istra ivanje kao proces re avanja problema n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Istraživanje kao proces rešavanja problema PowerPoint Presentation
Download Presentation
Istraživanje kao proces rešavanja problema

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Istraživanje kao proces rešavanja problema - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Istraživanje kao proces rešavanja problema. Faze istraživačkog procesa Havelka, Nenad i sar. (1998). Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja. 25-82 strane. Empirijska istraživanja – teorijski i praktični značaj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Istraživanje kao proces rešavanja problema' - ferdinand-booth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
istra ivanje kao proces re avanja problema

Istraživanje kao proces rešavanja problema

Faze istraživačkog procesa

Havelka, Nenad i sar. (1998). Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja. 25-82 strane

empirijska istra ivanja teorijski i prakti ni zna aj
Empirijska istraživanja – teorijski i praktični značaj

EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE – delatnost usmerena na rešavanje saznajnih i praktičnih problema.

  • Oblik društvene delatnosti (odvija se u određenom društvenom kontekstu)
 • Bazična istraživanja: cilj je razumevanje i objašnjenje određenih aspekata ljudskog ponašanja
 • Aplikativna istraživanja: cilj je primena nalaza u funkciji rešavanja praktičnog problema
 • Istraživanje možemo posmatrati na dva načina:
  • Kao proces komunikacije između različitih aktera, sa različitim ulogama (naručilac – istraživač – ispitivač - ispitanik)
  • Kao proces rešavanja problema – sastoji se iz niza intelektualnih aktivnosti
istra ivanje kao proces komunikacije
Istraživanje kao proces komunikacije

Naručilac – identifikuje probleme i odlučuje se za istraživanje

Istraživač – formuliše problem, metode i razvija projekat

Ispitivač – obezbedjuje standardnost uslova ispitivanja

Ispitanik – daje odgovore, prihvata uslove ispitivanja

izbor teme istra ivanja
Izbor teme istraživanja
 • Od čega zavisi da li neko pitanje postaje predmet istraživanja?
  • Da li na dato pitanje već postoji odgovor?
  • Da li je odgovor moguć bez novih istraživanja?
   • Alternativa: sekundarna analiza
  • Da li je odgovor moguće dati u naučnim okvirima, sada?
  • Da li je traženje odgovora socijalno poželjno (u skladu sa vladajućim normama/ideologijom/predstavom društva o sebi)???
faze istra iva kog procesa
Faze istraživačkog procesa

Okvirno određenje problema

Pripremna faza

Faza projektovanja

Faza izrade instrumenta

Izvođenje istraživanja

Obrada i analiza podataka

Pisanje izveštaja o istraživanju

okvirno odre enje problema
Okvirno određenje problema
 • Formulacija problema
  • Smeštanje u određenu oblast/i društvenih nauka
  • Tematski, teorijski i metodološki kontekst proučavanja
  • Isti problem – moguće različite perspektive
  • Problem izbora adekvatne oblasti? - ona koja je dostigla najviše domete u proučavanju datog problema

Na primer:

Šta ljude privlači / odbija na Facebook profilu?

Faktori prve impresije prilikom na osnovu Facebook profila

Zašto se ljudi tvrdoglavo drže svog mišljenja, čak i kada je pogrešno?

Činioci održavanja stavova / otpora promeni stavova

faze istra iva kog procesa1
Faze istraživačkog procesa

Okvirno određenje problema

Pripremna faza

Faza projektovanja

Faza izrade instrumenta

Izvođenje istraživanja

Obrada i analiza podataka

Pisanje izveštaja o istraživanju

sadr aj pripremne faze
Sadržaj pripremne faze

Rad u biblioteci

 • Proučavanje relevantne naučne i stručne literature

Rad na terenu

 • Neposredno upoznavanje sa raznim vidovima ispoljavanja pojave

Idejna skica

 • Na osnovu saznanja iz prethodnih faza
rad u biblioteci
Rad u biblioteci

Opšti cilj: rad “na sebi”

 • unapređenje sopstvenih znanja i kompetencija

Specifični cilj: pregled literature vezane za temu našeg istraživanja

Čitanje je fokusirano na određene informacije

  • kako se fenomeni definišu
  • kako se operacionalizuju
  • kakvi su nalazi dobijeni – kakvi su zaključci
  • na koja pitanja nije odgovoreno
mogu i izvori podataka
Mogući izvori podataka
 • Bibliotečki katalozi
  • Predmetni/naslovni
  • Autorski
 • Opšte i specijalne bibliografije
  • Popisi radova objavljenih u određenom periodu
 • Referentni časopisi

