gondolatmenet szigorú rendjét. Képes követni a zeneszerző intencióit, sőt, esetenként azoknak elébe is megy. A muzikális ember tulajdonságai közé tartozik, hogy bele tudja magát élni a zene hangulatába és kapcsolatot tud vele teremteni, ami hatással van egész lelkiállapotára.

A muzikalitás, ez a veleszületett, de kifejlesztésre vágyó és kifejlesztésre alkalmas tulajdonság az egész emberre kisugárzik, és ezáltal jellemző vonása az egész személyiségnek

slide20
A tehetséges embert általában az jellemzi, hogy bizonyos tulajdonságok, hajlamok és képességek az átlagosnál sokkal nagyobb, vagyis rendkívüli mértékben vannak meg benne, továbbá az, hogy egy eleven, egész szellemi életén uralkodó érdeklődés serkenti ugyancsak rendkívüli erőkifejtésekre.

A tehetségnek, mint összefoglaló fogalomnak , az egyedi, a különleges rátermettség - amely természeti adomány - csak egyik összetevője: a másik ezen adomány gazdájának egyéni színvonala, karaktere, emberi mivolta.

slide21
A rátermettség biztos jele az a veleszületett hajlam, mely emberét vonzza és viszi a zene felé.

Fogékonyságot és megértést, amelyet az ilyen ember zenei benyomásokkal és hangulatokkal szemben már egészen korán, is tanúsít, muzikalitásnak szokták nevezni.

A muzikális rátermettségnek előfeltételei:

a kitűnő zenei hallás, vagyis az abszolút hangmagasságok és hangminőség- érték- tulajdonság, iránti érzékenységen túl: ritmikai, melódikai, és harmóniai érzék, amely mindenféle zenei alakulat (motívum) ösztönösen gyors és biztos felfogásában és visszaadásában nyilvánul meg.

slide22
Művészi szempontból nem fontos, hogy az ösztönös zenei hallás abszolút-e vagy relatív, lényeges csak sokoldalú fejleszthetősége, s ezért legfontosabb a belső hallás képessége,

- a zenei emlékezőtehetség, valamint a képzelő típus auditív volta,

- motorikus típusra jellemző tulajdonságok hangbeli elképzelés és mozgásbeli kifejezés akadálytalan összekapcsolódása, a villámgyors, reflexszerűen biztos áttétel a szándék és a tett között.

- a született zenésznek a muzsika szinte második anyanyelve, amelyet érzelmileg már akkor is felfog, amikor értelmileg még csak sejti a szavak jelentését,

de logikai és mondattani összefüggésüket még követni nem tudja, és mint az anyanyelv, ez is legtermészetesebb kifejezési eszközévé lesz, mihelyt elegendő jártasságot szerzett a különleges zenei nyelv kifejezési formáiban.

slide23
A született muzsikust az jellemzi, hogy ösztönösen tud hangokban érezni és gondolkodni

A "zeneérző" embert, aki ösztönös zenei hallását értelmivé fejleszti és ezen kívül elméleti, formatani stb. tájékozottságot is szerez, a zeneértők klasszisába sorozhatjuk.

De - noha bizonyára akad ezek közt is lappangó tehetség - azért, mert valaki érti és kedveli a zenét, még nem mondható tehetségesnek:

ehhez legalább az kell, hogy a mások zenéjévelkapcsolatos belső élményeit magából kivetíteni, vagyis megfelelő zenei formában közölni tudja.

slide24
A zenei rátermettség legmagasabb fokát azok a sokoldalú tehetségű művészek képviselik, akik - mint pl. Mozart és Liszt - a zenei megnyilvánulás minden lehetőségében, minden formájában remekeltek: mint komponisták, dirigensek, hangszer- virtuózok és mint tanítók.

Az univerzális zeneművészek közül azokat nevezhetjük méltán zseniknek, akiknél a tehetség kiterjedése és sokrétűsége a legnagyobb intenzitással és eredeti átütő erővel párosul.

A kitűnő iskolázottság révén szerzett virtuóz felkészültség nem egyszer megtéveszti ennek birtokosát és arra csábítja, hogy a pódiumon keressen érvényesülést, a virtuozitáshoz azonbanbelső tartalmat, emberi kiválóságot adni a világ semmiféle tanára sem tud, s így mind többen és többen lépnek a nyilvánosság elé, anélkül, hogy bármi egyéni mondanivalójuk volna.

slide25
az általános felfogásban is döntő szerepet játszik a teremtő művész tehetségének megítélésénél a művész karaktere, valamint emberi tulajdonságainak összetétele és fajsúlya.

A muzikális hajlam, a hallás és a motorikus kifejezésre való készség, mintegy az a teljes tehetség, nyersanyaga, melyet hordozója, - a tehetséges ember tölt meg egyéni értékkel.

Az egyedi- különleges zenei tehetség egyes összetevőinek minőségét- értékét- tulajdonság, megközelítő pontossággal meg lehet állapítani, a muzikalitás megvizsgálására vannak kipróbált kísérleti módszerek.

De mindezekkel a módszerekkel voltaképpen csak a muzikalitás szerkezeti, felépítésbeli elemeit lehet vizsgálniés megállapítani-

- nem pedig magát a muzikalitást, amely, nagyon is összetett tulajdonságokból eredő hajlam, - még kevésbé a tehetséget, amelynek lényegét kísérletileg egyáltalában nem mérhető tulajdonságok határozzák meg.

slide26
A művészi tehetségre ugyanis csak kis részben jellemző az a reakció, melyet külső behatásokkal /kérdésekkel, tesztekkel/ szemben fejt ki.

Az egyedi a különleges zenei rátermettség sokrétűsége és kiterjedése, valamint az emberi minőségek- értékek-tulajdonságok, az egyéni jellemtulajdonságok mélysége és gazdagsága egyformán fontos összetevői a teljes tehetségnek.

