1 elementler ve sembolleri
Download
Skip this Video
Download Presentation
1.Elementler ve Sembolleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

1.Elementler ve Sembolleri - PowerPoint PPT Presentation


  • 322 Views
  • Uploaded on

1.Elementler ve Sembolleri. Bilim insanlar›, eski çağlarda, doğadaki her şeyin dört temel elementten meydana geldiğine ve bu elementlerin “hava, su, toprak ve ateş” olduğuna inanırlardı. Bu dört elementi yukarıda görülen farklı biçimlerde

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1.Elementler ve Sembolleri' - ferdinand-leonard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 elementler ve sembolleri

1.Elementler ve Sembolleri

Bilim insanlar›, eski çağlarda, doğadaki her şeyin dört temel elementten

meydana geldiğine ve bu elementlerin “hava, su, toprak ve ateş”

olduğuna inanırlardı. Bu dört elementi yukarıda görülen farklı biçimlerde

çizilmiş üçgenlerle göstermişlerdi. Sizce, şekillerle gösterim, onlara ne

gibi kolaylıklar olabilir? Bu dört elementin farklı şekillerde bir

araya gelmesi sonucu farklı maddeleri oluşturduğunu düşünüyorlardı.

Milattan önce başlayan bu düşünce Orta Çağ sonuna kadar hüküm sürdü.

Bu dönem, dünyan›n pek çok yerinde özellikle Avrupa’da büyücülerin,

falcıların, batıl inançların kol gezdiği bir yerdi. Baz› insanlar bu dönemde

simya olarak adlandırılan uğraşılarla tüm maddeleri altına dönüştürmeye

çalışmışlardı. Böyle bir ortamda Robert Boyle (Rabırt Boyl), elementi

“daha basit maddelere ayrılamayan madde” olarak tanımlamış ve dört

temel element kavramının yanlış olduğunu savunmuştu. Sizce hava, su,

toprak ve neden element olarak kabul? Edilmiştir?

slide2
“Simya” adı altında sürdürülen çalışmaların kimya bilimine dönüşmesi 18. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Bu dönemdeki araştırmalar sonucunda birçok yeni element keşfedilmiş ve günümüzde bilinen element kavramının temeli oluşturulmuştur. Günümüzde kabul edilen element kavramına ulaşıncaya kadar pek çok aşamadan geçilmiştir. Tarih fleridinde geçmişten günümüze kadar yaptığımız yolculukta bilimsel ve sosyal alanda önemli baz› olaylara yer verilmiştir. Biz de önemli

gördüğümüz baz› olaylar› tarih fleridinde belirtelim.

M.Ö 3500

M.Ö 500

4 temel element

M.Ö 375

Demokritos

O

1650 - yeni element tanımı

İstanbul’un fethi 1453

Fransız ihtilali 1789

2008

Gelecek

slide3
Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu elementlerin her biri farklı özelliklere sahiptir. Örneğin demir elementini oluşturan atomlar birbiriyle aynı iken, bakır elementini oluşturan atomlardan farklıdır. Bu sebeple demir elementi, bakır elementinden farklı özelliklere sahiptir. Etkinliğimizde de gözlemledi¤imiz gibi bazı elementleri oluşturan birimler atomlardır. Bazı elementlerin birimleri ise aynı atomların oluşturduğu moleküllerdir. Aşa¤ıdaki modellerde atomik ve moleküler yapılı elementler verilmiştir.

Atom

Molekül

slide4
Doğada canlı ve cansız her madde elementlerden oluşmaktadır. Bazı elementlerin adlar›n› besinlerimizden veya kullandığımız malzemelerden dolay› sıkça duyar›z. Fakat bunların element olup olmadıklar›n› herhâlde bugüne kadar hiç düşünmemişizdir. Afla¤›da günlük hayatta karşılaştığımız yaygın elementler, bu elementlerin tanecikli yap› modelleri ve baz› kullan›m alanlar› bir arada verilmiştir.

