Download
heltid deltid fullt og helt ikke stykkevis og delt 19 8 14 siv bj rn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Heltid/deltid: ”Fullt og helt, ikke stykkevis og delt” 19/8/14 Siv & Bjørn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Heltid/deltid: ”Fullt og helt, ikke stykkevis og delt” 19/8/14 Siv & Bjørn

Heltid/deltid: ”Fullt og helt, ikke stykkevis og delt” 19/8/14 Siv & Bjørn

180 Views Download Presentation
Download Presentation

Heltid/deltid: ”Fullt og helt, ikke stykkevis og delt” 19/8/14 Siv & Bjørn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Heltid/deltid:”Fullt og helt, ikke stykkevis og delt” 19/8/14 Siv & Bjørn

 2. Disp • Avtalen mellom partene • Temaområdet heltid/deltid • Status • Status for eget arbeid • Utfordringer for oss

 3. Avtalenmellompartene • … bygge på prinsippene om lokalt styringsansvar og frihet til å organisere virksomheten slik at den best mulig møter lokale behov. Partene legger vekt på lokale løsninger og kommunal forankring av utviklingsarbeidet og samarbeid mellom de folkevalgte, de administrative lederne og de tillitsvalgte/medarbeiderne. Kommuneloven og Hovedavtalen ligger til grunn for samarbeidet • Partene vil samarbeide om tidsavgrensede prosjekter og tiltak innenfor hovedtemaene sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme • Innholdet i ”Sammen om en bedre kommune” er konsentrert om det gode utviklingsarbeidet lokalt.  Det sentrale samarbeidet skal stimulere og bidra til å utvikle lokalt initierte prosjekter og tiltak.

 4. Omfang • 104 kommuner tatt opp • 30 med heltid/deltid som hovedsatsing • Strategisk endring i løpet av programperioden: • Fra uønsket deltid -> heltidskultur • Faktisk erkjennelse i programperioden: • Heltid en del av helheten

 5. Grunnsyn i Saman om Sammenheng • Jobbe for større stillinger: tenke uttelling i form av bedre rekruttering, økt kompetanse, bedre arbeidsmiljø, bedre tjenester, bedre omdømme.. • Jobbe med rekruttering: ses i sammenheng med stillingstørrelse, kommunens omdømme og hvilke kompetanser vi både har og trenger, arbeidsmiljø, kvalitet… Helhetstenking

 6. Tiltak/hvagjøres • Kartlegginger: mange har jobbet medkartlegging av uønsket/ønsket deltid • Informasjon/motivasjon, opplæring, forankring: fra ufaglært til faglært, kommunale strategier, temadager, motivasjonsdager • Opprydding i ansettelsesforhold • Nye arbeidsmodeller • Økt grunnbemanning, utprøving av ulike arbeidstidsordninger, alternative arbeidstidsordninger/turnusarbeid (langvakter, ressursavd. som bidrar ved fravær, registrering av innleid arbeidskraft), arbeidstidsordninger (forhandlingsturnus, faste vikarer, ubunden tid, jobbe på tvers av avdelinger)

 7. Spørreundersøkelse i mai, 2014 • 28 av 30 kommuner svarte • 16 kommuner har har prosjekt(er) der de har søkt om dispensasjon • 12 kommuner har ikke søkt eller har vakter med varighet under 13 timer • Innvilget søknad • Drammen, Fredrikstad, Songdalen, Bømlo, Våler i Solør, Løten, Inderøy, Molde • Avslag • Fræna, Oppegård, Kongsberg, Kvinesdal, Time • Ikke fått svar • Kvæfjord, Nøtterøy

 8. Tjenestesteder

 9. Sykehjem, langtidsavd.

 10. Boliger, funksjonshemmede

 11. Heltidskultur - tiltak • Helgehyppighet • Langvakter • Jobbe på tvers, kombijobbing • Fagopplæring • Gi ledige stillinger/stillingsandeler til deltidsansatte • Ubundet tid • Årsturnus • Vikarpool, bemanningsenheter, bemanningskonsulenter • Samarbeids-/forhandlingsturnus • Tre + tre-turnus • Økt grunnbemanning, overbooke turnus, bruke turnusmidler

 12. Heltidskultur - drivere • Ansatte får mere kontroll over arbeidstid og fritid • Ansatte ser at større stillinger gir bedre tjenestekvalitet • Ansatte ser at tiltak gir økt mulighet til større stillinger • Nye rettigheter i arbeidsmiljøloven • Ansatte oppnår økt og forutsigbar lønn å leve av • Bedre arbeidsmiljø, særlig helg, jevnere fordeling av belastning • Større stillinger = økt involvering og økt jobbtilfredshet • Mere effektive tjenester med bedre kvalitet • Bedre rekrutteringssituasjon • Gunstig for økonomien • Får mere stabilt personale

 13. 6 EFFEKTIVITET KVALITET Stillings-størrelse 1 Diverse annet 4 3 Arbeidstids-ordning 2 7 5 Vinn – Vinn - Vinn ARBEIDSMILJØ Befolkningsfremskriving og fremtidig kompetansebehov Moland/Fafo 12.08.14

 14. Befolkningsfremskrivning 2011 – 2071 Kilde: SSB, Modell: Middel nasjonal vekst

 15. Ufrivillig/frivillig deltid • Frivillig deltid • En ansatt som frivillig går i en deltidsstilling • Ufrivillig deltid • SSB: ansatt som ønsker seg en høyere stillingsandel, har forsøkt å oppnå høyere stilling, og kan begynne i en ganske raskt. • FAFO: ansatt som ønsker en høyere stillingsandel, uavhengig om vedkommende har forsøkt og oppnå det eller ikke.

 16. Statistikk

 17. Hvorfor heltidskultur • Deltid har konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og brukere/pasienter. • Deltidskulturen fører til mye deltid • Det er greit og ha en deltidsstilling slik at jeg kan jobbe når jeg har lyst. • Fagforbundet vil ha lovhjemlet rett til heltid • Men beholde § 10-2(4)

 18. Hvorfor er dette viktig? • Resultatet kan føre til privatisering og anbudsutsettelser! • Dårligere pensjonsrettigheter • Mindre lønn • Dårligere arbeidsvilkår

 19. Hva kan gjøres?

 20. Virkemidler • Trepartssamarbeid • Arbeidsmiljøloven • Avtaleverket

 21. Endringene i arbeidsmiljøloven 01.01.14 • § 14-1a Drøfting om bruk av deltid • § 14-4a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. (1 årsregelen) • Bare merarbeid utført etter denne lovens ikrafttredelse gir rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a første ledd.

 22. Avtaleverket • Hovedavtalen • Informere, drøfte, ta med på råd • Hovedtariffavtalen • Retningslinjer • Drøftinger • 16,7  % av fagforeningene har retningslinjer.

 23. Modell fra Agenda Kaupang • Modellen beregner kostnader og gevinster ved å etablere en heltids­kultur. • Et grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere omfanget av deltid. • Modellen er laget for ledere på operativt nivå og økonomer som ønsker å forstå mer om valgene som ligger til grunn for å utarbeide en turnus. • Resultatene av modellen kan brukes som grunnlag for dialog med kommunens politiske organer og ledere på strategisk nivå.

 24. Deltid et kvinnefenomen? • Hvorfor? • Forskjeller i landet? • Andre arbeidsplasser enn helse har også deltid. • Dere har et ansvar! • Hva gjør dere?