Ha, zenei adományok olyasvalakibe szorulnak, aki emberileg nem fejlődésképes,

nem tud eljutni tehetségének megfelelő értékű teljesítményekhez

Ha egy kitűnő ember, aki nagyot akar, jellemtulajdonságainál fogva meg is tudná csinálni, de egyedi-különleges zenei tehetsége nem futja rá, akkor az ilyen ember művei, még ha szíve vérével is alkotta őket, mindig hatástalanok.

slide27
Az ideális, mégis csak az, ha az ember viszi előbbre a tehetségét és a tehetség viszi előbbre emberét.

Mégis, ha sorra vesszük a nagy zeneszerzőket, vagy akár a legkiválóbb dirigenseket, előadóművészeket, szembetűnnek bizonyos tulajdonságok, melyek az egyéniség- és kor adta különbségek ellenére mindegyikben megvannak.

Ezek a jellegzetes tulajdonságok : az életérzés nagy skálája és vibráló érzékenysége a belső élményeknek (akár a realitásból, akár a fantáziából fakadnak) olyan gazdagsága, intenzitása és telítettsége, amely parancsolóan visz a művészi tettekben való kikristályosodásra.

Azután a művész egész szellemi életében domináló, sohasem lankadó érdeklődés és az, az odaadó ügyszeretet, amellyel érdeklődésének tárgyával szüntelenül, minden irányban foglalkozik.

slide28
Továbbá a bámulatos kitartás és szorgalom, amit a művészek- gyakran szinte fizikai erejükön felül - kifejtenek.

Munkabírásukat, fáradhatatlanságukat csak úgy tudjuk megérteni, ha feltesszük, hogy a szorgalom a nagy tehetségnek integráló része: az igazi művész nem érzi terhesnek a szorgalmas munkát, mert neki úgy a matériában, mint az önmagán való munkálkodás örömforrás: hiszen mind a kettő tökéletesedési vágyának kielégülését jelenti.

Jellegzetes még a nagy művész etikai magatartása: a tehetség adta felelősségérzet, amelytől szétválaszthatatlan a legszigorúbb önkritika és hivatásának szinte vallásos megbecsülése, amely a legteljesebb művészi őszinteségre, meg nem alkuvásra kötelezi.

Származás és öröklődés, - család és környezet, nemzetiség, - nevelés és egyedi tanítás. Mindezek meghatározó tényezők.

slide29
A zenei tanítást, bár utolsónak említjük itt, a tehetség fejlődése szempontjából éppoly fontos, mint a születés kérdése az ún. természeti adományok szempontjából.

Ha a szülők révén kerül be a gyermekbe a tehetség, akkor a tanárra a socratesi értelemben vett, bába szerepe jut.

akár az öröklődésnek, akár a környezetnek vagy a tanításnak sorsdöntő hatása kell legyen a tehetség fejlődésére.

A fejlődést előmozdító vagy gátló külső körülményeknél - sokkal fontosabb kérdés a belső erők kiegyensúlyozása

Ahhoz, hogy az ilyen sokoldalú tehetség nagyot és sokoldalút alkosson, nem kevesebb szükséges, mint a zseni összefogó ereje.

a központi érdeklődés fonala,

jellemtulajdonság,

önértékelés ,sikerélmény

Fontos továbbá a belső és a külső értékítélet megegyezése

slide30
„Nincs népe a világnak, mely valaha is nélkülözni tudta volna a zenét,

honnan, mint örök forrásból merít az örök emberi lélek,

mikor az egyedül szavakkal kifejezni nem tudott érzések, és gondolatok feszültségében

enyhülést keres,

jókedvének szabad folyást, bújára vigasztalást, kétségei közepette, megnyugvást.”

Dr. Kölcsey Sándor polgármester(1938)

A Debreceni Zenede = Kodály Zoltán ZeneművészetiSZKI, AMI

slide33
Minden város fejlődőképességét, életre hivatottságát, kultúrájának fejlettségi foka dokumentálja.

Debrecen hazánk második legnagyobb városa mindenkor, minden kulturtörekvésnek termékeny talaja volt.

Így a zenekultúrának is, mely Debrecenben, több százados múltra tekinthet vissza.

A város, eleven és felfelé ívelő zenekultúrájának nagyszerű hajtása, és erőssége a Debreceni Zenede=Kodály Zoltán Zeneművészeti SZKI, AMI

Visszatekintve múltjának hosszú időszakára, büszkén mondhatjuk, hogy a Zenede mindenkor hivatása magaslatán állva nevelte, a zenei pályára készülőket, fejlesztője volt a helyes zenei érzéknek, ízlésnek, s főleg temploma a magyar zenének.

Önzetlenül fáradozott a komolyzene, a klasszikus és modern zeneművészetnek és irodalomnak, a közönség minél szélesebb rétegében való elterjesztése érdekében, és élénken bekapcsolódott a város zenei életének minden kimagasló eseményébe, s hogy mindenkor hivatása magaslatán állhatott, köszönhető, kiváló igazgatóinak, tanári karának.

slide34
Az érték - korszakok és áramlatok felett álló, intézményünk ma is bizonyságát tudja szolgáltatni életrevalóságának és szükségességének.

E zeneművészeti iskola a jól végzett munka nyugodt öntudatával tárja működését a nagyközönség bírálata elé, mert Debrecen közönségének elismert magas zenei kultúrája, jó részben, az ő munkájának eredménye is.

Megismerni, megismertetni értékeinket, lakóhelyünkhöz való kötődést jelent és az azonosságtudatot szolgálja.

Leegyszerűsítve, csak azt tudjuk igazán szeretni, aminek értékét jól ismerjük, s amit jól ismerünk és szeretünk, arról gondoskodunk is.

A Zenepalota, amely otthont adott az elsők között felvállalt magyar nyelvű zeneoktatásnak, a magyar zenének, történelmével épülete díszeivel, tereivel, szellemiséget hordoz.

