slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU - ZARADA -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU - ZARADA - - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU - ZARADA -. JPM Jankovi ć Popović Mitić Avgust 2014. godine. Obra čun i isplata zarada. Relevantni propisi: Zakon o radu Posebni zakoni (Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama i dr.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU - ZARADA -' - felicia-clay


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

IZMENE I DOPUNE

ZAKONA O RADU

- ZARADA -

JPM Janković Popović Mitić

Avgust 2014. godine

obra un i isplata zarada
Obračun i isplata zarada

Relevantni propisi:

Zakon o radu

Posebni zakoni (Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama i dr.)

Opšti akt (Kolektivni ugovor / Pravilnik o radu)

Ugovor o radu

Zarada = Plata

ugovor o radu
Ugovor o radu
 • Obavezni elementi ugovora o radu koji se tiču zarade i drugih novčanih davanja su:
 • Novčani iznos osnovne zarade (bruto zarada) na dan zaključenja ugovora o radu;
 • Elementi za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog;
 • Rokovi za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo
 • Ugovor o radu ne mora da sadrži elemente navedene pod tačkom 2) i 3) ukoliko su oni utvrđeni zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca u skladu sa zakonom, u kom slučaju u ugovoru o radu mora biti naznačen akt kojim su ta prava utvrđena u momentu zaključenja ugovora o radu.
rad jednake vrednosti
Rad jednake vrednosti
 • Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.
 • Zaposlenima se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca.
 • Drugačije je definisan rad jednake vrednosti:

„Pod radom jednake vrednosti podrazumeva se rad za koji se zahteva isti stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, znanja i sposobnosti, u kome je ostvaren jednak radni doprinos uz jednaku odgovornost.“

 • Odluka poslodavca, ili čak i sporazum sa zaposlenim, koji nisu u skladu sa stavom 2. ovog člana – ništavi su.
 • U slučaju povrede prava zaposlenog da se njegov rad jednake vrednosti jednako vrednuje kao i rad drugog zaposlenog, zaposleni ima pravo na naknadu štete.
ta smatra zaradom
Šta smatra zaradom
 • Zarada iz člana 104. stav 1. sastoji se od :
 • Zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.
 • Pod zaradom u smislu stava 1. ovog člana smatra se zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.
ta se ne smatra zaradom
Šta se ne smatra zaradom
 • Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada;
 • Dnevnice za službeni put u inostranstvo;
 • Naknada troškova i prevoza na službeni put u zemlji i inostranstvu;
 • Smeštaj i ishrana za rad i boravak na terenu, ukoliko zaposlenom nisu obezbeđeni smeštaj i ishrana;
 • Naknada za korišćenje službenog automobila u službene svrhe;
 • Otpremnina pri odlasku u penziju ili u slučaju tehnološkog viška;
 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice zaposlenog;
 • Naknada štete zbog povrede na radu ili profesionalanog oboljenja;
 • Poklon deci zaposlenog do 15 godina života za Božić i Novu Godinu, do neoporezivog iznosa;
 • Premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje;
 • Kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija;
 • Jubilarna nagrada;
 • Solidarna pomoć;
 • Učešće zaposlenog u dobiti;
 • Naknada troškova za upotrebu sredstava za rad i drugih troškova rada.
uve ana zarada
Uvećana zarada
 • Smenski rad više ne predstavlja osnov za uvećanje zarade.
 • Minuli rad obračunava se samo za godine staža provedene na radu kod poslodavca, odnosno poslodavca prethodnika, te sa poslodavcem povezanih lica.
minimalna zarada
Minimalna zarada
 • 18.07.2014 - utvrđena minimalna cena rada po satu

(„Sl. Glasnik RS“ , br. 74/2014)

