1 / 12

Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027

Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027. Abilinnapea Merike Martinson 8. märts 2012. Arengukava koosneb sissejuhatusest ja neljast põhiosast. Hoolekande arengu ülevaatest aastatel 2006-2010 Hoolekande visioonist ja arengueesmärkidest aastateks 2012-2027

fern
Download Presentation

Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2012-2027 Abilinnapea Merike Martinson 8. märts 2012

 2. Arengukava koosneb sissejuhatusest ja neljast põhiosast • Hoolekande arengu ülevaatest aastatel 2006-2010 • Hoolekande visioonist ja arengueesmärkidest aastateks 2012-2027 • Hoolekande tegevuskavast ja finantsplaanist aastateks 2012-2016 • Investeeringute vajadusest aastateks 2012-2016 Kõik peatükid on üles ehitatud sihtgruppide lõikes: lapsed ja lastega pered, puuetega inimesed, kriisirühmad, eakad. Lisaks veel sotsiaalhoolekande juhtimine ja korraldus

 3. Tallinna hoolekande areng aastatel 2006-2012 • Sotsiaalteenuste nõuded esimesena Eestis • Uus Tallinna Lastekodu arengukontseptsioon – väikesed peremajad • Uus asutus - Tallinna Perekeskus • Tallinna Laste Turvakeskuses uus hoone sõltuvusprobleemidega lastele • Uus teenus - intervallhoid • Ööpäevaringne hooldamine sügava ja raske puudega noortele

 4. Puudega noortele kutseõppe rühmad koostöös Kopli Ametikooliga • Invatranspordi- ja isikliku abistaja teenuse mahu suurendamine • Häirenupu valveteenus eakatele ja puudega inimestele • Uued sotsiaalmajutusüksused ja öömajad kriisirühmadele • Võlanõustamisteenus esimesena Eestis • Uus teenus – dementsete päevahoid • Abipaketi meetmed vähekindlustatud inimestele

 5. VISIOON Hoolekandesüsteemi eesmärk on hoolitud, kaitstud ja abistatud tallinlane turvalises Tallinnas

 6. Laste hoolekanne • Lastekaitsetöötajate arvu vastavusse viimine laste arvuga – 1000 lapse kohta üks töötaja • Perekonda toetavate teenuste suurendamine • Lastepäevakeskuste teenused kõigile kättesaadavaks • Ööpäevaringne sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus tõsiste käitumisprobleemidega lastele • Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus kaksikdiagnoosiga sõltuvusprobleemidega noortele ja noortele emadele arengukava eesmärgid

 7. Puuetega inimeste hoolekanne • Teenuste arendamisel jälgitakse teenuste kättesaadavust, mitmekesisust ja piisavuse põhimõtet • Tallinna linna asutustele ligipääsetavuse kaardistamise jätkamine • Aidata suurendada puuetega inimeste tööhõivet, arendades töökeskusi • Päevakeskused nägemispuudega ja kuulmispuudega inimestele • Eluasemeteenuste laiendamine psüühikahäirega ja vaimupuudega täiskasvanud isikutele • Puuetega noortele iseseisvaks elamiseks majutusüksused arengukava eesmärgid

 8. Kriisirühmade hoolekanne“Eelkõige eluase” • Tagada vältimatu abi korras eluasemeta inimestele eluase • Teenuse kättesaadavust parandada, rajada kodutute päevakeskused erinevatesse linnaosadesse • Koostöö Toidupangaga • Pesemisvõimalused ja saunateenus vähekindlustatud inimestele arengukava eesmärgid

 9. Eakate hoolekanne • Telehoolduse arendamine, mis aitab kaasa eakate iseseisvale toimetulekule kodus • Asumikesksete päevakeskuste võrgu loomine • Üldhooldekodu teenuse suurendamine • Dementsetele ja sõltuvushäiretega isikutele eraldi hooldekodu • Uued väiksed sotsiaalkorterid eakate vajadustele vastavad arengukava eesmärgid

 10. Toetused • Perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste ehk vaesuse leevendamiseks suunatud toetuste eelarveliste vahendite kasv arengukava eesmärgid

 11. Suuremad investeeringud • Tallinna Tugikeskus JUKS – uus keskus Kadaka tee 153 • Päevakeskus KÄO – uus keskus Maleva tänaval • Tallinna Perekeskuse laiendamine Asula tänaval • Pae tn 19 uus sotsiaalkeskus Lasnamäel • Tallinna Vaimse Tervise Keskuse laiendamine Pelguranna tn 31 • Mustamäe Sotsiaalkeskuse lastepäevakeskus Ehitajate tee 82 • Kristiine Sotsiaalkeskuse laiendamine Tuisu tn 20 • Nõmme puuetega inimeste päevakeskus • Iru Hooldekodu uue eluhoone ehitus • Asenduskodu peremajad • Uued sotsiaalmajutusüksused

 12. Tänan!

More Related