slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2.1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU PowerPoint Presentation
Download Presentation
2.1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

2.1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU - PowerPoint PPT Presentation


 • 433 Views
 • Uploaded on

2.1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU. BIODATA PENSYARAH:. Nama : Faizah binti Datuk Othman Asal : Melaka Kelulusan : Sarjana Psikologi Pendidikan , UKM : Sarjana Muda Teknologi M aklumat ( Kepujian ) , OUM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2.1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU' - felix-weiss


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2.1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU

slide2

BIODATA PENSYARAH:

 • Nama : FaizahbintiDatukOthman
 • Asal : Melaka
 • Kelulusan : SarjanaPsikologiPendidikan, UKM

: SarjanaMudaTeknologi

Maklumat ( Kepujian) , OUM

 • Emel : izzah_zahh @ yahoo.com.my

faizahothman@ ymail . com

 • Blog: faizahothman.wordpress.com
slide3

B

A

B

2

2.1.1 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI SEBELUM ZAMAN PENJAJAHAN :

* Sebelumkedatangan Islam keKepulauan Asia Tenggara

TRADISI TULISAN

KAWI

RENCONG

BATAK

LAMPUNG

 • Sistemejaaniniagakmajudanmenggunakanlambangsukukatadanlambangbarisuntukmenunjukkanperbezaan-perbezaanbunyi
slide4

B

A

B

2

2.1.1 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI SEBELUM ZAMAN PENJAJAHAN :

 • Walaubagaimanapun, ejaanJawidanRumilebihdikajisecaraterperincikeranalebihbanyakmelibatkanmasyarakatpadahariini.
 • Potensi yang adapadabahasaMelayukemudiannyatelahdihiduolehparasarjana Barat, lalumerekaberusahamenyusunperkataan-perkataanMelayudalambentuklebihpraktikal.
 • Antara yang paling terkenalialah Antonio Pigafetta, seorangpelayarItali yang berjayabelayarbersama Ferdinand Magellan mengelilingidunia. Merekatelahmenyusun 426 daftarkataItali-Melayu.
slide5

B

A

B

2

2.1.1 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI SEBELUM ZAMAN PENJAJAHAN :

 • SeterusnyaparapengembaramahupunorientalisEropahcubamentransliterasikanejaanJawikeejaanRumimenggunakanhuruf-huruf Latin, tanpamengetahuiejaanJawisebenar yang telahmenimbulkankerumitandalamsejarahsistemejaanbahasaMelayu.
 • Hal sedemikian terus berlarutan kerana pengkajian bunyi sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem ejaan ataupun tulisan.
 • * TRANSLITERASI = penukaran huruf (perkataan dsb) drpd abjad sesuatu tulisan (Arab) kepada huruf yang selaras bunyinya dsb dlm abjad sistem tulisan lain (Rumi)
slide6

B

A

B

2

2.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI SEBELUM MERDEKA :

 • Kedatangankuasa Barat sepertiBelanda, PortugisdanInggeristelahmenyogokkansistemejaanrumikepadamasyarakatnya, walaupunpadamasaitupenduduksudahmempunyaisistemejaanjawi yang lengkap.
 • SistemejaanbahasaMelayuterusberkembangsehinggamelahirkanleksikografi yang berupadaftarkata, glosaridankamusMelayuasing.
 • EjaanRumipertamawujuddialamMelayudenganmenggunakanaksaraRumiialahsistemejaan yang diperkenalkanoleh Van Ophuysen, seorangpentadbirBelandapadatahun 1901.
 • * LEKSIKOGRAFI = proses/profesionmenyusunkamus, perkamusan.
slide7

B

A

B

2

2.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI SEBELUM MERDEKA :

 • Padaabad ke-19 danawalabad ke-20, usahamenulisbahasaMelayudenganmenggunakanhurufrumitelahdijalankanolehbeberapaorangsarjanaEropahsecaraperseorangan. MerekamenjalankankajianterhadaptatabahasaMelayu.
 • Usaha menggalakkanpenggunaanbahasaMelayudalammasyarakatdansekolahdipeloporiolehPakatanBelajar-MengajarPengetahuanBahasa (PBMPB) yang ditubuhkandi Johor pada 1888, iaditeruskanolehMaktabPerguruanPerempuan Melaka (1900).
 • Usaha tersebutdiperkembangkanlagidenganpenubuhanMaktabPerguruan Sultan Idris, TanjungMalim (1922).
slide8

