slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zákon 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů PROKOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zákon 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů PROKOS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Zákon 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů PROKOS - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Zákon 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů PROKOS. Definice zákona o obalech. zajišťuje povinná osoba . §2. Obal.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zákon 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů PROKOS' - felicity


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zákon 477/2001 Sb., o obalech

ve znění pozdějších předpisů

PROKOS

slide2

Definice zákona o obalech

zajišťuje povinná osoba

slide3

§2

Obal

 • obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň
  • v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele (dále jen „prodejní obal“),
  • v místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti (dále jen „skupinový obal“), nebo
  • usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození (dále jen „přepravní obal“);

kriteria a názorné příklady, které upřesňují pojem obal, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu

 • průmyslovým obalem obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele
slide4

ObalPříloha č. 1 k zákonu č. 66/2006 Sb.

Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal

Kritérium 1

Výrobek, který odpovídá definici obalu uvedené v § 2 písm. a) a zároveň plní nebo může plnit i jinou funkci než funkci obalu, se považuje za obal pouze tehdy, pokud není nedílnou součástí jiného výrobku, není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po dobu jeho životnosti a nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně používány, spotřebovány nebo odstraněny.

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 1

Obal

Krabice na cukrovinky

Fóliový přebal kolem pouzdra na CD

Výrobek, který není obalem

Květináč určený pro celou dobu života rostliny

Pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí

Čajové sáčky

Voskové vrstvy na sýrech

Střívka uzenin

slide5
Kritérium 2

Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, se považují za obaly, pokud

plní funkci obalu.

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 2

Obal

Odnosné pytle a tašky z papíru nebo z plastu

Jednorázové talíře a kelímky

Přilnavá fólie

Sendvičové sáčky

Hliníková fólie

Výrobky, které nejsou obalem

Míchadlo

Jednorázové příbory

ObalPříloha č. 1 k zákonu č. 66/2006 Sb.

slide6

Obal (§2)Příloha č. 1 k zákonu č. 66/2006 Sb.

Kritérium 3

Pomocné prvky, které jsou zavěšené přímo na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné a plní funkci obalu, se považují za obal pouze tehdy, pokud nejsou nedílnou součástí tohoto výrobku a nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny.

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 3

Obal

Etikety, štítky a visačky, které jsou přímo zavěšené na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné

Součásti obalu a pomocné prvky začleněné v obalu, které se považují za části obalu, v němž jsou začleněny

Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky

Samolepící etikety, které jsou nalepeny na jiné části obalu

Sponky, spony, svorky

Smršťovací etikety z plastu

Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s čisticími prostředky.

nev m zda se jedn o obal na koho se obr tit
Nevím, zda se jedná o obal.Na koho se obrátit?

Ministerstvo životního prostředí stanoví v pochybnostech,

zda určitý typ výrobku je či není obalem.

www.env.cz

pr myslov obal

§2

Průmyslový obal

povinná osoba

jiný konečný uživatel

obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele

podnikající osoba

A

podnikající osoba

B

obal / balený výrobek

obalový odpad

zákon č. 185/2001 Sb.

Jiný konečný uživatel

podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu

slide9

§2

Obalový prostředek

výrobek z něhož je obal prodejní, obal skupinový nebo obal přepravní přímo výroben, nebo který je součástí obalu sestávajícího se z více částí.

obalový

prostředek

obal

„plnič“

výrobce, dovozce „obalu“

slide10

§2

Uvedení obalu na trh

Okamžik, kdy je obal poprvé v České republice:

 • úplatně, či bezúplatně předán za účelem používání či distribuce,
 • jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva,
 • dovezen, přeshraničně přepraven (členství v EU se nerozlišuje).

V rámci dovozu se za uvedení na trh nepovažuje režim aktivního zušlechťovacího styku či režim dočasného použití.