Diş dolgusunun yapımı dâhil birçok alanda c›va elementi kullan›l›r. Peki, evlerimizde kullandığımız termometrelerin içinde yer

alan sıvı hangi element olabilir?

Bakırelementi

Mutfakta kullandığımız eşyalarımızın bir

kısmı ve bazı süs eşyalarımız bakır elementinden yapılmıştır.

Tencere

slide5
Alt›n ve gümüfl elementleri, süs eflyas› olarak kullan›lmalar›n›n yan› s›ra baflka nerelerde karşımıza ç›kar?

Gümüş elementi

Yüzük

Kase

Altın

Yedi¤imiz besinler de elementlerden oluşmaktadır. iyot elementi deniz ürünlerinde ve iyotlu sofra tuzunda bol miktarda bulunmaktadır. Sofra tuzunda ve balıkta bulunan iyot elementinin taneciklerinin aynı oldu¤unu söyleyebilir miyiz?

Çinko elementi de mutfak eşyalarında, pillerde kullanılmaktadır.

İyot elementi

slide6
Aynı element çok farklı alanlarda karşımıza çıkabilir. Örneğin marul, pekmez gibi

besinlerimizde ve vücudumuzda dolaşan kanda demir elementinin atomları bulunmaktadır. Ayrıca baz› inşaat malzemeleri ile demir parmaklıklar da demir elementinden yapılmaktadır.

Demir elementi

Marul

Parmaklık

Krom elementi metal maddelerde sertlik

sağlamada ve zırhlı araç yapımında kullanıldığı gibi yer fıstığı, yumurta sar›s›, peynir, üzüm suyu gibi g›da maddelerinde de bulunur.

Zırhlı araç

Yumurta sarısı

Krom elementi

slide7
Bunları Biliyor muydunuz ?

Günümüzde 120’ye yakın elementin var olduğu bilinmektedir. Yaklaşık 100 element yeryüzünde doğal hâlde bulunur. Geri kalanı labaratuvarlarda elde edilmiştir. Bilimsel çalışmaların sonucunda bu sayılar değişebilir.

Daha önceden de belirtti¤imiz gibi doğadaki canlı ve cansız her şey elementlerden meydana gelmiştir. Do¤ada bilinen yaklaşık 100 element olmasına karşın bu elementler birbirleriyle birleşerek dünyayı ve canlıları oluşturur. Aşağıdaki şekilleri inceleyerek bu elementlerin vücudumuzda ve yeryüzünde hangi oranlarda bulundu¤una bir göz atalım.

Fosfor %1.1

Oksijen %65

Karbon %18

Potasyum %0.35

Hidrojen %10

Sülfür %0.25

Azot %3

Sodyum %0.15

Kalsiyum %2

Magnezyum % 0.05

Demir %0.004

slide8
Kullandığımız elementlerin sembolleri ülkelerin

farklı dilleri ve alfabeleri olmasına

rağmen dünyanın her yerinde aynıdır. Element

sembollerinin dünyanın her yerinde

aynı olması ortak bir bilim dili oluşturarak

bilimsel iletişimi kolaylaştırmıştır. şekillerde

görülen çizelgede ve metinde farklı alfabeler

kullanılmasına rağmen elementlerin sembolleri

aynı şekilde gösterilmektedir.

Для практического применения наиболее важно

антагонистическое действие Са и Р на такие опасные для

здоровья человека элементы как Ве и тяжелые металлы:

Cd, Pb, Ni. Наибольшее число антагонистических реакций наблюдалосьдля F, Mn, Cu и Zn, которые, являются ключевыми

элементами в физиологии растений. Функции

этих микроэлементов связаны с процессами поглощения и

с энзиматическими реакциями. Среди остальных

микроэлементов в антагонистических отношениях к этой

четверке часто оказываются Cr, Mo и Se.

Rusça

metin

ad