Danas su uglavnom ovi izvori dostupni putem Interneta – u formi baza podataka / virtuelnih biblioteka.

internet izvori
Internet izvori

Strani sajtovi:

 • www.apa.org– American Psychological Association
 • http://www.doaj.org – Directory of open access journals (besplatan pristup jednom broju časopisa)
 • http://thomsonreuters.com/web-of-science/- Thomson Reuters (ranije ISI) Web of knowledge (platforma za istraživače)
 • Prvi korak mogu biti standardni pretraživači! (Google, Google Scholar, Yahoo...)
  • Zgodno za početak, ali nisu garant kvaliteta
navo enje referenci
Navođenje referenci

Reference navoditi prema harvardskom sistemu (APA standardi)!

 • Knjiga:

Kaldor, M. (2003). Global Civil Society: An Answer to War.Cambridge: Polity Press.

 • Citiranje poglavlja iz zbornika radova:

Lazarsfeld, P. and H. Menzel (1963). Mass Media and Personal Influence. In W. L. Schramm (Ed.) The Science of Human Communication (pp. 94 – 115). New York: Basic Books

 • Članak u časopisu

Bar-Tal, D. (2001).Why Does Fear Override Hope in Societies Engulfed by Intractable Conflicts as It Does in the Israeli Society? Political Psychology, 22, 601-627

ZLATNO PRAVILO NAVOĐENJA REFERENCI:

samo reference na koje se pozivate u tekstu se navode na listi –

svaka referenca navedena u listi mora biti pomenuta i u tekstu!

rad na terenu
Rad na terenu

Neposredno upoznavanje sa pojavom koja se izučava, na mestu gde se ona normalno javlja

 • Razgovor sa “ekspertima”
 • Uvid u lokalne izvore podataka
 • Posmatranje pojave u prirodnim uslovima
 • Formiranje mreže terenskih saradnika
idejna skica istra ivanja
Idejna skica istraživanja

Idejna skica, idejni projekat, projektni zadatak, nacrt projekta...

 • Korak između formulisanja ideje i razrađenog projekta za realizaciju istraživanja

Dvostruka uloga idejne skice:

 • Preliminarno određenje predmeta, cilja i metoda istraživanja
 • Služi kao osnova za dogovor sa naručiocem
idejna skica
Idejna skica

Struktura idejne skice:

 • Šta će biti predmet istraživanja:
  • formulacija problema, cilj, zadaci
 • Kako će se istraživanje izvesti
  • mogući metodološki pristupi koji omogućavaju da dođemo do odgovarajućih rešenja
 • Potrebno vreme, saradnici, sredstva

Idejna skica treba da bude maksimalno jasna i precizna!

faze istra iva kog procesa2
Faze istraživačkog procesa

Okvirno određenje problema

Pripremna faza

Faza projektovanja

Faza izrade instrumenta

Izvođenje istraživanja

Obrada i analiza podataka

Pisanje izveštaja o istraživanju

struktura projekta
Struktura projekta
 • Teorijski deo
 • Metodološki deo
 • Materijalno-finansijski deo
teorijski deo projekta
Teorijski deo projekta
 • Formulacija problema (konkretnija i preciznija)
  • Polazište: uočavanje intelektualne ili praktične teškoće (kontradiktorni rezultati, praznine u znanju...)
  • Pregled i ocena dosadašnjih saznanja
  • Opšta formulacija i analiza problema (koje aspekte ćemo uključiti, a koje ne i zašto)
 • Postavljanje ciljeva istraživanja
  • Teorijski – aplikativni
 • Formulacija zadataka i/ili hipoteza
 • Klasifikovanje i definisanje promenljivih
postavljanje zadataka ili hipoteza
Postavljanje zadataka ili hipoteza

Zadatak ili hipoteza?

