huis van de roeping n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Huis van de Roeping PowerPoint Presentation
Download Presentation
Huis van de Roeping

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Huis van de Roeping - PowerPoint PPT Presentation

fern
140 Views
Download Presentation

Huis van de Roeping

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Huis van de Roeping 1. Uitgangspunt van dit project: De toename van het aantal vragen van mensen die zich bezinnen op hun roeping. • In 2010 in KNR-verband met 44 verschillende personen contact rond hun persoonlijke roeping. In 2009 met 45 mensen. Tot nu toe in 2011 ook weer 45. • De laatste jaren verschuiving naar een gemiddeld jongere leeftijd. Dus meer zoekenden tussen 20 en 35 jaar.

 2. Huis van de Roeping 2.Kernvraag en perspectief • Als kernvraag werd door de Commissie Roepen geformuleerd: “Hoe leer ik mijn roeping verstaan en waar kan ik daarmee terecht?” • Een belangrijk uitgangspunt voor het Huis van de Roeping, is het ‘klantgerichte’ perspectief:Hoe vind jij jouw weg met Hem? Hoe vind jij jouw plek?

 3. Huis van de Roeping 3. Groeimodel • Wij gaan uit van dat wat er nu al is en gedaan wordt. Dat houdt in dat we bestaande initiatieven opnieuw structureren, versterken en als één geheel naar buiten presenteren • Geen tekentafelwerk maar organisch proces

 4. Huis van de Roeping Het Huis van de Roeping is geen kant en klaar concept, maar iets dat moet groeien en gestalte krijgen vanuit de praktijkervaringen van zoekenden, hun begeleiders en de vertegenwoordigers van de religieuze instituten, gemeenschappen en bewegingen.

 5. Huis van de Roeping 5. Wie en met welke vraag • 2/3 vrouw • 1/3 man • Jonger naarmate je meer investeert in werving • 70% klassiek religieus gemeenschapsleven • 30% algemeen besef van roeping • 5-10% diaken of priester

 6. Huis van de Roeping 6. Uitgangspunten begeleiding Alle verhalen zijn uniek! Maatwerk geboden. • oprecht beleefde religieuze dimensie • behoeden van de roepingslaag

 7. Huis van de Roeping 7. Begeleiding • Veel basiswerk nodig vanwege: * ontbrekend referentiekader * geen identificatiemodellen * weinig zicht op socialisatieprocessen

 8. Huis van de Roeping 8. Begeleiding Rekening houden met: • Redelijk vaak psychische problemen • Deze zoekers hebben een slechte prognose wat betreft socialisatie in gemeenschap – op voorbereiden!

 9. Huis van de Roeping Casus door Esther

 10. Huis van de Roeping 10. Ook rekening houden met: • Uitstromers en herkansers • te vroeg gekozen • vaak ‘mismatch’ met bestaande structuren • soms ook ‘gewond’ door gebrekkige communicatie

 11. Huis van de Roeping 11. Problemen rond ingroei • Hooggespannen verwachtingen, zowel bij kandidaten als gemeenschappen. • Tegelijk zijn er weerstanden binnen gemeenschappen tegen toelaten van nieuwe initiatieven en kandidaten. • Processen rond ingroei en vorming zijn zeer divers en afhankelijk van personen en omstandigheden.

 12. Huis van de Roeping 12. ‘Mismatch’ • Veel spanningen rond socialisatie. • Zelfs vitale communiteiten hebben tegenwoordig maar weinig écht dragende krachten en deze krachten staan bovendien onder druk. Er worden daarom hoge eisen aan een kandidaat gesteld.

 13. Huis van de Roeping 13. Mismatch ook • vanwege verandering qua vroomheid en kerkelijkheid. • vaak neo-orthodox katholieke oriëntatie • gesprek met de nieuwe instituten is niet alleen een externe maar ook een interne uitdaging • velen nemen doelbewust een radicale positie in en ‘dagen’ hierdoor (vaak onbewust) uit tot gesprek, zonder dat echt aan te gaan.

 14. “Jonge gelovigen in de kou” Trouw 12-3-2011 – n.a.v. Taizé-Rotterdam Huis van de Roeping

 15. Huis van de Roeping 15. Jonge gelovigen in de kou • Uit onderzoek van “Forum” blijkt: jongeren die geloven missen de juiste leiders. Jonge katholieken klagen over hun ongelovige ouders, jonge moslims over ongewortelde imams. Alleen protestants-christelijke jeugd beschikt over een kundig netwerk. • “Afvallige” rooms-katholieke ouders staan argwanend tegenover religieus enthousiasme bij hun kinderen. Jonge rooms-katholieken daarentegen noemen hun ouders 'een verloren generatie op het gebied van  geloof'. 

 16. Huis van de Roeping • Franciscan Sisters of the Renewal • Sister Clara De KRO zendt 8 januari de BBC-documentaire Young nuns uit. Deze documentaire volgt drie jonge vrouwen die willen intreden in het klooster. Tekent deze Britse trend naar groei van het aantal “jonge meiden” die willen intreden zich ook af in Nederland?

 17. Huis van de Roeping 17. Verandering qua vroomheid en kerkelijkheid • Een groeiend deel van de jongeren met wie we in aanraking komen laat een “neo-orthodoxe” vroomheid zien. Op een nieuwe manier zijn ze “post-VaticanumII”, namelijk “post-post-VaticanumII”. • Wat zich aftekent is bijvoorbeeld:– Eucharistische vroomheid,– behoefte aan gebed; speciaal Aanbidding,– Kerkelijk engagement,– Betrokkenheid op het Kruis.

 18. Huis van de Roeping 18. In de woorden van een postulante: • Wat de KNR-dag voor mij een nare nasmaak gaf, was de negatieve reacties op de eucharistieviering. Bij alle jongerenactiviteiten waar ik tot nu toe ben geweest was de eucharistieviering juist het hoogtepunt van de dag. In de bijeenkomsten met postulanten/novicen in het buitenland was het samen vieren van de eucharistie een feest, samen rondom Christus en je geloof in God beleven.

 19. Huis van de Roeping

 20. Huis van de Roeping Esther van de Vate en Pierre Humblet 30-11-2011