Uvedení obalu do oběhu

Úplatné nebo bezúplatné předání obalu v ČR spolu s výrobkem nebo bez za účelem použití nebo distribuce s výjimkou uvedení obalu na trh.

uveden obalu na trh a do ob hu

§2

Uvedení obalu na trh a do oběhu

Uvádění obalového prostředku na trh

Výroba

obalového prostředku

Přeshraniční přeprava,

dovoz obal. prostředku

Uvádění obalu na trh

Nákup obal. Prostředku,

výroba baleného zboží

Výroba

zboží spolu s obalem

Přeshraniční přeprava,

dovoz baleného zboží

Uvádění obalu do oběhu

Obchod s finálním baleným zbožím

Maloobchod tedy prodej baleného zboží konečnému spotřebiteli

Zpětný odběr použitých obalů od spotřebitelů na území České republiky

n kter dal pojmy

§2

Některé další pojmy

Opakované použití

 • obal se znovu plní nebo používá k témuž účel, pro nějž byl určen
 • obal byl konstrukčně navržen pro opakované použití
 • musí být splněny zákonné podmínky (příloha č. 2 zákona o obalech)

Vratný obal

 • obal, pro který existuje zvláště pro něj vytvořený způsob vracení použitého obalu osobě, která jej uvedla do oběhu
 • nemusí se jednat o opakovaně použitelný obal

Zpětný odběr

 • odebírání použitých obalů od spotřebitelů na území ČR za účelem opakovaného použití obalů nebo využití či odstranění odpadu z obalů.
slide13

Povinnosti

vyplývající ze zákona o obalech

zajišťuje povinná osoba

jak jsou povinnosti
zpětný odběr §10

využití §12

zápis do seznamu osob §14

evidence §15

podmínky uvedení obalu §3, §4

/ obalového prostředku na trh

Značení §6

Jaké jsou povinnosti?

zajištěno smlouvou o sdruženém plnění AOS EKO-KOM

zajišťuje povinná osoba

zp tn odb r

§10

(1) Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů. Zpětný odběr zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Přitom je povinna dbát zejména na dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost.

Zpětný odběr
 • Místa sběru použitých obalů nemusí být v místě prodeje (může jít například o sběrné nádoby na ulicích), ale musí být dostatečně četná a dostupná spotřebiteli
 • Poslední prodejci (obchody) musí informovat spotřebitele o sběrných místech. Stejnou povinnost mají osoby, které zpětný odběr zajišťují pro větší počet výrobců nebo obchodů na základě autorizace MŽP.
vyu it

§12

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu.

Na osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly naplněné nebezpečnými věcmi13), nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky1), se povinnost podle odstavce 1 vztahuje nejméně v rozsahu stanoveném v sloupci B přílohy č. 3 k tomuto zákonu.

Využití

Povinnost využití se vztahuje k celkovému množství prodaných obalů, nikoli jen k těm, které byly zpětně odebrány

po adovan rozsah recyklace a vyu it obalov ho odpadu p loha 3 k z konu 477 2001 sb
Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadupříloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.

Recyklace se zahrnuje do procent využití jako jedna z jeho forem.

slide18

§13

Způsoby plnění

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, splní povinnosti stanovené v  § 10 a 12

 • samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady
 • přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s  převedením vlastnického práva k  obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví
 • uzavřenímsmlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle tohoto zákona s autorizovanou obalovou společností (§ 16) (dále jen „smlouva o sdruženém plnění”).
kdo m povinnosti zp tn odb r a vyu it
Kdo má povinnosti?zpětný odběr a využití

plnič

malo

obchod

výrobce obalového prostředku

distributor

spotřebitel

plnič

jiný konečný uživatel

výrobce obalového prostředku

distributor

povinné osoby

nepovinné osoby

prevence

§3

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit.

(2) Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami7a), považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.

Výrobce (dovozce) je povinen sám určit nejnižší možnou hmotnost a objem obalu postupem, který stanoví prováděcí předpis

Prováděcí předpis uvádí jako příklad možného postupu vyhodnocení prevence za použití harmonizovaných Evropských norem ČSN EN 13428 a ČSN EN 13427

Cílem tohoto opatření je snížit celkové množství obalového odpadu

7a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Prevence
podm nky uv d n obal na trh

§4

Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, má následující povinnosti:

Podmínky uvádění obalů na trh
 • koncentrace nebezpečných látek v obalu nebo obalovém prostředku musí být v souladu s limitními hodnotami stanovenými zvláštními právními předpisy
 • součet koncentrací Pb, Cd, Hg a CrVI v obalu nebo obalovém prostředku nesmí překročit hodnotu 100 μg/g
 • obal musí být po použití, pro které byl určen, opakovaně použitelný nebo využitelný za obvyklých podmínek alespoň jedním z těchto způsobů:
  • recyklace
  • energetické využití
  • organická recyklace

(3) Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami7a), považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.

slide22

§5

 • Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna
 • na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4, s tím, že informace podle odstavce 2 písm. b) pro účely kontroly nahrazuje dokumentaci k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,

b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4.

2) Osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, je povinna

 • na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,

b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obalový prostředek splňuje požadavky stanovené v § 4.

slide23

§5

obalový prostředek

balený výrobek

výrobce

baleného

zboží

„plnič“

výrobce

obalového

prostředku

distributor,

velkoobchod,

maloobchod

Posouzení

obal. prostředku:

těžké kovy

nebezpečné látky

využití

Posouzení

celého obalu:

těžké kovy

nebezpečné látky

využití

+ minimalizace

Ujištění

- splnění

ozna ov n obal

§6

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, označí na tomto obalu nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je obal vyroben, je povinna provést toto značení v souladu s právem Evropských společenství9c).

1

PET

Označování obalů

Rozhodnutí, zda zavést systém označování jako závazný pro některý

materiál (materiály) lze přijmout v souladu s postupem stanoveným

v článku 21 Směrnice č. 94/62/EC.

dobrovolné

9c) Příloha č. I až VII rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

slide25

§14§30

Seznam osob

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti.

Registrační a evidenční poplatky

(1) Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč a za evidenci v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí evidenční poplatek ve stejné výši vždy za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.

(2) Za vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 platí žadatel registrační poplatek ve výši 2000 Kč. V  každém následujícím kalendářním roce platí autorizovaná společnost za vedení evidence evidenční poplatek ve výši 800Kč za každou osobu, s níž má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění alespoň po část kalendářního roku, a to za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.

(3) Autorizovaná společnost není povinna platit evidenční poplatek podle odstavce 2 za osobu, se kterou měla uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění pouze po část kalendářního roku, pokud tato osoba za tuto část kalendářního roku uvedla na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů.

slide26

§14

Prodejce spotřebiteli

Plnění povinnosti zpětného odběru bylo zajištěno dodavateli ve vztahu ke všem obalům, které dále prodává spolu se zbožím spotřebiteli.

Tuto skutečnost musí být schopen doložit dokumenty o dodávkách zboží od dodavatelů v případě kontroly (například kontrola ČOI).

Prodejce se nemusí zapisovat do seznamu, ani nemusí vést evidenci obalů a sám nemusí zajišťovat zpětný odběr. Musí však informovat spotřebitele o způsobu jeho zajištění.

Má vše zajištěno dodavateli

Nemusí se zapsat do seznamu

prodejce spotřebiteli

spotřebitel

distributor

slide27

§15

Evidence

(1) Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu podle § 14, je povinna

a) vést průběžně evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi,

b) ohlašovat údaje z této evidence za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku Ministerstvu životního prostředí,

c) prokázat na vyžádání Ministerstva životního prostředí nebo České inspekce životního prostředí pravdivost údajů vedených a ohlašovaných podle písmen a) a b),

d) uschovávat doklady s údaji vedenými v této evidenci a ohlašovanými z této evidence po dobu nejméně 5 let.

 • Povinnost vést evidenci mají ty hospodářské subjekty, které zvolily cestu individuálního plnění povinností zpětného odběru a využití, tedy ty které se samostatně registrovaly (tedy i ty, které povinnost přenášejí na odběratele)
 • V případě osob, které uzavřely smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností vede evidenci tato společnost a tyto osoby samostatně evidenci nepředkládají
 • Prodejci spotřebiteli, kteří vyžadují plnění povinností od dodavatelů zboží, a tedy se nemusí registrovat nejsou povinni obalů
slide28

§15a

Evidence

(1) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, nemusí plnit povinnosti uvedené v § 10 až 15, pokud splňují podmínku, že