B

A

B

2

2.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI SEBELUM MERDEKA :

 • AtaskebijaksanaanZa’ba, MPSI telahmemulakansistemejaanbaru yang dipanggilSistemEjaanSekolahataudikenalijugasebagaiSistemEjaanZa’ba.
 • Di antarabuku-buku yang ditulisolehZa’baialah;
 • (a) Ilmu Bahasa Melayu Penggal (1926)
 • (b) PelitaBahasaMelayuPenggal (1941)
 • (c) DaftarEjaanMelayuJawi-Rumi (1949)
 • SistemEjaanSekolahinikemudiannyadijelaskandandigunakanolehZa’badalambuku “PedomanBahasaMelayu, Penggali, ii dan iii“.
 • Digunakandinegarainisehinggalahejaanbaru yang diisytiharkanpadatahun 1972.
slide9

B

A

B

2

2.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI SEBELUM MERDEKA :

 • Walaubagaimanapunsisteminididasarkankepadapengamatanumumsahajadanolehitu, terdapatjugapengaruhhuruf Arab kehurufRumi. InimenyebabkanSistemEjaanSekolahtidaksaintifikdanmengandungibeberapakelemahan.
slide10

B

A

B

2

 • PenubuhanAngkatanSasterawan ‘50
 • (6 Ogos 1950)
 • Cadangan “EjaanKongres” (penyatuanejaanRumi
 • BM denganBahasa Indonesia)
 • KongresBahasa & PersuratanMelayu 1 (S’pura 1952)
 • KongresBahasa & PersuratanMelayu 2 (S’bn 1954)
 • KongresBahasa & PersuratanMelayu 3 (JB 1956)
 • * Rumusanbagipenubuhan DBP
 • JawatankuasaEjaandibentuk (1957)
slide11

B

A

B

2

2.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASA MELAYU SELEPAS MERDEKA :

 • Padatahun 1959 iaitusetelahduatahunmenjalankankajian, diadakanperundingandantermaktublahperjanjianpersahabatanantara Persekutuan Tanah MelayudengannegaraRepublik Indonesia.
 • Satujawatankuasatelahditubuhkan. JawatankuasaEjaanRumi Persekutuan Tanah Melayudibawahpimpinan Tuan SyedNasir bin Ismail denganPanitiaPelaksanaanBahasa Indonesia dibawahpimpinan Dr. Slametmuljana, yang diadakandi Jakarta padatahuntersebutdanterhasilnyaEjaanMalindo.
 • Namunbegituusahatersebutterbantutakibattercetusnyakonfrantasidandisambungsemulapada 1966.
slide12

B

A

B

2

2.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASA MELAYU SELEPAS MERDEKA :

 • Padabulan September 1966, delegasikebudayaandari Indonesia dibawahpimpinanKolonelWahjuSukatjomengunjungiDewanBahasadanPustakasertamengesyorkankepadakerajaanmasing-masingsupayaEjaanMalindo (1959) itudilaksanakan.
 • Begitujugadenganistilah, bahawaistilah-istilahbahasaMelayudanbahasa Indonesia diselaraskan.
 • SuatukertaskerjadisediakanuntukmengemukakansistemEjaanMalindotersebut. Walaubagaimanapun, sistemejaantersebutperludiperbaikilagisebelumdilaksanakandikedua-duanegaraitu.
slide13

B

A

B

2

2.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASA MELAYU SELEPAS MERDEKA :

