Download
rederansvar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REDERANSVAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
REDERANSVAR

REDERANSVAR

239 Views Download Presentation
Download Presentation

REDERANSVAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. REDERANSVAR Eve de Coning Stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett e.d.coning@jus.uio.no 22 85 97 46 Rom 306

 2. DISPOSISJON • Pensum kapittel 7 – 11 • Fire forelesninger • Temaer: • Karakteristiske trekk ved sjørettens erstatningsansvar • Det sjørettslige prinsipalansvar • Kollisjonsansvaret • Globalansvarsbegrensning • Oljesølsansvaret

 3. Karakteristiske trekk ved sjørettens erstatningsansvar • Ansvarsgrunnlaget • Vidtgående prinsipalansvar i sjøl. § 151: • ’Rederens ansvar for andre • Rederen svarer for skade som er forårsaket ved feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt, eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste’ • Lovfestet objektivt ansvar i sjøl. kapittel 10 • Bunkersoljesøl sjøl. § 183 (i følge endringslov av 21. desember 2007, ikrafttredelse 21. november 2008) • Oljesøl fra bulk sjøl. § 191 • HNS (Hazardous and Noxious Substances, mao farlige og skadelige stoffer) konvensjonen av 1996, sjøl. kap 11? Alle detaljer ved konvensjonen er fremdeles ikke fremforhandlet.

 4. Karakteristiske trekk ved sjørettens erstatningsansvar (forts.) • 2. Ansvarets omfang • Sjeldent ubegrenset ansvar: omfattende generell adgang til ansvarsbegrensning via globalbegrensningsreglene, sjøl. kap 9 • I tillegg: særlige ansvarsbegrensningsregler i enkelte tilfeller: • - oljesølsbegrensning: sjøl. kap 10 • - bunkersoljesølsbegrensning: sjøl. kap 9 og 10 • - HNSsølsbegrensning: HNS konvensjonen

 5. Karakteristiske trekk ved sjørettens erstatningsansvar (forts.) • 3. Ansvarssikring • Erstatningskrav har sjøpant i skipet, sjøl. § 51, første ledd nr. 3) og 4) • Opprettelse av fond (frivillig og obligatorisk), samt internasjonal erstatningsfond • Omfattende ansvarsforsikringsdekning (frivillig og obligatorisk) med tilhørende rettigheter for skadelidte, FAL § 7-6 og sjøl. § 200 (og §188)

 6. Karakteristiske trekk ved sjørettens erstatningsansvar (forts.) • 4. Ansvar i kontraktsforhold • Kontrakten er utgangspunktet: alminnelige kontraktsrettslige regler mht ansvarsgrunnlag og ansvarsomfang • Lovregulering av ansvarsgrunnlag • gods, sjøl. §§ 275-278 • passasjerer, sjøl. 418-421 • Lovregulering av ansvarsomfang • gods, (kollo/kilo: kollobegrensning), sjøl. § 280 • passasjerer, sjøl. § 422 • globalbegrensning, sjøl. § 172 • Lovregulering av ansvarssikring • sjøpant mht passasjerer, sjøl. § 51 nr. 3) • ansvarsforsikring, FAL § 7-8

 7. 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret • Rettskildene Ingen konvensjon I Norden har vi sjøl. § 151, første ledd: • ’Rederens ansvar for andre • Rederen svarer for skade som er forårsaket ved feil eller forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt, eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste’ Det alminnelige prinsipalansvaret, skl. §2-1

 8. 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) • Hvem er rederen? Brækhus Rederens husbondsansvar s. 33: Rederen er sjøfartsnæringens driftherre ‘som setter virksomheten i gang, leder den og bærer den økonomiske risiko’. Gisle Jusleksikon (3 ed, 2007) s. 263: ‘rederi, foretak som driver skipsfartsvirksomhet’ Kan være enkeltmannsforetak, partrederi, kommandittselskap eller aksjeselskap. Eier- og rederverdighet

 9. 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) • 2. Hvilke personer svarer rederen for? • 2.1. Tjenesteforholdets grunnlag • - egne ansatte (fast/midlertidig) eller selvstendig næringsdrivende • - lønningsmåten er uten betydning • - kan være ulønnet • - kan være uanmodet hjelp • - kan være påtvunget rederen (tvangslos)

 10. 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) • 2.2. Tjenestens art • - ‘...i skipets tjeneste’ • - ikke nødvendigvis ombord (kontorfeil) • - tilknytning til bestemt skip

 11. 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) • 2.3 Kasuistikk • - skipsfører og mannskap (direkte ansettelsesforhold er irrelevant) • - los og slepebåt (også tvangslos) • - laste- og lossearbeidere • - ekspeditører/agenter • - meglere? • - isbrytere eller bergere? • - tekniske hjelpere?