 • celkové množství obalů jimi uvedených na trh nebo do oběhu za kalendářní rok nepřekročí 300 kg a zároveň
 • jejich roční obrat nepřekročí 4 500 000 Kč.
 • Povinnost zajistit plnění povinností od okamžiku, kdy je zřejmé nesplnění některé podmínky v daném kalendářním roce.
 • Povinnost prokázat kontrolním orgánům, že firma nepřekročila limit

(obrat nebo produkce obalů 300 kg)

 • Osoba, která neprokáže splnění podmínek, je považována za povinnou osobu dle ustanovení v § 10 - 15
slide29

Výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

zajišťuje povinná osoba

slide30

§31

Správní úřady

 • Ministrersto životního prostředí
 • Ministersto průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo zemědělství
 • krajské hygienické stanice
 • Česká obchodní inspekce
 • Česká zemědělská a potravinářská inspekce
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
 • celní orgány
slide31

§32

Správní úřady

Ministrerstvo životního prostředí

 • vede seznam povinných osob
 • zpracovává a vede souhrnnou evidenci obalů a odpadu z obalů
 • vydává rozhodnutí o autorizaci
 • rozhoduje o změně a zrušení autorizace
 • dohlíží na činnost AOS
 • zajišťuje, aby celkové množství využitých odpadů z obalů bylo v souladu s mezinárodními závazky
 • poskytuje Evropské komisi údaje o nakládání s obaly a odpady z obalů v ČR
 • stanoví po projednání s MPO a MZ v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je nebo není obalem
 • metodicky ve ČIŽP, podává podněty ke kontrole

slide32

§36a§40

Správní úřady

Česká inspekce životního prostředí

 • kontroluje plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů (s výjimkou plnění povinností u prodejců spotřebiteli § 36 písm. b)
 • při zjištění porušení ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty

Česká obchodní inspekce

 • kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, označování a opakovaného použití
 • kontroluje plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů u prodejců spotřebiteli
 • při zjištění porušení ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty
slide33

§41

Správní úřady

Celní orgány (CO)

 • kontrolují, zda obalynebo balené výrobky dovážené do ČR nebo přepravované z EU do ČR splňují požadavky zákona o obalech
 • v případě pochybností, zda jsou požadavky zákona naplněny, CO propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu nebo k další přepravě či manipulaci, vyzvou příslušný správní orgán ke kontrole a uvědomí o výzvě MŽP
slide34

§43

Ochranná opatření a opatření k nápravěPokuty za správní delikty

Při zjištění porušení povinností podle tohoto zákona může příslušný správní úřad:

 • zakázat uvádět na trh nebo do oběhu obaly do zjednání nápravy
 • uložit povinnost informovat osoby ohrožené nesplněním povinnosti

 • uložit pokutu do 500 000 Kč za:
  • porušení povinnosti zapsat se do Seznamu osob dle § 14
  • porušení povinnosti prevence dle § 3
  • porušení povinnosti předložit technickou dokumentaci dle § 5
  • porušení povinnosti při nakládání s opakovaně použitelnými obaly

 • uložit pokutu do 1 mil. Kč za:
  • porušení povinnosti vedení evidence § 15
 • uložit pokutu do 10 mil. Kč za:
  • porušení povinností dle § 4 (těžké kovy, nebezpečné látky,…)
  • porušení povinnosti zajistit zpětný odběr nebo využití obalu § 10, 12
  • porušení povinností spojených s vykonáváním činnosti AOS

slide35

Přehled legislativy

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech účinný od 1.7.2002

Zákon č. 94/2004 Sb. novela zákona o obalech účinná od 3.3. 2004

Zákon č. 66/2006 Sb. novela zákona o obalech účinná od 15.3. 2006

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech ze dne 20.12. 1994

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES novela směrnice 94/62/ES ze dne 11.2. 2005

Rozhodnutí Komise 97/129/ES identifikační systém pro obalové materiály ze dne 28.1. 1997

slide36

Autorizovaná obalová společnost

Systém EKO-KOM

zajišťuje povinná osoba

slide37

§16-§18

Autorizovaná obalová společnost(AOS)

Právnická osoba založená jako akciová společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci, které opravňuje zajišťovat sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití obalového odpadu.