 • Zadatak je pitanje, hipoteza iskaz
 • Kada nemamo valjanu argumentaciju za hipoteze, postavljamo zadatke

Hipoteza: iskaz koji na proverljiv način govori o vezi dve ili više varijabli

 • Funkcija: usmeravanje istraživanja na određene činjenice i odnose među njima (daje fokus)

Hipoteze treba argumentovati:

 • Logički – relevantnost, proverljivost, plodnost, jednostavnost
 • Teorijski – dedukovana iz opšte ili posebne teorije i omogućava dalje dedukcije
 • Empirijski – na osnovu nalaza ranijih istraživanja
klasifikacija promenljivih
Klasifikacija promenljivih

Dizajn istraživanja: popis svih varijabli i specifikacija njihovih odnosa

 • Funkcija u istraživanju:
 • Nezavisne – pojave koje prethode drugim pojavama (antecedenti)
 • Zavisne – pojave koje želimo da ispitamo – efekti ili konsekvence pojava koje su klasifikovane kao nezavisne varijable

Pažnja: Problematična podela!

 • U korelacionim istraživanjima ne možemo utvrditi kauzalne odnose – prediktorske i kriterijumske varijable (najšire značenje)

Medijatorske i moderatorske varijable

 • Medijatori – posreduju odnos dve varijable (npr. bes posreduje odnos frustracije i agresivnosti)
 • Moderatori – menjaju povezanost u interakciji sa NV (npr. situacioni okidači agresivnosti)
klasifikacija promenljivih1
Klasifikacija promenljivih
 • Priroda pojava:
  • Socio-demografske (starost, pol, obrazovanje...)
  • Psihološke dispozicione (stavovi, vrednosti, sposobnosti, znanja ...)
  • Psihološke bihejvioralne (ispoljavanje određenog ponašanja, na primer altruističkog ili agresivnog)
 • Atributi – da li se odnosi među modalitetima mogu matematički izraziti
  • Kvalitativne (npr. vrednosne orijentacije, shvatanje nacionalne vezanosti...)
  • Kvantitativne (npr. stavovi, interesovanja, vrednosti...)
 • Odnos među modalitetima
  • Kontinuirane (starost, inteligencija, stav prema vegetarijanstv)
  • Diskontinuirane (pol, zanimanje, religijska opredeljenost)
 • Način posmatranja i merenja
  • Neposredno dostupne
  • Posredno dostupne – prepoznaju se na osnovu indikatora (većina psiholoških varijabli)
metodolo ki deo projekta
Metodološki deo projekta
 • Izbor opšte metode
 • Operacionalne definicije promenljivih
 • Izbor tehnika za prikupljanje podataka
  • Preuzimanje gotovih instrumenata
  • Adaptacija instrumenata (proveriti metrijske karakteristike!)
  • Kreiranje novih instrumenata
 • Nacrt uzorka
 • Plan obrade podataka
 • Plan realizacije istraživanja
operacionalne definicije promenljivih
Operacionalne definicije promenljivih

Funkcija:

definisati promenljivu na način koji omogućuje izbor ili izradu adekvatne tehnike za njeno izazivanje, posmatranje i registrovanje

Struktura operacionalne definicije (optimalna)

 • Izazivanje pojave
  • U eksperimentima, dok u neeksperimentalnim istraživanjima uključujemo osobe sa relevantnim svojstvima
 • Posmatranje i registrovanje pojave
  • Direktno ili preko indikatora (opazivih pokazatelja)
 • Merenje bitnih svojstava pojave

Bitno pitanje: korespondencija teorijske i operacionalne definicije

 • Da li ono što nazivamo nrp. dogmatizmom ili agresivnošću zaista opravdano možemo tako zvati
plan obrade podataka
Plan obrade podataka

Cilj:

izraziti logičku i sadržinsku strukturu istraživanja u terminima tehnika za obradu podataka

Pristup obradi podataka

 • Opšti cilj istraživanja
  • Klasifikacija podataka
  • Kovarijacije parova ili grupa promenljivih – međusobni odnosi
  • Složeniji oblici obrade – testiranje hipoteza, funkcionalni i kauzalni zaključci
 • Karakter pojava

Imati u vidu veličinu i reprezentativnost uzorka, kao i tehničke uslove

plan realizacije istra ivanja
Plan realizacije istraživanja
 • Prvo pitanje: gde ćemo pronaći ispitanike?
 • Obezbediti potrebna odobrenja za ispitivanje
 • Obezbediti prostorne, vremenske i druge uslove
 • Pripremiti ispitivače (anketare)
 • Isplanirati pripremu podataka i obradu
 • Odrediti kako će se vršiti kontrola

Kvalitet podataka koje ćemo dobiti direktno zavisi od organizacije izvođenja istraživanja!