Hordozza, őrzi, e szellemiséget mely a továbbhaladáshoz is, utat mutatott, s mutat ma is.

slide35
Ez a szellemiség működtette azt, az akaratot, amely megalkotta

Alapító okiratát, benne bátran kinyilatkoztatva; „..az oktatás nyelve kizárólag magyar legyen, és a magyar zenére kiváló gond fordítassék…”

Úttörő módon, elsőként, biztosított, magyar nyelvű zeneelmélet tankönyvet, a zeneoktatás számára.

Kottatárat, hozott létre, megalapozva a későbbi könyvtár - kiváló és nagy értékű gyűjteményét

Hajlékot teremtett, megépítette a Zenepalotát - hazánkban akkor még egyetlen - speciális igényeket is figyelembe vevő a zenei képzésre szolgáló, épületet.

Elnyerte Kodály Zoltántól, - egyedül álló módon- azt a nagyszerű jutalmat, hogy még életében, róla nevezzék el az intézményt .A Mester maga mondta el az avatóbeszédet.

slide36
A Debreceni Zenede, vagyis ahogyan ma már nevezik; a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola - falai közül, kerültek ki, azok a nagyformátumú kezdeményezések, amelyekből kifejlődhetett a mára már teljesen önálló

Kodály Kórus,

Nemzetközi Bartók Kórusverseny,

Az első vidéki felsőfokú zenészképzés.

Debrecen századokra visszatekintő zenekultúrájából itt felvillantatott és igen vázlatos eseményei, vezetnek el a debreceni zeneoktatás intézményesítéséhez, a Zenede megalakulásához és a Zenepalota felépítéséhez.

slide38
A kezdeti időszak (az 1500-as évek közepétől vannak ismereteink e tárgyban) az egyházi énekkel, énekléssel fémjelezhető, s még hosszú időn át - hiszen a város sokszor kényszerült sanyarú, szorongatott helyzetbe, s a szigorú puritán, református erkölcsöt követő lakosság, nem engedhette meg magának a vígasságot- véle a muzsikát.

Majd a bibliai a históriás énekeken át a szerelmi és virágénekek, a kuruc kor nótái csendültek fel, Debrecenben

Az 1700-as évek elején már létrejött a Református Kollégium kántusa, és diákzenekara.

Maróthi György törekvése, a harmóniás éneklés meghonosítása, az ének-zene oktatás tantervbe való felvétele, nagyszerű kezdeményezései a debreceni és a magyar zenei oktatásnak, zenekultúrának.

A feljegyzések alapján, tudjuk, hogy1789-ben már színjátszó társulat is működött városunkban a kolozsvári Magyar Színjátszó Társaság.

Korabeli színlapok adnak arról hírt, hogy 1810-ben a Debreceni Dalszínház Társulat operákat adott elő.

slide39
Az 1800-as évek elején, a nagy és híres debreceni vásárokon gyakran felcsendült a magyar műzene- a hallgató magyar- úttörőinek - Csermák, Lavotta, Rózsavölgyi, Bihari – szerzeménye. Kitűnő interpretátora is élt ezekben az években, a városban az igen híres muzsikus, Boka Károly.

Lavotta 1816-ban zenemű kereskedést nyitott Debrecenben.

Megemlítendő, hogy zongorakészítő mester is tevékenykedett már városunkban, ez idő tájt.

Dobray József kéziratos zeneelméleti könyve(1832),- megtalálható a Zenede könyvtárában - adja hírül az éneklő és muzsikáló Debrecen munkálkodását.

Fejlett zenei életről ad tanúbizonyságot, a Casinói Egyesület 1840-es évekbeli működése. Hangversenyt rendez, a Hangász Egylet alap javára.

A Hangász Egylet megalakult, és 1841. november 19-én megtartotta első hangversenyét. Működésével 1848. évben felhagyott, kis vagyonkáját, melyet fillérekből gyűjtött össze, -140 Ft 5 kr.- a még az életben lévő tagok határozata folytán, 1862-ben a Zenedének adományozta.

.

slide40
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, Debrecen számára igen fontos eseményt; 1838-ban felavatták a Nagytemplom orgonáját, Szotyori Nagy Mihály orgonista-kántor közreműködésével.

Fia Szotyori Nagy Károly a Kollégium zenetanáraként 1845-ben létrehozta a kollégiumi diákzenekart.Városunkban megalapította, 1853-ban és működtette az első magán zenekonzervatóriumot, majd a Debreceni Zenede tanára lett.

A Szabadságharc eseményei azonban, kis időre, háttérbe szorították a zenei életet.

Debrecen zenei életének fejlődéséhez, s a Zenede megalapításához, nagyban hozzájárultak a polgári értelmiségKollégium nevelte, kántus és diákzenekar- szokatta tagjai, a későbbi, kamarai zenélések, baráti együttes muzsikálások, házigazdái.

A dilettáns zenész ebben az időben nem állt messze tudásban a hivatásos zenésztől.

A zenei, a hangszeres tudás, társadalmi rangot és megbecsülést jelentett.

Farkas Ferenc, Márton Lajos, Engeszer Mátyás, Komlóssy Lajos, Konthy Lajos, hogy csak pár nevet említsünk közülük, akiknek neveivel még évtizedeken át, találkozunk, a város zenekultúrájának építésénél.

Az 1860-as évekre, mint láthatjuk is, megérett a helyzet Debrecenben, egy zenei intézmény felállítására

slide41
Az elgondolásnak a virilis cívisek, polgárok; iparosok, kereskedők között, szép számmal akadtak támogatói.