 • Važiće za period od 29.07.2014. -31.12.2014. godine
 • Minimalna zarada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period jul - decembar 2014. godine, iznosi RSD 115,00 („neto“) po radnom času
 • Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.
 • Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.
minimalna zarada1
Minimalna zarada
 • Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu.
 • Minimalna zarada određuje se na osnovu minimalne cene rada utvrđene u skladu sa Zakonom o radu, vremena provedenog na radu i poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade.
 • Opštim aktom, odnosno ugovorom o radu utvrđuju se razlozi za donošenje odluke o uvođenju minimalne zarade.
 • Po isteku roka od šest meseci od donošenja odluke o uvođenju minimalne zarade poslodavac je dužan da obavesti reprezentativni sindikat o razlozima za nastavak isplate minimalne zarade.
 • Poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata.
 • Zaposleni koji prima minimalnu zaradu, ima pravo na uvećanu zaradu, na naknadu troškova i druga primanja koja se smatraju zaradom u skladu sa zakonom.
 • Osnovica za obračun uvećane zarade je zarada zaposlenog.
minimalna cena rada
Minimalna cena rada
 • Minimalna cena rada utvrđuje se odlukom Socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije .
 • AkoSocijalno-ekonomskisavet ne doneseodluku u roku od 15 (petnaest)dana od danapočetkapregovora, odluku o visiniminimalneceneradadonosiVladaRepublikeSrbije u narednih 15 (petnaest) dana.
 • Čl. 112 ZOR – nudi novo rešenje za utvrđivanje minimalne cene rada – i propisuje da se pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi naročito od:
 • egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe,
 • kretanje stope zaposlenosti na tržištu rada,
 • stope rasta bdp,
 • kretanjepotrošačkih cena,
 • kretanjeproduktivnostii
 • kretanje prosečne zarade u RS.
naknada zarade
Naknada zarade
 • Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u sledećim slučajevima:
 • Za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan;
 • Godišnjeg odmora;
 • Plaćenog odsustva;
 • Vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa; (Poslodavac – p. na refundaciju)
 • Privremene sprečenosti za rad do 30 (trideset) dana;
 • Prekid rada bez krivice zaposlenog;
 • U drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom.
 • Naknadazarade se obračunava u visiniprosečnezaradeu prethodnih12 (dvanaest)meseci(ranije rešenje - 3 (tri) meseca).
naknada tro kova
Naknada troškova
 • Dolazak i odlazak sa rada: Postoji mogućnost daposlodavacnaknaduzaprevozobezbeditako štoćezaposlenimaobezbeditiprevoz.
 • Ishrana tokom rada (topli obrok): Ostavljenaje mogućnostposlodavcu da ishranu u tokuradauredi i nadruginačinosimnovčanimdavanjima (npr.organizovanje cattering-a za zaposlene), ali visinatroškovasvejedno morabitiadekvatno izraženau novcu.
 • Naknada za službena putovanja u inostranstvo: Ukinuta je obavezapoštovanjaodredbiUredbe o naknaditroškova i otpremninidržavnihslužbenika i nameštenikazaslužbenaputovanja u inostranstvo.
 • Uvedenaje odredba da se promenamestastanovanjazaposlenognakonzaključenjaugovora o radunećesmatratirelevantnomzauvećanje prava zaposlenog po osnovu naknade na ime naknadetroškovaprevozazaposlenom.

NIJE IZMENJENA NAKNADA TROŠKOVA ZA:

 • Vremeprovedenonaslužbenomputu u zemlji;
 • Regreszakorišćenjegodišnjegodmora
obra un zarade
Obračun zarade
 • Uvedena je mogućnost da se obračunzarade i naknadezaradezaposlenomdostaviu elektronskojformi.
 • Obračunzarade i naknadezaradepredstavljaizvršnuispravu, a zaposleniimamogućnostda osporavazakonitostinavedenog obračunaprednadležnim sudom.
 • Sadržaj obračuna zarade propisuje nadležni ministar u formi Pravilnika o sadržaju obračuna zarade odnosno naknade zarade, za čije donošenje je predviđen rok od 30 dana od dana stupanja na snagu Izmena i dopuna Zakona o radu – danas - 29.08.2014. godine.
otpremnina
Otpremnina
 • Visina otpremnine se utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim da ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca (+ poslodavčevih prethodnika ili sa poslodavcem povezanih lica) kod koga zaposleni ostvaruje pravo na otpremninu.
 • Visina otpremnine računa se za:
 • Vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca;
 • Vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika u slučaju statusne promene i promene poslodavca;
 • Vreme provedeno kod povezanih lica sa poslodavcem u skladu sa zakonom (ZPD).
 • Promena vlasništva nad kapitalom ne smatra se promenom poslodavca u smislu ostvarivanja prava na otpremninu.
slide15

Opštim aktom ili ugovorom o radu poslodavac ne može da utvrdi duži period za isplatu otpremnine od perioda utvrđenog Zakonom o radu –

- takva odredba smatrala bi se direktno suprotnom Zakonuo radu;

 • Zašto? – Jer Zaposleni ne može da ostvari pravo na otpremninu za isti period za koji mu je već isplaćena otpremnina kod istog ili drugog poslodavca.
 • Poslodavac je dužan da u slučaju otkaza ugovora o radu po osnovu viška isplati zaposlenom otpremninu u minimalnoj visini u skladu sa Zakonom o radu.

Otpremninaprilikomodlaska u penziju

 • Poslodavac je dužan da zaposlenom pri odlasku u penziju isplati najmanje 2 (dve) prosečne zarade (do izmena je postojala obaveza isplate 3 (tri) prosečne zarade).
slide16

VAŠA PITANJA?

Hvala na pažnji!