Menntun vinnuafls til framtíðar hvaða tækifæri eru í boði? - PowerPoint PPT Presentation

menntun vinnuafls til framt ar hva a t kif ri eru bo i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Menntun vinnuafls til framtíðar hvaða tækifæri eru í boði? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Menntun vinnuafls til framtíðar hvaða tækifæri eru í boði?

play fullscreen
1 / 16
Menntun vinnuafls til framtíðar hvaða tækifæri eru í boði?
102 Views
Download Presentation
felix
Download Presentation

Menntun vinnuafls til framtíðar hvaða tækifæri eru í boði?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Menntun vinnuafls til framtíðar hvaða tækifæri eru í boði? Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir

 2. Efnisyfirlit • Aðhvaðamarkmiðistefnumvið? • Hvaða bil þarfaðbrúa? • Hvert er framhaldsfræðslankomin? • Í raunfærnimati • Í námsleiðum • Í náms- og starfsráðgjöf • Hver erutækifærin?

 3. Markmið 2020 og staða • Aðekkisémeira en 10% vinnuaflsinsánformlegrarmenntunar á framhaldsskólastigi 2020. Samamarkmið og ESB stefnirað. • Nú er þriðjungurvinnuaflsinsánformlegrarmenntunar á framhaldskólastigi. • Af 180 þúsmanns í vinnuaflieru 61 þús m. grunnmenntuneingöngu. Af 167 þússtarfandieru 55 þús m. grunnm. Af atvinnuleitendum 12.700 eru 6.400 m. grunnmenntuneða 50% (HagstofaÍslands 2011). Aldurshópur 25-64 ca. 48.000 • Útskriftirúrframhaldsskólaeruennfjarriþessumarkmiði.

 4. Hlutfallíbúasemhafaaðminnstakostilokiðnámifráframhaldsskólaeftiraldurshópum 2009 (OECD)

 5. Brautskráningar

 6. Hvaðþarfaðbrúa? • Af 180.000 mannsmegaverðaeftir 10% eða 18.000 manns. Efhópurinn er 48.000 núnaþarfaðhækkamenntunarstig 30.000 manns á aldrinum 25-64 ára. • Leysaþarfeinnignýliðun í hópnumsbr. upplýsingarumbrautskráningar.

 7. Framhaldsfræðslan 10 ára • 2002 – Framhaldsfræðslaekki til semhugtak, en Fræðslumiðstöðatvinnulífsinsstofnun í árslok. • 2003 – FA hefurstarfsemi á miðjuári • 2006 Fjármögnunvottaðsnáms og náms- og starfsráðgjafar • 2007 Fjármögnunraunfærnimats • 2010 Nýlögumframhaldsfræðslu – nýiraðilaraðframhaldsfræðslunni – Fræðslusjóðurdeilirútfjármagni til framhaldsfræðsluaðila.

 8. Raunfærnimat • Heildareiningafjöldi: 38.773 einingarfrá 2007-2012. • Iðngreinarum 29 einingaraðmeðaltali á mann • 1.195 manns (eðaalls 34.473 einingar) • Aðrargreinarum 20 einingaraðmeðaltali • 216 manns (eðaalls 4.300 einingar) • Á mótiviðmiðumatvinnulífsins • 226 manns (175 á mótiviðmiðumbankamanna, 51 á mótiviðmiðum í hljóðtæknimanna)

 9. Náms- og starfsráðgjöf • Einstaklingsviðtöl • 42.888 viðtöl, þar af í 1. viðtalum 20.000. • Kynningar • Kynningarhafanáð til rúmlega 15 þús. einstaklinga, tæplegaþriðjungurkemur í viðtal í framhaldi. • 2007 - 4.495 • 2008 - 3.832 • 2009 - 3.003 • 2010 - 2.279 • 2011 - 2.024

 10. Vottaðarnámsleiðirfráupphafi EkkertframlagfráFA/Fræðslusjóði 2003 - 2005

 11. Vottaðnám • 15.779 manns í 1.846.388 nemendastundirsamsvarar 117 kennslustundum á mann • ….eða 9 einingumaðmeðaltali á mann • Afköstkerfisinseru 34 - 35.000 einingar á árieðasemsamsvarar 1.000 skólaárum. • Viðþettabætist 10.000 einingar í raunfærnimatieða 285 skólaár. • Eftir 23 árverðaskólaárinorðineitt á mannaðmeðaltali í 30.000 manna hópnummiðaðviðþaðfjármagnsem er í kerfinu. Er þaðnóg? Hvaðmeð 2020?

 12. Nýttverkefni: • IPA verkefni • Greining á vinnumarkaðiframtíðar og tenginguviðatvinnustefnustjórnvalda • Raunfærnimat 47 nýjargreinar • Gagnagrunnurumnám og störf – vefráðgjöf • Kynningarherferð

 13. Tækifæri • Þrepaskipting • Breyting á námsskrám og endurskoðun • Meiragagnsæi – hægt aðmetareynslufullorðinna • Tenginginviðframhaldsskólann – nýlögumframhaldsskóla • Breytingar á framhaldskólanumgetastyrktframhaldsfræðsluna • Viðurkenningfræðsluaðila • Hefurveriðsett af stað – flestirsamstarfsaðilar FA hafasósteftirviðurkenningu – tveirþegarviðurkenndir • =aukingæði, meirisamfella

 14. Tækifæri • Með IPA verkefninuverðurraunfærnimatskerfiðtilbúið – geturafkastaðmeiru. • Meðvefgáttinniverðaallarupplýsingaraðgengilegri og eigaaðgetaaukiðaðsókn í nám • Meðheildstæðunámiskipt á þrep og tengtframhaldsskólanámiverðurframhaldsfræðslanmeiraaðlaðandi.

 15. Tækifæri • ….og þáþarffjárveitingarvaldiðaðveratilbúið til aðmætaaukinniaðsókn • Annars til einskisunnið