 12. 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) • 3. Hvilke handlinger svarer rederen for? • - ‘...feil eller forsømmelse...’ • - ‘...i tjenesten...’ • - tidsmessig begrensning • - saklig begrensning • ND 1914.159 Oslo (‘raketten’) • NJA 1938.575 SH (‘loslærlingen’) • ND 1973.343 NH (‘alkejakten’)

 13. 2. Det sjørettslige prinsipalansvaret (cont.) • 4. Rederens regress • - sjøl. § 151, annet ledd: • ‘En reder som er ansvarlig etter første ledd, kan kreve det som er betalt, erstatet av den som har voldt skaden. Lovegivningens regler om adgang til å nedsette skadevolderens ansvar overfor skadelidte gjelder likevel tilsvarende rederens krav.’ • - jfr. skl. § 5-2.

 14. 3. Kollisjonsansvaret • Rettskildene - 1910 konvensjonen - i Norden: sjøl. kap. 8 - unntaket: USA - sjøveisreglene

 15. 3. Kollisjonsansvaret (forts.) • 3. De sentrale ansvarsreglene • - uaktsomhetsprinsippet: ansvar ved skyld, sjøl. 162 • - skyld på ett skips side = hele ansvaret, sjøl. 161 • - skyld på begge skips sider (‘both to blame sit.’) = forholdsmessig ansvarsfordeling, sjøl. § 161, annet ledd. • - single eller cross liability? Uten betydning i det ‘rene’ kollisjonsoppgjør

 16. 3. Kollisjonsansvaret Single or cross liability: et eksempel • Skip A har skade til 200 • Skip B har skade til 400 • Skyldbrøken: 50:50 • Single liability prinsippet: • Tapene legges sammen (200 + 400 = 600) og deles etter skyldbrøken (600:2 = 300) • Skip A betaler så differansen mellom sitt tap (200) og sin andel (300) = 100 • Cross liability prinsippet: • Hvert skip dekker sin andel av det annet skips skade (bruttotapet): • Skip A dekker 50% av skip Bs skade (400:2) = 200 • Skip B dekker 50% av skip As skade (200:2) = 100 • Disse kravene blir så motregnet (200 - 100) og det overskytende (100) blir betalt av skip A til skip B.

 17. 3. Kollisjonsansvaret (forts.) 4. Ansvar for personskader ved ‘both to blame’ kollisjoner - skipene er solidarisk ansvarlig ovenfor skadelidte, sjøl. § 161, tredje ledd annet punktum - fordelingen av ansvaret mellom skipene, sjøl. § 161, fjerde ledd

 18. 3. Kollisjonsansvaret (forts.) • 5. Ansvar for lasteskader m.v. ved ‘both to blame’ kollisjoner • - proratorisk ansvar overfor skadelidte, sjøl. § 161, tredje ledd, første punktum. • - USA: solidarisk ansvar overfor skadelidte • - ‘Both to blame collision clause’ i konnossementer (se f.eks. Visconbill pkt. 18) og certeparties (se f.eks. Abatankvoy pkt. 20.IV) • - Esso Belgium - dommen • - ansvarsfordelingen i regressøksmål etter nordisk rett, sjøl. § 161, fjerde ledd.

 19. 3. KollisjonsansvaretAction Alpha-eksemplet (forts.) • Kollisjonsansvaret for gods • Skyldbrøken: • Action Alphas skyld er 2/3 • Wan Hais skyld er 1/3 • Det er skade på Wan Hais gods til 300 • Action Alphas ansvar: • Vareeier kan kreve 2/3 av 300 = 200 fra Action Alpha • Vareeiers krav mot Wan Hai for 1/3 er kollobegrenset • Amerikanske regler: • Vareeier har et begrenset krav mot Wan Hai pga kollobegrensningsreglene. • Men, vareeier kan kreve hele beløpet dekket av Action Alpha • Regress: • Action Alpha kan kreve 1/3 av 300 = 100 fra Wan Hai. • Kollobegrensningen vil ikke gjelde Action Alphas regresskrav.

 20. 3. Kollisjonsansvaret (forts.) • 6. Skyldvurderingen i kollisjonssaker: • - hvem skal ha utvist skyld? Sjøl. § 151 • - hvilke forhold utgjør skyld? • - sjøveisreglene av 1972 • - bestemmelsen i sjøl. § 161, femte ledd

 21. 3. Kollisjonsansvaret (forts.) • 7. Foreldelse av kollisjonsansvaret • - to år, sjøl. 501 • 8. Begrensning av kollisjonsansvaret • - ansvarsbegrensning i sjøl. kap 9 • 9. Sjøpant for kollisjonsansvaret • - sjøpant i flg. sjøl. § 51 nr. 3) og 4) • 10. Forsikringsdekning • - følger av kaskoforsikring, kaskointeresseforsikring, samt P&I forsikring (‘overskytende kollisjonsansvar’)