A kezdeményezés élére, Farkas Ferenc vaskereskedő állt, aki Debrecen művelődéséért már igen sokat tett, szervezéssel, pénzbeli támogatással egyaránt. Létrehozója volt a „Péterfia utcai” színháznak, amely az 1800-as évek közepén számos nagysikerű operai előadást tartott (A színház, 3 év alatt 45 operát vitt színre Részler István színigazgató munkálkodásával)‏

.

A debreceni zeneiskola, megszervezése 1861.január 26-án, a Kollégiumban lezajlott ünnepségen, öltött testet - ahol is pohárköszöntőjében, Farkas Ferenc vaskereskedő a lelkes zenebarát vetette fel a zeneiskola alapítását, és hogy szavainak súlyt adjon, az alapításhoz 500 forintot ajánlott fel.

A jelenlevő Vecsey Imre 500, Csanak József 1000 forint, felajánlásával léptek be az alapítók sorába. Később a város 500 forinttal csatlakozott. Rövid idő alatt 125 tagsággal, 12000 forint gyűlt össze.

slide42
A Debreczeni Zenede megalakulását az 1861. december 29-én tartott közgyűlésen mondták ki.

Működését, 1862. november 3-án kezdte meg, gróf Dégenfeld Imre palotájában (Tisza illetve MÁV palota) rendelkezésre bocsátott, 6 helyiségben.

Az első évben 270 növendék iratkozott be, amely létszám igen tekintélyesnek mondható.

A Debreceni Zenede védnökei gróf Dégenfeld Imre, majd gróf Zichy Géza, első elnöke Farkas Ferenc, első igazgatója Komlóssy Lajos, akik az intézet ügykezelését, vezetését az egyleti kormányzó választmánnyal és felügyelő bizottmánnyal együtt végezték.

Első tanárai: Emmerth Antal, zongora, Chon Adolf hegedű, Gáspár Ignác ének, tanszakokon

Majd Ridley Kohne és Szotyori Nagy Károly személyével bővül a tantestület. Tanítottak elméletet és összhangzattant is.

A Zenede kezdetektől helyhiánnyal és anyagi nehézségekkel küzdött. Ez szinte állandósult problémaként kíséri egész fennállását, mind a mai napig.

slide43
1890-ben meghalt Dégenfeld Imre, örökösei építkezésbe fogtak a palotában, így helyet kellett keresni, ahol a tovább működhet a Zenede. Viszontagságos időszak vette kezdetét. A Kossuth (Czegléd utca) és Batthyány utca sarán lévő emeletes épületbe költözködtek, 1890 tavaszán, ahol alkalmatlan helyiségekben szűkölködtek és igen drága bérért.

A Zenedeegylet elnöke (Farkas Ferenc), igazgatója (Komlóssy Lajos), és jegyzője (Márton Imre) a saját felelősségére és kockázatára, a választmány illetve a közgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül vette meg a Csapó és Vár utca szegletét képező telket 11 kat. hold földet 21739 forintért, amelyet a választmány az 1891. október 7-én megtartott rendkívüli közgyűlésén, végül is, jóváhagyott.

A föld értékesítése után a telek és épület összesen 86 387 Ft-ba került, ennek értéke Simonffy Emil, a Zenede második igazgatója szerint 1912-ben 260000 korona volt.

A város ehhez 20000 Ft segély nyújtott, de törölte az évi segélyt.

Az István- gőzmalom is jelentős összeget adományozott.

De több kisember ennél nagyobb adományát nem vésték márványba, pl. Szotyori Nagy Károly és Chon Adolf tanárok, több évig lemondtak fizetésükről, előbbi még eletében 1000 koronát is adományozott a Zenede rendelkezésére

Az építkezés 1893-ban kezdték el, 1894-ben beköltöztek, a nagyterem (koncertterem) azonban, csak 1895-ben készült el.

slide44
Az új épület a Zenede Palota - ünnepélyes megnyitója 1895. március 17-én volt.

A Zenepalota megépítésekor légszeszvilágítás volt, szelelőkkel ellátott termek, porcelánkályhák, és a kor modernségének megfelelő akusztikai megoldások A ma Kodály teremnek elnevezett koncertterem mennyezetén látható freskó Mirkovszky Géza művészi ecsetjét dicséri.

A nyers vakolatra készült freskó, temperafestmény, a zenét allegorikus csoportban ábrázolja. (Lotz felfogásához közelítő, lebegő megjelenítés - Mirkovszky Lotz tanítvány volt. Festő, és építész, Hansen tanítvány is.) Postamenten felépített orgona, melyen Szent Cecilia játszik, a komoly egyházi és monumentális zenét jelképezve. Az orgona alatt, az alkotó Géniusz lantot penget, s dicsőítő nemtő nyújt felé babérkoszorút. Bárányfelhős légben látható az ókori zene allegóriája - hárfázó Múzsa, ettől jobbra álló troubadour a középkori- rokokó, barokk alakok és egy tamburinverő nő a vidám érzéki, zenét képviselik. A modern zenét, pódiumon álló énekkar által fejezte ki a festő, az énekkart tipikus karmester vezényli. Az előtéri ballustrádra egy tripost festett, melyen a művészet soha el nem alvó örök tüze ég. Ezt az egész allegorikus kép-csoporzatot, vízi növény és virágfüzér, feston veszi körül, melyet a négy sarokban angyalok tartanak

A freskó egy leázás alkalmával az 1980-as években erősen megsérült. Restaurálásakor igyekeztek visszaállítani eredeti pompáját.

slide47
Egy vidéki város, 1862-ban írásban rögzíti, és közre adja: „… az oktatás nyelve kizárólag magyar legyen és magyar zenére kiváló gond fordítassék..” – bátorságról és elszántságról tesz tanúbizonyságot.

Könyvtára, kezdetektől volt az intézménynek, az első igazgatók gondoskodtak, hogy a tanítás színvonalát támogató könyvtári gyűjtemény, - rendelkezésre álljon.

