PSYKOSOMATIK - PowerPoint PPT Presentation

fell
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PSYKOSOMATIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
PSYKOSOMATIK

play fullscreen
1 / 39
Download Presentation
335 Views
Download Presentation

PSYKOSOMATIK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PSYKOSOMATIK Stress och sjukdom

 2. Mål: Stress och sjukdom Ge en översikt över… • Stressfysiologi • Stressorsakade sjukdomar • Behandling

 3. Mål: Ökad förståelse Inför… • Bemötande och förhållningssätt • Prognos • Arbete med SASSAM-kartan

 4. Psykosomatik • Vad är psykosomatik? • Vilka sjukdomstillstånd är psykosomatiska? Vad står begreppet för?

 5. Definition av Psykosomatik 1. Kroppsliga symptom utan känd organisk förklaring 2. Psykologiska problem tillsammans med en känd somatisk sjukdom


 6. Psykosomatik • Hjärnan • Nervsystemet • Hormoner - Neurohormoner

 7. Perspektiv En människa i västerlandet utsätts under en vecka för fler nya informations- och relationsstimuli än vad grottmänniskan upplevde under hela sitt liv

 8. Grottmänniskor och nutidsmänniskor Hjärnan har inte förändrats på den korta tid sedan vi var jägare och samlare

 9. Vår fantastiska hjärna • 20-100 miljarder nervceller • 80-400 miljarder gliaceller/stödjeceller • En nervcell har kontakt med upp till 10 000 andra nervceller • Fler synapser i en hjärna än stjärnor i hela universum

 10. Synapser Kopplingsstation mellan nerver Neurotransmittor Receptor Axon Nervtråd Synaps

 11. Utvecklingsnivåer Hög nivå Tanke Hjärnbarken Känsla Limbiska systemet Drift Hjärnstammen Reflex Ryggmärgen Låg nivå

 12. Känslohjärnan Pannloben Amygdala Hippocampus

 13. Vår känslo hjärna! Eget exempel. Använd SASSAM-kartan

 14. Sjukdomar - orsaker SASSAM-metodik Ett kontinuum Omgivning Psykosocial orsak Organisk-biologisk orsak Individ Multifaktorialitet

 15. Stress - stressfysiologi • Naturlig stress kontra långvarig stress-belastning • Vad händer rent fysiskt i kroppennär vi stressar?

 16. Naturliga stressreaktioner Stress Hot - fara Kämpa eller fly

 17. Stress i arbetslivet Tempo Krav Otillräcklighet Ledarskap Monotoni

 18. Privatlivets stress Förväntningar Plikt Sociala krav Egna krav

 19. Högt blodtryck Muskelspänning -smärta Låg calciumnivå i skelettet Matstörning/vikt Sänkt libido Sömnstörningar Vattenkastningsproblem Minnes- och koncentrationsstörningar Mental trötthet ”fördumning” Ångest -panikångest Snabbare åldrande Långvarig belastning sjukdomsrisk Autonom dysfunktion

 20. Gasen och bromsen! ”Flykt- och kampsystemet” Sympatiska systemet ”Lugn och ro systemet” Parasympatiska systemet

 21. Hormonerna Hjärnans signalämnen Främre hypofysen Tillväxthormon ACTH TSH LH FSH Bakre hypofysen Huden Sköldkörteln Brässen Bisköldkörtlarna Hjärtat (peptiter) Bukspottkörteln Mage magsyra -tarmar Binjuremärgen (Adrenalin) Binjurebarken (Kortisol) Njurar Moderkaka Testiklar Äggstockar

 22. Musklerna frigör aminosyror Blodkärl vidgas Blodkärl i huden dras samman Blodkärlen sammandragna ”högt blodtryck” Lungorna vidgas och andningstakt ökar Hjärtat ökar hastighet blodvolym ökar Levern aminiosyror- glukos Levern aminiosyror- glukos Binjurebark producerar glukortikoider Kamp eller flykt Sinnesintryck, kämpa eller fly Hypofysen stimulera CNS Hypofysen (ACTH) stimulerar binjurebarken Binjuremärjen adrenalin -noradrenalin

 23. Adrenerga mekanismer • Sympatiska nervsystemet kopplat till adrenerga mekanismer • Samverkar med bla könshormoner, sköldkörtelhormoner och oxcytosin • Överlevnad för artens fortbestånd

 24. Opioida meknismer • Parasympatiska nervsystemet kopplat till opioida mekanismer • Samverkar med kortisol, pigmenthormon, tillväxthormon mfl • Välbefinnande, inlärning, sömn, immunförsvaret men..

