slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
דיני מיסים עו"ד צביקה קניגסבוך PowerPoint Presentation
Download Presentation
דיני מיסים עו"ד צביקה קניגסבוך

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

דיני מיסים עו"ד צביקה קניגסבוך - PowerPoint PPT Presentation

fidelina-catalin
146 Views
Download Presentation

דיני מיסים עו"ד צביקה קניגסבוך

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. דיני מיסיםעו"ד צביקה קניגסבוך

 2. רקע • הגדרת בסיס המס • (התעשרות v שיטת המקור) • סיווג ההכנסה • (רווח הון v הכנסה מעסק, הכנסה מעסק • v הכנסה פאסיבית)

 3. המבחנים שנקבעו בפסיקה מבחן המומחיות: • רמת המומחיות "ואשר למידת בקיאותם של המערערים, יתכן שהם הצליחו להראות שבקיאותם אינה מגיעה לדרגה כה גבוהה... אולם, לדעתי המבחן הידוע בדבר הבקיאות אין פירושו שהנישום היה מומחה עילאי ..." (ע"א 264/64 בן ציון נ' פ"ש תל אביב)

 4. מבחן המומחיות בקיאות שילוחית "...גם אם הנישום עושה את הפעולה באמצעות מומחה לנושא שאינו שותפו, כשהוא נעזר בבקיאותו ובמומחיותו... היעלה על הדעת שהרווחים המופקים מעסק זה אינם רווחיו של המשקיע עקב כך בלבד שאין הוא בקי ומומחה לדבר?..." (עמ"ה 35/82 יצחק מזרחי נ' פ"ש ירושלים)

 5. מבחן המימון Pecunia non olet התחייבויות נכסים הון עצמי 100 הון זר (הלוואה) 100 מניה 100 בית 100

 6. מבחן התדירות • מבחן המנגנון • מבחן משך האחזקה

 7. מבחן האינטגרליות פס"ד קי. בי. עי – השקעה באגרות חוב פס"ד קי. בי. עי 2(1) 2(4) 2(1)

 8. עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי - 2(1) עסקת אקראי הכנסה מעסק רווח הון

 9. הכנסות בעין שיקולי מדיניות עיקרון הצדק האופקי 10,000 ₪ משכורת במזומן מנוי – 10,000 ש"ח רכישת מנוי

 10. עיקרון הניטרליות עולם בלי מס 10,000 ₪ > 8,000 ₪ (ערכו של מנוי, מבחינת הנישום) עולם עם מס(שיעור המס 50%) 10,000 (5,000) – מס 5,000 משכורת לאחר מס < 8,000 ₪ (ערכו של מנוי, מבחינת הנישום)

 11. חומר קריאה לשיעור הבא: • ע"א 343/86 עיריית בת ים נ' פ"ש ת"א, פ"ד כ"ג (1) 186 • ע"א 545/59 דן אגודה שיתופית נ' פ"ש ת"א 5 , פ"ד יד 2088. • עמ"ה 7039/03 בנק יהב נ' פ"ש ירושלים, מיסים יט/2 • ע"א 32/86 רימון ביטוח ופיננסים נ' פ"ש ת"אף מיסים ו/1. • סעיף 2(2) וכן סעיף 3(ט)(1) לפקודת מס הכנסה.