Maga az első Igazgató Komlóssy Lajos lefordította ,Simon Sechter a bécsi zenede összhangzattan tanárának munkáját, „A zeneköltészet alapelvei címmel.” (megtalálható a könyvtárban),s lett így iskolánk jóvoltából - a zenetanításhoz az első magyar nyelvű zeneelméleti könyv. Mely a magyar nyelvű zenei terminológia kialakításához, kezdetlegességében is- hozzájárult.

A Rózsavölgyi híres zenemű kereskedés, bőkezű ajándékával gazdagította a könyvtári gyűjteményt, s nyújtott sok segítséget ezzel. Darabjai. fellelhetők könyvtárunkban.

A könyvtár zenetörténeti ritkaságokat őriz, védett muzeális gyűjteményének restaurálása pályázat elnyerésével- jelenleg is folyik..

slide53
1957-ben ünnepélyes keretek között iskolánk egyedüli módon felvehette Kodály Zoltán nevét, a nagy magyar zeneszerző, tudós, zenepedagógus - még életében hozzá járult a névadáshoz

„Tehát azért egyeztem bele, utóvégre, hogy nevemről nevezzék el ezt az iskolát, mert látszott valami biztosítéka, hogy az egészséges zenekultúrára való nevelés itten jó otthonra talál, biztos kezekre van bízva…” mondta avatóbeszédében Kodály Zoltán.”

A Zenepalota Debrecen meghatározó épülete, a zeneművészet a zeneoktatás százados otthona, hírességek jelentős személyiségek fordultak meg falai között, tevékenységükkel a debreceni a magyar és egyetemes zenekultúra építésén munkálkodva; tanítványként, tanárként művészként

Az intézményben; országos és nemzetközi hírű zenei események szerveződtek, a debreceni zenei élet fontos tényezőjeként, úttörő - módon minden időben, s minden területen.

slide55
A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium, mint a zeneművészeti képzés intézménye 1862-ben jött lére „Debreceni Zenede" néven.

Az intézményt a különféle korszakokban, történelmi politikai és oktatási változások során az alábbi elnevezésekkel illették:

1862-1916 Debreceni Zenede

1916-1948 Debrecen Szabad Királyi Város Zeneiskolája

1948-1949 Debrecen Város Zeneiskolája

1950 Állami Zeneiskola

1951-1952 Állami Zenekonzervatórium

1952-1959 a Csokonai Gimnáziumot jelölték ki zenei gimnáziumnak, ahova a szakiskola növendékei délután jártak közismereti oktatásra

1952-1957 Zeneművészeti Szakiskola

1957-1966 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola

1967- Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola- (majd) és Kollégium

2007- Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

ezután

Az intézménynek 1956 óta van kollégiuma, 'hivatalosan '1969 óta) Az ország első zenei kollégiuma volt(Kerszthury Dezső avatta fel, Kodály is többször járt itt, Mászáros Dezső Kodály portréja a kertben díszlett. 2009-ben megszüntették.

slide56
Az intézményünkben, 1954-1966-ig felsőfokú zenetanítói képesítést nyújtó képzés folyt.

1947/250 VKM rendelet alapján Zenekonzervatóriumokat hoztak létre

1945-49-56 Államosítás

Az állami zeneoktatás reformja 4304/1949 68/ 1952 rendeletek, melyek azt a célt szolgálták, hogy a zeneoktatást is hozzáigazítsák a közoktatás felépítéséhez ( alsó - közép – felső-fok).

Az alsó fokú zeneoktatás ellátására 1952/53-ban állami zeneiskolákat létesítettek, így jött létre a Debreceni Állami Zeneiskola alsó fokú zeneoktatás intézménye, mely 1955-ben Simonffy Emil nevét vette fel. Ettől Az időponttól értjük a zeneiskola alatt az alsó fokú képzést, mindeddig a magyar zeneoktatásban a zeneiskola összefoglaló jelző, névhasználat. - és nem utal a képzés fokozatára, mint ahogyan sok esetben az iskola kifejezés sem.

slide57
A Debreceni Zenede jogutódja a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola.

Az intézmény a 19. században szerveződött, a debreceni polgárok a virilis cívisek adományaiból. Élen járva a művészetpártoló jómódú kereskedők, valamint csatlakoztak,

az ország, neves muzsikusai, közéleti személyiségei is.

50 évig működött alapítványból.

slide58
A reformkor és a kiegyezés időszaka, a polgár városok színházi és hangversenyéletének kialakulása,- a társas életben divat a házi muzsikálás, a zenei tudás polgári rangot jelentett a társadalmi életben a dilettáns nem állt nagy távolságban a hivatásos zenésztől.

Külföldi mintára zenészegyletek alakulnak, melyek célul tűzik tagjaik zeneoktatásáról való gondoskodást, (Hangász Egylet, Zenedei Egylet) közös éneklés és muzsikálás szervezését, hangversenyeket rendezését (Casino Egylet) stb.

Törvényi háttér ugyanakkor nem segíti a mai gondolkodás szerinti zeneiskolák kialakulását.

Igény van a zeneoktatásra, a közgondolkodás, így a törvényhozás sem sorolja a mai gondolkodás szerinti alap- és középfokú (nem a pályára készítő) zeneoktatást a közoktatás feladatai közé, sem Európában, sem Magyarországon.

A Ratio Edicationis második kiadása (1806) nyomán megindul az alap, a közép és a felsőfokú oktatási struktúra kialakítása, de ez semmilyen művészeti képzésre nincs hatással.

A reformkorban az Eötvös József által készített törvénytervezet (1848).az oktatásügy sikertörténete.

slide59
A reformkor nemzeti érzelmei indították el a magyar tudomány és művészet elismerését és támogatását, a törvényhozás nem tudta segíteni a magyar zenei tehetségek akár felsőfokú (zeneakadémia) vagy alap- és középfokú képzését szolgáló állami intézményeinek létrejöttét

Az állami beavatkozás hiánya a zeneoktatás terén nem jelenti a zenei képzés közoktatáson kívüli formájának hiányát Magyarországon.