 • Beberapaperundinganterusdisusunatur yang melibatkanbeberapabuahjawatankuasa. Kesandariitu, pada23 Mei 1972, satukenyataanbersamatelahditandatanganiolehMenteriPelajaran Malaysia padawaktuituiaituDatoHussainOnndenganMenteriPendidikandanKebudayaan Indonesia iaituBapakMahsuriuntukmelaksanakanejaanbaruitu.
 • Sistemejaantersebutdiisytiharkansecararasmiserentakdikedua-duanegarapada 16 Ogos 1972.
 • Risalah “ SistemEjaanRumiBahasa Malaysia" diterbitkanoleh DBP untukkegunaanramai.
 • SistemejaaninimasihmengandungibeberapamasalahkecillaludibentukJawatankuasaTetapBahasa Malaysia danbertemudenganPanitiaPengembanganBahasa Indonesia.
slide14

B

A

B

2

2.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASA MELAYU SELEPAS MERDEKA :

 • AkhirnyaterbentuklahMajlisBahasa Indonesia-Malaysia pada 29 Disember 1972.
 • Segalamasalahmengenaiejaanbaruitudibincangkandalampersidangan-persidanganmajlistersebut.
 • - Setelah lima kali bersidang, MajlisJawatankuasaTetapBahasa Indonesia-Malaysia iniberhasilmengeluarkanpedomanumumejaan yang lebihlengkapiaitu “PedomanUmumEjaanBahasa Malaysia" yang diterbitkanpada 5 Disember 1974.
slide15

B

A

B

2

2. 2 SISTEM KESELARASAN HURUF VOKAL:

SISTEM PENGEJAAN BARU BAHASA MELAYU

SistemKekecualian

Keselarasan

HurufVokal

(KataPinjaman)

SistemKeselarasan

HurufVokal

(KataB.Melayu)

slide16

B

A

B

2

2.2.1 POLA KESELARASAN HURUF VOKAL:

 • DalamSistemEjaanRumiBahasaMelayuterdapatlapanbelas (18) polakeselarasanhurufvokal.
 • Keselarasanhurufvokaliniterbentukberasaskanprinsip :
 • (a) Keselarasanantaraduahurufvokalpadakatadasar yang tidakmelibatkanpengimbuhan
 • (b) Kata dasar yang berakhiran dengan suku kata tertutup iaitu tidak melibatkan suku kata akhir terbuka.
 • (c) Bagikata yang lebihdaripadaduasukukata, yang termasukdalamsistemkeselarasanhurufvokalinihanyalahdaripadaduasukukata yang terakhirsahaja.
slide17

B

A

B

2

2.2.1 POLA KESELARASAN HURUF VOKAL:

18 Pola Keselarasan Huruf Vokal yang Utama adalah:

POLA CONTOH PENGGUNAAN

1) a - a = asah, balak, halaman

2) a – i = alih, balik, sumbangsih

3) a – u = asuh, datuk, lembayung

4) e pepet – a = emas, kelam, cemerlang

5) e pepet - i = lebih, betik, sembelih

6) e pepet – u = telur, tempuh, temenggung

7) e taling – a = elak, dewan, belerang

8) e taling - e taling = leceh, gelek, selekeh.

9) e taling - o = esok, telor, selekoh.

10) i – a = ingat, kilang, selinap

11) i - i = intip, sisih, belimbimg

12) i – u = riuh, tidur, periuk

13) o – a = otak, borang, sekolah

14) o - e taling = oleh, boleh,celoteh.

15) o - o = obor,borong,kelompok

16) u - a = ubat, tumpang, ketupat

17) u - i = usik, kuih, gerusih

18) u - u = untuk, tunduk, tengkujuh.

slide18

B

A

B

2

2.2.2 HUKUM KEKECUALIAN KESELARASAN VOKAL ( HKKV ) :

 • DalamsistemejaanrumibahasaMelayu yang adasekarangterdapatbeberapaperkataan yang dikecualikandaripadahukumkeselarasanvokal.
 • Hukuminidilaksanakankepadabeberapaperkataan yang berasaldaripadabahasa Nusantara dankataserapandaripadabahasaInggeris.
 • Hukum ini dikenali sebagai Hukum Kekecualian Keselarasan Vokal (HKKV).
 • Cth: perkataandaripadabahasaJawa yang seringdigunakandalambahasaMelayu, yang dikecualikandaripadahukumkeselarasanvokalialahaneh, perabot, lancong, lakon, calon, lapor, tulen, pamer, kaget, gembleng.
slide19