materijalni deo projekta
Materijalni deo projekta
 • Saradnici (koliko, u kojim fazama)
 • Oprema, instrumenti i potrošni materijal
 • Terenski rad (putovanja, angažovanje saradnika u drugim sredinama)
 • Način prezentacije rezultata istraživanja (glavni nalazi, elaborat...)
 • Iz toga sledi finansijski predračun
faze istra iva kog procesa3
Faze istraživačkog procesa

Okvirno određenje problema

Pripremna faza

Faza projektovanja

Faza izrade instrumenta

Izvođenje istraživanja

Obrada i analiza podataka

Pisanje izveštaja o istraživanju

izrada instrumenata
Izrada instrumenata
 • U SP istraživanjima se često dešava da je neophodno konstruisati jedan ili više instrumenata.
 • Osnovu izrade instrumenta čini konceptualna analiza problema – operacionalno definisanje promenljivih i utvrđivanje indikatora pojava.
faze istra iva kog procesa4
Faze istraživačkog procesa

Okvirno određenje problema

Pripremna faza

Faza projektovanja

Faza izrade instrumenta

Izvođenje istraživanja

Obrada i analiza podataka

Pisanje izveštaja o istraživanju

izvo enje istra ivanja
Izvođenje istraživanja

Preliminarno, probno, pilot istraživanje

 • 5% do 10% konačnog uzorka
 • Provera glavnih odluka u okviru projekta (tehnika uzorkovanja, instrumenata, situacije ispitivanja, plana obrade...

Glavno istraživanje

 • Projekat + eventualne korekcije na osnovu rezultata pilot istraživanja
 • Važno: ispitivači treba da poštuju uputstva dobijena od istraživača
 • Protokoli o toku ispitivanja
 • Kontrola rada ispitivača
faze istra iva kog procesa5
Faze istraživačkog procesa

Okvirno određenje problema

Pripremna faza

Faza projektovanja

Faza izrade instrumenta

Izvođenje istraživanja

Obrada i analiza podataka

Pisanje izveštaja o istraživanju

obrada i analiza podataka
Obrada i analiza podataka

Pregled celokupnog empirijskog materijala

 • Eliminisanje nepotpunih i nevalidnih upitnika
 • Sređivanje (po saradnicima, teritorijalnim jedinicama, prirodnim grupama)
 • Numeracija

Kodiranje podataka i unošenje u bazu

Realizacija plana obrade

 • Deskriptivna analiza (mere distribucije, centralne tendencije, korelacije)
 • Statističko zaključivanje (značajnost razlika, povezanosti, faktorska analiza, ANOVA....)
faze istra iva kog procesa6
Faze istraživačkog procesa

Okvirno određenje problema

Pripremna faza

Faza projektovanja

Faza izrade instrumenta

Izvođenje istraživanja

Obrada i analiza podataka

Pisanje izveštaja o istraživanju

osnovna struktura izve taja
Osnovna struktura izveštaja
 • Identifikacija izveštaja – naslov, rezime, ključne reči
 • Uvodni deo – osvrt na neposredni povod ili okolnosti pod kojima je istraživanje nastalo
 • Predmet istraživanja – sadržaj istraživanja, definisanje pojmova, postavljanje zadataka i hipoteza
 • Istraživački postupak – obrazloženje izbora metode istraživanja, korišćene tehnike, odluka o obradi podataka
 • Rezultati istraživanja – plan izlaganja rezultata, analize, diskusija i interpretacija
 • Zaključci
 • Literatura
 • Prilozi
pisanje izve taja o istra ivanju vrste izve taja
Pisanje izveštaja o istraživanju.Vrste izveštaja

Elaborat

 • Namenjen naručiocu
 • Iscrpan i detaljan, sadrži kompletnu dokumentaciju o istraživanju

Monografija

 • Namenjena naučnoj javnosti
 • Više varijanti: tim istraživača piše zajedno ili svako određeni deo koji se zajednički razmatraju
 • Zbornik radova – zasebna celovita saopštenja povezana tematski i metodološki

Članak

 • Najčešći oblik naučnog izveštaja
 • Pregledni članak, o izradi i adaptaciji instrumenata ili, obično, rezultati istraživanja

Saopštenje

 • Na naučnim skupovima, obično se objavljuje u knjizi rezimea
 • Veoma koncizno (vreme izlaganja je ograničeno)

Istraživanje dobija svoj puni smisao tek kada su nalazi saopšteni naučnoj i stručnoj javnosti!