A XIX. század elejének Magyarországi zenei életéről szóló írás (Drumár) zeneiskolákat (!) konzervatóriumokat(szinonimaként)említ, és felsorolja Kassa, Debrecen, Szepes, Keszthely, Pécs, Buda, Pozsony, Zágráb, Selmecbánya és Pest nevét. Kolozsvárott szintén, - a helyi egyesület (Societas Musica) a lakosság áldozatkész támogatásával működött.

A zeneoktatás szempontjából az Entwurf időszaka nem hoz változást. A magyar közoktatás történetében jelentős 1868-as törvény a zeneoktatás tekintetében szintén nem változtat az addigi helyzeten. Ez a törvény sem foglalkozik a mai értelemben vett, alap- és középfokú (nem a pályára készítő) zeneoktatásnak a közoktatás feladatai közé sorolásával, így "népiskolai törvény" követően sincs állami felügyeletű és támogatású zeneoktatás.

slide60
A XIX. század elején a reformkori civil kezdeményezés nyomán megindul az amatőr és profi muzsikusok képzése.

A zenetanulás iránt igény mutatkozik, ugyanakkor sem a közgondolkodás sem a törvénykezés nem sorolja az amatőrképzést és a zenei tehetség alsó fokú kibontakoztatásának feladatát a közoktatás megoldandó feladatai közé.

Törvényi szinten a XIX. században sem kerül szóba a mai alapfokú művészetoktatáshoz hasonló elgondolás.

Az alapfokú zenetanulás államilag előírt tananyag nélkül, magán úton történik, és ez a századforduló éveiben is a zenetanulás általános módja.

slide61
Zeneoktatás, régtől fogva létezik Debrecenben.

A kezdetek felvázolása, Maróthy György fellépése, egy másik előadás témája.

Érdekességként felsoroljuk, a Debreceni Zenede megalakulásának időszakában,

mely, zeneoktatással foglalkozó intézményekről, magánszemélyekről tudunk.

Református Főiskolai Tanítóképezde, ahol már eleitől fogva több tanszakot tanítanak,

valamint, a Református Felsőbb Leánynevelő Intézet és Tanítóképezde,

a később alapított római katolikus tanítónőképző (Svetits Intézet),

ahol szintén már régebbi idők óta tanítanak zongorát és hegedűt.

Az 1908. évben három zenetanintézet létesült még városunkban:

P. Nagy Zoltán zenekonzervatóriuma, Ehrlich József zeneiskolája.

Magán-tanintézetekről is tudunk, Werlinné Domaniczky Mária,

hegedű, zongora,

Kerner József ének- és zongoraiskolája.

Egyénileg, számosan foglalkoztak zongora- és hegedűoktatással.

slide62
Zeneiskola néven dolgozó "vállalkozás " , több nagyvárosban működik. Ezek a "zeneiskolák" konzervatóriumok, - tulajdonképpen zeneoktatói „magán" vállalkozások, alapítványok.

A növendékek tandíjaiból tartják fenn magukat, s ez a meghatározza az alap- és középfokú oktatásban részesíthetők körét.

A magán illetve alapítványi zeneiskoláknak nincs egységes tananyaga, a képzés közvetlen célja az általános zenei nevelés, a művészi szintig, közvetett célja majd, az Orsz. Magyar Kir. Zeneakadémiára, való felkészítés

A nemzeti nyelv használata, tankötelezettség (stb.) a 19. században kiteljesedik. A nemzeti értékek így a tudomány támogatása és a felsőfokú művészeti képzés intézményesítése a század látványos eredményei.

A népművelés eszméje és az iskolai formán kívüli, a közoktatás keretében történő, de nem elitképzéssel foglalkozó alsó fokú zeneoktatás gondolata azonban nem együtt és egy időben merül fel.

slide63
Mint ismeretes, Simonffy Emilnek a Debreceni Zenede második igazgatójának voltak e tárgyban jelentős súlyú kezdeményezései.

Sajnos elképzeléseihez nem talált érdembeli támogatót, s ez idő tájt nem akadt más tekintélyes magyar muzsikus és zenepedagógus sem, aki az alsó fokú zeneoktatást szükségesnek tartotta és az ügy képviseletét felvállalta volna, vagy Simonffynak segített volna terve kivitelezésében.

Zeneakadémia megalapításával megoldott lett a zenetanárképzés, a zeneiskolai oktatás egyik feltétele.

A közpénzen történő alap- és középfokú zeneoktatás elindítása és intézményi rendszerének, kialakítása, (zeneiskola, felsőbb zeneiskola, konzervatórium- nem a mai szóhasználatban!) XX. században történik.

slide64
Kiváló és az intézményünk, szellemiségét töretlenül, képviselő igazgatók követték egymást

az igazgatói székben, mindegyikük előmozdította valamilyen módon a zeneoktatást, az intézmény munkáját

Komlóssy Lajos 1862-1882

Simonffy Emil 1882-1919,

P.Nagy Zoltán 1923-1932

Dr.Baranyi János 1933-1942

Galánffy Lajos 1942-1952

Mikulai Gusztáv 1952-1954

Gulyás György 1954-1966

Straky Tibor 1966-1988

Kökényessy Miklós 1988-1992

Keuler Jenő 1992-1996

Molnár Zsolt 1996-2002

Kozma András 2003-2007

Pallagi Tamás 2007-

slide65
Az alapítók:

a teljesség igénye nélkül

A kezdetekkor(1862)

A Zenedei Egylet elnökei, választmányi tagok

Elnök: Farkas Ferenc

Választmányi tagok:

Fráter Imre, Sz. Nagy Károly,Ábrányi Aurél, Chon Adolf,

Dobozy István, Szikszay József,Kardos Lajos, Laky Imre,

Márton László, Sesztina Lajos,, Vincze Viktor stb.