Akcionáři

 • akcionáři AOS mohou být pouze osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu
 • akcionář je povinen uzavřít smlouvu o sdruženém plnění s AOS, jejímž je akcionářem
 • omezený počet akcií – max. 33% na akcionáře nebo skupinu akcionářů, jednajících ve shodě
 • zisk AOS nesmí být rozdělen mezi akcionáře
slide38

§21

Autorizovaná obalová společnost

Autorizaci uděluje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) na dobu nejvýše 10 let. MŽP dohlíží na správnou činnost Autorizované obalové společnosti.

Podmínky zajišťování sdruženého plnění

AOS je povinna:

 • stanovit smluvní podmínky zajištění sdruženého plnění jednotně pro všechny osoby tak, aby nebyl žádný typ obalu znevýhodněn
 • uzavřít smlouvu s každou osobou, která o to požádá a nemá vůči AOS žádné nesplněné závazky
 • mlčet, nesmí sdělovat informace o produkci osob, které s ní uzavřely smlouvu a za které vede evidenci obalů třetím osobám, vyjma příslušného správního úřadu (pokuta až 50 mil. Kč)
 • uzavřít smlouvy s obcemi, které projevili zájem o uzavření smlouvy a o spolupráci, za obdobných podmínek, jako s ostatními obcemi, se kterými spolupracuje při zajišťování sdruženého plnění.
jak hlavn povinnosti m klient aos eko kom
Vést evidenci – zasílat výkazy

do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí

opravné výkazy (možnost)

Platit Odměny

na základě výkazů a následně vystavených faktur

AOS EKO-KOM

podlimitní klient 100 Kč / rok

Platit Poplatek

1x/rok 1600 Kč (800 Kč -> SFŽP)

podlimitní klient po část roku 200 Kč

podlimitní klient celý rok 1000 Kč (800 Kč SFŽP)

Jaké hlavní povinnosti má klient AOS EKO-KOM?
zelen bod
Známka ZELENÝ BOD znamená, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu.

V září roku 2000 získala společnost EKO-KOM, a.s. licenci k užívání Zeleného bodu v České republice.

Zelený bod
 • Zastřešující organizace systémů zajišťujících zpětný odběr a využití obalového odpadu.
 • Uděluje licence k užívání ZELENÉHO BODU.
 • Celkem je 31 národních systémů.
slide42

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

15.084

20.798

Počet klientů

20.754

21.164

21.502

20.946

581

2.573.565

3.666.721

Obaly uvedené na trh v ČR (t)

1.427.949

3.125.861

717.227

2.342.027

2.356.664

489.698

(34%)

 • z toho nevratné

679.952 t

(30%)

725.706

(31%)

774.784

(30%)

831.199

(27%)

874.180

(24%)

252.846

(35%)

2.792.541

(76%)

 • z toho vratné

464.381

(65%)

938.251

(66%)

1.662.075

(70%)

1.630.958

(69%)

1.798.781

(70%)

2.294.662

(73%)

57,6%

81 %

80 %

Podíl na trhu obalů v ČR (%)

78,4%

79,3%

35,3%

77,7%

Výsledky systému EKO-KOM

v sledky syst mu eko kom

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Počet obcí

2.781

3.700

4.358

4.932

5.337

5.481

5.668

9.799.894

Počet obyvatel

8.135.238

9.116.400

9.504.706

9.946.614

9.988.586

10.084.371

Podíl populace

79%

88%

93%

96%

97%

97%

98 %

585.911 t

Celkem využitý odpad

152.196 t

223.080 t

333.770 t

406.126 t

464.640 t

547.645 t

Výtěžnost tříděného odpadu na obyv. / rok

18,7 kg

24,4 kg

28,4 kg

33,9 kg

36,2 kg

48,7 kg

43,6 kg

Výsledky systému EKO-KOM
slide44

EKO-KOM, a.s.

klientské oddělení

tel: 729 848 445 fax: 729 848 439

729 848 446 261 176 274

261 176 285

261 176 257 e-mail: info@ekokom.cz

Na Pankráci 19, Praha 4 (vedle Kongresového centra)

PO-PÁ od 8 do 16.30 hod.

www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz

www.tonda-obal.cz