B

A

B

2

2.2.2 HUKUM KEKECUALIAN KESELARASAN VOKAL ( HKKV ) :

 • * Dalamhaliniramai yang masihkelirudenganpengejaan
 • perkataan-perkataan yang disebutkanitu. Cara terbaikuntukitu
 • ialahdenganmenghafazkannya, iamerupakansalahsatu
 • langkahterbaik.
 • HUKUM i:
 • a - e (t) yang sepatutnyakeselarasanvokalialah a – i. cth:aneh
 • HUKUM ii:
 • a - o yang sepatutnyakeselarasanvokalialah a - u . cth:calon
 • HUKUM iii:
 • u - e (t) yang sepatutnyakeselarasanvokalialah u - i . cth:tulen
 • HUKUM iv:
 • e (p) - e (p) yang sepatutnyakeselarasanvokalialah e (p) - i . cth:pepet
slide20

B

A

B

2

2.3 EJAAN GUGUS KONSONAN :

 • Ejaanguguskonsonan yang terdapatdalambahasaInggerisdanbahasa-bahasaEropah yang lain diterimadandikekalkanbentuknyakedalambahasaMelayudenganbeberapapenyesuaian.

2.3.1 PENULISAN GUGUS KONSONAN DI AWAL KATA:

BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU

bl - block jadi bl - blok

br - brake jadibr - brek

* Beberapakatatertentutelahditerimamenurutejaan lama yang menggunakanhuruf e pepet.

BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU

class jadikelas

club jadikelab

slide21

B

A

B

2

2.3.2 PENULISAN HURUF GUGUS KONSONAN DI AKHIR KATA :

BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU

-lf golf jadi -lf golf

-xt text jadi -ksteks

2.3.3 HURUF GUGUS KONSONAN DI AKHIR KATA DLM BI DISESUAIKAN DENGAN PENAMBAHBAIKAN HURUF VOKAL DLM BM :

BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU

-ct fact jadi -kta fakta

-gm paradigm jadi -gma paradigma

slide22

2.4

PENULISAN KATA

slide23

B

A

B

2

2.4 .1 KATA TERBITAN :

 • Kataterbitanialahkatadasar yang berimbuhanataukatadasar yang ditulisserangkaidenganbentukkata yang lain.
 • Semuaimbuhandansemuabentukterikat lain yang tidakdapatberdirisendiriditulisserangkaiataubersambungdengankatadasarataubentukdasarnyaataubentukakarnya.

2.4.1.1 KATA TERBITAN BERAWALAN :

Awalan Bentuk Dasar Kata Terbitan

Maha- siswamahasiswa

Anti- karat antikarat

slide24

B

A

B

2

*** Bentukawalan yang bolehditulisterpisahdaripadakatadasarataubentukdasar yang mengikutinyahanyabagitigapenggunaan yang berikut:

(a) Awalanmahaditulisterpisahdaripadakatadasarataubentukdasarselepasnya yang bermuladenganhurufbesar yang menunjukkangantinamaTuhanataunamakhas yang lain. Contohnya: MahaMengetahui

(b) Tandasempang (-) perludigunakanapabilaawalan se- diimbuhkanpadakatanamakhas yang bermuladenganhurufbesar. Contohnya: se-Nusantara

(c) Bentukterikat anti, pro dankontradapatjugaditulisterpisahsebagaikatabebas. Contohnya: Bersikap anti

slide25

B

A

B

2

2.4 .1 .2 KATA TERBITAN BERAKHIRAN :

Akhiran Bentuk Dasar Kata Terbitan

-ah sultan sultanah

-at muslimmuslimat

2.4.1.2 KATA TERBITAN BERAPITAN :

Apitan Bentuk Dasar Kata Terbitan

Ke-…-an raikeraian

Menge-…-isyakmengesyaki

2.4.1.3 KATA TERBITAN BERSISIPAN :

Sisipan Bentuk Dasar Kata Terbitan

-el- tunjuktelunjuk

-er- gigigerigi

slide27

BAB 3

KEMAHIRAN ASAS BERBAHASA

slide28

B

A

B

3

3.1 KONSEP TATABAHASA

Sekurang-kurangnyaterdapattigakonseptatabahasa yang diketengahkanolehahli-ahlibahasa, iaitu:

Seperangkatpolapenataankatadalamsesuatubahasa, yang muladikuasaiolehkanak-kanakselepasusia 5 atau 6 tahun.