A városiasítás idején (1912)

Elnök: dr.Újfalussy József

Választmányi tagok: Dr.Kenézy Imre, Dr. Láng Sándor, dr. Márton Kálmán, May Andor az István Gőzmalom Rt. vezérigazgatója, Dr. Tüdõs Kálmán,Vecsey István stb...

slide66
Tiszteletbeli tagok a kezdetekkor

Ábrányi Kornél

Brassai Sámuel

Csanak József

Chován Kálmán

Doppler Ferenc

Doppler Károly

Engesszer Mátyás

Erkel Ferenc

Festetich Leo gr.

Harrach József

Huber Károly

Hubay Jenő

Liszt Ferenc

Mátray Gábor

Mosonyi Mihály

Mikó Imre gr.

Mihalovich Ödön

Popper Dávid

Reményi Ede

Ridley Kohne

Sesztina Lajos

Simonffy Imre

Szénffy Gusztáv

Volkmann Róbert

slide67
Adományozók a Zenede javára:

Lévay Sándor püspök

A becsületes cipész testület

A becsületes fazekas céh

A becsületes gubacsapó céh

A becsületes németszabó céh

Tóth Vilmos külügyminiszter stb....

Az állandó és rendes támogatók között ott találjuk Rickl József Zelmost, Jablonczay Kálmánt:Szabó Magda családját

Debrecei Casino Alapítványt kereskedőket, iparosokat

Zenedei tanárokat, és egy "Hatvan utcai" polgárt is.

Uralkodóház tagjait,

Főnemeseket, városi testületeket, honoratiorokat, városi tisztviselõket,

földbirtokosokat.

slide68
A Tantervben az alábbi tárgyakat szerepeltek:

Tanítottak:

Zeneelmélet. Összhangzattan, (1898, újra rendszeresen!) Alaktan

Magánének

Zongora

Zongorakíséret

A memória és ritmikai érzék fejlesztése

Hegedű

Gordonka

Kamarazene, vonós és "teljes zenekar "

Fúvós hangszerek

Szavalat

Karének, női-és vegyes énekkar

Zenetörténet

slide69
A növendékek hangversenyeinek műsora az 1900-as évek elején:

Bach J.S.:Hegedűverseny a moll

Tartini: g moll szonáta

Purcell, Mozart, Beethoven, Corelli, Händel

De műsorra tűzték rendszeresen a magyar szerzők műveit is.

Goldmark, Bihari, Lavotta, Chovan, Szendy, Székely, Liszt,Volkmann,Erkel,Hubay, Farkas Ödön, stb.

- és még nagyon sok minden más….

növendék és tanári előadókkal, valamint számos neves meghívott művészekkel

Fellépett : Erkel, Reményi Ede,Hubay, Jan Kubelik, és sokan mások, a 20-21. jeles zeneművészei…..

slide70
Miért lehetett fontos Debrecen Kodály életében?

Többször is járt nálunk Debrecenben.

Mi lehet az oka, hogy fontos szerepet kapott városunk?

Az iskolánk névadását – azzal indokolta a Mester, hogy itt látta „valami biztosítékát annak, hogy a zenetanítás jó kezekben van”.

Debrecenhez való bizalmát más is erősíthette, táplálhatta.

Debrecen történelmi múltjában sok olyan pontot találunk, amely egyezett Kodály Zoltán szellemiségével. A reformáció, Bocskai, vagy az a tény, hogy a Református Kollégium évszázadokon át a magyar művelődés fellegvára.Sok költő és író tanult itt, kiknek műveit Kodály is megzenésítette.

A nemzeti demokrácia kivívásában tett lépései a városnak, - kétszer fővárosa is voltunk az országnak.

Kodály Zoltán nemzeti múltunk nagy ismerője, lelkiismeretünk felrázója, vonzódott ahhoz a városhoz, amely az ő lelkületéhez, hazafias érzületéhez, erkölcsi felfogásához oly közel állt.

Magyar szellemű, idegen hatást kellő mértékben "távol tartó műveltség" áradt a város, a Református Kollégium falai és a Debreceni Zenede alapító okiratában megfogalmazottakból : az oktatás nyelve kizárólag magyar legyen.

slide71
Ez a jellegzetes debreceni magatartás, a bátor és következetes kiállás magyarsága mellett vonzó lehetett a magyarság egyik legnagyobb alakjának.

Maróthy György a Kollégium fiatalon elhunyt kiváló professzora a harmóniás éneklés, a Kántus, életre hívója a századokkal később megjelenő kóruskultúrát teremtő Kodályhoz ver hidat. Maga Kodály is sokat emlegette.

De előhívhatjuk emlékezetünkbe a magyar zenét, a magyar nyelvű zeneoktatást felkaroló debreceni polgári egyesülést, amely alig évtizednyire a levert szabadságharc után, magyar nyelvű zeneoktatási intézményt létesít.

slide72
Felkarolja a magyar zenét - a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakiskola elődintézményét a Debreceni Zenedét létrehozza, hogy a zenei műveltséget szétsugározza a környékre.

Az 1868-ban majd az 1929-ben megrendezett Országos Dalosverseny szervezője is ez az intézmény.

A szervezett magyar énekkari élet kiinduló pontjának tekinthető ez a vállalása. De nyilvánvaló, hogy hozzájárult Debrecen megbecsüléséhez, a névadáshoz való eljutáshoz az a tény is, hogy már a korai időktől kezdve, kitűnt városunk Kodály műveinek gyakori és színvonalas előadásával.