 25. Symptomskattning autonomdysfunktion Markera vad som stämmer bäst för dig. Testa dig själv ! Inte alls = 0 p Litet grand = 1 p Måttligt = 2 p Ganska mycket = 3 p Väldigt mycket = 4 p 35 frågor ( 0-140 p) ref. 0-25 p medelvärde kvinnor 16 p

 26. Symptom presenteras av den försäkrade som om de berodde på fysisk sjukdom. Symptomen är vanligtvis av två typer Ingen av dessa tyder på någon kroppslig sjukdom Den ena symptomtypen utgörs av ökad autonom aktivitet Den andra typen är subjektiva klagomål på symptom. Somatoform autonom dysfunktion

 27. Den försäkrades besvär är störande smärtor som inte kan förklaras till fullo med…… Kroniskt somatoformt smärtsyndrom Fysiologiska processer eller fysisk sjukdom

 28. ”Psykosomatikträdet” ”Utbrändhet” Upplevd ”Elallergi” ”Hjärnstress- syndrom” PTSD Smärta Fibromyalgi Kroniskt trötthet

 29. Långvarig stress, samma kärna? Fibromyalgi Utbrändhet Depression Hjärnstress Kronisk trötthet

 30. Begreppet utbränd Referenser Christina Maslach Professor i psykologi, University of California

 31. Utbrändhet • Känslomässig utmattning • Okänslighet inför andra människor • Låg prestationsförmåga

 32. Sex källor till utbrändhet (Maslach 1997) Stor arbetsbörda Avsaknad av kontroll Bristande uppskattning - återkoppling Orättvisa Dålig social gemenskap Värdekonflikter Utbrändhet

 33. Uttröttbarhet / Trötthet / Irritabilitet Koncentrations- / Minnesproblem Nedstämdhet / Ångest Stor stresskänslighet Känslomässig förflackning Värdelöshetskänslor Smärta / Muskelvärk / Yrsel / Infektioner Försämrad problemlösningförmåga Problem med tidsuppfattning Symtom vid utbrändhet

 34. Utdragen stress Stress Trötthet Utmattning Sammanbrott ”utbrändhet”

 35. Omhändertagande Medmänsklighet Fylla tomheten Skapa balans, kognitiv terapi, akupunktur Kroppsmedvetandeträning Meditation Hjälp till positiv omställning Hjälp till att ”ändra yttre ramar i livet” arbetet - socialt Behandling av utbrändhet

 36. Att lära mer och förebygga HAKuL-projektet.Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting • Huvudsyftet med projektet är att på sikt förstärka och understödja den hållbara arbetshälsan hos anställda i kommuner och landsting • Projektet startade 1999 och pågår tom 2003 • Projektledare docent Eva Vingård vid sektionen för personskadeprevention vid Karolinska Institutet • 9000 personer ingår i den undersökta kohorten, därav drygt 80% kvinnor

 37. Partiellt arbete Arbetsträning Sen Rehabilitering Funktionsförmåga Funktionsförmåga Den försäkrade ersättes av en vikarie Tidig rehabilitering Tidsaxel

 38. Arbetslivets faktorer för en god hälsa • Känsla av delaktighet i arbetet • Möjlighet att göra ett bra jobb • Rimlig psykisk och fysisk belastning • Bra ledarskap • Möjlighet att lära nytt hela arbetslivet • Krav i arbetet anpassade till kompetens och inflytande

 39. PSYKOSOMATIK Referenser