2. Salahsatucabangtelaah/kajianlinguistikatauanalisismorfologidansintaksissesuatubahasa.

3. Etikaberbahasa, betul-salah, tepat-kurang/tidaktepatketikaseseorangituberbahasa.

slide29

B

A

B

3

3.1 KONSEP TATABAHASA

- Berdasarkankonseptatabahasatersebut,menunjukkanbahawaketeraturanberbahasamemangwujuddanmenjadihukum yang normal. Peraturanatauhukumbahasaitulah yang dimaksudkandengantatabahasa. Peraturanituakanmenentukanbahasa yang kitagunakanitudapatberfungsidenganbaik, berkesanatausebaliknya.

- Denganperkataan lain, tatabahasaitutidak lain daripadahimpunanperaturanumumstrukturbahasa yang meliputibidangmorfologidansintaksis.

slide30

B

A

B

3

3.1 KONSEP TATABAHASA

 • - Morfologiialahbidang yang mengkajicara-caraperkataandibentukdaripadabunyi-bunyibahasa.
 • Sintaksis pula ialahbidang yang mengkajicaraperkataanitudisusunmenjadiayat.
 • Inibermakna, konseptatabahasaberkaitsecaralangsungdenganprosespewujudanhukum.
slide31

B

A

B

3

3.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :

WACANA

AYAT

KLAUSA

FRASA

KATA

MORFEM

FONEM

FON

slide32

B

A

B

3

3.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :

 • Dalamtatatingkat unit tatabahasa, terdapatlapanelemeniaitu:
 • Wacana
 • Satuanbahasa yang terlengkap/terbesar /tertinggidengankoherensidankohesi yang berkesinambungan, yang mempunyaipermulaandanpengakhiran yang nyatadandisampaikansecaralisanatautulisan. Ditandaidenganpenandawacana.
 • Contoh:
 • Penandawacana - sehubunganitu, Olehhal yang demikian, seterusnya, olehitudsb.
 • Ayat
 • Unit pengucapan yang paling tinggidalansusunantatabahasadanmengandungimakna yang lengkap.
 • Contoh:
 • Universiti Multimedia merupakanuniversitiswasta yang pertamaditubuhkandi Malaysia.
slide33

B

A

B

3

3.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :

 • Klausa
 • Unit rangkaianperkataan yang mengandungisubjekdanpredikat, danmenjadikonstituenayat.
 • Contoh:
 • Sayatidakhadirkuliahhariini / keranasayademam.
 • Frasa
 • Unit yang terdiridaripadasatususunan yang sekurang-kurangnyamengandungiduaperkataanatausatuperkataan yang berpotensiuntukdiperluaskan.
 • Contoh:
 • - anakburung
 • - anakburungmerpati
 • anakburungmerpatiputih
slide34

B

A

B

3

3.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :

 • Morfem
 • Unit terkecildalambahasa yang membawamaknaatautugastatabahasa.
 • Contoh:
 • - baca
 • - membaca
 • - bacaan
 • - terbaca
 • Fonem
 • Satuanbunyiterkecil yang dapatmembezakanmakna
 • Contoh:
 • - Paya
 • - Gaya
 • - Raya
 • - Saya
 • (Fonem /p/, /g/, /r/, /s/. membezakan makna)
slide35

B

A

B

3

3.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :

Fon

Unit terkecil yang dapatdipisahkandaripadarangkaianbunyi.

Contoh:

kasut = /k/, /a/, /s/, /u/, /t/.

slide37

TerimaKasih

&

Wassalam

faizahothman.wordpress.com