Néhány „elsőbbség”:

1925. Kodály: Régi magyar táncok című előadása (első zenetörténeti és első vidéki előadása) (Medggyessy plakettje a belépő)‏

1934 Háry János eslő szabadtéri és vidéki előadása és az első teljes Háry közvetítés a magyar Rádióban

1937 Az első vidéki Székelyfonó Csokonai színházban

1957 az egyedüli, - Kodály, iskola névadás

Mindezek történései, Kodály reakciói ezeken a találkozásokon (Debrecen és Kodály) külön írás tárgya.

slide73
Mindenkor ott találhatjuk elsők között az intézmény tanárait, növendékeit.

A Kodály tanítványt Szabó Emilt, (Szabó Magda unokabátyját, vagy Pongrácz Zoltánt stb.

Kodály Zoltán kedvvel jött Debrecenbe, mert nagy szeretettel hívták.

Hívta Gulyás György, a szakiskola igazgatója a békéstarhosi szellemiség továbbvivője.

Az ő munkáját sokra becsülte Kodály, így szívesen engedett hívásának, kérésének. 1956-ban, amikor a minisztérium felhívta a figyelmet az intézmények névadására, Gulyás György igazgató a Debreceni Zeneművészeti Szakiskola névadójának Kodály Zoltánt javasolta.

A Minisztérium Kodály beleegyezésétől tette függővé az engedélyt.

slide74
Mester beleegyezett ebbe a következő kikötéssel:

Ezt írta:

„ A debreceni szakiskola jövője: példát adni a szolfézs és hangszertanítás összehangolására, ének alapon történő hangszertanítással új énekre bírni a hangszereket; a környékre kisugárzó működéssel hangzó életre bírni a néma berkeket.”

Itt Debrecenben adta útmutatóul, azt a jelmondatot :

„ Nincs megalkuvás, művészetben és magyarságban!”

slide75

A „Debrecenben élt, tanított, tanult, alkotott, zeneszerzők”

szerző estjének zeneművészei a könyvtárban.

Kocsár Miklós, Pongrácz Zoltán, Jeney Zoltán,

Keuler Jenő, Dobos Kálmán

amir l m g besz lt nk a k nyvt r
amiről még beszéltünk… A könyvtár

Vázlatos áttekintés, címszavakban:

1862 óta létezik, egyidős az intézménnyel

Könyv, kotta zenetörténetei, zeneoktatás történeti és könyvtártörténeti(használati szabályzat) vonatkozások

a Hangász Egylet kottái, Zenedeegylet kottái, adományok. Dobozy, Komlóssy, Rózsavölgyi, Grinzweil Norbert bejegyzése a kottákban Hubay dedikált számozott példányos életrajza, Medgyessy Ferenc –Kodály plakettje (Honlap)‏

Erkel, Mátray Gábor levelezése, Dohnányi –

emlékkönyvi bejegyzések, Kodály,Járdányi, Farkas Ferenc- Szokolay, Eösze, számos kiválóság dedikációi

Festmények, fotók

40 ezer dokumentum

70% kotta, 20% hangfelvétel, zenei szakkönyv,( muzeális gyűjtemény dokumentumai), szépirodalom, ismeretközlő: képzőművészet, filozófia, történelem, irodalom stb..) periodika,egyéb

Hagyatékok

24 tanszak, - főtárgy, elmélet,

kórus, zenekar,

Közismereti oktatás

slide78
„ Persze a gyökerek nem látszanak, de azok tartják a fát…”

Képzés oktatás, támogatása:

Koncertek vetélkedők, pályázatok, versenyek

Használói szokások- nagy igénybevétel

A zenei dokumentum- kezelése…rendelés, számbavétel, nyilvántartás, feltárás

Az elektronikus katalógus, Corvina: web, OPAC - elérhető honlapunkon

A könyvtárhasználat tanítás – zenei információ

Az informatikai felszereltség

Könyvtár kapcsolatai- intézményi, szervezeti, támogatói, zenészek(Vékony Ildikó, Debrecenből Elszármazott zeneművészek

Média…tv, folyóiratok, rádió, egyéb

Könyvtárszakos hallgatók

Rendezvények, emlékkoncertek, egyéb…. „tanszakik,” „önszerveződéses” előadások a diákok szervezésében

2002 kétnapos szakmai konferencia

Kiadványok

Külföldi szakirodalom, kották

Restaurálás- külön-gyűjtemény

slide79
Ami szükséges a zeneművészeti képzéshez-

a tehetség gondozás - könyvtári eszközök révén

Elérése különféle adatbázisoknak:

EBSCO…stb. (fizetősek)‏

Mindenből a legjobb a legkiválóbb minőségű: kotta, hangfelvétel, szakirodalom, összkiadások- több példány

A tankönyv kérdése, az oktatási anyag, a szerzői jog

Versenyek, vetélkedők- anyagi feltételei

A speciális igényeket maximálisan kiszolgáló feltárás (ez nagyon sok munkát igényel és infrastruktúrát

inform ci k
Információk

Youtube elérések:

Fúvószenekarhttp://www.youtube.com/webtrombi#play/uploads

Kórus:http://www.youtube.com/watch?v=Ue9p3Y6VdRE&feature=channel_pagehttp://www.youtube.com/watch?v=kPBXDcY-k-8&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=JbSJOZkFdoQ&feature=channel_page

Kodály Zoltán

http://www.youtube.com/watch?v=Cz_-AmIW5I0

Péter Bence - növendékünk

http://www.youtube.com/watch?v=WYEuLs-O2X0http://www.youtube.com/watch?v=dmYddiU6zzQ

slide81
Kodály Online

(Honlapunk elérése)‏

vagy : http//www.kodaly-debr.sulinet.hu

slide82
Felhasznált,tanulmányozott irodalom

A Debreceni Zenede évkönyvei

Múzeális gyűjteménye

Varró Margit

Arany János

Kodály Zoltán

Révész Géza

Bagdy Emőke

Drumár János

Konferenciák,előadások: Hang és lélek Hámori professzor előadása

A tapasztalat…és még sok más…

Köszönöm

Stébel Ildiko